Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 48/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění majetku

Částka 23/1964
Platnost od 09.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 01.04.1983 (11/1983 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

48.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 9. března 1964

o pojistných podmínkách pro pojištění majetku

Ministerstvo financí stanoví k provedení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:


ODDÍL PRVNÍ

Společná ustanovení

§ 1

(1) Státní pojišťovna (dále jen "pojišťovna") sjednává

1. pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí,

2. pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení,

3. pojištění pro případ poškození, zničení nebo ztráty věci při vnitrostátní dopravě,

4. pojištění pro případ odcizení věci,

5. pojištění pro případ poškození nebo zničení motorového vozidla,

6. pojištění pro případ uhynutí, nutného poražení nebo utracení hospodářského zvířete nebo pro případ trvalé ztráty plemenitby.

(2) Pojišťovna může sjednávat i jiné druhy pojištění majetku. Pokud takové pojištění není upraveno zvláštními předpisy nebo pojistnou smlouvou, platí pro ně přiměřeně ta ustanovení této vyhlášky, která jsou mu povahou a účelem nejbližší.

§ 2

Pojištění se týká pojistných událostí, které během trvání pojištění nastanou na území Československé socialistické republiky, pokud není dohodnuto, že se týká pojistných událostí, které nastanou mimo její území.

Uzavření pojistné smlouvy

§ 3

Návrh na uzavření pojistné smlouvy nemusí být písemný jen tehdy, sjednává-li se pojištění na dobu nejvýše jednoho roku.

§ 4

Ve smlouvě musí být vždy uvedeno, které věci jsou pojištěny a ze kterých pojistných událostí vzniká právo na plnění.

Pojištěné věci

§ 5

Pojistit lze věc jednotlivě určenou (stavba, motorové vozidlo apod.), popřípadě soubor movitých věcí (zařízení domácnosti, živý a mrtvý inventář apod.).

§ 6

(1) Majetek jiného (§ 370 obč. zák.) lze pojistit, jen jde-li o věc jiného občana.

(2) Občan může pojistit věc, která je ve vlastnictví (správě) socialistické organizace, může-li na základě oprávnění této věci užívat ke své potřebě; nemůže však pojistit věc, kterou mu svěřila k výkonu práce organizace, jejímž je pracovníkem nebo členem.

§ 7

(1) Bylo-li sjednáno pojištění souboru movitých věcí, vztahuje se pojištění i na věci, které se staly součástí tohoto souboru po uzavření pojistné smlouvy. Věci, které přestaly být součástí souboru, přestávají být pojištěny.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí také o věcech, které nejsou sice vlastnictvím pojištěného, kterých však může na základě oprávnění užívat, a jsou téže povahy jako věci, které tvoří pojištěný soubor.

§ 8

Je-li pojištěn soubor zařízení domácnosti, týká se pojištění pojistných událostí, které postihnou pojištěné věci

a) v bytě uvedeném v pojistné smlouvě nebo v bytě, do něhož se ten, kdo pojistnou smlouvu s pojišťovnou uzavřel, během trvání pojištění přestěhoval s pojištěným souborem zařízení domácnosti, anebo v prostorách a prostranstvích příslušejících k domu, v němž je byt,

b) v provozovnách organizací poskytujících služby obyvatelstvu (opravny, čistírny, prádelny apod.), avšak jen byla-li pojistnou událostí živelní událost uvedená v § 14,

c) na jiném místě než v bytě uvedeném v bodě a), jestliže je pojištěný měl v okamžiku pojistné události na sobě nebo u sebe, nebo jestliže je pojištěný odložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém.

Placení pojistného

§ 9

Lhůty stanovené § 359 občanského zákoníku, do nichž lze zaplatit splatné pojistné, *) mohou být před tím, než uplynou, dohodou prodlouženy až o tři měsíce.

Zánik pojištění

§ 10

Změnou v osobě vlastníka pojištěné věci pojištění zaniká. Je-li však takovou věcí stavba, a přejde-li do vlastnictví jiného občana v pojistném období, za něž bylo před převodem vlastnictví zaplaceno pojistné, vstupuje nový vlastník nabytím vlastnictví do pojištění namísto dosavadního vlastníka (§ 367 obč. zák.); jestliže však před uplynutím tohoto pojistného období pojišťovně sdělí, že nebude v pojištění pokračovat, pojištění uplynutím tohoto období zaniká.

