Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 42/1964 Sb.Vyhláška vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů o závodním stravování

Částka 21/1964
Platnost od 07.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 25.01.1966 (1/1966 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42.

VYHLÁŠKA

Vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů

ze dne 26. února 1964

o závodním stravování

Základním posláním závodního stravování je zabezpečovat v souvislosti s prací v zaměstnání pracujícím stravu, která odpovídá zásadám správné výživy a svým složením a množstvím pomáhá k obnově pracovní síly a k upevnění zdraví pracujících.

Řízením závodního stravování hospodářskými a ostatními organizacemi a základními organizacemi Revolučního odborového hnutí je zajištěn bezprostřední vliv pracujících na správu a kontrolu závodního stravování a tím vytvářeny předpoklady pro zvyšování jeho úrovně.

Vláda Československé socialistické republiky společně s Ústřední radou odborů stanoví:


ČÁST I

Organizace závodního stravování

§ 1

Zřízení, změny a zrušení závodních jídelen, kantýn a pomocných hospodářství

(1) Závodní jídelny, kantýny-bufety (dále jen "kantýny") a pomocná hospodářství zřizují a provozují hospodářské organizace, zvláštní rozpočtové, rozpočtové a jiné organizace (dále jen "organizace"), a zajišťují plánovité rozšiřování jejich kapacity a rozvoj jejich služeb.

(2) Závodní jídelny, kantýny a pomocná hospodářství se zřizují na návrh závodního výboru základní organizace Revolučního odborového hnutí (dále jen "závodní výbor") po vyjádření okresního národního výboru a se souhlasem okresní odborové rady.

(3) Závodními jídelnami se rozumějí:

a) Samostatné závodní jídelny s přípravou a výdejem jídel (včetně dietních jídel) pro vlastní pracovníky. Samostatné závodní jídelny také na základě písemné smlouvy mezi příslušnými organizacemi, uzavřené se souhlasem příslušných závodních výborů, zajišťují přípravu jídel pro strávníky z organizací, které si zřídily pouze jídelny bez přípravy jídel, nebo přijímají strávníky z jiných organizací, v nichž z vážných důvodů není závodní jídelna zřízena. Jde-li pouze o stravování jednotlivých osob, stačí souhlas příslušných organizací a závodních výborů. Nedojde-li mezi organizacemi k dohodě, řeší rozpory okresní odborová rada po vyjádření okresního národního výboru.

b) Sdružené závodní jídelny s přípravou a výdejem jídel (včetně dietních jídel). Sdružené závodní jídelny zřizují organizace na základě písemné smlouvy, v níž se stanoví, která z organizací sdruženou závodní jídelnu bude provozovat. Provozovatelem závodní jídelny může být také místní národní výbor.

c) Jídelny bez přípravy jídel s jejich dovozem z jiných závodních jídelen.

(4) Zařízení uvedená v odstavci 1 mají u hospodářských organizací a zvláštních rozpočtových organizací charakter přidruženého hospodářství a u rozpočtových organizací charakter vedlejšího hospodářství.

(5) Při zrušení závodní jídelny, kantýny nebo pomocného hospodářství nebo při podstatné změně jejich provozu (například při dočasném vyřazení z provozu), postupuje se obdobně jako při jejich zřizování. Orgány uvedené v odstavci 2 rozhodují i o převodu strávníků do jiných závodních jídelen.

ČÁST II

Účast na závodním stravování

§ 2

Stravování v závodní jídelně

(1) Stravování v závodní jídelně se mohou zúčastnit:

a) pracovníci organizace, u níž je zřízena závodní jídelna, učni, domáčtí dělníci a dále studující, žáci a vědečtí aspiranti po dobu práce v organizaci;

b) pracovníci organizace, u níž není zřízena závodní jídelna, učni, domáčtí dělníci a dále studující, žáci a vědečtí aspiranti po dobu práce v této organizaci;

c) pracující v době pracovní neschopnosti, mateřské dovolené a dovolené;

d) nemá-li organizace ve vlastní závodní jídelně dietní stravování vhodné pro druh onemocnění pracovníka a pracovník se musí stravovat v nejbližší cizí závodní jídelně s vhodným dietním stravováním, není třeba jejího souhlasu ani souhlasu závodního výboru.

