Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění osob

Částka 23/1964
Platnost od 09.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 22.04.1993 (125/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 9. března 1964

o pojistných podmínkách pro pojištění osob

Ministerstvo financí stanoví k provedení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:


Oddíl první

Společná ustanovení

§ 1

(1) Státní pojišťovna (dále jen "pojišťovna") sjednává

1. pojištění pro případ smrti,

2. pojištění pro případ dožití,

3. pojištění pro případ smrti nebo dožití,

4. pojištění pro případ úrazu (dále jen "pojištění úrazové").

(2) Pojišťovna může sjednávat i jiné druhy pojištění osob. Pokud takové pojištění není upraveno zvláštními předpisy nebo pojistnou smlouvou, platí pro ně ta ustanovení této vyhlášky, která jsou mu povahou a účelem nejbližší.

§ 2

Z pojištění je pojišťovna povinna buď poskytnout jednorázové plnění, nebo vyplácet důchod, a to podle toho, co bylo sjednáno.

§ 3

Pojištění se týká pojistných událostí, které během trvání pojištění nastanou na území Československé socialistické republiky a při povoleném pobytu mimo její území.

Uzavření pojistné smlouvy

§ 4

Návrh na uzavření pojistné smlouvy nemusí být písemný jen tehdy, sjednává-li se pojištění na dobu nejvýše jednoho roku.

§ 5

(1) Písemnými dotazy pojišťovny vztahujícími se k uzavření smlouvy (§ 350 obč. zákoníku) jsou i dotazy týkající se zdravotního stavu občana, na jehož život nebo zdraví se má pojištění vztahovat.

(2) Pojišťovna je oprávněna zdravotní stav občana (odstavec 1) přezkoumávat, a to na základě zpráv vyžádaných s jeho souhlasem od zdravotnických zařízení, ve kterých se léčil, jakož i prohlídkou lékařem, kterého mu sama určí.

(3) Skutečnosti, o kterých se pojišťovna při zjišťování zdravotního stavu občanů doví, smí použít pouze pro svou potřebu.

§ 6

Ztratí-li se nebo zničí-li se potvrzení o uzavření pojistné smlouvy (pojistka), vydá pojišťovna tomu, kdo s ní smlouvu uzavřel, na jeho žádost druhopis tohoto potvrzení.

Změna pojištění

§ 7

Dohodnou-li se účastníci o změně pojištění již sjednaného, je pojišťovna povinna ze změněného pojištění plnit až z pojistných událostí, které nastanou po této dohodě, a to i když bylo dohodnuto, že změna má zpětnou účinnost.

Pojistné

§ 8

(1) Výše pojistného určuje se podle sazeb pro jednotlivé druhy pojištění.

(2) Je-li výše pojistného závislá též na věku pojištěného, považuje se za jeho věk rozdíl mezi kalendářním rokem, v němž má pojištění počít, a kalendářním rokem, v němž se pojištěný narodil.

§ 9

(1) Zanikne-li pojištění podle § 360 obč. zákoníku, vrátí pojišťovna tomu, kdo s ní pojistnou smlouvu uzavřel, zaplacené pojistné, a není-li na živu, pak tomu, kdo má právo na její plnění pro případ, že pojistnou událostí je smrt pojištěného. Od pojistného, které pojišťovna vrací, odečte to, co již z pojištění splnila.

(2) Zanikne-li pojištění z jiných důvodů, než je uvedeno v odstavci 1, nikoliv však proto, že pojistnou událostí odpadl důvod dalšího pojištění (§ 361 odst. 3 obč. zákoníku), je pojišťovna povinna vrátit zbývající část pojistného jen tehdy (§ 361 odst. 3 obč. zákoníku), je pojišťovna povinna vrátit zbývající část pojistného jen tehdy (§ 362 obč. zákoníku), jde-li o pojištění s běžným pojistným.

§ 10

(1) V pojištění pro případ smrti, v pojištění pro případ dožití nebo v pojištění pro případ smrti nebo dožití, je ten, kdo pojistnou smlouvu s pojišťovnou uzavřel, zproštěn povinnosti platit běžné pojistné, jestliže během trvání pojištění, nejdříve však po dvou letech od uzavření pojistné smlouvy, mu byl přiznán podle předpisů o sociálním zabezpečení plný invalidní důchod.

(2) Bylo-li ve smlouvě o pojištění uvedeném v odstavci 1 sjednáno i pojištění úrazové, vztahuje se zproštění i na běžné pojistné za toto úrazové pojištění.

(3) Zproštění od placení pojistného počíná ode dne nejbližší splatnosti pojistného po přiznání invalidního důchodu a týká se pojistného za jeden rok trvání pojištění. Zproštění se prodlužuje vždy na další rok, prokáže-li ten, jehož se zproštění týká, že plný invalidní důchod mu je dále vyplácen. Zproštění od placení pojistného končí nejpozději uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, a bylo-li sjednáno na dobu neurčitou, končí zproštění nejpozději uplynutím pojistného období, ve kterém dosáhl ten, kdo je zproštěn od placení pojistného, věku 65 let.

§ 11

Lhůty stanovené § 359 obč. zákoníku, do nichž lze zaplatit splatné pojistné,*) mohou být před tím, než uplynou, dohodou prodlouženy až o tři měsíce.

Důsledky neplacení pojistného

§ 12

(1) Bylo-li u pojištění s běžným pojistným pojistné zaplaceno alespoň za první rok pojištění a u pojištění pohřbu alespoň za první pojistné období a nebylo-li pojistné za další dobu zaplaceno ve lhůtě stanovené § 359 obč. zákoníku ani ve lhůtě prodloužené podle § 11, přeměňuje se pojištění na pojištění se sníženou pojistnou částkou, se sníženým důchodem (redukce pojistné částky nebo důchodu) nebo se zkrácenou pojistnou dobou (redukce pojistné doby), a to bez povinnosti platit další pojistné. Pojištění pro případ smrti, které bylo sjednáno na přesně stanovený počet let, jakož i pojištění úrazové pro neplacení pojistného však zanikají ( § 359 obč. zákoníku).

(2) Není-li dohodnuto jinak, zkracuje se u pojištění pohřbu pojistná doba a u ostatních pojištění snižuje se pojistná částka (důchod).

(3) K redukci dojde prvního dne po lhůtě, jejímž uplynutím pojištění jinak zaniká pro neplacení pojistného.

§ 13

(1) Bylo-li u pojištění s běžným pojistným zaplaceno pojistné alespoň za první rok pojištění nebo jde-li o pojištění za jednorázové pojistné sjednané na dobu delší než jeden rok anebo jde-li o pojištění již přeměněné podle § 12, má ten, kdo pojistnou smlouvu s pojišťovnou uzavřel, právo, aby na jeho požádání bylo pojištění zrušeno s výplatou odbytného. Toto právo se nevztahuje na pojištění pro případ smrti, které bylo sjednáno na přesně stanovený počet let, na pojištění úrazové s běžným pojistným, na pojištění pohřbu a na pojištění s výplatou důchodu, ze kterého se už důchod vyplácí.

(2) Pojišťovna může do šesti měsíců po dni, kdy došlo k redukci (§ 12), zrušit s výplatou odbytného takové pojištění, u něhož snížená pojistná částka je menší než 2 500 Kčs nebo snížený roční důchod menší než 250 Kčs.

(3) Pojištění je zrušeno dnem, kdy pojišťovna odbytné zaplatila (§ 82 a 83 obč. zákoníku).

§ 14

Sníženou pojistnou částku, snížený důchod nebo zkrácenou pojistnou dobu (§ 12) a výši odbytného (§ 13) vypočte pojišťovna podle pojistně technických zásad stanovených ministerstvem financí.

Omezení plnění pojišťovny

§ 15

(1) Pojišťovna je oprávněna podle okolností případu snížit své plnění, nejvýše však o jednu polovinu,

a) došlo-li k úrazu pojištěného v souvislosti s jeho jednáním, pro které byl uznán soudem vinným trestným činem, nebo

b) zemřel-li pojištěný v souvislosti s jednáním, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt anebo jímž jinak hrubě porušil důležitý zájem společnosti.

(2) Byl-li trestný čin [odst. 1 písm. a)] spáchán pojištěným úmyslně a okolnosti takového případu to odůvodňují, může pojišťovna snížit své plnění o více než polovinu; byl-li takový čin pro společnost zvlášť nebezpečný, není pojišťovna povinna plnit.

§ 16

(1) Došlo-li k úrazu pojištěného následkem jeho opilosti a okolnosti takového případu to odůvodňují, je pojišťovna oprávněna snížit své plnění, nejvýše však o jednu polovinu; měl-li takový úraz za následek smrt pojištěného, sníží pojišťovna své plnění, jen tehdy, jestliže k tomuto úrazu pojištěného došlo v souvislosti s jeho jednáním uvedeným v § 15 odst. 1 písm. b).

(2) Ustanovení odstavce 1 nelze použít na případy, na které se zároveň vztahuje ustanovení § 15.

§ 17

Občan, jemuž má smrtí pojištěného vzniknout právo na plnění pojišťovny, tohoto práva nenabude, způsobil-li pojištěnému smrt úmyslným trestným činem, pro který byl soudem uznán vinným.

Oddíl druhý

Zvláštní ustanovení

Pojištění pro případ smrti

§ 18

(1) Z pojištění pro případ smrti je pojišťovna povinna vyplatit pojistnou částku, zemřel-li pojištěný v době, na kterou bylo pojištění sjednáno.

(2) Bylo-li toto pojištění sjednáno jako pojištění pohřbu, je pojišťovna povinna zaplatit v rozsahu uvedeném ve smlouvě náklady za vypravení pohřbu pojištěného. Zaplatí je přímo organizaci obstarávající pohřby, popřípadě občanu, který této organizaci náklady pohřbu zaplatil; jestliže však náklady pohřbu byly zaplaceny ze společenských prostředků nebo pohřeb nebyl vůbec vypraven, vyplatí pojišťovna odpovídající částku tomu, komu vzniklo právo na plnění podle § 372 obč. zákoníku.

§ 19

Bylo-li pojištění pro případ smrti sjednáno jen na dobu povoleného pobytu mimo území Československé socialistické republiky, je pojišťovna povinna vyplatit pojistnou částku také tehdy, zemřel-li pojištěný do tří měsíců po návratu do republiky na následky úrazu nebo nemoci, došlo-li k úrazu nebo vznikla-li nemoc při pobytu v cizině.