§ 11

Pojištění též zaniká zničením pojištěné věci nebo tím, že jinak odpadla možnost, že na pojištěné věci nastane pojistná událost.

Povinnosti pojištěného

§ 12

Byla-li pojištěnému vrácena ztracená nebo odcizená věc, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu pojišťovně. Rovněž je povinen vrátit pojišťovně její plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu vrácené věci, jsou-li nutné k odstranění vad, které vznikly v době, kdy byl zbaven možnosti věci užívat; nejméně však je povinen vrátit pojišťovně to, co by obdržel při prodeji vrácené věci.

§ 13

Povinností pojištěného podle § 357 občanského zákoníku je také

a) oznámit bezpečnostním orgánům pojistnou událost, která vznikla za okolnosti vzbuzující podezření z trestného činu nebo z pokusu o něj, byla-li způsobena škoda větší než 300 Kčs,

b) vyčkat s opravou věci poškozené pojistnou událostí nebo s odstraňováním zbytků věci takto zničené na pokyn pojišťovny, nejdéle však 3 dny po oznámení pojistné události pojišťovně, pokud z bezpečnostních, hygienických nebo jiných vážných důvodů není třeba s opravou nebo s odstraněním zbytků začít dříve.

ODDÍL DRUHÝ

Druhy pojištění majetku

1. Pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí

§ 14

(1) Z pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí vzniká právo na plnění, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena

a) požárem,

b) výbuchem,

c) bleskem,

d) vichřicí,

e) povodní nebo záplavou,

f) krupobitím,

g) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin (pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem),

h) sesouváním nebo zřícením lavin nebo

i) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené pojištěné věci.

(2) Je-li pojištěno zařízení domácnosti, je právo na plnění také tehdy, byla-li škoda na pojištěných věcech způsobena v bytě [(§ 8 písm. a)] vodou z atmosférických srážek.

(3) Je-li pojištěna budova, je právo na plnění také tehdy, byla-li škoda na ní způsobena tíhou sněhu nebo tíhou námrazy.

§ 15

Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena v přímé souvislosti s některou událostí uvedenou v § 14.

2. Pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení

§ 16

(1) Z pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení vzniká právo na plnění, byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena

a) vodou unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží,

b) vodou nebo párou unikající z ústředního, etážového nebo dálkového topení,

c) vodou unikající z odváděcího potrubí.

(2) Jestliže je pojištěna budova, je také právo na plnění za poškození přívodního potrubí vodovodního zařízení, odváděcího potrubí nebo potrubí či topných těles ústředního, etážového nebo dálkového topení, došlo-li k němu přetlakem vody nebo páry anebo zamrznutím vody.

(3) Právo na plnění není, jestliže byly poškozeny nebo zničeny kotle ústředního nebo etážového topení, armatury a zařízení připojená na potrubí, pokud nebyly poškozeny nebo zničeny unikající vodou nebo párou.

§ 17

Právo na plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena, zničena, odcizena nebo ztracena v přímé souvislosti s některou událostí uvedenou v § 16.

3. Pojištění pro případ poškození, zničení nebo ztráty věci při vnitrostátní dopravě

§ 18

(1) Z pojištění pro případ poškození, zničení nebo ztráty věci při dopravě vzniká právo na plnění, byla-li pojištěná věc při dopravě a úkonech s ní souvisejících poškozena, zničena nebo ztracena. Pojištění se však nevztahuje na peníze a klenoty.

(2) Doprava pojištěné věci začíná uvedením věci připravené k přepravě do pohybu za účelem jejího bezprostředního převzetí dopravcem nebo jejího naložení na dopravní prostředek v místě odeslání a končí vydáním věci příjemci na místě určení, nejpozději však uplynutím třiceti dnů ode dne, kdy věc do místa určení došla nebo dojít měla.

§ 19

(1) Právo na plnění není, jestliže pojištěná věc byla poškozena nebo zničena v důsledku

a) nedostatečného balení,

b) vnitřní zkázy,

c) působením atmosférického tepla nebo chladu.

(2) Pojišťovna je však povinna plnit tehdy, jestliže k poškození nebo ke zničení pojištěné věci v důsledku její vnitřní zkázy nebo v důsledku působení atmosférického tepla či chladu došlo v bezprostřední souvislosti s živelní událostí, s dopravní nehodou nebo s překročením dodacích lhůt podle přepravních řádů a tarifů organizací provozujících veřejnou dopravu.