(2) Dále se mohou v závodních jídelnách stravovat jen se souhlasem organizace, která závodní jídelnu provozuje, a se souhlasem příslušného závodního výboru

a) studující, pro něž není zřízena v jejich školách ani v nejbližším okolí školní jídelna (menza),

b) funkcionáři a pracovníci organizací na pracovních cestách,

c) důchodci, kteří nebydlí v domovech důchodců, anebo pro které není zřízena v blízkosti jejich bydliště zvláštní jídelna pro společné stravování důchodců,

d) rodinní příslušníci pracovníků organizace.

(3) Závodní jídelny pro zkvalitnění služeb mohou vyvařovat výběrová jídla.

§ 3

Materiálové normy

(1) Závodní jídelna se řídí při přípravě jídel materiálovými normami, které stanoví Ústřední rada odborů ve spolupráci s ministerstvem vnitřního obchodu a s ministerstvem zdravotnictví pro jednotlivé skupiny jídel.

(2) Pro základní jídla platí základní materiálové normy:

norma A pro I. cenovou skupinu,

norma B pro II. cenovou skupinu,

norma C pro III. cenovou skupinu,

norma pro noční směny.

(3) Pro dietní jídla platí normy dietních jídel veřejného stravování.

(4) Pro výběrová jídla platí normy jídel veřejného stravování.

§ 4

Ceny jídel

(1) Strávníci platí za jídla podle základních materiálových norem pro závodní stravování tyto ceny za jedno základní jídlo:

I. cenové skupiny Kčs 3,90
II. cenové skupiny Kčs 4,70
III. cenové skupiny Kčs 5,90.

(2) Strávníci platí za jídla připravená podle norem pro noční směny Kčs 3,90.

(3) Strávníci platí za dietní jídla připravená podle norem pro dietní stravování tyto ceny za jedno jídlo:

žaludeční šetřící Kčs 5,40
žaludeční dráždivá Kčs 5,40
protisklerotická Kčs 5,10
žlučníková Kčs 5,40
jaterní Kčs 5,40
bezpurinová Kčs 5,10
redukční Kčs 4,60
diabetická Kčs 6,30
neslaná Kčs 4,60
výživná Kčs 6,50.

(4) Je-li zavedena obsluha u stolů, zvyšují se ceny u každého podaného jídla (v odstavci 1, 2 a 3) o Kčs 0,10.

(5) Strávníci uvedení v § 2 odstavci 2a) - d) připlácejí k cenám jídel částku odpovídající poměrnému dílu úhrady odpisů základních prostředků a nákladů na služby poskytované bez náhrady.

(6) Ceny výběrových jídel a výrobků studené kuchyně se účtují v nejnižší cenové skupině podle příslušných ceníků pro veřejné stravování.

(7) Závodní výbor po předchozím projednání na schůzi strávníků stanoví, ve kterých cenových skupinách základních jídel bude závodní jídelna vyvařovat.

ČÁST III

Finanční a hmotné zabezpečení

§ 5

(1) Organizace plánuje a zajišťuje v souladu s platnými mzdovými předpisy a normami a podle metodických pokynů Státní plánovací komise počet pracovníků, mzdový fond a osobní náklady mimo mzdový fond, dále plánuje a zajišťuje podle metodických pokynů Státní plánovací komise potřebné investice a generální opravy, jakož i veškeré prostředky pro údržbu závodní jídelny. Financování závodních jídelen upravují zvláštní předpisy ministerstva financí.

(2) Při investiční výstavbě nových podniků je povinností příslušných investorů zajistit v plánu financování výstavby závodních jídelen potřebné kapacity a vybavení.

(3) Odpisy ze základních prostředků používaných závodní jídelnou u hospodářské a zvláštní rozpočtové organizace jsou součástí vlastních nákladů organizace.

