Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 45/1964 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku

Částka 22/1964
Platnost od 09.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 13.11.1995 (258/1995 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45.

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 5. března 1964,

kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku

Ministerstvo spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví k provedení § 85 odst. 2, § 161 odst. 2, § 169, 184 písm. a) a c), § 197, 232 odst. 3, § 236, 253, 261, 274, 281 odst. 2, § 282 odst. 2 a 3, § 310 odst. 3, § 318, 320, 387 odst. 1, § 394 odst. 1, § 434 odst. 1, § 444, 445, 447 odst. 2, § 448 odst. 2, § 449 odst. 2 a § 491 odst. 2 občanského zákoníku:


Prodlení s plněním peněžitého dluhu

(K § 85 odst. 2)

§ 1

(2) Výši úroků z prodlení u půjček poskytovaných organizacemi občanům upravuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům.

Drobné opravy a obvyklé udržovací náklady souvisící s užíváním bytů a místností nesloužících k bydlení

(K § 161 odst. 2 a § 197)

§ 2

(1) Drobnými opravami souvisícími s užíváním bytů a místností nesloužících k bydlení jsou opravy bytů a uvedených místností, jejich příslušenství a vybavení, jakož i výměny drobných součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo vybavení, které jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

(2) Drobnými opravami jsou rovněž jiné opravy bytů a uvedených místností, jejichž příslušenství a vybavení, jakož i výměny drobných součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo vybavení v příloze neuvedené, jestliže náklad na jednu opravu, zjištěný podle platných cenových předpisů, nepřevýší částku 50 Kčs. Provádí-li se na téže věci více oprav, které spolu souvisí, je rozhodující součet nákladů na všechny tyto opravy.

§ 3

Náklady spojené s obvyklým udržováním bytů a místností nesloužících k bydlení (dále jen "obvyklé udržovací náklady") jsou náklady za práce, které se obvykle při delším užívání provádějí, jako např. malování, včetně opravy omítek, odhmyzování, napouštění xylolitové podlahy, drátkování a pastování parket, udržování dřevěného obložení stěn, opravy vestavěného nábytku (opravy a výměny příčlí, zámků a nátěry).

§ 4

Uživatel není povinen hradit náklady na drobné opravy a obvyklé udržovací náklady, vznikla-li jejich potřeba dříve, než místnosti převzal, nebo jestliže vznikly jako důsledek oprav, které je povinna nést organizace.

§ 5

Není-li jiné dohody, hradí uživatelé bytů se společným příslušenstvím náklady na drobné opravy a obvyklé udržovací náklady, spojené s užíváním společného příslušenství poměrně podle počtu osob, které v bytě bydlí. Uživatelé místností nesloužících k bydlení hradí tyto náklady podle poměru plochy, kterou užívají.

§ 6

(1) Ustanovení § 2 až 5 se vztahují i na byty a místnosti nesloužící k bydlení v domech, které jsou v soukromém vlastnictví a na byty a místnosti nesloužící k bydlení přenechané k užívání v rodinných domcích.

(2) Ustanovení § 2 až 5 se nevztahují na byty a místnosti nesloužící k bydlení užívané představiteli, členy a pracovníky zastupitelských úřadů, mezinárodních organizací a institucí (§ 75 písm. a) a b) zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty).

Byt určený pro pracovníka organizace

[K § 184 písm. a)]

§ 7

Byty trvale určené pro ubytování pracovníka organizace jsou byty podnikové, *) byty vystavěné v podnikové bytové výstavbě z vlastních volných prostředků podniků **) a byty služební. ***)

Užívání dvou bytů

[K § 184 písm. c)]

§ 8

(1) Za druhý byt se nepovažuje jednotlivá obytná místnost nebo část bytu v rodinném domku, kterou vlastník užívá pro své zotavení nebo zotavení své rodiny anebo za účelem ošetření zahrady, jestliže bydlí v obci, která má víc než 5 000 obyvatel nebo je sídlem okresního národního výboru anebo kterou určí okresní národní výbor, a rodinný domek je v jiné obci. Je-li rodinný domek ve spoluvlastnictví více občanů, přísluší jim k tomuto účelu společně jen jedna místnost (část bytu). *)

(2) Druhým bytem přestane být onen byt ze dvou bytů uživatele, o němž uživatel na vyzvání místního národního výboru prohlásí, že jej bude nadále užívat jako byt jediný. To platí i tehdy, užívají-li manželé společně dva byty.

§ 9

Soud nezruší právo užívat druhý byt

a) užívá-li dva byty v různých obcích významný vědecký nebo umělecký pracovník, který druhého bytu nezbytně potřebuje ke své práci, nebo užívá-li jej významný veřejný činitel;

b) jde-li o jiné případy hodné zvláštního zřetele.

Poplatek z prodlenízrušeno

§ 10zrušeno

Uplatnění práv z odpovědnosti za vady u organizací

(K § 236, 253, 274, 281 odst. 2, § 310 odst. 3 a § 318)

§ 11

K uplatnění práva z odpovědnosti za vady u organizací stačí, jestliže se právo uplatní u provozovny organizace, jejímž prostřednictvím byla služba poskytnuta.