4. Pojištění pro případ odcizení věci

§ 20

(1) Z pojištění pro případ odcizení věci vzniká právo na plnění, jestliže pojištěná věc byla odcizena způsobem, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření chránící věc před odcizením.

(2) Jestliže však byly odcizeny peníze, věci umělecké, historické nebo sběratelské ceny, klenoty nebo jiné cennosti, je právo na plnění jen tehdy, byly-li odcizeny z uzamčených místností určených k bydlení nebo z uzamčených schránek.

(3) Byla-li věc odcizena krádeží, pro kterou byl pachatel vykonatelným rozhodnutím uznán vinným, nebo bylo-li odcizeno jízdní kolo, vzniká právo na plnění, i když k odcizení nedošlo způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2.

(4) Právo na plnění vzniká také tehdy, jestliže pachatel odcizil pojištěné věci tak, že použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí; podmínka vzniku práva na plnění uvedená v odstavci 2 zde neplatí.

§ 21

Pojišťovna je povinna plnit také za poškození nebo zničení pojištěné věci nebo stavební součásti místnosti nebo schránky, jejichž obsah je pojištěn, které bylo způsobeno jednáním směřujícím k odcizení pojištěné věci.

§ 22zrušeno

5. Pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla

§ 23

(1) Z pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla vzniká právo na plnění, jestliže

a) pojištěné motorové vozidlo (dále jen "vozidlo") bylo poškozeno nebo zničeno jakoukoli událostí nebo bylo odcizeno, a to i způsobem, který nemá znaky uvedené v § 20,

b) části vozidla nebo jeho obvyklá výbava byly poškozeny nebo zničeny jakoukoli událostí nebo byly z vozidla odcizeny části k němu připevněné nebo jeho obvyklá výbava v něm uzamčená.

(2) Byly-li poškozeny nebo zničeny pneumatiky nebo plné pryžové obruče vozidla anebo bylo-li poškozeno elektrické zařízení vozidla zkratem, vzniká právo na plnění, jen došlo-li

a) současně i k jinému poškození vozidla, za něž je pojišťovna povinna plnit,

b) k jejich poškození nebo zničení zásahem jiné osoby než pojištěného nebo řidiče.

§ 24

(1) Právo na plnění však není, jestliže

a) část vozidla byla poškozena nebo zničena v důsledku jejího funkčního namáhání, přirozeného opotřebení nebo v důsledku únavy materiálu,

b) část vozidla byla poškozena nebo zničena v důsledku nesprávné obsluhy nebo údržby (nesprávné zasouvání převodů, nedostatek hmot potřebných k provozu, přehřátí motoru, nesprávné uložení nákladu apod.),

c) vozidlo bylo poškozeno nebo zničeno prováděním jeho opravy nebo údržby anebo v přímé souvislosti s těmito pracemi,

d) vozidlo bylo poškozeno nebo zničeno při jeho řízení osobou, která nemá předepsané oprávnění k řízení vozidla.

(2) Jestliže však vozidlo, jeho části nebo obvyklá výbava byly poškozeny nebo zničeny způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. a) - d) v době od odcizení do vrácení vozidla, je pojišťovna povinna plnit; rovněž je povinna plnit, jestliže při řízení vozidla osobou, která k tomu nemá předepsané povolení [odstavec 1 písm. d)], bylo vozidlo poškozeno nebo zničeno v důsledku některé živelní události (§ 14 odst. 1).

§ 25

Jen bylo-li to dohodnuto, vztahuje se pojištění také na poškození nebo zničení vozidla při závodech a soutěžích všeho druhu a při přípravných jízdách k nim.

6. Pojištění pro případ uhynutí, nutného poražení nebo utracení hospodářského zvířete, nebo pro případ trvalé ztráty plemenitby

§ 26

(1) Z pojištění pro případ uhynutí, nutného poražení nebo utracení hospodářského zvířete nebo pro případ trvalé ztráty plemenitby vzniká právo na plnění, jestliže následkem nemoci, poranění, operace, porodu nebo potratu

a) pojištěné zvíře uhynulo, bylo nutně poraženo nebo z úředního příkazu utraceno, nebo

b) zvíře uznané za plemenné a jako plemenné pojištěné trvale ztratilo schopnost plodit potomstvo způsobilé k další produkci plemenných zvířat.

