Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 46/1964 Sb.Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy

Částka 22/1964
Platnost od 09.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 01.09.1979 (66/1979 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46.

VYHLÁŠKA

Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství

ze dne 9. března 1964

o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy

K provedení ustanovení § 269, 275 odst. 1, 280, 282 odst. 1 a 283 občanského zákoníku Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství v dohodě s Ústředním svazem výrobních družstev a po projednání s ostatními ústředními úřady a orgány stanoví podle § 508 občanského zákoníku, podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., a podle § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1963 Sb., o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství:


Záruky

§ 1

Rozsah odpovědnosti ze záruky

(1) Vadou věci, její opravy nebo úpravy není časové omezení životnosti vyplývající již z její povahy (účinky znečištění, opotřebení a jiných přirozených procesů).

(2) Organizace místního hospodářství, nebo výrobní družstvo provádějící opravu nebo úpravu věci (dále jen "organizace") neodpovídá za vady, jejichž oprava nebo úprava nebyla předmětem služby, ani za vady, které nevznikly z jejího poskytnutí.

Záruky na opravy a úpravy věcí

§ 2

(1) Opravou věcí je služba, kterou se odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky opotřebení.

(2) Úpravou věcí je služba, která záleží ve změně povrchu věci (praní, čištění, žehlení, mandlování, barvení apod.) nebo ve změně jejích vlastností (doplnění, přizpůsobení jinému účelu, zdokonalení apod.).

§ 3

(1) Pro opravy a úpravy věcí, vyjmenované v příloze I. této vyhlášky se stanoví záruční doby tam uvedené.

(2) U oprav a úprav věcí, vyjmenovaných v příloze II. této vyhlášky, musí občan práva z odpovědnosti za vady poskytnuté služby uplatnit u organizace bez zbytečného odkladu, zpravidla při převzetí, nejpozději však do tří dnů po převzetí věcí.

(3) Pokud oprava nebo úprava věcí spočívá ve výměně či zamontování součástek (náhradních dílů), pro které byla jinými předpisy stanovena záruční lhůta kratší nežli lhůta stanovená v § 280 občanského zákoníku, popř. v této vyhlášce, platí i na provedenou opravu tato kratší lhůta.

§ 4

Záruční listy

(1) V případech stanovených občanským zákoníkem je organizace povinna vydat občanovi záruční list. *) Správnost údajů na záručním listě potvrdí organizace razítkem a podpisem zodpovědné osoby.

(2) Pro zjednodušení administrativy může sloužit jako záruční list i opravní list, pracovní výkaz apod., doplněný o záruční dobu nebo o podmínky a rozsah záruky.

Slevy z cen

§ 5

Poskytování slevy

(1) Nebyla-li věc na zakázku zhotovena, nebo oprava či úprava věci provedena v době dohodnuté mezi organizací a občanem při uzavření smlouvy, *) je organizace povinna sdělit občanovi, v jaké dodatečné lhůtě bude služba provedena.

(2) Trvá-li občan na zhotovení věci nebo na provedení opravy či úpravy věci, má právo na slevu z ceny za podmínek a v rozsahu dále stanoveném.

§ 6

Rozsah a stanovení slevy

(1) Sleva činí 10 %, nejvýše však Kčs 50, za každých ukončených 7 kalendářních dnů; sleva za celou dobu prodlení organizace nesmí překročit 30 %, nejvýše však může činit Kčs 150.

(2) Sleva se počítá ze základní ceny za výkony podle ceníku, hodinové zúčtovací sazby nebo jiného cenového předpisu; nepočítá se z hodnoty zvlášť účtovaného základního materiálu a ze zvláštních nákladů (cestovné, diety apod.), popřípadě z rozdílu vyplývajícího ze zaokrouhlení celkové částky faktury.

(3) Doba pro výpočet slevy podle odst. 1 počíná dnem následujícím po uplynutí doby, která byla při uzavření smlouvy mezi organizací a občanem pro provedení služby dohodnuta a končí dnem převzetí zhotovené, opravené nebo upravené věci občanem.

(4) Nepřevzal-li občan věc ve lhůtě, která mu byla jako dodatečná lhůta pro provedení služby organizací sdělena (§ 5 odst. 1), končí doba pro výpočet slevy uplynutím posledního dne této dodatečné lhůty, byla-li služba v této době organizací skutečně provedena.

