Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 50/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody

Částka 23/1964
Platnost od 09.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 01.04.1983 (12/1983 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 9. března 1964

o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody

Ministerstvo financí stanoví k provedení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:


§ 1

(1) Z pojištění odpovědnosti za škody má pojištěný právo, aby Státní pojišťovna (dále jen "pojišťovna") za něho nahradila škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného blíže označenými ve smlouvě,

a) na zdraví nebo usmrcením,

b) poškozením, zničením nebo ztrátou věci,

pokud pojištěný za škodu odpovídá. Skutečnost, kterou byla škoda způsobena, je pojistnou událostí, nastala-li během trvání pojištění.

(2) Na odpovědnost za jiné škody, než je uvedeno v odstavci 1, vztahuje se pojištění, jen bylo-li to ve smlouvě dohodnuto.

(3) Nebylo-li ve smlouvě dohodnuto jinak, týká se pojištění pojistné události, která nastane na území Československé socialistické republiky.

§ 2

(1) Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škody způsobené úmyslně, na odpovědnost za škody převzatou nad rámec stanovený právními předpisy, na odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody podle § 425 obč. zákoníku a na odpovědnost za škody způsobené provozem dopravních prostředků podle § 427 a násl. obč. zákoníku, pokud se na ni vztahuje zákonné pojištění.

(2) Pojištění se nevztahuje dále na odpovědnost z pracovního poměru

a) za schodek na svěřených hodnotách, které je pracovník povinen vyúčtovat,

b) za ztrátu předmětů svěřených na písemné potvrzení,

c) za škodu na movitých věcech svěřených k výkonu práce.

§ 3

(1) Pojišťovna není povinna plnit, jestliže pojištěný způsobil škodu manželu nebo příbuzným v řadě přímé anebo osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti.

(2) Pojišťovna není rovněž povinna plnit, dojde-li ke škodě

a) na movité věci, která sice není ve vlastnictví pojištěného, byla však pojištěnému půjčena nebo jí užívá z jiného důvodu anebo ji má u sebe,

b) na nemovitosti (jejím příslušenství), které pojištěný užívá protiprávně,

c) na nemovitosti (jejím příslušenství), které pojištěný užívá na základě oprávnění a škoda nepřesahuje 1 000 Kčs,

d) na lukách, stromech, zahradních, polních i lesních kulturách, kterou způsobila při pastvě zvířata, jejichž chovatelem je pojištěný .

§ 4

Lhůty stanovené § 359 obč. zákoníku , do nichž lze zaplatit splatné pojistné, *) mohou být předtím, než uplynou, dohodou prodlouženy až o tři měsíce.

§ 5

Je-li pojištěna odpovědnost za škody, která vyplývá z vlastnictví věci, zaniká pojištění změnou v osobě vlastníka věci. Je-li takovou věcí nemovitost a přejde-li do vlastnictví jiného občana v pojistném období, za něž bylo před převodem vlastnictví zaplaceno pojistné, vstupuje nový vlastník nabytím vlastnictví do pojištění namísto dosavadního vlastníka; jestliže však před uplynutím tohoto pojistného období pojišťovně sdělí, že nebude v pojištění pokračovat, pojištění uplynutím tohoto období zaniká.

§ 6

Pojištění také zaniká, odpadne-li možnost, že pojistná událost nastane.

§ 7

(1) Pojišťovna je povinna nahradit náklady obhajoby před soudem prvního stupně v trestním řízení vedeném proti pojištěnému v souvislosti s pojistnou událostí; náklady obhajoby před odvolacím soudem je povinna nahradit jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě zavázala.

(2) Pojišťovna je povinna nahradit náklady řízení o náhradě škody, jestliže se zavázala k jejich úhradě nebo jestliže toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše plnění pojišťovny.

§ 8

Šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit (§ 355 odst. 3 obč. zák.) je skončeno, jakmile byla z a souhlasu pojišťovny nebo s jejím dodatečným schválením dohodnuta s poškozeným výše náhrady škody nebo jakmile výše náhrady škody byla určena vykonatelným rozhodnutím.

§ 9

Plnění pojišťovny nesmí přesáhnout částku dohodnutou ve smlouvě (pojistná částka), nejde-li o plnění z pojištění, které bylo sjednáno bez pojistné částky. Náklady uvedené v § 7 však pojišťovna hradí i nad pojistnou částku.