(2) Právo na plnění není, jestliže pojištěné zvíře následkem nemoci uhynulo, bylo nutně poraženo nebo utraceno do patnácti dnů ode dne, kdy byla pojistná smlouva uzavřena, nebo do patnácti dnů po tom, kdy zvíře se stalo součástí pojištěného souboru.

§ 27

Vznikla-li pojistná událost v souvislosti s účastí zvířete na dostizích, závodech nebo přípravách k nim, poskytne pojišťovna plnění, jen bylo-li pojištění pro takový případ sjednáno.

ODDÍL TŘETÍ

Plnění pojišťovny

§ 28

(1) Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění, je pojišťovna povinna vyplatit mu částku vypočtenou podle dalších ustanovení této vyhlášky.

(2) Je-li částka podle těchto ustanovení vypočtená vyšší než částka, která byla v pojistné smlouvě dohodnuta jako nejvyšší plnění pojišťovny (dále jen "pojistná částka"), je pojišťovna povinna vyplatit jen pojistnou částku.

(3) Také plnění pojišťovny, které je omezeno pojistnou částkou podle předchozího odstavce, je pojišťovna oprávněna snížit za podmínek uvedených v § 356 a v § 357 občanského zákoníku.

Výše plnění z pojištění vztahujícího se na stavbu

§ 29

(1) Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byla postižena stavba, je pojišťovna povinna vyplatit částku, která odpovídá přiměřeným nákladům na opravu nebo znovuzřízení této stavby.

(2) Jestliže náklady na opravu nebo znovuzřízení převýší

a) u obytných domů, rodinných domků a u obytných částí zemědělských usedlostí 5 000 Kčs,

b) u rekreačních chat a u garáží 2 000 Kčs,

sníží pojišťovna plnění, pokud přesahuje uvedenou hranici, o částku odpovídající stupni jejich opotřebení nebo jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí. U ostatních staveb sníží pojišťovna o odpovídající částku celé plnění určené podle odstavce 1.

(3) Od plnění určeného podle odstavce 1 a 2 pojišťovna odečte cenu zbytků poškozených nebo zničených částí stavby.

§ 30

(1) Týká-li se plnění pojišťovny rodinného domku, obytné části zemědělské usedlosti, rekreační chaty nebo garáže, které jsou v osobním vlastnictví, je pojišťovna povinna vyplatit po zjištění výše plnění celou částku určenou podle § 29.

(2) U jiných staveb, než je uvedeno v odstavci 1, je pojišťovna povinna vyplatit celou částku určenou podle § 29 jen tehdy, nepřevyšuje-li 2 000 Kčs. Je-li tato částka vyšší, je pojišťovna povinna vyplatit z ní po zjištění výše plnění 20 %, nejméně však 2 000 Kčs; zbývající část je povinna vyplatit, byla-li stavba nejpozději do pěti let od pojistné události opravena nebo znovuzřízena.

§ 31

Je-li stavbou uvedenou v § 30 odst. 2 obytný dům, pro který je zřízen účet oprav u Státní spořitelny, je pojišťovna povinna složit celé plnění na tento účet; to však neplatí, nepřevyšuje-li plnění určené podle § 29 částku 2 000 Kčs.

§ 32

(1) Znovuzřízením stavby se rozumí, postaví-li pojištěný na původním místě nebo i na jiném místě Československé socialistické republiky v přiměřené ceně stavbu, která má sloužit podobnému účelu jako stavba původní.

(2) Byla-li pojistnou událostí postižena hospodářská část zemědělské usedlosti a stavební úřad potvrdí, že znovuzřízení původní stavby není účelné, považuje se za znovuzřízení podle odstavce 1 také rozšíření obytné části zemědělské usedlosti, a to až do výměry odpovídající výměře rodinného domku (§ 128 obč. zák.).

Výše plnění z pojištění vztahujícího se na movitou věc

§ 33

(1) Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byla postižena movitá věc, je pojišťovna povinna vyplatit částku potřebnou na její opravu, a to až do výše odpovídající ceně, kterou věc měla bezprostředně před pojistnou událostí; tuto částku sníží o cenu případných zbytků poškozených částí věci.

(2) Byla-li movitá věc poškozena tak, že ji nelze opravou uvést do předešlého stavu, nebo byla-li zničena, ztracena nebo odcizena, je pojišťovna povinna vyplatit částku ve výši ceny, kterou věc měla bezprostředně před pojistnou událostí; tuto částku sníží o cenu případných zbytků věci.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí pro motorová vozidla, hospodářská zvířata a zásoby z vlastní sklizně pojištěného a výše plnění se v těchto případech určí podle dalších ustanovení této vyhlášky.

