Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/1964 Sb.Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a Hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků

Částka 25/1964
Platnost od 25.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 01.01.1966 (122/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54.

VYHLÁŠKA

Ministra hutního průmyslu a rudných dolů a Hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 4. března 1964

o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků

V zájmu využití všech hutních výrobků pro potřeby národního hospodářství je nutné, aby i nepotřebné zásoby hutních výrobků u spotřebitelů byly plánovitě vraceny do oběhu. Za tím účelem stanoví ministr hutního průmyslu a rudných dolů a Hlavní arbitr Československé socialistické republiky v dohodě se Státní plánovací komisí a ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 190 odst. 1 a 2 písm. b) a § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:


ČÁST PRVNÍ

Všeobecná ustanovení

§ 1

Tato vyhláška se vztahuje na výkup a vracení do oběhu nepotřebných spotřebitelských zásob výrobků uvedených v příloze (dále jen hutní výrobky). U organizací vnitřního a zahraničního obchodu vztahuje se jen na zásoby hutních výrobků určené pro vlastní materiálně technické zásobování. Hutní odbytové základny pak vykupují výrobky jen od množství, které odpovídá nejmenším dodávkovým jednotkám (1 tyč ve výrobní délce, 1 výrobní svitek, 1 svazek, 1 tabule běžných rozměrů, 1 kus ve výrobní délce, 1 balení, 1 kartón).

§ 2

(1) Nepotřebné spotřebitelské zásoby hutních výrobků musí být nabídnuty k výkupu určeným organizacím, které jsou povinny je vykoupit, pokud jsou národohospodářsky použitelné.

(2) Za nepotřebné spotřebitelské zásoby hutních výrobků se považují podle této vyhlášky zásoby, které jejich držitel nemůže použít pro plnění plánovaných úkolů v běžném roce, popřípadě do konce prvního čtvrtletí příštího roku, za předpokladu, že zásoby by měly být skladovány déle než 6 měsíců.

§ 3

Výkup nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků provádějí podle jednotlivých skupin výrobků organizace ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů dle přílohy. Jsou-li jako vykupující organizace uvedeny hutní odbytové základny, provádí výkup oblastně příslušná hutní odbytová základna podle sídla držitele nepotřebných spotřebitelských zásob (dále jen držitel zásob).

ČÁST DRUHÁ

Způsob provádění výkupu

§ 4

Držitelé zásob předkládají své nabídky k výkupu určeným organizacím dvojmo na předepsaných jednopoložkových ohláškách, *) a to ihned po zjištění nepotřebnosti zásoby. Ohláška, která jest současně návrhem hospodářské smlouvy, musí být držitelem zásob vyplněna tak, aby obsahovala zejména přesný a úplný popis výrobku nabízeného k výkupu podle jakostí, značek, druhů, profilů, rozměrů, délek, tloušťky a podobně, včetně údajů o jeho případném poškození či jiném znehodnocení. Dále je držitel zásob povinen v ohlášce prohlásit, že údaje v ní uvedené odpovídají skutečnosti.

§ 5

Vykupující organizace jsou povinny do 2 měsíců - je-li vykupující organizací hutní odbytová základna a výrobek nabízený k výkupu není obsažen v "Seznamu skladového sortimentu hutních výrobků v hutních odbytových základnách", do 4 měsíců - po obdržení ohlášky uzavřít s držitelem zásob smlouvu na výkup nepotřebné zásoby. K uzavření smlouvy dochází zpravidla potvrzením druhopisu ohlášky. Vykupující organizace může výkup odmítnout z důvodů národohospodářské nepoužitelnosti a je povinna písemně oznámit držiteli zásob své zdůvodněné stanovisko.

§ 6

Národohospodářskou použitelnost výrobků nabízených k výkupu posuzují vykupující organizace na základě odborných znalostí plánovaných potřeb národního hospodářství a jejich předpokládaného vývoje. Vykupující organizace musí též posoudit i možnosti vývozu nebo použití výrobku k jinému, než k původnímu účelu.

§ 7

Držitelé zásob nejsou oprávněni bez předchozího souhlasu vykupující organizace po dobu lhůty stanovené pro vyjádření k ohlášce s nabídnutými zásobami jakkoliv disponovat. S hutními výrobky, které nepodléhají výkupu nebo jejichž výkup byl odmítnut, mohou držitelé zásob volně nakládat, pokud nejsou omezováni zvláštními předpisy. **)

ČÁST TŘETÍ

Dodací podmínky

§ 8

(1) Dodávka vykoupených hutních výrobků je splněna dnem uzavření smlouvy. Tímto dnem přecházejí hutní výrobky do správy (vlastnictví) vykupující organizace, na níž přechází také nebezpečí nahodilé zkázy nebo zhoršení, a držitel zásoby je povinen je fakturovat ve lhůtách stanovených předpisy o fakturaci a uskladnit. Uskladněné zásoby musí být od vlastních zásob odděleny nebo výrazně označeny jako majetek vykupující organizace.