(4) Organizace, u níž je závodní jídelna zřízena, poskytuje bez náhrady závodní jídelně místnosti, otop, elektřinu, plyn, páru, vodu a podle potřeby i dopravní prostředky včetně pohonných hmot, platu řidiče a závozníka pro dopravu zásob a jídel na pracoviště.

(5) Organizace hradí běžné opravy budov sloužících výhradně účelům závodního stravování, s výjimkou běžných oprav místností.

(6) Organizace, jejíž pracovníci se stravují v cizí závodní jídelně na základě smlouvy nebo jen se souhlasem své organizace a závodního výboru, anebo jejíž pracovníci se dietně stravují v nejbližší cizí závodní jídelně, jsou povinny uhradit měsíčně organizacím, které jídelny provozují, poměrný díl odpisů základních prostředků a nákladů na služby poskytované bez náhrady podle odstavce 4 a 5. Výše úhrady je součástí smlouvy mezi organizacemi a může být stanovena paušálem.

(7) Způsob a výši náhrady části nákladů spojených s přípravou jídel pro důchodce a studující stanoví Ústřední rada odborů v dohodě se Státním úřadem sociálního zabezpečení a s ministerstvem školství a kultury.

(8) U sdružené závodní jídelny poskytují příslušné organizace podle smlouvy poměrný díl úhrady nákladů na základní prostředky, poměrný díl odpisů základních prostředků a nákladů na služby poskytované bez náhrady té organizaci, která závodní jídelnu provozuje.

(9) Organizace, která zřídila jídelnu bez přípravy jídel, vybavuje ji potřebným zařízením a udržuje ji v řádném stavu. Hradí též náklady na služby poskytované bez náhrady podle odstavce 4 a 5.

ČÁST IV

Zásobování a provoz

§ 6

Zásobování

Dodávky zboží pro závodní jídelnu zajišťuje organizace přímo u dodavatelů v rámci plánu maloobchodního obratu. Při nákupu zboží má organizace nárok na maloobchodní srážky, které lze použít pouze na úhradu osobní a věcné režie spojené s provozem závodní jídelny.

§ 7

Příprava jídel

(1) Při přípravě jídel se řídí závodní jídelna výrobním plánem, který sestavuje denně na základě jídelního lístku a počtu předplacených druhů jídel. Podle těchto podkladů a podle materiálových norem se provádí výpočet potřeby surovin a jejich výdej ze skladu.

(2) Jídelní lístek sestavuje vedoucí závodní jídelny a vedoucí kuchař za účasti členů komise strávníků a lékaře (dietní instruktorky) vždy na týden dopředu, a to zvlášť pro základní jídla, dietní jídla a pro výběrová jídla.

(3) Závodní jídelna může podle potřeby a provozních podmínek v dohodě s komisí strávníků zavést stravování i ve více cenových skupinách. V každé cenové skupině připravuje nejméně dva druhy základních jídel.

(4) Závodní jídelna si může v dohodě s komisí strávníků zvolit pro výrobu polévek a příloh kteroukoliv materiálovou normu.

(5) Základní druhy surovin tvořící hlavní složky jídla a jejich množství uvedené v materiálových normách jsou závazné, s výjimkou uvedenou v § 8 odstavec 3.

§ 8

Spotřeba potravin

(1) Pro spotřebu potravin na jedno jídlo podle materiálových norem a pro jednotlivé cenové skupiny závodního stravování stanoví se tyto průměrné roční finanční limity:

    Průměrný roční finanční limit na jedno jídlo v maloobchodních cenách 
a) u základních jídel:  Kčs
I. cenová skupina 3,15
II. cenová skupina 3,95
III. cenová skupina 5,15
pro noční směny 3,15
b) u dietních jídel:   Kčs
žaludeční šetřící 4,65
žaludeční dráždivá 4,65
protisklerotická 4,35
žlučníková 4,65
jaterní 4,65
bezpurinová   4,35
redukční 3,85
diabetická 5,55
neslaná 3,85
výživná 5,75.