Pojištění pro případ dožití

§ 20

(1) Z pojištění pro případ dožití je pojišťovna povinna vyplatit pojistnou částku, jestliže se pojištěný dožije konce doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.

(2) Nedožije-li se pojištěný konce této doby, je pojišťovna povinna vyplatit tomu, komu smrtí pojištěného vzniká právo na plnění, částku ve výši zaplaceného pojistného, jen bylo-li tak ve smlouvě dohodnuto.

Pojištění pro případ smrti nebo dožití

§ 21

(1) Z pojištění pro případ smrti nebo dožití je pojišťovna povinna vyplatit pojistnou částku, jestliže pojištěný zemře v době, na kterou bylo pojištění sjednáno, nebo dožije-li se konce této doby.

(2) Bylo-li toto pojištění sjednáno pro dvojici pojištěných, je pojišťovna povinna vyplatit pojistnou částku, jestliže alespoň jeden z pojištěných zemře v době, na kterou bylo pojištění sjednáno, nebo dožijí-li se oba pojištění konce této doby.

Pojištění úrazové

§ 22

(1) Z pojištění úrazového je pojišťovna povinna plnit, jestliže během trvání pojištění neočekávaným a náhlým působením zevních sil nebo vlastní tělesné síly anebo neočekávaným a nepřerušeným působením vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických) bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození, popřípadě mu byla způsobena smrt; jestliže se tělesné poškození projevilo nebo smrt nastala po skončení pojištění, je pojišťovna povinna plnit tehdy, došlo-li k úrazu během trvání pojištění.

(2) Pojišťovna je povinna plnit i za újmy na zdraví, které byly pojištěnému způsobeny

a) nemocí vzniklou výlučně následkem úrazu,

b) zhoršením následků úrazu nemocí, jíž pojištěný trpěl před úrazem,

c) místním hnisáním po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem a nákazou tetanem při úrazu,

d) diagnostickými, léčebnými a preventivními zákroky provedenými za účelem léčení následků úrazu.

§ 23

Pojišťovna není povinna plnit

a) za vznik a zhoršení kýl (hernií), nádorů všeho druhu a původu, za vznik a zhoršení aseptických zánětů pochev šlachových, úponů svalových, tíhových váčků a epikondylitid,

b) za infekční nemoci, i když byly přeneseny zraněním, a za pracovní úrazy a nemoci z povolání, pokud nemají povahu úrazu podle této vyhlášky,

c) za následky diagnostických, léčebných a preventivních zákroků, které nebyly provedeny za účelem léčení následků úrazu,

d) za zhoršení nemoci v důsledku úrazu; při náhlých ploténkových páteřních syndromech, při náhlých příhodách cévních a při amocích sítnice je však pojišťovna povinna plnit, byl-li úraz jejich výlučnou nebo zřejmě převažující příčinou.

§ 24

Nebylo-li dohodnuto v pojistné smlouvě jinak, vztahuje se pojištění na úrazy pojištěného, ke kterým dojde při jakékoliv činnosti.

§ 25

Povinností pojištěného podle § 357 obč. zákoníku je též bez zbytečného odkladu vyhledat po úrazu lékařské ošetření, léčit se podle pokynů lékaře, a vyžaduje-li to pojišťovna, dát se na její náklad vyšetřit lékařem, kterého pojišťovna určí.

§ 26

(1) Pojistnou událostí v úrazovém pojištění je působení skutečností uvedených v § 22 (úraz), které vyvolalo tělesné poškození pojištěného nebo jeho smrt. Z téže pojistné události je pojišťovna povinna poskytnout podle podmínek uvedených v § 27 až 29 této vyhlášky plnění za dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem, za trvalé následky úrazu a za smrt způsobenou úrazem. Zda se pojištění vztahuje na všechny druhy plnění nebo jen na některé z nich, je rozhodující obsah smlouvy.

(2) Výši plnění za dobu nezbytného léčení tělesných poškození způsobených úrazem a za trvalé následky úrazu určuje pojišťovna podle přílohy, která obsahuje zásady a tabulky pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění (dále jen "oceňovací tabulky").

Plnění za dobu nezbytného léčení

§ 27

(1) Dojde-li k úrazu pojištěného a doba, které je podle poznatků vědy obvykle třeba ke zhojení nebo k ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem (dále jen "průměrná doba nezbytného léčení") je delší než dva týdny; je pojišťovna povinna vyplatit z pojistné částky tolik procent, kolika procentům podle oceňovacích tabulek odpovídá průměrná doba nezbytného léčení tohoto tělesného poškození.

(2) Není-li tělesné poškození, které bylo pojištěnému úrazem způsobeno, uvedeno v oceňovacích tabulkách, určí se výše plnění podle doby nezbytného léčení, která je přiměřená povaze a rozsahu tohoto tělesného poškození (dále jen "přiměřená doba nezbytného léčení"); v těchto případech je pojišťovna povinna plnit tehdy, je-li přiměřená doba nezbytného léčení delší než dva týdny.

(3) Podle přiměřené doby nezbytného léčení je pojišťovna povinna plnit také tehdy, jestliže tato doba přesáhne dobu nezbytného léčení vlastního tělesného poškození způsobeného úrazem, a to

a) v případě uvedeném v § 22 odst. 2 písm. a), b), d) o více než čtyři týdny,

b) pro celkový zdravotní stav pojištěného, který nemá povahu nemoci, o více než čtyři týdny.

(4) Pojišťovna je povinna plnit za průměrnou dobu nezbytného léčení, popřípadě za přiměřenou dobu nezbytného léčení, nejvýše za dobu jednoho roku.

(5) Za dobu nezbytného léčení (odstavec 1 až 3) není pojišťovna povinna plnit, zemře-li pojištěný do jednoho měsíce od úrazu.

Plnění za trvalé následky úrazu

§ 28

(1) Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, je pojišťovna povinna vyplatit z pojistné částky tolik procent, kolika procentům odpovídá podle oceňovacích tabulek rozsah trvalých následků po jejich ustálení a v případě, že se neustálily do tří let ode dne úrazu, kolika procentům odpovídá jejich stav ke konci této lhůty.

(2) Nemůže-li pojišťovna plnit podle předchozího odstavce proto, že trvalé následky úrazu nejsou po uplynutí šesti měsíců ode dne úrazu ještě ustáleny, je povinna poskytnout pojištěnému na jeho požádání přiměřenou zálohu.

(3) Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, jejichž funkce byly sníženy již před úrazem, je pojišťovna oprávněna své plnění přiměřeně snížit.

(4) Jestliže před výplatou plnění za trvalé následky úrazu pojištěný zemře, nikoliv však na následky tohoto úrazu, vyplatí pojišťovna jeho dědicům částku, která odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu pojištěného v době jeho smrti, nejvýše však částku, odpovídající pojistné částce dohodnuté pro případ smrti následkem úrazu.

Plnění za smrt následkem úrazu

§ 29

(1) Byla-li úrazem způsobena pojištěnému smrt, která nastala nejpozději do tří let ode dne úrazu, je pojišťovna povinna vyplatit pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu tomu, komu smrtí pojištěného vzniklo právo na plnění.

(2) Zemře-li však pojištěný na následky úrazu a pojišťovna již plnila za trvalé následky tohoto úrazu, je povinna vyplatit jen případný rozdíl mezi pojistnou částkou pro případ smrti následkem úrazu a částkou již vyplacenou.

Pojištění s výplatou důchodu

§ 30

(1) Z pojištění s výplatou důchodu (§ 2) je pojišťovna povinna vyplácet pojištěnému podle obsahu smlouvy důchod, a to

a) dožije-li se pojištěný dne uvedeného ve smlouvě (životní důchod),

b) přežije-li pojištěného ten, v jehož prospěch bylo pojištění sjednáno (důchod na přežití),

c) stane-li se pojištěný invalidním ve smyslu předpisů o sociálním zabezpečení nebo nastane-li u něho jiná podobná skutečnost (invalidní důchod).

(2) Důchod se vyplácí po dobu života pojištěného, popřípadě toho, v jehož prospěch bylo pojištění sjednáno, nejdéle však po dohodnutou dobu.

§ 31

(1) Důchod se vyplácí v dohodnutých obdobích, která se počítají od prvního dne v měsíci, ve kterém právo na výplatu důchodu vzniklo.

(2) Důchod je splatný vždy prvého dne dohodnutého období.

(3) Po vzniku práva na výplatu důchodu má ten, jemuž má být důchod vyplácen, právo, aby na jeho požádání bylo vyplácení důchodu odloženo na pozdější dobu; v takovém případě je pojišťovna povinna důchod přiměřeně zvýšit.

§ 32

Povinností podle § 357 obč. zákoníku je také povinnost předložit doklady potřebné pro výplatu důchodu, které pojišťovna požaduje, podrobit se lékařské prohlídce na vyzvání pojišťovny a oznámit změny, které mají vliv na výplatu důchodu. Dokud tyto povinnosti nejsou splněny, pojišťovna s výplatou důchodu nezačne, popřípadě jeho vyplácení až do splnění uvedených povinností zastaví.


Oddíl třetí

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 33

V pojistné smlouvě mezi socialistickou organizací a pojišťovnou, ze které má být oprávněn občan, lze se odchýlit od ustanovení § 349 - 362 a § 371 - 376 obč. zákoníku, jestliže to povaha a účel pojištění vyžadují.

§ 34zrušeno

§ 35

(1) Ustanoveními této vyhlášky řídí se i pojištění osob vzniklá před 1. dubnem 1964; vznik těchto pojištění, jakož i nároky z nich vzniklé před 1. dubnem 1964, se však řídí dosavadními předpisy.

(2) Pojištění, která vznikla před 1. dubnem 1964 a za něž nebylo zaplaceno pojistné splatné před 1. dubnem 1964, zanikají uplynutím lhůt pro zánik pojištění, které při nezaplacení pojistného začaly běžet podle dosavadních předpisů, nejpozději však dnem 30. června 1964, jedná-li se o nezaplacené pojistné za první pojistné období, nebo dnem 30. září 1964, jedná-li se o nezaplacené pojistné za další pojistné období; pojišťovna je však od 1. dubna 1964 do zániku pojištění povinna plnit, dojde-li v této době k pojistné události.