Poplatek za uskladnění

§ 7

Placení poplatku

(1) Občan je povinen převzít věc zhotovenou na zakázku, jakož i opravenou či upravenou věc nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy služba měla být provedena (§ 5 odst. 1); byla-li služba skončena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím skončení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit organizaci poplatek za uskladnění.

(2) Lhůta podle odstavce 1 počíná dnem následujícím po dni, kdy věc zhotovená na zakázku, nebo věc opravená či upravená, měla být občanem převzata.

§ 8

Sazby poplatků

(1) Sazby poplatku za uskladnění jsou stanoveny v příloze III. této vyhlášky a vybírají se za každých ukončených 7 kalendářních dnů prodlení.

(2) Organizace může v jednotlivých případech celkovou částku poplatku za uskladnění snížit, popř. od vybrání poplatku vůbec upustit, zejména v těch případech, kdy by jeho uplatnění vedlo k tvrdostem, nebo jestliže by s ohledem na výši vyúčtovaného poplatku věc zhotovená na zakázku, popř. věc opravená či upravená, zůstala nevyzvednuta.

(3) Organizace může s občanem předem dohodnout pro případ, nevyzvedne-li věc zhotovenou na zakázku nebo věc opravenou či upravenou včas (§ 7), že namísto účtování poplatku za uskladnění mu bude zaslána na jeho náklady; kromě poštovného a jiných nutných nákladů spojených s odesláním (obal, náklady na balení), účtuje organizace občanovi v těchto případech přirážku ve výši 10 % z celkové částky těchto nákladů.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 9

Organizace zajistí, aby z její prvotní evidence byly prokazatelné údaje, potřebné k poskytování záruk, slev a k účtování poplatku za uskladnění (např. o dohodnuté lhůtě, ukončení a převzetí služby, uplatnění nároku na záruční opravu, datu jejího provedení apod.).

§ 10

Na opravy a úpravy, prováděné pro socialistické organizace se z ustanovení této vyhlášky použije pouze § 3 a 4, jakož i ustanovení příloh I a II; jinak pro tyto opravy a úpravy platí ustanovení předpisů o hospodářskoprávních vztazích socialistických organizací.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.

Zrušuje se vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 46/1964 Sb., o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy, pokud jde o údržbu a opravy dvoustopých a jednostopých silničních vozidel pro motorovou dopravu.


Vedoucí Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství:

inž. Gašparík v. r.


Příloha I

Záruční doby na opravy a úpravy věcí podle § 3 odst. 1 vyhlášky

Číslo položky seznamu výrobkůNázev opravované věci
20 1312 01 Přijímače rozhlasové (pro příjem amplitudové modulace) 2 měsíce
20 1312 01 Přijímače rozhlasové pro příjem amplitudové frekvenční modulace 6 týdnů
20 1312 05 Přijímače televizní 1 měsíc
20 1313 21 Zesilovače komerční 2 měsíce
20 1317 09 Magnetofony komerční 2 měsíce
20 1317 10 Diktafony 2 měsíce
20 1317 38 Zařízení pro stereoreprodukci 2 měsíce
20 4043 05 Holicí strojky elektrické 2 měsíce
20 4043 06 Vysoušeče vlasů 2 měsíce
20 4043 07 Masážní strojky 2 měsíce
20 4101 19 Zapalovače kapesní 14 dnů
40 7525 Mechanické tužky 1 měsíc
40 7578 Plnicí pera 1 měsíc
Brašnářské výrobky a kožená galanterie 2 měsíce
Brašnářské výrobky a galanterie z plastických hmot 1 měsíc
Kožené podrážky 1 měsíc
Podpatky dámské jehlové do 3 cm 10 dnů
Podpatky dámské jehlové nad 5 cm 5 dnů
Podpatky dámské jehlové špalíčkové 10 dnů
Hračky mechanické 14 dnů
Kulovnice a kulobrok (lovecké) 6 měsíců

Záruční doba pro opravy nebo úpravy věcí, stanovená v této příloze, platí jen tehdy, pokud cena těchto oprav nebo úprav přesahuje částky, uvedené pro tytéž opravy a úpravy v příloze II.