Nevyzvednuté věci

(K § 282 odst. 2 a 3 a § 320)

§ 12

(1) Věcí větší hodnoty je věc, jejíž hodnota ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí služby přesahuje částku 1 000 Kčs.

(2) Místo a dobu prodeje nevyzvednutých věcí musí organizace veřejně vhodným způsobem vyhlásit, a to nejméně 15 dnů předem. Jestliže je to možné, musí být věci před prodejem s vyznačením ceny vystaveny k prohlédnutí.

(3) Věci smějí být prodány jen za cenu určenou podle cenových předpisů, a není-li možno cenu takto určit, za cenu určenou odhadem. Cena musí být při převzetí v hotovosti zaplacena. Jinak se při prodeji nevyzvednutých věcí postupuje obdobně jako prodávají-li se movité věci při výkonu rozhodnutí. *) Pracovníkům organizace a jejich rodinám nesmějí být věci prodány.

Úroky z peněžitých půjček mezi občany

(K § 387 odst. 1)

§ 13

Výše smluvených úroků při půjčce peněz mezi občany smí činit nejvýše 2 procenta ročně.

Přenechání části bytu

(K § 394 odst. 1)

§ 14

K přenechání části bytu v domě lidového bytového družstva a bytu vystavěného v bytové výstavbě jednotných zemědělských družstev je třeba souhlasu organizace hospodařící s těmito byty; k přenechání části bytu ministerstva vnitra je třeba souhlasu orgánu tohoto ministerstva.

Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech

(K § 434 odst. 1)

§ 15

Za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá jen do výše 1 000 Kčs.

Bolestné a náhrada za ztížení společenského uplatněnízrušeno

§ 16zrušeno

Průměrný výdělek

(K § 445)

§ 17

(1) Průměrný výdělek občanů v pracovním poměru (pracovníků), učňů, studentů a žáků, členů jednotných zemědělských družstev, která nepřešla na peněžité odměňování, osob, jež v těchto družstvech pracují a nejsou k nim v pracovním poměru, jakož i osob povolaných k službě v ozbrojených silách se určí podle pracovně právních předpisů upravujících odpovědnost při pracovních úrazech a nemocech z povolání. *)

(2) Průměrný výdělek ostatních pracujících občanů (spisovatelů, výtvarných umělců, samostatně hospodařících rolníků, řemeslníků, žen pracujících v domácnosti) se určí podle okolností jednotlivého případu.

Náhrada za ztrátu na výdělkuzrušeno

§ 18zrušeno

Náhrada nákladů na výživu pozůstalýchzrušeno

§ 19zrušeno

Přiměřené náklady spojené s pohřbem

(K § 449 odst. 2)

§ 20

(1) Přiměřené náklady spojené s pohřbem se určí podle pracovně právních předpisů upravujících odpovědnost při pracovních úrazech a nemocech z povolání. *)

(2) Náklady na zřízení pomníku nebo desky se hradí jen do výše 5 000 Kčs.

Obytné domy, které mají plnit účel rodinných domků

(K § 491 odst. 2)

§ 21

Za obytné domy, které mají plnit účel rodinných domků, se považují obytné domy, jež tento účel plní vzhledem k svému stavebnímu uspořádání, okruhu jejich uživatelů nebo jiným skutečnostem. *)


Účinnost

§ 22

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 66/1973 Sb. Čl. II

Na návrh poškozeného, podaný do jednoho roku od počátku účinnosti této vyhlášky, provede se případná úprava náhrad podle čl. I od počátku účinnosti této vyhlášky i tam, kde o uvedených náhradách bylo již pravomocně rozhodnuto nebo kde jejich výše byla již dohodnuta.


Ministr:

dr. Neuman v. r.


Příloha

Sanitární zařízení:

upevnění uvolněného umyvadla, klosetové mísy, mušle, dřezu, výlevky, vany, vyléváku, bidetu, klosetové nádrže, zrcadla, držáku, schránek, plivátka, konsol, věšáků,

oprava, výměna výtokového ventilu - kohoutku,

oprava, výměna sifonu a lapače tuku,

oprava odpadního a přepadního ventilu,

oprava baterie,

oprava sprchy pevné nebo hadicové,

výměna těsnění,

výměna řetízků a zátek ke všem předmětům,

oprava, výměna věšáků, vanových držáků,

oprava, výměna dvířek u obezděné vany,

oprava, výměna podpěr, růžic, táhel,

oprava, výměna popelníku, schránky na toaletní papír, výměna galerek,

čištění zanesených odpadních rour z bytu jen do kanalizační stoupačky,

oprava, výměna násosky splachovače, plovákové koule s pákou, padákového drátu a páky, sedacího prkénka s poklopem, průchodního ventilu před klosetovou nádrží, klosetové manžety,

zabroušení padákového sedla,

výměna těsnění, případně kuželky pro ventily,

oprava tlakového splachovače s výměnou jednotlivých drobných součástí,

oprava, výměna ochranných rámů u dřezů a výlevek.