(2) K zamezení zbytečné manipulace a přepravy je držitel zásoby povinen vykoupené výrobky bezplatně skladovat pro vykupující organizaci 3 měsíce ode dne výkupu. Skladování po této lhůtě může si vykupující organizace zajistit uzavřením dohody o skladování.

(3) Držitel zásoby je povinen nejpozději do 6 týdnů po obdržení dispozice od vykupující organizace zaslat vykoupené výrobky na svůj náklad do místa určení odběratele nebo do skladu příslušné vykupující organizace.

(4) Jako neplnohodnotné se hutní výrobky vykupují jen tehdy, jsou-li za neplnohodnotné označeny smlouvou; držitel zásoby odpovídá za vady neuvedené ve smlouvě jen tehdy, jestliže se organizace na tom dohodly. Stejný postup platí i při dodávkách takto označených vykoupených neplnohodnotných výrobků vykupujícími organizacemi dalším odběratelům.

§ 9

Plnohodnotné výrobky vykupují se za velkoobchodní ceny bez případné skladové přirážky. Ostatní přirážky (např. za tepelné zpracování, hutní osvědčení atd.) se platí jen na základě dohody. Výrobky neplnohodnotné (neodpovídající technickým normám, poškozené nebo v ohlášce neúplně určené jako např. bez udání jakosti) se vykupují za velkoobchodní ceny snížené o slevu odpovídající vadám, stavu znehodnocení výrobků nebo jejich možné upotřebitelnosti. Výši slevy si organizace dohodnou ve smlouvě.

§ 10

(1) Na vykoupené plnohodnotné fondované a centralizovaně plánované hutní výrobky vystavují vykupující organizace potvrzení o výkupu nepotřebných zásob v plné výši vykoupeného množství.

(2) Na vykoupené neplnohodnotné fondované a centralizovaně plánované hutní výrobky vystavují vykupující organizace potvrzení o výkupu nepotřebných zásob ve výši odpovídající jejich částečnému znehodnocení, popřípadě jejich omezené použitelnosti v národním hospodářství.

(3) Potvrzení o výkupu nepotřebných zásob mohou držitelé zásob použít v běžném roce

a) k nákupu hutních výrobků ze zásob kterékoliv hutní odbytové základny nebo vykupující organizace, a to i na jiné položky seznamu výrobků ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, než na které bylo vystaveno potvrzení o výkupu nepotřebných zásob. V těchto případech nahrazuje potvrzení o výkupu nepotřebných zásob materiálové fondy. Při nákupu jsou přípustné tyto záměny druhů výrobků:

1. jen v rámci základní materiálové skupiny (tj. válcovaný materiál, trubky, fondované druhovýrobky, suroviny a polotovary těžkých neželezných kovů, suroviny a polotovary lehkých neželezných kovů), do které patřil vykoupený hutní výrobek, a

2. v poměru k pracnosti vykoupených a nakupovaných výrobků; směrné koeficienty pracnosti výrobků jsou dány poměrem velkoobchodních cen jednotlivých výrobků;

b) k prokázání skutečných úspor kovů předáním potvrzení nadřízenému ústřednímu orgánu.

(4) Potvrzení o výkupu nepotřebných zásob nejsou plánovacími doklady. Vykupující organizace jsou však povinny pomáhat držitelům zásob při získávání hutních výrobků na potvrzení, která vydaly.


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 11

V zájmu zajištění lepšího využívání a skladování hutních výrobků a správného posuzování jejich národohospodářské použitelnosti vykonávají vykupující organizace, u výkupu prováděného hutními odbytovými základnami Odbytové sdružení ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, kontrolní a poradenskou činnost. Pověření pracovníci těchto organizací jsou oprávněni vyžadovat od spotřebitelů potřebné informace o zásobách, nahlížet do záznamů týkajících se pohybu zásob a vstupovat do prostorů, v nichž se hutní výrobky zpracovávají a uskladňují; toto oprávnění se nevztahuje na úsek speciální výroby a na ozbrojené složky ministerstva národní obrany a vnitra.

§ 12

Touto vyhláškou není dotčeno právo ústředních orgánů a národních výborů provádět přesuny zásob mezi podřízenými organizacemi a ve stavebnictví mezi organizacemi celého odvětví. Stejně tak nejsou v rozporu s touto vyhláškou dodávky hutních výrobků v rámci výpomoci stanovené právními předpisy.

§ 13

Zrušuje se vyhláška č. 58/1962 Sb. ministra hutního průmyslu a rudných dolů a Hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nadměrných zásob hutních výrobků a o jejich plánovitém vracení do oběhu.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky:

Dohnal v. r.