(3) Ustanovení odstavce 2 neplatí pro ta pojištění osob, která se přeměňují v pojištění bez dalšího placení pojistného, jestliže splatné pojistné není zaplaceno ani do šesti měsíců ode dne splatnosti.

§ 36

(1) Ze vzniklých již pojištění pro případ dočasné invalidity následkem úrazu, dojde-li k úrazu pojištěného po 31. březnu 1964, vyplatí pojišťovna částku, která se rovná pětinásobku (v úrazovém pojištění mládeže dvaapůlnásobku) součinu pojištěného denního odškodného a počtu procent odpovídajících podle oceňovacích tabulek době nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného tímto úrazem.

(2) Přechodnou invaliditou u pojištění již vzniklých, pokud se řídí touto vyhláškou (§ 35 odst. 1), rozumí se doba nezbytného léčení, trvalou invaliditou u týchž pojištění trvalé následky úrazu.

(3) Pokud se pojištění již vzniklá řídí touto vyhláškou (§ 35 odst. 1), rozumí se pojistnou částkou, ze které se vypočte plnění za dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem, 25 % pojistné částky, ze které se podle dřívějších předpisů popřípadě podle obsahu smlouvy, určovala výše plnění za přechodnou invaliditu.

(4) Z pojištění vzniklých před účinností této vyhlášky, v nichž bylo dohodnuto, že se vztahují jen na úrazy při výkonu povolání uvedeného ve smlouvě, plní pojišťovna za úrazy, jež pojištěný utrpí po 31. březnu 1964 při výkonu jiného povolání, v poměru pojistného pro povolání uvedené ve smlouvě k pojistnému pro povolání, v němž pojištěný utrpěl úraz.

(5) Poskytování záloh na plnění před pojistnou událostí (zápůjček) je od 1. dubna 1964 nepřípustné a z těch, které byly před tímto datem poskytnuty, je ten, komu byla záloha poskytnuta, povinen platit stanovené úroky. Není-li úrok zaplacen do šesti měsíců od své splatnosti, je pojišťovna oprávněna pojištění zrušit a z odbytného si odečíst zůstatek zálohy i dlužné úroky.

§ 37

(1) Z rodinného důchodového pojištění vzniklého před účinností této vyhlášky je pojišťovna povinna vyplácet dohodnutý starobní nebo invalidní důchod anebo vdovský a sirotčí důchod.

(2) Starobní důchod je pojišťovna povinna vyplácet od prvního dne v měsíci, v němž pojištěný muž dosáhl věku 60 let nebo pojištěná žena 55 let, a to po dobu jejich života.

(3) Invalidní důchod je pojišťovna povinna vyplácet po dobu, po kterou je pojištěnému, který uzavřel pojistnou smlouvu, vyplácen plný invalidní důchod ze sociálního zabezpečení, nebo nemá-li nárok na plný invalidní důchod, po dobu, po kterou je déle než jeden rok pro nemoc neschopný vykonávat jakékoliv povolání, a tento stav je trvalý. Důchod je pojišťovna povinna vyplácet nejdéle do konce měsíce přede dnem, kdy je poprvé splatný důchod podle odstavce 2.

(4) Vdovský důchod je pojišťovna povinna vyplácet od prvního dne v měsíci, v němž pojištěný zemřel, po dobu života vdovy; jestliže se však vdova znovu provdá, má právo na důchod jen do konce měsíce, ve kterém sňatek uzavřela.

(5) Sirotčí důchod ve výši 25 % starobního důchodu podle odstavce 2 je pojišťovna povinna vyplácet každému dítěti nebo osvojenci pojištěného od prvního dne v měsíci, v němž pojištěný zemřel, do konce měsíce, ve kterém sirotek dosáhne věku 18 let. Jestliže však sirotek studuje a není současně v pracovním nebo obdobném poměru, je pojišťovna povinna vyplácet sirotčí důchod do konce studií, nejdéle však do konce měsíce, v němž dosáhne věku 25 let. Je-li sirotek pro nemoc nebo tělesnou vadu trvale neschopný vykonávat jakékoliv povolání, je pojišťovna povinna vyplácet mu sirotčí důchod i po 18. roce jeho věku.

(6) Bylo-li s výplatou důchodu z rodinného důchodového pojištění započato před účinností této vyhlášky, platí i pro další výplaty tohoto důchodu po její účinnosti dosavadní předpisy.

§ 38

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Ministr:

Dvořák v. r.


Příloha 1

Zásady a tabulky pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění sjednávaném s Českou státní pojišťovnou

Zásady pro hodnocení

1. Výši plnění určuje pojišťovna na základě zprávy lékaře, který pojištěného ošetřoval. Opírá se přitom o stanovisko lékaře, který pro ni vykonává odbornou poradní činnost. Zprávu ošetřujícího lékaře může si pojišťovna doplňovat výpisem ze zdravotních záznamů o pojištěném, který si s jeho souhlasem vyžádá od zdravotnického zařízení, nebo kontrolní zdravotní prohlídkou pojištěného u posudkového lékaře pojišťovny.

2. Plnění za průměrnou dobu nezbytného léčení tělesného poškozeni způsobeného úrazem (§ 27 odst. 1 vyhlášky) určuje se podle tabulky A, a to ve výši tolika procent z pojistné částky, kolik procent tato tabulka uvádí pro jednotlivá tělesná poškození. Plnění uvedené v tabulce A ve výši 2,5 % je jen za tělesné poškození takového rozsahu, pro nějž lékař stanovil průměrnou dobu nezbytného léčení delší než dva týdny.

3. Stanoví-li tabulka A procentní rozpětí, určí se výše plnění podle přepočtové tabulky uvedené v bodě 5 tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo plnění povaze a rozsahu tělesného poškození, které bylo pojištěnému úrazem způsobeno. Do doby nezbytného léčení se přitom nezapočítává doba, ve které se pojištěný podroboval občasným zdravotním kontrolám.

4. Plnění za přiměřenou dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem (§ 27 odst. 2 a 3 vyhlášky) určí se ve výši tolika procent z pojistné částky, kolika procentům odpovídá přiměřená doba nezbytného léčení podle přepočtové tabulky uvedené v bodě 5.

5. Době nezbytného léčení odpovídají procenta plnění takto:

Počet
týdnů
procentaPočet
týdnů
procentaPočet
týdnů
procenta
2019283662
32,520303764
4421323866
5522343968
6623364070
7724384172
8825404274
9926424376
101027444478
111228464580
121429484682
131630504784
141831524886
152032544988
162233565092
172434585196
1826356052100

Doba nezbytného léčení se zaokrouhluje na plné týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako plný týden.

6. Bylo-li pojištěnému způsobeno jediným úrazem několik tělesných poškození různých druhů, plní pojišťovna jen za dobu nezbytného léčení toho poškození, které je hodnoceno nejvyšším procentem.

7. Dojde-li v době nezbytného léčení k dalšímu úrazu pojištěného, plní pojišťovna za následky nového úrazu nezávisle na plnění za následky dřívějšího úrazu.

8. Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazu nebo svalu, za subperiostální zlomeniny a odloučení epifys (epifyseolysy) pojišťovna plní v rozsahu uvedeném v oceňovací tabulce A pro neúplné zlomeniny; pokud neúplná zlomenina není v této tabulce uvedena, hodnotí se jednou polovinou plnění za zlomeninu. Fisury kostí lebních se však považují za úplné zlomeniny.

9. U mnohočetných zlomenin téže končetiny hodnotí se doba nezbytného léčení tak, že se plnění za zlomeninu nejvýše hodnocenou podle tabulky A zvýší o polovinu.

10. Pojišťovna plní za dobu nezbytného léčení vymknutí kloubu končetin jen tehdy, bylo-li vymknutí lékařem léčeno repozicí (napravením).

11. Plnění za trvalé následky úrazu (§ 28 vyhlášky) určuje se podle tabulky B, a to ve výši tolika procent pojistné částky, kolik procent tato tabulka uvádí pro jednotlivá tělesná poškození. Stanoví-li tabulka B procentní rozpětí, určí se výše plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo plnění povaze a rozsahu tělesného poškození, které bylo pojištěnému úrazem způsobeno.

12. Způsobil-li jediný úraz poškozenému několik trvalých následků různého druhu, hodnotí se celkové trvalé následky součtem procent pro jednotlivé následky. Týkají-li se však jednotlivé následky téhož údu, orgánu nebo jejich částí, hodnotí se jako celek, a to nejvýše procentem stanoveným v oceňovací tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí

13. Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úrazem, sníží pojišťovna své plnění za trvalé následky úrazu o částku odpovídající procentu plnění za předchozí poškození, určenému rovněž podle oceňovací tabulky B.