(2) V rámci průměrného ročního finančního limitu spotřeby potravin může závodní jídelna v dohodě s komisí strávníků upravovat spotřebu potravin pro jednotlivá období podle sezónního zásobování. Čerpání finančního limitu musí sledovat závodní jídelna denně. Stanovený průměrný roční finanční limit je závazný s výjimkou uvedenou v odstavci 3.

(3) Výsledků pomocných hospodářství, tj. surovinových i finančních výtěžků, finančních nebo surovinových hodnot, získaných za výrobky vyprodukované v pomocném hospodářství a z prodeje odpadků ze závodní jídelny, použije závodní jídelna ve prospěch závodního stravování ke zpestření jídelního lístku a k případnému zvyšování dávek nebo záměně potravin určených základními materiálovými normami. Průměrný roční finanční limit potravin lze překročit o celkovou částku rozdílu mezi pořizovacími náklady na potraviny a jejich maloobchodními cenami. Toto ustanovení se netýká výběrového stravování.

§ 9

Provoz závodních jídelen

(1) Závodní jídelna podává jídla především na předplatné. Nejkratší doba předplatného je jeden týden a nejdelší jeden měsíc. Kromě toho prodává jednotlivé obědy a večeře den předem jen strávníkům s nepravidelnou přítomností v práci ze služebních důvodů. Určitý počet stravenek může být prodáván i v den výdeje jídel. Tento počet jídel a cenovou skupinu stanoví vedení organizace společně se závodním výborem na doporučení vedoucího závodní jídelny a komise strávníků. Závodní jídelna vrací předplatné, odhlásí-li strávník předplacené jídlo den předem, v naléhavých případech nejpozději do určené hodiny dne, kdy je stravenka platná. Hodinu určí vedení organizace spolu se závodním výborem na doporučení vedoucího závodní jídelny a komise strávníků s přihlédnutím k možnostem kontroly. Vedení organizace zodpovídá za správné uplatňování ustanovení.

(2) Předplatní lístky jsou přísně zúčtovatelným dokladem. Proto musí být vedena denní evidence o prodaných, neprodaných i vrácených předplatních lístcích.

(3) Jídla jsou vydávána na předplatní lístky s datem a označením závodní jídelny. Kontrola počtu vydaných pokrmů se provádí denně; podkladem jsou předplatní lístky odevzdané strávníky.

(4) Závodní jídelna je povinna zabezpečit prodej příloh a doplňků k jídlům navíc za ceny v nejnižší cenové skupině podle příslušného ceníku pro veřejné stravování.

§ 10

Provoz kantýn

(1) Kantýna je povinna mít na skladě sortiment zboží stanovený příslušnými předpisy.

(2) Zboží v kantýnách podle stanoveného sortimentu se prodává za platné maloobchodní ceny. V kantýně musí být k nahlédnutí ceník maloobchodních cen prodávaného zboží.

Odvody tržeb a způsob evidence zásob se řídí předpisy pro práci závodů veřejného stravování.*).

Vystavené zboží musí být označeno cenami, váženo nebo měřeno v čisté váze a správné míře.

(3) Maloobchodní srážky v kantýně se používají k úhradě osobní a věcné režie spojené s provozem kantýny a závodní jídelny. Nesmí jich být použito k úhradě nákladů na pomocné hospodářství a ke zvýšení stanovených finančních limitů spotřeby potravin.

(4) O finančním a hmotném zabezpečení zásobování a kontrole kantýn platí obdobně § 5, 6 a 17 této vyhlášky.

§ 11

Doba podávání jídel a provozní doba

Doba podávání jídel v závodních jídelnách a provozní doba v kantýnách se přizpůsobuje pracovní době nebo pracovním směnám pracovníků organizace; vedení organizace stanoví tyto doby v dohodě se závodním výborem s přihlédnutím k maximálnímu využití fondu pracovní doby a odstranění ztrátových časů.