Ministr hutního průmyslu a rudných dolů:

Krejčí v. r.


Příloha

Seznam

vykupovaných hutních výrobků a vykupujících organizací

I. Výrobky vykupované hutními odbytovými základnami:

Surové železo a vysokopecní ferroslitiny

Válcovaný materiál z neušlechtilých ocelí

Válcovaný materiál z ušlechtilých ocelí

Trubky ocelové

Litinové tlakové trouby a tvarovky

Pásová ocel válcovaná za studena

Tažený ocelový materiál (tyče, dráty, profily)

Oblouky z bezešvých trubek

Trubky žebrové ocelové (bez kompletních souprav topných těles)

Tvarovky k přírubovým trubkám

Tvarovky k hrdlovým trubkám

Fitinky a vsuvky z trubek

Hřeby pro kolejnice železniční i důlní

Vrtule pro kolejnice železniční

Šrouby a matice:

šrouby hrubé

matice hrubé

šrouby střední

matice střední

šrouby přesné o pevnosti 50-100 kg/mm2

matice přesné o pevnosti 50-100 kg/mm2

šrouby a matice středního a přesného provedení z neželezných kovů

vruty a šrouby podstavcové

vruty mosazné

háky izolátorové

šrouby napínací

Nýty:

nýty ocelové plné

nýty ocelové rozštěpené

nýty ocelové trubkové tlustostěnné

nýty z neželezných kovů

Podložky a závlačky:

podložky ocelové přesné a pojistné

podložky pružné podle ČSN a ČSD

podložky hrubé ocelové

podložky z neželezných kovů

závlačky

Výrobky z drátů:

drát ostnatý

elektrovodné praménce ocelové o pevnosti do a přes 70 kg/mm2

drátěná lana ocelová

drát stříhaný pro speciální vázací strojky

drát plombovací opředený úvazky

Sítě drátěné:

z drátu z oceli

z drátu z cínového bronzu

na vložky do postelí

pletené se čtvercovými oky

pletené se šestiúhelníkovými oky

kroucené se čtvercovými oky (Herkules)

tkané proti hmyzu

tkané rabicové

Hřebíky:

ocelové

do krytiny

pískováčky

z mědi a mosazi

Svářecí materiál:

elektrody z neušlechtilých a ušlechtilých ocelí

elektrody bronzové, niklové a hliníkové

Řetězy a příslušenství:

řetězy elektricky svařované

řetězy uzlované

řetězové třmeny

příslušenství k průmyslovým řetězům

příslušenství k zemědělským řetězům

Podkování:

ozuby

hmatce

podkováky

Příruby:

kované a ražené (s výjimkou přírub volně kovaných)

Kolejivo:

drobné kolejivo pro kolejnice železniční

drobné kolejivo pro kolejnice důlní

Neželezné kovy:

suroviny - podle Seznamu výrobků MHD kromě vzácných kovů a mědi surové

Slévárenské slitiny a předslitiny:

slévárenské slitiny mědi

slévárenské slitiny hliníku

olovo tvrdé antimonové

slitiny zinku

ložiskové kovy na basi Pb a Sn

pájky z cínu a jeho slitin

předslitiny mědi

polotovary tvářené z mědi, mosazi, z cínových a speciálních bronzů, z hliníku a slitin hliníku

polotovary z olova, ze zinku, z cínu

pájka měkká na hliník

plechy a drát z kadmia

polotovary z niklu a jeho slitin

Různé výrobky z neželezných kovů:

zinkový prach

hliníková krupice

II. Ostatní hutní výrobky ***) vykupují:

a) výrobky fondované a centralizovaně plánované pověřené organizace ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů uvedené v Seznamu výrobků MHD,

b) podnikově plánované výrobky bilanční místa uvedená v Seznamu výrobků MHD, popřípadě jimi určené výrobní podniky.

Poznámky pod čarou

*) Ohlášky jsou skladovány a distribuovány všemi hutními odbytovými základnami.

**) Pro rok 1964 platí směrnice ministerstva financí o financování výkupu zásob v národním hospodářství v roce 1964 ze dne 23. 12. 1963 čj. 117/73500/63.

***) Za hutní výrobky se nepovažují tyto výrobky podle Seznamu výrobků MHD vyráběné podniky MHD: výrobky koksochemického průmyslu, výrobky strojírenské, výrobky strojírenské metalurgie a výrobky v gesci jiných ministerstev. Výkup těchto výrobků se provádí podle zvláštních předpisů, na příklad podle Směrnic ministerstev těžkého strojírenství, všeobecného strojírenství, chemického průmyslu, spotřebního průmyslu, paliv a hutního průmyslu a rudných dolů o organizaci a provádění výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob č. 1/64 ze dne 20. 12. 1963.

Přesunout nahoru