Tabulka A

Plnění za průměrnou dobu nezbytného léčení

HLAVA
001Skalpace hlavy s kožním defektem částečná5 %
002Skalpace hlavy s kožním defektem úplná14 %
003Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku2,5 %
004Pohmoždění obličeje2,5 %
005Podvrtnutí čelistního kloubu2,5 %
006Vymknutí dolní čelisti (jednostranné i dvoustranné)2,5 %
007Zlomenina spodiny lební30 % - 42 %
008Zlomenina klenby lební bez vpáčení úlomků9 %
009Zlomenina klenby lební s vpáčením úlomků18 %
010Zlomenina kosti čelní bez vpáčení úlomků7 %
011Zlomenina kosti čelní s vpáčením úlomků14 %
012Zlomenina kosti temenní bez vpáčení úlomků7 %
013Zlomenina kosti temenní s vpáčením úlomků14 %
014Zlomenina kosti týlní bez vpáčení úlomků7 %
015Zlomenina kosti týlní s vpáčením úlomků14 %
016Zlomenina kosti spánkové bez vpáčení úlomků7 %
017Zlomenina kosti spánkové s vpáčením úlomků14 %
018Zlomenina okraje očnice10 %
019Zlomenina kostí nosních bez posunutí úlomků nebo s posunutím úlomků2,5 %
020Zlomenina kostí nosních s vpáčením úlomků4 %
021Zlomenina přepážky nosní2,5 %
022Zlomenina kosti lícní10 %
023Zlomenina dolní čelisti bez posunutí úlomků8 %
024Zlomenina dolní čelisti s posunutím úlomků14 %
025Zlomenina horní čelisti bez posunutí úlomků12 %
026Zlomenina horní čelisti s posunutím úlomků22 %
027Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti podle jejího rozsahu a posunutí úlomků do8 %
028Sdružené zlomeniny Le Fort I.14 %
029Sdružené zlomeniny Le Fort II.22 %
030Sdružené zlomeniny Le Fort III.42 %
OKO
031Tržná nebo řezná rána víčka chirurgicky ošetřená2,5 %
032Tržná nebo řezná rána víčka přerušující slzné cestydo 5 %
033Zánět slzného váčku prokázaně po zranění léčený konzervativně4 %
034Zánět slzného váčku prokázaně po zranění léčený operativně7 %
035Poleptání (popálení) spojivky prvního stupně0 %
036Poleptání (popálení) spojivky druhého stupně2,5 %
037Poleptání (popálení) spojivky třetího stupně2,5 % - 7 %
038Perforující poranění spojivky v přechodné řase s krvácením (bez poranění bělimy)0 %
039Hluboká rána rohovky bez proděravění a bez komplikací4 %
040Hluboká rána rohovky bez proděravění komplikovaná šedým zákalem poúrazovým8 %
041Hluboká rána rohovky bez proděravění komplikovaná nitroočním zánětem9 %
042Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčena konzervativně, bez komplikací5 %
043Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně, komplikovaná poúrazovým šedým zákalem8 %
044Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně, komplikovaná nitroočním zánětem10 %
045Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená konzervativně, komplikovaná nitroočním cizím tělískem nemagnetickým10 %
046Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, bez komplikací8 %
047Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná výhřezem duhovky nebo vklíněním duhovky14 %
048Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná poúrazovým šedým zákalem10 %
049Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná nitroočním zánětem14 %
050Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná cizím tělískem nitroočním nemagnetickým14 %
051Rána rohovky nebo bělimy s proděravěním léčená chirurgicky, komplikovaná cizím tělískem nitroočním magnetickým10 %
052Rána pronikající do očnice bez komplikací4 %
053Rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělískem nemagnetickým v očnici10 %
054Rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělískem magnetickým v očnici6 %
055Pohmoždění oka s krvácením do přední komory bez komplikacído 7 %
056Pohmoždění oka s krvácením do přední komory komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgického ošetřenído 13 %
057Pohmoždění oka s natržením duhovky bez komplikací5 %
058Pohmoždění oka s natržením duhovky komplikované zánětem duhovkydo 10 %
059Pohmoždění oka s natržením duhovky komplikované poúrazovým šedým zákalemdo 9 %
060Částečné vykloubení čočky bez komplikací5 %
061Částečné vykloubení čočky komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetření10 %
062Vykloubení čočky bez komplikacído 15 %
063Vykloubení čočky komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetřenído 20 %
064Krvácení do sklivce a sítnice bez komplikacído 22 %
065Krvácení do sklivce a sítnice komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, vyžadující chirurgické ošetřenído 27 %
066Otřes sítnice2,5 %
067Rohovkový vřed poúrazovýdo 9 %
068Popálení nebo poleptání epitelu rohovky2,5 %
069Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymudo 40 %
070Povrchní oděrka rohovky0 %
071Odchlípení sítnice vzniklé jako přímý následek poranění oka zjištěného lékařemdo 42 %
072Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatudo 20 %
073Zlomení stěny vedlejší dutiny nosní s podkožním emfysemem5 %
074Zlomení nosních kůstek přerušující slzné cesty, léčené konzervativně4 %
075Zlomení nosních kůstek přerušující slzné cesty, léčené operativně7 %
076Poranění oka vyžadující bezprostředního vynětí oka7 %
077Poranění okohybného aparátu s diplopiído 10 %
KRK
087Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu7 % - 22 %
088Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice22 %
089Zlomenina jazylky nebo chrupavky štítné22 %
090Poškození hlasivek následkem nadýchání se dráždivých par nebo následkem úderu2,5 %
HRUDNÍK
091Roztržení plic14 %
092Úrazové poškození srdce klinicky prokázanédo 100 %
093Roztržení bránice22 %
094Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupnědo 4 %
095Zlomeniny kosti hrudní bez posunutí úlomků5 %
096Zlomeniny kosti hrudní s posunutím úlomků9 %
097Zlomenina jednoho žebra klinicky prokázaná5 %
098Zlomeniny dvou až pěti žeber klinicky prokázanédo 8 %
099Zlomeniny více než pěti žeber klinicky prokázanédo 14 %
100Vyražená zlomenina dvou až čtyř žeberdo 9 %
101Vyražená zlomenina více než čtyř žeberdo 18 %
102Vyražená zlomenina kosti hrudní18 %
103Poúrazový zánět pohrudnice podle přiměřené doby nezbytného léčení (§ 27 odst. 2 vyhlášky)
104Poúrazový pneumotorax zavřený14 %
105Poúrazový mediastinální a podkožní emfysem18 %
106Poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový18 %
107Poúrazové krvácení do hrudníku léčené konzervativně9 %
108Poúrazové krvácení do hrudníku léčené operativně18 %
BŘICHO
109Pohmožděniny stěny břišní těžšího stupně2,5 %
110Rána pronikající do dutiny břišní (bez poranění nitrobřišních orgánů)5 %
111Roztržení jater22 %
112Roztržení sleziny14 %
113Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní22 %
114Úrazové proděravění žaludku14 %
115Úrazové proděravění dvanáctníku16 %
116Roztržení nebo přetržení tenkého střeva bez resekce8 %
117Roztržení nebo přetržení tenkého střeva s resekcí14 %
118Roztržení nebo přetržení tlustého střeva bez resekce10 %
119Roztržení nebo přetržení tlustého střeva s resekcí16 %
120Roztržení okruží (mesenteria) bez resekce8 %
121Roztržení okruží (mesenteria)s resekcí střeva14 %
122Dojde-li u poranění podle bodu 111 až 121 k rozestupu nebo hnisání operační rány, hodnotí se podle přiměřené doby nezbytného léčení
(§ 27 odst. 2 vyhlášky).Stehová píštěl se za hnisání rány nepovažuje.
ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ
1123Pohmoždění ledviny (s haematurií)5 %
124Pohmoždění pyje těžšího stupně5 %
125Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně5 %
126Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete a nadvarletedo 9 %
127Roztržení nebo rozdrcení ledviny s nutnou operací14 %
128Roztržení močového měchýře14 %
129Roztržení močové roury14 %
PÁTEŘ
130Pohmoždění těžšího stupně krajiny krční páteře4 %
131Pohmoždění těžšího stupně krajiny hrudní páteře4 %
132Pohmoždění těžšího stupně krajiny bederní páteře4 %
133Pohmoždění těžšího stupně sakrální páteře a kostrče4 %
134Podvrtnutí krční páteře5 %
135Podvrtnutí hrudní páteře5 %
136Podvrtnutí bederní páteře5 %
137Vymknutí atlantookcipitální bez poškození míchy nebo jejich kořenů42 %
138Vymknutí krční páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů42 %
139Vymknutí hrudní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů42 %
140Vymknutí bederní páteře bez poškození míchy nebo jejích kořenů42 %
141Vymknutí kostrče bez poškození míchy nebo jejich kořenů7 %
142Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný rtg)30 %
143Zlomenina trnového výběžku5 %
144Zlomenina jednoho příčného výběžku7 %
145Zlomenina více příčných výběžků10 %
146Zlomenina kloubního výběžku8 %
147Zlomenina oblouku14 %
148Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei) 42 %
149Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla o více než o jednu třetinudo 30 %
150Kompresivní zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla o více než o jednu třetinudo 60 %
151Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních60 %
152Za zlomeninu těla každého dalšího obratle u poranění podle bodu 149 nebo 150 se zvyšuje hranice ocenění o jednu čtvrtinu, u poranění podle bodu 151 se zvyšuje ocenění o jednu čtvrtinu
153Úrazové poškození meziobratlové ploténky při současné zlomenině těla obratle42 %
154Poranění meziobratlové ploténky bez současné zlomeniny obratle4 %
PÁNEV
155Pohmoždění pánve2,5 %
156Podvrtnutí v kloubu křížokyčelním5 %
157Vymknutí křížokyčelní42 %
158Odtržení předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní7 %
159Odtržení hrbolu kosti sedací7 %
160Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací bez posunutí9 %
161Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací s posunutím22 %
162Zlomenina lopaty kosti kyčelní bez posunutí9 %
163Zlomenina lopaty kosti kyčelní s posunutím22 %
164Zlomenina kosti křížové9 %
165Zlomenina kostrče7 %
166Zlomenina okraje acetabula10 %
167Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozestupem spony stydké42 %
168Zlomenina kosti stydké a kyčelní42 %
169Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní42 %
170Rozestup spony stydké42 %
171Zlomenina acetabula s centrální luxací kosti stehenní42 %
HORNÍ KONČETINA
Pohmoždění těžšího stupně
172paže2,5 %
173předloktí2,5 %
174ruky2,5 %
175jednoho a více prstů ruky s nutnou pevnou fixací2,5 %
176kloubu horní končetiny2,5 %
177ramenního kloubu s následnou periarthritidou jako přímým následkem úrazudo 9 %
Poranění svalů a šlach
178Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohybačů na prstu nebo na ruce u jednoho prstu4 %
179Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohybačů na prstu nebo na ruce u několika prstůdo 10 %
180Úplné přerušení šlach ohybačů na prstech nebo na ruce u jednoho prstu14 %
181Úplné přerušení šlach ohybačů na prstech nebo na ruce u několika prstůdo 30 %
182Úplné přerušení šlach natahovačů na prstech nebo na ruce u jednoho prstu7 %
183Úplné přerušení šlach natahovačů na prstech nebo na ruce u několika prstů14 %
184Úplné přerušení šlach natahovačů na prstech nebo na ruce - odtržení dorsální aponeurosy prstu7 %
185Úplné přerušení jedné nebo dvou šlach ohybačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí14 %
186Úplné přerušení více šlach ohybačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstído 30 %
187Natržení svalu nadhřebenového6 %
188Úplné přetržení svalu nadhřebenového léčené konzervativně10 %
189Úplné přetržení svalu nadhřebenového léčené operativně14 %
190Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního léčené konzervativně6 %
191Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního léčené operativně10 %
192Natržení jiného svalu do5 %
193Kýla svalová prokázaně úrazového původu bez operace8 %
194Kýla svalová prokázaně úrazového původu s operací10 %
Podvrtnutí
195skloubení mezi klíčkem a lopatkou2,5 %
196skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní2,5 %
197ramenního kloubu4 %
198loketního kloubu4 %
199zápěstí4 %
200základních nebo mezičlánkových kloubů prstů ruky s pevnou fixací jednoho nebo dvou prstů2,5 %
201základních nebo mezičlánkových kloubů prstů ruky s pevnou fixací tří nebo více prstů4 %
Vymknutí
202kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčené konzervativně4 %
203kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní léčené operativně9 %
204kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené konzervativně4 %
205kloubu mezi klíčkem a lopatkou léčené operativně14 %
206kosti pažní (ramene) léčené konzervativně7 %
207kosti pažní (ramene) léčené operativně14 %
208předloktí (lokte) léčené konzervativně7 %
209předloktí (lokte) léčené operativně14 %
210zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární) léčené konzervativně10 %
211zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární) léčené operativně22 %
212jedné záprstní kosti5 %
213několika záprstních kostí8 %
214základních nebo druhých a třetích článků prstu u jednoho prstu7 %
215základních nebo druhých a třetích článků prstu u několika prstů10 %
Zlomeniny
216Zlomenina těla lopatky8 %
217Zlomenina krčku lopatky8 %
218Zlomenina nadpažku lopatky7 %
219Zlomenina zobákovitého výběžku lopatky6 %
220Zlomenina klíčku neúplná2,5 %
221Zlomenina klíčku úplná bez posunutí úlomků5 %
222Zlomenina klíčku úplná s posunutím úlomků7 %
223Zlomenina klíčku operovaná8 %
224Zlomenina horního konce kosti pažní - velkého hrbolu bez posunutí5 %
225Zlomenina horního konce kosti pažní - velkého hrbolu s posunutím8 %
226Zlomenina horního konce kosti pažní - roztříštěná zlomenina hlavice14 %
227Zlomenina horního konce kosti pažní - krčku, bez posunutí8 %
228Zlomenina horního konce kosti pažní - krčku, zaklíněná9 %
229Zlomenina horního konce kosti pažní - krčku, s posunutím úlomků14 %
230Zlomenina horního konce kosti pažní - krčku, luxační nebo operativní22 %
231Zlomenina těla kosti pažní neúplná9 %
232Zlomenina těla kosti pažní úplná bez posunutí úlomků9 %
233Zlomenina těla kosti pažní úplná s posunutím úlomků22 %
234Zlomenina těla kosti pažní otevřená nebo operovaná30 %
235Zlomenina kosti pažní nad kondyly neúplná8 %
236Zlomenina kosti pažní nad kondyly úplná bez posunutí úlomků9 %
237Zlomenina kosti pažní nad kondyly úplná s posunutím úlomků14 %
238Zlomenina kosti pažní nad kondyly otevřená nebo operovaná22 %
239Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) bez posunutí úlomků10 %
240Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) s posunutím úlomků14 %
241Nitrokloubní zlomenina dolního konce kosti pažní (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky kosti pažní) otevřená nebo operovaná22 %
242Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní bez posunutí úlomků6 %
243Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků do výše štěrbiny kloubu10 %
244Zlomenina mediálního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků do kloubu22 %
245Zlomenina zevního epikondylu kosti pažní bez posunutí úlomků6 %
246Zlomenina zevního epikondylu kosti pažní s posunutím úlomků nebo operovaná22 %
247Zlomenina okovce kosti loketní léčená konzervativně6 %
248Zlomenina okovce kosti loketní léčená operativně10 %
249Zlomenina výběžku korunového kosti loketní8 %
250Zlomenina hlavičky kosti vřetenní léčená konzervativně8 %
251Zlomenina hlavičky kosti vřetenní léčená operativně12 %
252Zlomenina těla kosti loketní neúplná8 %
253Zlomenina těla kosti loketní úplná bez posunutí úlomků10 %
254Zlomenina těla kosti loketní úplná s posunutím úlomků14 %
255Zlomenina těla kosti loketní otevřená nebo operovaná20 %
256Zlomenina těla kosti vřetenní neúplná8 %
257Zlomenina těla kosti vřetenní úplná bez posunutí úlomků10 %
258Zlomenina těla kosti vřetenní úplná s posunutím úlomků14 %
259Zlomenina těla kosti vřetenní otevřená nebo operovaná20 %
260Zlomenina obou kostí předloktí neúplná10 %
261Zlomenina obou kostí předloktí úplná bez posunutí úlomků14 %
262Zlomenina obou kostí předloktí úplná s posunutím úlomků30 %
263Zlomenina obou kostí předloktí otevřená nebo operovaná42 %
264Monteggiova luxační zlomenina předloktí léčená konzervativně30 %
265Monteggiova luxační zlomenina předloktí léčená operativně42 %
266Zlomenina dolního konce kosti vřetenní neúplná6 %
267Zlomenina dolního konce kosti vřetenní úplná bez posunutí úlomků10 %
268Zlomenina dolního konce kosti vřetenní úplná s posunutím úlomků14 %
269Zlomenina dolního konce kosti vřetenní otevřená nebo operovaná18 %
270Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (epifyseolysa)6 %
271Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (epifyseolysa) s posunutím úlomků14 %
272Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní5 %
273Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní bez posunutí úlomků10 %
274Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní s posunutím úlomků14 %
275Zlomenina kosti člunkové neúplná14 %
276Zlomenina kosti člunkové úplná22 %
277Zlomenina kosti člunkové komplikovaná nekrosou42 %
278Zlomenina jiné kosti zápěstní neúplná4 %
279Zlomenina jiné kosti zápěstní úplná8 %
280Zlomenina několika kostí zápěstních22 %
281Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova) léčená konzervativně10 %
282Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova) léčená operativně14 %
283Zlomenina jedné kosti záprstní neúplná4 %
284Zlomenina jedné kosti záprstní úplná bez posunutí úlomků6 %
285Zlomenina jedné kosti záprstní úplná s posunutím úlomků8 %
286Zlomenina jedné kosti záprstní otevřená nebo operovaná10 %
287Zlomenina více kostí záprstních bez posunutí úlomků7 %
288Zlomenina více kostí záprstních s posunutím úlomků10 %
289Zlomenina více kostí záprstních léčená operativně nebo otevřená14 %
290Zlomenina jednoho článku jednoho prstu neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků4 %
291Zlomenina jednoho článku jednoho prstu (nehtového výběžku) 4 %
292Zlomenina jednoho článku jednoho prstu s posunutím úlomků7 %
293Zlomenina jednoho článku jednoho prstu otevřená nebo operovaná8 %
294Zlomeniny více článků jednoho prstu neúplné nebo úplné bez posunutí úlomků7 %
295Zlomeniny více článků jednoho prstu s posunutím úlomků12 %
296Zlomeniny více článků jednoho prstu otevřené nebo operované14 %
297Zlomeniny článků dvou nebo více prstů neúplné nebo úplné bez posunutí úlomků8 %
298Zlomeniny článků dvou nebo více prstů s posunutím úlomků14 %
299Zlomeniny článků dvou nebo více prstů otevřené nebo operované18 %
Amputace (snesení)
300Exartikulace v ramenním kloubu50 %
301Snesení paže42 %
302Snesení obou předloktí42 %
303Snesení jednoho předloktí30 %
304Snesení obou rukou33 %
305Snesení ruky22 %
306Snesení všech prstů nebo jejich částí22 %
307Snesení čtyř prstů nebo jejich částí18 %
308Snesení tří prstů nebo jejich částí14 %
309Snesení dvou prstů nebo jejich částí10 %
310Snesení jednoho prstu nebo jeho části8 %
DOLNÍ KONČETINA
Pohmoždění těžšího stupně
311kyčelního kloubu4 %
312kolenního kloubu4 %
313hlezenného kloubu4 %
314stehna2,5 %
315bérce2,5 %
316nohy2,5 %
317jednoho nebo více prstů nohy s náplasťovou imobilizací nebo klidovou léčbou2,5 %
Poranění svalů a šlach
318Natržení většího svalu5 %
319Kýla svalová prokázaně úrazového původu bez operace8 %
320Kýla svalová prokázaně úrazového původu s operací10 %
321Přetržení většího svalu nebo šlachy léčené konzervativně8 %
322Přetržení většího svalu nebo šlachy léčené operativně10 %
323Protětí většího svalu nebo šlachy léčené konzervativně8 %
324Protětí většího svalu nebo šlachy léčené operativně10 %
325Natržení Achillovy šlachy10 %
326Přetržení Achillovy šlachy20 %
Podvrtnutí
327kyčelního kloubudo 7 %
328kolenního kloubudo 7 %
329hlezenného kloubudo 5 %
330Chopartova kloubudo 5 %
331Lisfrancova kloubudo 5 %
332základního nebo mezičlánkového kloubu palce nohy s náplasťovou imobilizací nebo klidovou léčbou2,5 %
333jednoho nebo více prstů nohy s náplasťovou imobilizací nebo klidovou léčbou2,5 %
334všech prstů nohy s náplasťovou imobilizací nebo klidovou léčbou4 %
Poranění vazů kloubních
335Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního7 %
336Natržení zkříženého vazu kolenního9 %
337Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazu kolenního14 %
338Přetržení nebo úplné odtržení zkříženého vazu kolenního22 %
339Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenného (deltového nebo kalkaneofibulárního) 5 %
340Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenného8 %
341Poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené konzervativně do7 %
342Poranění zevního nebo vnitřního menisku léčené operativně do14 %
Vymknutí
343stehenní kosti (v kyčli) léčené konzervativně10 %
344stehenní kosti (v kyčli) otevřené nebo léčené operativně18 %
345čéšky léčené konzervativně7 %
346čéšky otevřené nebo léčené operativně10 %
347bérce léčené konzervativně22 %
348bérce otevřené nebo léčené operativně26 %
349hlezenné kosti léčené konzervativně10 %
350hlezenné kosti otevřené nebo léčené operativně14 %
351pod hlezennou kostí léčené konzervativně10 %
352pod hlezennou kostí otevřené nebo léčené operativně14 %
353kosti loďkovité, krychlové nebo klínových léčené konzervativně10 %
354kosti loďkovité, krychlové nebo klínových otevřené nebo léčené operativně14 %
355zanártních kostí (jedné nebo více) léčené konzervativně8 %
356zanártních kostí (jedné nebo více) otevřené nebo léčené operativně10 %
357základních kloubů palce nebo více prstů nohy4 %
358základních kloubů jednoho prstu nohy mimo palec2,5 %
359mezičlánkových kloubů palce nebo více prstů nohy4 %
360mezičlánkových kloubů jednoho prstu nohy mimo palec2,5 %
Zlomeniny
361Zlomenina krčku kosti stehenní zaklíněná22 %
362Zlomenina krčku kosti stehenní nezaklíněná léčená konzervativně62 %
363Zlomenina krčku kosti stehenní nezaklíněná léčená operativně42 %
364Zlomenina krčku kosti stehenní komplikovaná nekrosou hlavice nebo léčená endoprotézou100 %
365Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s nepatrným posunutím úlomků22 %
366Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s výrazným posunutím úlomků42 %
367Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní s nekrosou100 %
368Zlomenina velkého chocholíku14 %
369Zlomenina malého chocholíku10 %
370Zlomenina pertrochanterická neúplná nebo úplná bez posunutí22 %
371Zlomenina pertrochanterická úplná s posunutím léčená konzervativně30 %
372Zlomenina pertrochanterická léčená operativně42 %
373Zlomenina subtrochanterická neúplná30 %
374Zlomenina subtrochanterická úplná bez posunutí úlomků42 %
375Zlomenina subtrochanterická úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně50 %
376Zlomenina subtrochanterická úplná s posunutím úlomků léčená operativně42 %
377Zlomenina subtrochanterická otevřená62 %
378Zlomenina těla kosti stehenní neúplná30 %
379Zlomenina těla kosti stehenní úplná bez posunutí úlomků42 %
380Zlomenina těla kosti stehenní úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně50 %
381Zlomenina těla kosti stehenní úplná s posunutím úlomků léčená operativně42 %
382Zlomenina těla kosti stehenní otevřená62 %
383Zlomenina kosti stehenní nad kondyly neúplná30 %
384Zlomenina kosti stehenní nad kondyly úplná bez posunutí úlomků42 %
385Zlomenina kosti stehenní nad kondyly úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně50 %
386Zlomenina kosti stehenní nad kondyly otevřená nebo léčená operativně62 %
387Traumatická epifyseolysa distálního konce kosti stehenní s posunutím úlomků50 %
388Odlomení kondylu kosti stehenní léčené konzervativně14 %