§ 10

(1) Za škodu způsobenou občanu na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské ceny (obrazy, sochy, sbírky známek apod.) je pojišťovna povinna poskytnout plnění nejvýše do částky 5000 Kčs za jednu věc (sbírku), za škody na penězích nejvýše do částky 2 000 Kčs.

(2) Jde-li však o plnění z pojištění s pojistnou částkou pro škody na věcech, nesmí plnění pojišťovny podle odstavce 1 spolu s plněním za škody na jiných věcech přesáhnout pojistnou částku pro škody na věcech .

§ 11

Povinností pojištěného podle § 357 obč. zákoníku je též

a) písemně oznámit pojišťovně, že poškozený uplatnil nárok na náhradu škody, a vyjádřit se k výši a odůvodněnosti požadované náhrady,

b) písemně oznámit, že v souvislosti s pojistnou událostí bylo zahájeno trestní řízení, popřípadě že poškozený vymáhá nárok na náhradu škody soudně,

c) písemně oznámit pojišťovně jméno obhájce, kterého si zvolil pro trestní řízení, dohodnout se s pojišťovnou o zastoupení při řízení o náhradě škody a o osobě zástupce; nemá-li pojištěný v trestním řízení obhájce nebo není-li podle dohody s pojišťovnou zastoupen při řízení o náhradě škody, je povinen včas podat pojišťovně zprávu o průběhu a výsledku trestního řízení a řízení o náhradě škody.

§ 12

Právo na náhradu částek, které pojišťovna plnila za pojištěného, jenž škodu způsobil následkem své opilosti (§ 381 obč. zákoníku), má pojišťovna v rozsahu sníženém přiměřeně k výši škody, okolnostem, za nichž ke škodě došlo, a k osobním, výdělkovým a majetkovým poměrům pojištěného, nejvýše však v částce 10 000 Kčs.

§ 13

(1) Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo na snížení důchodu či na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, pokud za pojištěného tuto částku zaplatila nebo za něho vyplácí důchod.

(2) Na pojišťovnu přechází též právo pojištěného na úhradu těch nákladů řízení o náhradě škody, které pojištěnému byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojišťovna za pojištěného zaplatila.

(3) Pojištěný je povinen bez prodlení pojišťovně oznámit, že nastaly okolnosti odůvodňující práva uvedená v předchozích odstavcích a odevzdat jí doklady potřebné k uplatnění těchto práv.

§ 14

(1) Odpovědnost za škody jiného, než kdo pojistnou smlouvu s pojišťovnou uzavírá, lze pojistit (§ 383 obč. zákoníku), jen jde-li o odpovědnost vyplývající z vlastnictví věci, která je ve spoluvlastnictví těchto osob.

(2) Je-li však v rámci pojištění souboru zařízení domácnosti sjednáno i pojištění odpovědnosti za škody, vztahuje se pojištění (§ 383 obč. zákoníku) na odpovědnost všech občanů, kteří tvoří domácnost.

§ 15

V pojistné smlouvě mezi socialistickou organizací a pojišťovnou, ze které má být oprávněn občan, lze se odchýlit od ustanovení § 349 - 361 a § 377 až 383 obč. zákoníku, jestliže to povaha a účel pojištění vyžadují.

§ 16

Od ustanovení § 2, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14 odst. 1 této vyhlášky se nelze ve smlouvách odchýlit; to neplatí, jde-li o pojistnou smlouvu mezi socialistickou organizací a pojišťovnou, ze které má být oprávněn občan.

§ 17

(1) Ustanoveními této vyhlášky řídí se i pojištění vzniklá před 1. dubnem 1964; vznik těchto pojištění, jakož i nároky z nich vzniklé před 1. dubnem 1964 se však řídí dosavadními předpisy.

(2) Pojištění, která vznikla před 1. dubnem 1964 a za něž nebylo zaplaceno pojistné splatné před 1. dubnem 1964, zanikají uplynutím lhůt pro zánik pojištění, které při nezaplacení pojistného začaly běžet podle dosavadních předpisů, nejpozději však dnem 30. června 1964, jedná-li se o nezaplacené pojistné za první pojistné období, nebo dnem 30. září 1964, jedná-li se o nezaplacené pojistné za další pojistné období; pojišťovna je však od 1. dubna 1964 do zániku pojištění povinna plnit, dojde-li v této době k pojistné události.


§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Ministr:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Tři měsíce u prvního a jednorázového pojistného a šest měsíců u pojistného za další pojistná období.

Přesunout nahoru