§ 34

(1) Týká-li se pojistná událost věci umělecké či historické ceny (obraz, socha, hudební nástroj apod.), klenotu a jiné cennosti, je pojišťovna povinna plnit nejvýše do částky 5 000 Kčs za jednu věc.

(2) Týká-li se pojistná událost sbírky známek, mincí nebo jiné podobné sbírky, je pojišťovna povinna plnit nejvýše do částky 2 000 Kčs za jednu sbírku.

(3) Týká-li se pojistná událost peněz, je pojišťovna povinna plnit nejvýše do částky 2 000 Kčs. Právo na plnění však není, šlo-li o platná cizozemská platidla.

(4) Jestliže z odcizené vkladní knížky byl vybrán vklad, je pojišťovna povinna plnit až do výše vybraného vkladu, nejvýše však do částky 5 000 Kčs.

(5) Omezení výše plnění na částky uvedené v odstavci 1 - 4 neplatí, byla-li jako nejvyšší plnění pojišťovny dohodnuta částka vyšší.

§ 35

Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou bylo motorové vozidlo poškozeno tak, že přiměřené náklady na jeho opravu po odpočtu ceny zbytků nahrazovaných částí vozidla nepřevyšují cenu, kterou mělo vozidlo bezprostředně před pojistnou událostí, je pojišťovna povinna až do výše této ceny vyplatit částku odpovídající přiměřeným nákladům na jeho opravu, od které odečte cenu zbytků nahrazovaných částí vozidla a u pojištění vzniklých před 1. červencem 1967 též částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení nahrazovaných částí z doby před pojistnou událostí.

§ 36

Bylo-li vozidlo poškozeno tak, že přiměřené náklady na jeho opravu po odpočtu ceny zbytků nahrazovaných částí vozidla převyšují cenu, kterou mělo vozidlo bezprostředně před pojistnou událostí, je pojišťovna povinna vyplatit částku ve výši této ceny, od které odečte cenu zbytků vozidla. Stejně je pojišťovna povinna plnit, bylo-li vozidlo odcizeno nebo zničeno.

§ 37

(1) Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byly postiženy zásoby z vlastní sklizně pojištěného, je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající platné nákupní ceně *) takového množství, o něž se zásoba snížila, nebo zhoršila-li se jakost, částku odpovídající cenovému rozdílu.

(2) Od plnění vypočteného podle předchozího odstavce odečte pojišťovna částku, o kterou se zmenšily obvyklé náklady s ošetřováním, dalším zpracováním a dodáním nákupní organizaci, jež by jinak bylo nutno ještě vynaložit, jakož i cenu zbytků.

§ 38

Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí (§ 33, 35, 36), se určuje tak, že se od ceny nové věci téhož druhu a téže jakosti nebo věci s ní srovnatelné, která platila v době pojistné události, odečte částka vyjadřující opotřebení, popřípadě jiné znehodnocení pojištěné věci z doby před pojistnou událostí. Nelze-li cenu určit podle cenových předpisů, určí se odhadem.

Výše plnění z pojištění vztahujícího se na zemědělskou plodinu

§ 39

(1) Vzniklo-li právo na plnění z pojistné události, kterou byla v době od vysetí osiva nebo od vysázení sadby do uskladnění sklizně postižena zemědělská plodina, je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající platné nákupní ceně *) takového množství všech hospodářsky zužitkovatelných částí plodiny, které v důsledku pojistné události ubylo.

(2) Úbytek množství se určí ve výši rozdílu mezi předpokládaným výnosem a výnosem, který lze po pojistné události očekávat; přitom se přihlíží ke sklizňovým ztrátám a k následkům nepojištěných událostí. Předpokládaným výnosem se rozumí výnos, jehož by se podle stavu plodiny dosáhlo v běžném hospodářském roce na pozemku postiženém pojistnou událostí, kdyby k ní nedošlo.

(3) Od plnění vypočteného podle předchozích odstavců odečte pojišťovna částku, o kterou se v důsledku pojistné události snížily obvyklé náklady s ošetřováním, sklízením, dalším zpracováváním a dodáním plodiny nákupní organizaci.

