Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 53/1964 Sb.Zákon o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti

Částka 24/1964
Platnost od 10.03.1964
Účinnost od 10.03.1964
Zrušeno k 31.12.2001 (111/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53.

ZÁKON

ze dne 26. února 1964

o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Rozvoj socialistické společnosti je podmíněn zvyšováním podílu tvůrčí vědecké práce ve všech oblastech hospodářské i kulturní výstavby. Proto socialistická společnost pečuje o neustálý růst úrovně vědecké práce a pracovníkům, kteří veřejně prokázali vědeckou kvalifikaci původní vědeckou nebo vědeckovýzkumnou činností ve prospěch míru a socialistické výstavby nebo pro rozvoj vědeckého bádání samého, uděluje vědecké hodnosti jako uznání jejich tvůrčích způsobilostí a významu jejich vědecké činnosti.

ČÁST PRVNÍ

Vědecké hodnosti

§ 2

(1) Vědecké hodnosti se udělují ve dvou stupních, a to

a) hodnost kandidáta věd,

b) hodnost doktora věd s připojením označení příslušné skupiny věd (§ 4) .

(2) Vědecké hodnosti se uvádějí buď v plném znění nebo zkratkami CSc. (candidatus scientiarum) pro hodnost kandidáta věd a DrSc. (doctor scientiarum) pro hodnost doktora věd.

§ 3

(1) Vědecké hodnosti udělují

a) Československá akademie věd a Slovenská akademie věd (dále jen "akademie věd"),

b) vysoké školy.

(2) Orgány akademií věd a vysokých škol, které jsou oprávněny rozhodovat o udělení vědeckých hodností kandidáta a doktora věd v jednotlivých skupinách věd, vědách, popřípadě oborech, stanoví Státní komise pro vědecké hodnosti (§ 12).

(3) Akademie věd a vysoké školy vydávají diplomy o vědeckých hodnostech, které udělily.

§ 4

(1) Vědecké hodnosti se udělují v těchto skupinách věd: fyzikálně matematické vědy, geologicko-mineralogické vědy, geografické vědy, chemické vědy, biologické vědy, lékařské vědy, farmaceutické vědy, zemědělsko-lesnické vědy, veterinární vědy, technické vědy, filosofické vědy, ekonomické vědy, právní vědy, historické vědy, pedagogické vědy, psychologické vědy, filologické vědy, vojenské vědy.

(2) Další skupiny věd, ve kterých se udělují vědecké hodnosti, určí Státní komise pro vědecké hodnosti, která může provést též změny skupin věd uvedených v odstavci 1.

§ 5

(1) Vědecká hodnost kandidáta věd vyjadřuje způsobilost k tvůrčí vědecké práci, prokázanou řešením vědeckého nebo vědeckovýzkumného úkolu, jímž pracovník osvědčil, že ovládá vědecké metody, má hluboké teoretické znalosti a přinesl nové poznatky.

(2) Vědeckou způsobilost, uvedenou v odstavci 1, osvědčuje uchazeč vykonáním kandidátských zkoušek a veřejnou obhajobou kandidátské disertační práce.

(3) Vynikající pracovníci, kteří svými pracovními výsledky ověřenými v praxi, již objektivně prokázali vyšší vědeckou kvalifikaci, mohou osvědčit vědeckou způsobilost podle odstavce 1 bez vykonání zkoušek tím, že ve veřejné vědecké rozpravě před komisí (§ 8) obhájí společenský význam svých vědeckých prací.

§ 6

(1) Vědecká hodnost doktora věd vyjadřuje zvláště vysokou vědeckou kvalifikaci prokázanou vytvořením závažných vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru nebo pro společenskou praxi a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost.

(2) Vědeckou způsobilost, uvedenou v odstavci 1, osvědčuje uchazeč veřejnou obhajobou doktorské disertační práce.

§ 7

(1) Vědecké hodnosti lze udělit pracovníkům, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání a svou vědeckou tvůrčí činností, založenou na vědeckém světovém názoru i odbornou praxí dávají záruku dalšího vývoje jako socialističtí vědci.

(2) Pracovníkům bez vysokoškolského vzdělání lze udělit vědecké hodnosti se souhlasem Státní komise pro vědecké hodnosti výjimečně, jestliže jinak splňují podmínky uvedené v odstavci 1 a vědeckými pracemi, objevy nebo vynálezy prokázali žádoucí vědeckou tvůrčí úroveň.