Příloha II

Přehled oprav a úprav dle § 3 odst. 2 vyhlášky

A
Praní, žehlení a mandlování prádla.
Čištění textilií, koberců, obuvi.
Úklidové služby.
Opravy dámských punčoch.
BKčs
Výrobky spotřební slaboproudé elektroniky (přijímače rozhlasové a televizní, elektrické gramofony včetně přenosek, magnetofony, diktafony, zesilovače, reproduktory, mikrofony apod.) do ceny opravy (úpravy) 25,-
pračky a odstředivky pro domácnost, kompresorové a absorpční chladničky pro domácnost do ceny opravy (úpravy) 30,-
ostatní elektrospotřebiče pro domácnost (točivé, tepelné, svítidla) do ceny opravy (úpravy) 10,-
jízdní kola a dopravní vozíky (obor 285), dětské a loutkové kočárky, sportovní potřeby, koloběžky, tříkolky, šlapací autíčka do ceny opravy (úpravy) 20,-
zapalovače kapesní a plynové, mechanické tužky, plnicí pera, rysovadla, mechanické hračky do ceny opravy (úpravy) 5,-
obuv do ceny opravy (úpravy) 5,-
brašnářské výrobky a galanterie kožená i z plastických hmot do ceny opravy (úpravy) 10,-
svrchní oděvy do ceny opravy (úpravy) 15,-
osobní a ložní prádlo do ceny opravy (úpravy) 8,-
ostatní práce při údržbě domovního fondu a jeho příslušenství, tj. práce elektroinstalatérské, instalatérské, zámečnické, truhlářské, topenářské, kamnářské a klempířské (s výjimkou prací na rozvodu a opravách plynového potrubí a oprav plynospotřebičů) do ceny opravy (úpravy) 25,-

Příloha III

Sazby poplatků za uskladnění

(§ 8 odst. 1)

I. Kovoobor: Kčs
1. Drobné elektro a plynospotřebiče (např. vařiče, žehličky, malé elektromotory do 1 kW, stolní váhy, hasicí přístroje ruční, radiopřístroje a gramofony, magnetofony, světelné spotřebiče apod. za kus 2,-
2. Domácí chladničky, pračky, ždímačky, sporáky, čerpadla, elektromotory od 1 kW, jízdní kola, televizory, mopedy, šicí stroje, dětské kočárky za kus 5,-
3. Motocykly a skútry za kus 10,-
4. Automobily a stroje za kus 20,-
II. Dřevoobor, sklo, papír:
1. Okna, dveře, hudební nástroje za kus 2,-
2. Nábytek:
a) stolový za kus 5,-
b) sedací za kus 2,-
c) skříňový za kus 10,-
d) lůžkový za kus 5,-
e) souprava (kuchyně, jídelna, obývací pokoj, ložnice) za soupravu 50,-
3. Klavíry, piana, harmonia a cymbály za kus 10,-
4. Knihařské práce na zakázku:
a) do ceny Kčs 50,- 2,-
b) do ceny Kčs 200,- 5,-
c) přes Kčs 200,- 10,-
III. Textil, kůže, guma (šití, pletení, opravy):
1. Prádlo, deštníky, klobouky, loutky za kus 1,-
2. Punčochy a ponožky za pár 1,-
3. Oděvy, pletené věci, kožešinové límce za kus 2,-
4. Obuv kožená i gumová za pár 2,-
5. Brašnářské a sedlářské výrobky za kus 2,-
6. Kožichy za kus 5,-
IV. Komunální služby:
1. Praní, žehlení, mandlování - za jeden balík prádla (na který je vystaven jeden přejímací list) 2,-
2. Čištění a barvení šatstva - za jeden kus šatstva (na který je vystaven jeden přejímací list) 2,-
3. Čištění peří za 1 kg 2,-
4. Fotografické služby - za jednu objednávku fotografických prací 2,-
V. Různé:
Plnicí pera, automatické tužky, nožířské práce za kus 1,-

Poznámky pod čarou

*) § 271 odst. 2 a 3, 280 odst. 2 a 3 obč. zák.

*) Tato doba nesmí přesahovat lhůtu stanovenou pro služby téhož druhu krajským národním výborem, pokud tato lhůta podle § 268 odst. 1 a § 277 obč. zák. byla stanovena.

Přesunout nahoru