§ 40

(1) Jestliže byla za zničenou plodinu vypěstována plodina náhradní, jejíž výnos vyjádřený v platné nákupní ceně (výtěžek) po odečtení nákladů s jejím vypěstováním, sklizní, dalším zpracováním a popřípadě dodáním nákupní organizaci je nižší, než by pojišťovna byla povinna plnit podle § 39, je povinna plnit jen ve výši odpovídající tomuto rozdílu.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně i tehdy, jestliže náhradní plodina vypěstována nebyla, ačkoli to agrotechnické zásady a objektivní podmínky umožňovaly.

§ 41

Byly-li pojistnou událostí zničeny keře vinné révy, babky chmele a trsy jahod, je pojišťovna povinna vyplatit též částku odpovídající nákladům potřebným k jejich novému vysázení.

§ 42

Je-li pojištěno ovoce, je pojišťovna povinna plnit jen tehdy, jestliže byly zničeny nebo poškozeny jeho plody krupobitím. Toto omezení neplatí pro pojištění jahod.

§ 43

Jestliže se v důsledku pojistné události zhoršila jakost plodiny nebo se zpozdila její sklizeň a nedošlo zároveň k úbytku množství (§ 39), je pojišťovna povinna plnit jen tehdy, zhoršila-li se jakost nebo zpozdila-li se sklizeň raných brambor, zeleniny, tabáku, chmele nebo přadných rostlin. V takovém případě je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající rozdílu mezi výtěžkem, kterého by se dosáhlo, kdyby se jakost nezhoršila nebo sklizeň nezpozdila, a výtěžkem skutečně dosaženým.

§ 44

(1) Škoda se zjišťuje odděleně pro každou zužitkovatelnou část plodiny a zvlášť pro každý pozemek souvisle osetý nebo osázený stejným druhem plodiny.

(2) Pojišťovna však je povinna plnit teprve tehdy, jestliže se na pozemku uvedeném v odstavci 1 snížil alespoň o 10 % výnos hlavní nebo vedlejší zužitkovatelné části plodiny nebo výtěžek plodin uvedených v § 43.

Výše plnění z pojištění vztahujícího se na hospodářské zvíře

§ 45

(1) Při nutném poražení nebo utracení pojištěného hospodářského zvířete v důsledku nemoci, poranění, operace, porodu nebo potratu je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající jateční ceně zvířete, pokud nebyla ve smlouvě dohodnuta cena jiná; při uhynutí zvířete je pojišťovna povinna vyplatit jen 90 % této částky.

(2) Cena uvedená v odstavci 1 se určuje podle stavu, v jakém zvíře bylo v době, kdy nemoc byla zjištěna, kdy došlo k poranění, kdy byla provedena operace, kdy došlo k porodu nebo potratu.

§ 46

(1) Ztratí-li hospodářské zvíře uznané za plemenné a jako plemenné pojištěné v důsledku nemoci, poranění, operace, porodu nebo potratu trvale schopnost plodit potomstvo způsobilé k další produkci plemenných zvířat, je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající rozdílu mezi cenou, kterou mělo zvíře jako plemenné, a cenou, kterou má po trvalé ztrátě plemenitby.

(2) Bylo-li hospodářské zvíře uznané za plemenné a jako plemenné pojištěné nutně poraženo nebo utraceno z příčin uvedených v odstavci 1, je pojišťovna povinna vyplatit částku odpovídající ceně, kterou mělo zvíře plemenné; při uhynutí zvířete je pojišťovna povinna vyplatit jen 90 % této částky.

§ 47

Částky určené podle § 45 nebo 46 odst. 2 pojišťovna sníží o cenu zužitkovatelných zbytků.

§ 48

Ve výši uvedené v § 45 - 47 je pojišťovna povinna plnit také tehdy, vzniklo-li právo na plnění z jiné pojistné události, než je uvedeno v § 26 a omezení výše plnění na 90 % zde neplatí.

Zvláštní případy plnění

§ 49

(1) Učinil-li pojištěný opatření, která mohl vzhledem k okolnostem případu považovat za nutná k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události nebo která učinil ke zmírnění následků pojistné události, je pojišťovna povinna poskytnout mu plnění odpovídající nákladům, které na taková opatření vynaložil, byla-li úměrná ceně pojištěné věci.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí i o nákladech spojených s nutnou porážkou pojištěného hospodářského zvířete nebo s jeho dopravou na sanitní jatky nebo do veterinárního zařízení, pokud podle platných předpisů není k úhradě takových nákladů povinen někdo jiný.