§ 8

Způsobilost uchazečů k nabytí vědeckých hodností podle § 5 až 7 se osvědčuje a ověřuje před komisemi pro obhajoby.

§ 9

K vyjádření vysoké pocty za zásluhy o pokrok na poli vědy a kultury nebo společenských vztahů a za významné zásluhy o socialistickou výstavbu lze udělit vynikajícím vědeckým nebo veřejným pracovníkům domácím i zahraničním čestnou vědeckou hodnost doktora věd. K udělení čestné vědecké hodnosti doktora věd podle tohoto zákona je třeba souhlasu Státní komise pro vědecké hodnosti.

§ 10

Akademie věd a vysoké školy mohou se souhlasem Státní komise pro vědecké hodnosti nostrifikovat vědecké hodnosti získané v zahraničí, jestliže tyto hodnosti odpovídají svou úrovní vědeckým hodnostem získávaným v Československé socialistické republice.

§ 11

(1) Vědecké hodnosti pozbývají osoby, které se zpronevěří občanské a vědecké cti.

(2) Nenastane-li ztráta vědecké hodnosti již výrokem soudu, rozhodne o jejím odnětí orgán, který ji udělil.

ČÁST DRUHÁ

Státní komise pro vědecké hodnosti

§ 12

(1) Státní komise pro vědecké hodnosti (dále jen "Státní komise") je celostátní nadresortní orgán pro řešení otázek týkajících se udílení vědeckých hodností.

(2) Státní komise má tyto hlavní úkoly:

a) řídit a koordinovat činnost orgánů při udělování vědeckých hodností;

b) dohlížet na vysokou úroveň uchazečů o vědecké hodnosti a zabezpečovat její jednotné posuzování;

c) shromažďovat zkušenosti, k nimž dochází při udělování vědeckých hodností, a na tomto základě postupně zdokonalovat způsob udílení vědeckých hodností.

(3) Státní komise v dohodě s Československou akademií věd, s ministerstvem školství a kultury, se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a se zúčastněnými ústředními orgány vydává podrobné předpisy k provedení tohoto zákona.

(4) Státní komise soustavně dozírá na zachovávání tohoto zákona i prováděcích předpisů k němu a může na základě opravného prostředku a v odůvodněných případech též z vlastního podnětu zrušit rozhodnutí orgánu, který tyto předpisy provádí.

(5) Státní komise při plnění svých úkolů úzce spolupracuje s Československou akademií věd, ministerstvem školství a kultury a se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.

§ 13

(1) Předsedu Státní komise a její členy jmenuje vláda na návrh ministra školství a kultury, podaný v dohodě s předsedou Československé akademie věd a s předsedou Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky.

(2) Předseda, místopředsedové, vědecký sekretář a další členové ustanovení předsedou tvoří presidium Státní komise.

(3) Organizační a jednací řád Státní komise schvaluje vláda.

(4) Předseda Státní komise podává zpravidla jedenkrát za rok vládě zprávu o činnosti Státní komise.

§ 14

Činnost Státní komise zajišťuje sekretariát Státní komise.


ČÁST TŘETÍ

Závěrečná ustanovení

§ 15

Vědecké hodnosti nabyté podle § 2 a § 9 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 64/1959 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti, a podle zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 10/1955 Sb., kterým se upravuje udělování hodností doktora věd některým vědeckým pracovníkům, zůstávají nedotčeny.

§ 16

Akademické tituly a stavovská označení, které byly uděleny přede dnem 1. září 1953, a absolventům lékařských a veterinárních fakult přede dnem 1. ledna 1954, zůstávají nedotčeny.

§ 17

Výjimky z ustanovení § 5 až 7 povoluje Státní komise.

§ 18

Zrušuje se zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 64/1959 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti; podle předpisů vydaných k provedení tohoto zákonného opatření lze však řízení o udělování vědeckých hodností konat do vydání předpisů podle § 12 odst. 3 tohoto zákona.*)

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 200/1959 Ú.l.; vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 11/1960 Sb.; vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 68/1961 Sb.; instrukce Státní komise pro vědecké hodnosti č. 1/1959 ve znění instrukce č. 1/1962 Věstníku MŠK; instrukce Státní komise pro vědecké hodnosti č. 2/1959 Věstníku MŠK.

Přesunout nahoru