Elektrické zařízení:

oprava, výměna vypínačů všeho druhu,

pojistek a jističů všeho druhu,

zásuvek, tlačítek, objímek, zvonkového a signalizačního zařízení včetně tlačítka u vchodu, transformátoru, zvonku i místní baterie, pokud patří k bytu,

oprava osvětlovacích těles, popřípadě výměna jejich jednotlivých součástí.

Kamna kuchyňská, pokojová a koupelnová (na pevná paliva):

provádění ochranných nátěrů,

výměna roštu,

oprava, výměna táhla k roštu, popříp. roštového lože,

vymazání topeniště kamnářskou hlínou nebo šamotem,

oprava šamotování,

úprava, vymazání a vyhlazení topeniště,

výměna a doplňování šroubků, nýtů apod. na kostře kamen a příslušenství,

výměna plátů,

upevňování a oprava ochranných rámů,

oprava, výměna dvířek,

oprava, výměna popelníku,

výměna kouřových rour a kolen,

oprava, výměna regulátoru tahu,

vymazání spár,

náhrada kruhových plotýnek u pokojových kamen, výměna slídy,

oprava pečících trub a plechů u kuchyňských kamen,

oprava ohřívačů vody (kamnovců).

Sporáky a vařiče plynové a elektrické, plynové radiátory a přenosná plynová kamínka:

oprava hořáků,

oprava, výměna uzavíracích kohoutů plynu,

výměna a doplňování šroubků, nýtů a ostatních drobných součástí,

oprava, výměna vypínačů elektrického proudu,

oprava plotýnek a pečící trouby,

výměna přívodního kabelu nebo hadice,

výměna plechu, pekáče a roštu do pečící trouby,

pročištění plynovodních přívodek od plynoměru k spotřebičům.

Ohřívače vody, plynové, průtokové a elektrické zásobníky:

oprava, výměna membrány,

ventilů a páky,

tlakového pera,

regulačního zařízení hořáku,

rour a kolen na odvod spálených plynů,

čištění,

provádění ochranných nátěrů,

oprava topné patrony,

oprava thermostatu.

Měřiče spotřeby tepla:

oprava individuálních měřičů spotřeby tepla v bytech.

Etážové topení:

oprava, výměna napouštěcího a výpustného ventilu,

přetěsnění jednotlivých přírub,

oprava, výměna odvzdušňovacího ventilku,

provádění ochranných nátěrů,

oprava dvířek,

výměna roštu,

výměna kouřových rour,

utmelení kotle kolem dvířek a pláště,

vyčištění kotle od sazí a popele,

seřízení ventilu nebo kohoutu u topných těles.

Chladicí zařízení:

výměna náplně na chladicí směsi nebo oleje, mazání a čištění motoru a kompresoru,

výměna těsnění,

výměna rozběhového kondenzátoru,

výměna hnacího řemene,

seřízení thermostatu,

oprava, výměna přívodového kabelu.

Kování a zámky:

oprava, výměna kliky, olivy, štítku, tlačítka, prismatického skla, poštovní schránky, nárazníků, mezidveřních spojů, zachycovačů rolet, západek, závěsů kolejniček, kladek, ventilací, řetízků, táhel, zámků, vložek do zámků, klíčů.

Okna a dveře:

tmelení oken,

menší oprava, výměna dělících příčlí a lišt zasklených dveří,

zasklívání jednotlivých oken,

menší oprava, výměna částí obložení okenních parapetů.

Podlahy:

oprava uvolněných dlaždic do 1,5 m2,

upevnění, výměna prahu,

upevnění, náhrada podlahových lišt.

Rolety a žaluzie:

oprava, výměna navíjecího mechanismu,

vyspravení plátna,

výměna šňůry,

oprava dřevěné svinovací rolety (žaluzie),

oprava vyklápěcího zařízení žaluzie,

spojení lišt, výměna plíšku,

oprava zámku u nůžkových mříží nebo železných rolet,

výměna per u železných rolet.

Telefony domácí:

oprava, výměna telefonní šňůry,

vložky mikrotelefonní a sluchátkové,

seřízení domácího telefonu.

Poznámky pod čarou

*) Ustanovení § 66 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.

**) Ustanovení § 17 a násl. vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby ve znění vyhlášek č. 47/1960 Sb. a č. 44/1961 Sb.

***) Ustanovení § 67 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.

*) Ustanovení § 23 odst. 4 a 5 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.

*) Ustanovení § 328 a 329 o. s. ř.

*) Dosud upraveno v zákoně č. 150/1961 Sb., o náhradách při úrazech a nemocech z povolání a ve vyhlášce Ústřední rady odborů, ministerstva zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 7/1962 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona.

*) Viz poznámku u § 16.

*) Zákon č. 71/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku a vyhláška ministerstev financí a spravedlnosti č. 236/1959 Ú. l.

Přesunout nahoru