(3) Pojišťovna není povinna poskytnout plnění k úhradě nákladů vynaložených na obvyklou údržbu nebo ošetřování pojištěné věci.

§ 50

(1) Pojišťovna je povinna poskytnout plnění odpovídající nákladům, které pojištěný byl povinen vynaložit z důvodů bezpečnostních, hygienických nebo z jiného veřejného zájmu na odklizení zbytků pojištěné věci, která byla poškozena nebo zničena pojistnou událostí.

(2) Pojišťovna je povinna poskytnout plnění, jímž uhradí přiměřené náklady spojené s dopravou věci, která byla pojistnou událostí poškozena, za účelem její opravy.

§ 51

Z pojištění souboru zařízení domácnosti je pojišťovna též povinna poskytnout až do částky 2 000 Kčs plnění odpovídající přiměřeným nákladům na opravu malby, nátěrů, vnitřního domovního zařízení bytu *) a stavebních součástí přiléhajících k vnitřnímu prostoru bytu, **) pokud k poškození došlo následkem některé události uvedené v § 14 až 17; to platí i tehdy, jestliže věci z pojištěného souboru zařízení domácnosti poškozeny nebyly. Vedle toho je pojišťovna povinna poskytnout plnění odpovídající nákladům na vyčištění a vysoušení bytu.


ODDÍL ČTVRTÝ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 52

V pojistné smlouvě mezi socialistickou organizací a pojišťovnou, ze které má být oprávněn občan, lze se odchýlit od ustanovení § 349 - 361 a § 363 - 370 obč. zákoníku, jestliže to povaha a účel pojištění vyžaduje.

§ 53

Od ustanovení § 2, 4, 5, 6, 9, 11 a 12 této vyhlášky se nelze ve smlouvách odchýlit; to neplatí, jde-li o pojistnou smlouvu mezi socialistickou organizací a pojišťovnou, ze které má být oprávněn občan.

§ 54

(1) Ustanoveními této vyhlášky řídí se i pojištění majetku vzniklá před 1. dubnem 1964; vznik těchto pojištění, jakož i nároky z nich vzniklé před 1. dubnem 1964, se však řídí dosavadními předpisy.

(2) Pojištění, která vznikla před 1. dubnem 1964 a za něž nebylo zaplaceno pojistné splatné před 1. dubnem 1964, zanikají uplynutím lhůt pro zánik pojištění, které při nezaplacení pojistného začaly běžet podle dosavadních předpisů, nejpozději však dnem 30. června 1964, jedná-li se o nezaplacené pojistné za první pojistné období, nebo dnem 30. září 1964, jedná-li se o nezaplacené pojistné za další pojistné období; pojišťovna je však od 1. dubna 1964 do zániku pojištění povinna plnit, dojde-li v této době k pojistné události.

§ 55

Pro pojištění sjednaná před 1. dubnem 1964, u nichž součástí smluvního obsahu byly pojistné podmínky pro takové druhy pojištění majetku, pro něž oddíl druhý této vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení, platí dosavadní pojistné podmínky jako smluvní ujednání.

§ 56

Nedošlo-li u pojištění zemědělských výrobků sjednaných před 1. dubnem 1964 k smluvní úpravě pojistného podle sazeb platných po 31. prosinci 1959, poskytne pojišťovna plnění z pojistných událostí, k nimž dojde po 31. březnu 1964, ve výši odpovídající výkupním cenám zemědělských výrobků platným dne 31. prosince 1959.

§ 57

Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na pojištění majetku, které se řídí ustanovením zákona o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku.

§ 58

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 7/1976 Sb. Čl. II

Ustanoveními této vyhlášky se řídí i pojištění vzniklá před 1. dubnem 1976; vznik těchto pojištění, jakož i nároky z nich vzniklé před 1. dubnem 1976, se však řídí dosavadními předpisy.


Ministr:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Tři měsíce u prvního a jednorázového pojistného a šest měsíců u pojistného za další pojistná období.

*) Nákupní cenou se rozumí cena, za kterou pěstitel prodává sklizeň nákupní organizaci.

*) Např. kamna, ohřívače vody, vany, zařízení klozetu, dřezy, vestavěný nábytek, chladničky.

**) Např. stropy, stěny, podlahy, okna, dveře.

Přesunout nahoru