Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/1964 Sb.Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1964

Částka 3/1964
Platnost od 23.01.1964
Účinnost od 23.01.1964
Zrušeno k 20.01.1965 (3/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

5.

VYHLÁŠKA

Ministra financí

ze dne 10. ledna 1964,

kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1964

Ministr financí po projednání s krajskými národními výbory a zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 16 odst. 1 zákona č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě:


§ 1

(1) Průměrný státní příspěvek podle § 7 odst. 1 vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby, na 1 byt v družstevní bytové výstavbě zahájené počínajíc 1. lednem 1964 činí 18 090 Kčs. *)

(2) Státní příspěvek poskytovaný stavebním bytovým družstvům se stanoví podle velikosti bytů takto:

  Velikost bytu   Výše státního příspěvku v Kčs
  Užitková plocha bytu v m2 *)   Počet obytných místností nejméně 
  do 30   1   9 900 
  nad 30 do 44   1   12 900 
  nad 44 do 60   2   17 500 
  nad 60 do 70   2   21 300 
  nad 70 do 80   3   23 200 
  nad 80   3   25 500

Nejsou-li splněny oba ukazatele velikosti bytu stanovené pro přiznání příspěvku v určité výši, poskytne se příslušný nižší státní příspěvek.

(3) Vyžadují-li to zájmy řízení bytové politiky v kraji, mohou krajské národní výbory stanovit státní příspěvek jednotně pro celý kraj v jiné výši nebo jej odstupňovat podle velikosti bytu jinak, než je uvedeno v odstavci 2.

(4) Krajské národní výbory poskytnou na státních příspěvcích vcelku částku vyšší nebo nižší, než odpovídá průměru 18 090 Kčs na 1 byt (odstavec 1), podle toho, jaká je skutečná velikost družstevních bytů, jejichž výstavba se v kraji v běžném roce zahajuje. Přitom však úhrn státních příspěvků poskytnutých v kraji nesmí - ani v případě použití ustanovení odstavce 3 - překročit částku, která by na družstevní bytovou výstavbu příslušela podle velikosti bytů a sazeb uvedených v odstavci 2.

§ 2

Ruší se platnost vyhlášky ministra financí č. 130/1962 Sb., o státním příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu, pokud jde o družstevní bytovou výstavbu zahajovanou po 31. prosinci 1963.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Náměstek ministra:

inž. Jaroš v. r.

Poznámky pod čarou

*) Tj. ve výši 30 % průměrného nákladu na byt plánovaného ve státní výstavbě s připočtením nákladu na projekt a pozemek. Náplň rozpočtového nákladu na byt v objektu je vymezena pokyny Státní plánovací komise č. 250 715/62 - SM 6 ze dne 21. února 1962.

*) Užitkovou plochou bytu se zde rozumí plocha ve smyslu projektových ČSN.

Přesunout nahoru