389Odlomení kondylu kosti stehenní léčené operativně22 %
390Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická) bez posunutí úlomků30 %
391Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická) s posunutím léčená konzervativně42 %
392Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo interkondylická) otevřená nebo léčená operativně62 %
393Zlomenina čéšky bez posunutí úlomků12 %
394Zlomenina čéšky s posunutím úlomků léčená konzervativně18 %
395Zlomenina čéšky otevřená nebo léčená operativně22 %
396Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní léčená konzervativně22 %
397Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní léčená operativně30 %
398Nitrokloubní zlomeniny horního konce kosti holenní, jednoho kondylu bez posunutí úlomků22 %
399Nitrokloubní zlomeniny horního konce kosti holenní, jednoho kondylu s posunutím úlomků30 %
400Nitrokloubní zlomeniny horního konce kosti holenní, obou kondylů bez posunutí úlomků30 %
401Nitrokloubní zlomeniny horního konce kosti holenní, obou kondylů s posunutím úlomků nebo s epifyseolysou42 %
402Odlomení drsnatiny kosti holenní léčené konzervativně10 %
403Odlomení drsnatiny kosti holenní léčené operativně14 %
404Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu) neúplná4 %
405Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenného kloubu) úplná8 %
406Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce neúplná22 %
407Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce úplná bez posunutí úlomků30 %
408Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce úplná s posunutím úlomků42 %
409Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce otevřená nebo operovaná62 %
410Zlomenina zevního kotníku neúplná6 %
411Zlomenina zevního kotníku úplná bez posunutí úlomků8 %
412Zlomenina zevního kotníku úplná s posunutím úlomků10 %
413Zlomenina zevního kotníku operovaná nebo otevřená14 %
414Zlomenina zevního kotníku se subluxací kosti hlezenné zevně léčená konzervativně22 %
415Zlomenina zevního kotníku se subluxací kosti hlezenné zevně léčená operativně30 %
416Zlomenina vnitřního kotníku neúplná8 %
417Zlomenina vnitřního kotníku úplná bez posunutí úlomků10 %
418Zlomenina vnitřního kotníku úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně14 %
419Zlomenina vnitřního kotníku úplná s posunutím úlomků otevřená nebo léčená operativně18 %
420Zlomenina vnitřního kotníku se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně22 %
421Zlomenina vnitřního kotníku se subluxací kosti hlezenné léčená operativně30 %
422Zlomenina obou kotníků neúplná10 %
423Zlomenina obou kotníků úplná bez posunutí úlomků14 %
424Zlomenina obou kotníků úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně22 %
425Zlomenina obou kotníků úplná s posunutím úlomků otevřená nebo léčená operativně30 %
426Zlomenina obou kotníků se subluxací kosti hlezenné léčená konzervativně22 %
427Zlomenina obou kotníků se subluxací kosti hlezenné léčená operativně30 %
428Zlomenina jednoho nebo obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní bez posunutí úlomků18 %
429Zlomenina jednoho nebo obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní s posunutím úlomků léčená konzervativně26 %
430Zlomenina jednoho nebo obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní s posunutím úlomků léčená operativně34 %
431Zlomenina trimalleolární bez posunutí úlomků18 %
432Zlomenina trimalleolární s posunutím úlomků léčená konzervativně20 %
433Zlomenina trimalleolární s posunutím úlomků léčená operativně34 %
434Odlomení zadní hrany kosti holenní neúplné8 %
435Odlomení zadní hrany kosti holenní úplné bez posunutí úlomků10 %
436Odlomení zadní hrany kosti holenní úplné s posunutím úlomků léčené konzervativně14 %
437Odlomení zadní hrany kosti holenní úplné s posunutím úlomků léčené operativně18 %
438Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se subluxací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku, léčená konzervativně30 %
439Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se subluxací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku, léčená operativně36 %
440Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se subluxací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní, léčená konzervativně36 %
441Supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se subluxací kosti hlezenné zevně, popř. se zlomeninou vnitřního kotníku s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní, léčená operativně42 %
442Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifysy kosti holenní42 %
443Zlomenina kosti patní bez postižení těla kosti patní9 %
444Zlomenina těla kosti patní bez porušení statiky (Böhlerova úhlu) 22 %
445Zlomenina těla kosti patní s porušením statiky (Böhlerova úhlu) 42 %
446Zlomenina kosti hlezenné bez posunutí úlomků22 %
447Zlomenina kosti hlezenné s posunutím úlomků42 %
448Zlomenina kosti hlezenné komplikovaná nekrosou100 %
449Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné5 %
450Zlomenina kosti krychlové bez posunutí10 %
451Zlomenina kosti krychlové s posunutím14 %
452Zlomenina kosti člunkové bez posunutí10 %
453Zlomenina kosti člunkové luxační30 %
454Zlomenina kosti člunkové komplikovaná nekrosou100 %
455Zlomenina jedné kosti klínové bez posunutí10 %
456Zlomenina jedné kosti klínové s posunutím14 %
457Zlomenina více kostí klínových bez posunutí14 %
458Zlomenina více kostí klínových s posunutím22 %
459Odlomení base páté kůstky zanártní10 %
460Zlomenina kůstek zanártních palce nebo malíku bez posunutí7 %
461Zlomenina kůstek zanártních palce nebo malíku s posunutím10 %
462Zlomenina kůstek zanártních jiného prstu než palce nebo malíku bez posunutí5 %
463Zlomenina kůstek zanártních jiného prstu mimo palec nebo malík s posunutím8 %
464Zlomenina kůstek zanártních více prstů bez posunutí8 %
465Zlomenina kůstek zanártních více prstů s posunutím10 %
466U operovaných nebo otevřených zlomenin uvedených pod body460 až 465 se plnění zvyšuje o jednu třetinu
467Odlomení části článku palce2,5 %
468Úplná zlomenina článku palce bez posunutí úlomků5 %
469Úplná zlomenina článku palce s posunutím úlomků7 %
470Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce5 %
471U operovaných nebo otevřených zlomenin uvedených pod body 467 až 470 se plnění zvyšuje o jednu třetinu
472Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce neúplná2,5 %
473Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce úplná4 %
474Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce otevřená nebo operovaná5 %
475Zlomeniny článků více prstů nebo více článků jednoho prstu7 %
476Zlomeniny článků více prstů nebo více článků jednoho prstu otevřené nebo operované10 %
Amputace (snesení)
477Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna100 %
478Snesení obou bérců92 %
479Snesení bérce62 %
480Snesení obou nohou62 %
481Snesení nohy42 %
482Snesení palce nohy nebo jeho části8 %
483Snesení jednotlivých prstů nohy (s výjimkou palce) nebo jejich částí za každý prst4 %
PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
484Otřes mozku lehkého stupně (prvního)4 %
485Otřes mozku středního stupně (druhého)9 %
486Otřes mozku těžkého stupně (třetího)22 %
Diagnóza otřesu mozku (body 484 až 486) a vyjádření stupně musí být ověřeno neurologickým nebo chirurgickým pracovištěm, kde byl zraněný ošetřen nebo konsiliárně vyšetřen. U středních a těžkých otřesů mozku je hospitalizace podmínkou.
487Pohmoždění mozku16 % - 42 %
488Rozdrcení mozkové tkáně50 % - 100 %
489Krvácení do mozku16 % - 100 %
490Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního16 % - 100 %
491Otřes míchy14 %
492Pohmoždění míchy30 % - 42 %
493Krvácení do míchy42 % - 100 %
494Rozdrcení míchy100 %
495Pohmoždění periferního nervu s krátkodobou obrnou5 %
496Poranění periferního nervu s přerušením vodivých vlákendo 30 %
497Přerušení periferního nervu do70 %
OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ
Rány
498Rána chirurgicky ošetřenádo 4 %
(Chirurgickým ošetřením rány je revize rány, excise okrajů a steh. Plnění se poskytuje jen za rány takto ošetřené; výjimku lze připustit tam, kde charakter rány nebo dlouhá doba, která od poranění uplynula, nepřipouští primární chirurgické ošetření.)
Dojde-li k místnímu hnisání po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem nebo k nákaze tetanem při úrazu, pojišťovna plní za celkovou přiměřenou dobu nezbytného léčení poranění včetně hnisání rány nebo včetně nákazy tetanem,
je-li tato doba delší než 2 týdny.
Rána na víčku se hodnotí podle bodu 031 nebo 032.
499Plošné abrase měkkých částí prstů o ploše větší než 1 cm2 nebo stržení nehtudo 4 %
500Cizí tělísko chirurgicky odstraněné2,5 %
501Cizí tělísko neb tělíska (např. broky) chirurgicky neodstraněnádo 4 %
502Rána, která svou povahou chirurgického ošetření nevyžaduje
Celkové účinky zasažení elektrickým proudem (Hodnotí se jen hospitalizované případy)0 %
503Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, lehké2,5 %
504Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, střední5 %
505Poranění elektrickým proudem podle celkového postižení, těžké7 %
Úžeh a úpal
Celkové příznaky u úžehu a úpalu (s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži) jen u hospitalizovaných případů
506 lehké případy2,5 %
507střední případy5 %
508těžké případy7 %
Popálení, poleptání nebo omrzliny (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži)
509prvního stupně0 %
510 druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 5 cm20 %
511 druhého stupně (povrchního) v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm22,5 %
512druhého stupně (povrchního) v rozsahu od 11 cm2 do 5 % povrchu těla5 %
513druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 15 % povrchu těla6 %
514druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 20 % povrchu tělado 8 %
515druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 30 % povrchu tělado 14 %
516druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 40 % povrchu tělado 26 %
517druhého stupně (povrchního) v rozsahu do 50 % povrchu tělado 42 %
518druhého stupně (povrchního) většího rozsahu než 50 % povrchu těla podle přiměřené doby nezbytného léčení (§ 27 odst. 2 vyhlášky)
519třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu od 3 cm2 do 5 cm22,5 %
520třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2do 7 %
521třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 5 % povrchu tělado 12 %
522třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 10 % povrchu tělado 18 %
523třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 15 % povrchu tělado 26 %
524třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 20 % povrchu tělado 34 %
525třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 30 % povrchu tělado 42 %
526třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu do 40 % povrchu tělado 68 %
527třetího stupně nebo druhého hlubokého stupně s nutností chirurgické léčby v rozsahu více než 40 % povrchu těla podle přiměřené doby nezbytného léčení (§ 27 odst. 2 vyhlášky)do 100 %
Za každou druhou a další transplantaci se zvyšuje horní hranice plnění u bodů 519 až 527 o jeden týden
Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů(odpovídající znění § 22 odst. 1 vyhlášky)
528lehké případy2,5 %
529středně těžké a těžké (jen pokud byly hospitalizovány) se odškodňují procentem, jež odpovídá době
o jednu polovinu delší než byla doba skutečné hospitalizace
530Za následky opakovaných působení pojišťovna neposkytuje plnění-
Uštknutí hadem
531Uštknutí hadem2,5 %
Šok (jen u hospitalizovaných případů)
532lehký2,5 %
533střední5 %
534těžký7 %

Tabulka B

Plnění za trvalé následky úrazu

001Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm2do 5 %
002Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm2do 15 %
003Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu přes 10 cm2 do 25 %
004Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez objektivního nálezu po těžkých zraněních hlavy podle stupně5 % - 20 %
005Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně20 % - 100 %
006Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu, zjištěné lékařským pozorováním do 15 %
007Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně do10 %
008Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně do15 %
009Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně5 % - 15 %
010Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, lehkého stupně do10 %
011Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, středního stupně do20 %
012Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, těžkého stupně do35 %
013Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea) 15 %
Poškození nosu nebo čichu
014Ztráta hrotu nosu10 %
015Ztráta celého nosu bez zúžení15 %
016Ztráta celého nosu se zúžením25 %
017Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti do10 %
018Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení do10 %
019Perforace nosní přepážky5 %
020Chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin do10 %
021Ztráta čichu a chuti podle rozsahu do10 %
Ztráta očí nebo zraku
Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %.
Trvalá poškození uvedená v bodech 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 se však hodnotí i nad tuto hranici.
022Následky očních zranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové, se hodnotí podle pomocné tabulky č. 1
023Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává k zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti5 %
024Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně15 %
025Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně18 %
026Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky25 %
027Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/1215 %
Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afakické korekce.
028Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně do25 %
029Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2
030Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3
031Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku5 %
032Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích10 %
033Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na jednom oku5 %
034Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na obou očích10 %
035Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně2 % - 5 %
036Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu) pro každé oko5 %
037Traumatická porucha akomodace jednostranná5 % - 8 %
038Traumatická porucha akomodace oboustranná3 % - 5 %
039Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, jednostranný5 % - 10 %
040Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, oboustranný10 % - 15 %
Při hodnocení podle bodů 039 a 040 nelze současně hodnotit podle bodu 036.
041Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, jednostranná5 % - 25 %
042Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, oboustranná30 % - 60 %
Poškození uší nebo porucha sluchu
043Ztráta jednoho boltce10 %
044Ztráta obou boltců15 %
045Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce5 %
046Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný jako následek úrazu10 % - 20 %
047Deformace boltce se hodnotí podle bodů 010 až 012
048Nahluchlost jednostranná lehkého stupně0 %
049Nahluchlost jednostranná středního stupně do5 %
050Nahluchlost jednostranná těžkého stupně do12 %
051Nahluchlost oboustranná lehkého stupně do10 %
052Nahluchlost oboustranná středního stupně do20 %
053Nahluchlost oboustranná těžkého stupně do35 %
054Ztráta sluchu jednoho ucha15 %
055Ztráta sluchu druhého ucha25 %
056Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu40 %
057Porucha labyrintu jednostranná podle stupně10 % - 20 %
058Porucha labyrintu oboustranná podle stupně30 % - 50 %
Poškození chrupu
Ztráta zubů nebo jejich částí, jen nastala-li působením zevního násilí.
059Za ztrátu jednoho zubu1 %
060Za ztrátu každého dalšího zubu1 %
061Za ztrátu části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu0,5 %
062Za deformitu frontálních zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů5 %
063Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů0 %
Poškození jazyka
064Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle bodů 068 až 07115 %
ÚRAZY KRKU
065Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně do15 %
066Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně do30 %
067Zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně do65 %
Podle bodu 067 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 068 až 072.
068Částečná ztráta hlasu10 % - 20 %
069Ztráta hlasu (afonie) 25 %
070Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy30 %
071Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy10 % - 20 %
Při hodnocení podle bodů 067 nelze současně oceňovat podle bodu 068 až 071 nebo 072.
072Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanilou50 %
Při hodnocení podle bodu 072 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo podle bodů 068 až 071.
ÚRAZY HRUDNÍKU, PLIC, SRDCE NEBO JÍCNU
073Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené lehkého stupně do10 %
074Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené středního stupně do20 %
075Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené těžkého stupně do30 %
076Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu jednostranné15 % - 40 %
077Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu oboustranné25 % - 100 %
078Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce10 % - 100 %
079Píštěl jícnu30 %
080Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně do10 %
081Poúrazové zúžení jícnu středního stupně11 % - 30 %
082Poúrazové zúžení jícnu těžkého stupně31 % - 60 %
ÚRAZY BŘICHA A TRÁVICÍCH ORGÁNŮ
083Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu10 % - 25 %
084Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy25 % - 100 %
085Ztráta sleziny15 %
086Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí30 % - 60 %
087Nedomykavost řitních svěračů částečná do20 %
088Nedomykavost řitních svěračů úplná60 %
089Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, lehkého stupnědo 10 %
090Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, středního stupnědo 20 %
091Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, těžkého stupně50 %
ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
092Ztráta jedné ledviny25 %
093Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce lehkého stupnědo 10 %
094Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce středního stupnědo20 %
095Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce těžkého stupnědo50 %
096Píštěl močového měchýře nebo močové roury50 %
Nelze současně hodnotit podle bodů 093 až 095.
097Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin15 % - 50 %
098Hydrokela5 %
099Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)10 %
100Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let35 %
101Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 45 do 60 let20 %
102Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let10 %
103Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 letdo 40 %
104Ztráta pyje nebo závažné deformity do 60 letdo 20 %
105Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 letdo 10 %
Je-li hodnoceno podle bodů 103 až 105, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 100 až 102.
106Poúrazové deformace ženských pohlavních orgánů10 % - 50 %
ÚRAZY PÁTEŘE A MÍCHY
107Omezení hybnosti páteře lehkého stupnědo 10 %
108Omezení hybnosti páteře středního stupnědo 25 %
109Omezení hybnosti páteře těžkého stupnědo 55 %
110Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce lehkého stupně10 % - 25 %
111Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce středního stupně26 % - 40 %
112Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce těžkého stupně41 % - 100 %
113Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů bez objektivních příznaků, avšak s trvalými subjektivními potížemi prokázanými lékařským pozorováním, lehkého stupnědo 10 %
114Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů bez objektivních příznaků, avšak s trvalými subjektivními potížemi prokázanými lékařským pozorováním, středního a těžkého stupně do 25 %
ÚRAZY PÁNVE
115Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let30 % - 65 %
116Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen přes 45 let15 % - 50 %
117Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů15 % - 50 %
ÚRAZY HORNÍCH KONČETIN
Uvedené hodnoty se vztahují na praváky.
U leváků platí hodnocení opačné.
118Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vpravo60 %
119Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vlevo50 %
120Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká), vpravo35 %
121Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká), vlevo30 %
122Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°), vpravo30 %
123Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40 až 45° a vnitřní rotace 20°), vlevo25 %
124Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°), vpravo5 %
125Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°), vlevo4 %
126Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°), vpravo10 %
127Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°), vlevo8 %
128Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°), vpravo18 %
129Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°), vlevo15 %
130U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotačních hodnocení podle bodů 124 až 129 zvyšuje o jednu třetinu
131Pakloub kosti pažní, vpravo40 %
132Pakloub kosti pažní, vlevo33,5 %
133Chronický zánět kostní dřeně jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu, vpravo30 %
134Chronický zánět kostní dřeně jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu, vlevo25 %
135Habituální vykloubení ramene, vpravo20 %
136Habituální vykloubení ramene, vlevo16,5 %
Plnění podle bodů 135 a 136 vylučuje nároky na plnění za dobu nezbytného léčení dalších vymknutí podle tabulky A bod 206 a 207.
137Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vpravo3 %
138Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vlevo2,5 %
139Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vpravo6 %
140Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vlevo5 %
141Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu
142Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu, vpravo3 %
143Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu, vlevo2,5 %
Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí
144Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká), vpravo30 %
145Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká), vlevo25 %
146Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°), vpravo20 %
147Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90° až 95°), vlevo16,5 %
148Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně, vpravo do6 %
149Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně, vlevo do5 %
150Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vpravo do12 %
151Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vlevo do10 %
152Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně, vpravo do18 %
153Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně, vlevo do15 %
154Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivrácení), vpravo20 %
155Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivrácení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivrácení), vlevo16,5 %
156Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vpravo do20 %
157Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vlevo do16 %
158Omezení přivrácení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vpravo do5 %
159Omezení přivrácení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vlevo do4 %
160Omezení přivrácení a odvrácení předloktí středního stupně, vpravo do10 %
161Omezení přivrácení a odvrácení předloktí středního stupně, vlevo do8 %
162Omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vpravo do20 %
163Omezení přivrácení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vlevo do16 %
164Pakloub obou kostí předloktí, vpravo40 %
165Pakloub obou kostí předloktí, vlevo35 %
166Pakloub kosti vřetenní, vpravo30 %
167Pakloub kosti vřetenní, vlevo25 %
168Pakloub kosti loketní, vpravo20 %
169Pakloub kosti loketní, vlevo15 %
170Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazů, vpravo27,5 %
171Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazů, vlevo22,5 %
172Viklavý kloub loketní, vpravo30 %
173Viklavý kloub loketní, vlevo25 %
174Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vpravo55 %
175Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vlevo45 %
Ztráta nebo poškození ruky
176Ztráta ruky v zápěstí, vpravo50 %
177Ztráta ruky v zápěstí, vlevo42 %
178Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vpravo50 %
179Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vlevo42 %
180Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vpravo45 %
181Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vlevo37,5 %
182Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vpravo30 %
183Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vlevo25 %
184Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°), vpravo20 %
185Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° až 40°), vlevo17 %
186Pakloub člunkové kosti, vpravo15 %
187Pakloub člunkové kosti, vlevo12,5 %
188Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vpravodo 6 %
189Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vlevodo 5 %
190Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vpravodo 12 %
191Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vlevodo 10 %
192Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vpravodo 20 %
193Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vlevodo 17 %
Poškození palce
194Ztráta koncového článku palce, vpravo9 %
195Ztráta koncového článku palce, vlevo7,5 %
196Ztráta palce se záprstní kostí, vpravo25 %
197Ztráta palce se záprstní kostí, vlevo21 %
198Ztráta obou článků palce, vpravo18 %
199Ztráta obou článků palce, vlevo15 %
200Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vpravo8 %
201Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vlevo7 %
202Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení(v hyperextensi), vpravo7 %
203Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi), vlevo6 %
204Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí), vpravo6 %
205Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí), vlevo5 %
206Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vpravo6 %
207Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vlevo5 %
208Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vpravo9 %
209Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vlevo7,5 %
210Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vpravo6 %
211Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vlevo5 %
212Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vpravo3 %
213Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vlevo2,5 %
214Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vpravo25 %
215Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vlevo21 %
216Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně, vpravo do2 %
217Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně, vlevo do1,5 %
218Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně, vpravo do4 %
219Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně, vlevo do3 %
220Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně, vpravo do6 %
221Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně, vlevo do5 %
222Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vpravo do2 %
223Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vlevo do1,5 %
224Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vpravo do4 %
225Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vlevo do3 %
226Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vpravo do6 %
227Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vlevo do5 %
228Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vpravo do3 %
229Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vlevo do2,5 %
230Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vpravo do6 %
231Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vlevo do5 %
232Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vpravo do9 %
233Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vlevo do7,5 %
Poškození ukazováku
234Ztráta koncového článku ukazováku, vpravo4 %
235Ztráta koncového článku ukazováku, vlevo3,5 %
236Ztráta dvou článků ukazováku, vpravo8 %
237Ztráta dvou článků ukazováku, vlevo6,5 %
238Ztráta všech tří článků ukazováku, vpravo12 %
239Ztráta všech tří článků ukazováku, vlevo10 %
240Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vpravo15 %
241Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vlevo12,5 %
242Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vpravo12 %
243Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vlevo10 %
244Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vpravo15 %
245Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vlevo12,5 %
246Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo4 %
247Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo3,5 %
248Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vpravo12 %
249Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vlevo10 %
250Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo15 %
251Porucha úchopové funkce ukazováku; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo12,5 %
252Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vpravo1,5 %
253Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vlevo1 %
254Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vpravo2,5 %
255Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vlevo2 %
Poškození prostředníku, prsteníku a malíku
256Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní, vpravo9 %
257Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní, vlevo7,5 %
258Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vpravo8 %
259Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vlevo6 %
260Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vpravo3 %
261Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vlevo2,5 %
262Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů), vpravo9 %
263Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů), vlevo7,5 %
264Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo2 %
265Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo1,5 %
266Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vpravo6 %
267Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vlevo5 %
268Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo8 %
269Porucha úchopové funkce prstu; do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo6 %
270Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vpravo1 %
271Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo0,5 %
272Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce, vpravo1,5 %
273Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce, vlevo1 %
Traumatické poruchy nervů horní končetiny
V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.
274Traumatická porucha nervu axillárního, vpravodo 30 %
275Traumatická porucha nervu axillárního, vlevodo 25 %
276Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů, vpravo45 %
277Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů, vlevo37,5 %
278Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vpravo35 %
279Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vlevo27,5 %
280Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vpravodo 30 %
281Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vlevodo 20 %
282Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo40 %
283Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo33 %
284Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů, vpravo30 %
285Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů, vlevo25 %
286Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo do30 %
287Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo do25 %
288Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vpravo do15 %
289Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vlevo do12,5 %
290Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vpravo do 60 %
291Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vlevo do 50 %
ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN
292Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem50 %
293Pakloub stehenní kosti v krčku nebo nekrosa hlavice40 %
294Pakloub stehenní kosti - endoprotéza (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu) 15 %
295Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu25 %
296Zkrácení jedné dolní končetiny do 2 cm0 %
297Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm5 %
298Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cmdo 15 %
299Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm do 25 %
300Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační), za každých 5° úchylky5 %
Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osové úchylky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny.
301Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)40 %
302Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)30 %
303Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně do10 %
304Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně do20 %
305Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně do30 %
Poškození kolena
306Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°)30 %
307Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí nad 30°)45 %
308Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení do30 %
309Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)15 %
310Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně do10 %
311Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně do15 %
312Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně do25 %
313Viklavost kolenního kloubu, není-li nutný ortopedický podpůrný přístrojdo 20 %
314Viklavost kolenního kloubu, je-li nutný ortopedický podpůrný přístroj30 %
315Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokád) do10 %
316Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku těžkého stupně (s prokázanými opětovanými blokádami) do25 %
317Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu; jinak podle poruchy funkce)5 %
318Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu; jinak podle poruchy funkce)10 %
Poškození bérce
319Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovaným kolenem45 %
320Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenním kloubem50 %
321Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce45 %
322Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu22,5 %
323Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osové nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány na rtg); za každých 5°.
Úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osové úchylky nelze současně započítat relativní zkrácení končetiny.
Poškození v oblasti hlezenného kloubu
324Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním40 %
325Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodezou hlezna30 %
326Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahýlem v plantární flexi40 %
327Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním25 %
328Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)30 %
329Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravoúhlém postavení25 %
330Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5°)20 %
331Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně do6 %
332Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně do12 %
333Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně do20 %
334Úplná ztráta pronace a supinace nohy15 %
335Omezení pronace a supinace nohy do12 %
336Viklavost hlezenného kloubu do20 %
337Ploská noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohydo 25 %
338Chronický zánět kostní dřeně v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu15 %
Poškození v oblasti nohy
339Ztráta všech prstů nohy15 %
340Ztráta obou článků palce nohy10 %
341Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí15 %
342Ztráta koncového článku palce nohy3 %
343Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku); za každý prst2 %
344Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí10 %
345Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy3 %
346Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy7 %
347Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy10 %
348Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy do3 %
349Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy do7 %
350Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce; za každý prst1 %
351Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině do15 %
352Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách do30 %
353Poúrazové atrofie svalstva končetin dolních při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na stehně do5 %
354Poúrazové atrofie svalstva končetin dolních při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na bérci do3 %
Traumatické poruchy nervů dolní končetiny
V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.
355Traumatická porucha nervu sedacího50 %
356Traumatická porucha nervu stehenního do30 %
357Traumatická porucha nervu obturatorii do20 %
358Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů35 %
359Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů5 %
360Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů30 %
361Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového20 %
362Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového10 %
RŮZNÉ
363Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlédnutí k poruše funkce kloubu) od 1 % do 15 % tělesného povrchudo 10 %
364Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlédnutí k poruše funkce kloubu) nad 15 % tělesného povrchudo 40 %

POMOCNÉ TABULKY

pro hodnocení trvalého poškození zraku

Tabulka č. 1

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí

6/66/96/126/156/186/246/306/366/603/601/600
Procenta plnění trvalých tělesných poškození
6/60246912151821232425
6/924681114182123252730
6/12469111418212427303235
6/156811151821242731353840
6/1891114182125283238434750
6/24121418212530354147525760
6/30151821242835424956626870
6/36182124273241495866727780
6/60212327313847566675838790
3/60232530354352627283909595
1/6024273238475768778795100100
025303540506070809095100100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se ve výši 25 %.

Tabulka č. 2

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

Stupeň zúženíjednoho okaobou očí stejnějednoho oka při slepotě druhého
Procenta plnění trvalých tělesných poškození
k 60°01040
Stupeň koncentr. zúžení
k 50°52550
ke 40°103560
ke 30°154570
ke 20°205580
k 10°237590
k 5°25100100

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25“ nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota neb zúžení zorného pole k 5“, odškodňuje se ve výši 25 %.

Tabulka č. 3

Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole

Hemianopsie homonymní levostranná35 %
homonymní pravostranná45 %
binasální10 %
bitemporální60 % - 70 %
horní oboustranná10 % - 15 %
dolní oboustranná30 % - 50 %
nasální jednostranná6 %
jednostranná temporální15 % - 20 %
jednostranná horní5 % - 10 %
jednostranná dolní10 % - 20 %
kvadrantová nasální horní4 %
nasální dolní6 %
temporální horní6 %
temporální dolní12 %

Centrální scotom jednostranný i oboustranný hodnotí se podle hodnoty zrakové ostrosti.

Poznámky pod čarou

*) Tři měsíce u prvního a jednorázového pojistného a šest měsíců u pojistného za další pojistné období.

Přesunout nahoru