§ 12

Prodej nápojů

V závodních jídelnách a kantýnách se prodávají nealkoholické nápoje a pivo 7° a 8°. Prodej piva vyšší stupňovitosti, lihovin a jiných alkoholických nápojů je zakázán.

§ 13

Pomocné hospodářství závodních jídelen

(1) Pro zlepšení závodního stravování zřizuje a provozuje organizace pomocné hospodářství po schválení příslušným okresním hygienikem.

(2) Organizace poskytuje pro provoz pomocného hospodářství prostor, základní prostředky (fondy) a potřebná zařízení.

(3) V pomocném hospodářství se může pěstovat zelenina a ovoce, chovat drůbež, produkovat vlastní krmivo, mohou se vykrmovat vepři apod. K výkrmu vepřů a chovu drůbeže se použije především odpadků potravin a krmiva z vlastní produkce pomocných hospodářství.

(4) Organizace může uzavřít smlouvu s jednotným zemědělským družstvem nebo jiným zemědělským závodem o využití odpadků ze závodní jídelny, za protidodávku vepřového masa nebo jiných zemědělských produktů (včetně finanční úhrady), pokud nebudou vybudovány v krajích specializované závody na zpracování odpadků, anebo pokud okresní národní výbory nestanoví závazný obvod pro sběr odpadků v příslušném okrese.

(5) O provozu a hospodaření pomocného hospodářství se vede evidence odděleně od hospodaření závodní jídelny tak, aby byl získán přehled o stavech hospodářského zvířectva, o přírůstcích za sledované období, o celkové produkci a o nákladech pomocného hospodářství.

§ 14

Zdravotnické a bezpečnostní předpisy

Provozní místnosti, jejich vybavení a provoz závodních jídelen, kantýn a pomocných hospodářství musí odpovídat příslušným zdravotnickým (zejména hygienickým) a bezpečnostním předpisům.

ČÁST V

Pracovníci závodních jídelen

§ 15

Počet pracovníků

Počet pracovníků pro závodní stravování stanoví příslušná organizace po dohodě se závodním výborem v rámci svého plánu práce s přihlédnutím k plánu výroby jídel, směnnosti provozu, technickému vybavení a umístění závodní jídelny a kantýny, k rozsahu pomocného hospodářství a k celkovým úkolům závodního stravování.

ČÁST VI

Hospodaření a kontrola

§ 16

Hospodaření

(1) Hospodaření závodních jídelen má být vyrovnané.

(3) Vznikne-li z hospodaření závodní jídelny (včetně kantýn) ztráta, která nebyla zaviněna, je u hospodářských a zvláštních rozpočtových organizací ztrátou z jiné realizace. U rozpočtových organizací uhradí ztrátu rozpočtová organizace, u níž je závodní jídelna zřízena.

(4) Vzniknou-li v různých závodních jídelnách a kantýnách téže organizace zisky a ztráty, vzájemně se v rámci organizace kompenzují.

§ 17

Kontrola

Kontrolu činnosti a hospodaření závodního stravování vykonává podle příslušných předpisů organizace, která je provozuje, odborové orgány všech stupňů, národní výbory a orgány státní obchodní inspekce.

ČÁST VII

Metodické řízení

§ 18

(1) Centrální metodické řízení závodního stravování ve společných základních otázkách je svěřeno Ústřední radě odborů.

(2) Úkoly odborových orgánů a rozsah účasti strávníků na řízení, správě a kontrole závodního stravování stanoví Ústřední rada odborů.

ČÁST VIII

Rozsah platnosti

§ 19

(1) Tato vyhláška se vztahuje na závodní jídelny, kantýny a pomocná hospodářství s výjimkou těchto zařízení v úseku ministerstva národní obrany a ozbrojených součástí ministerstva vnitra; pro zařízení v těchto úsecích, pokud se v nich stravují zcela nebo převážně civilní zaměstnanci, platí však ustanovení této vyhlášky v rozsahu, který stanoví Ústřední rada odborů v dohodě s ministerstvy národní obrany a vnitra.

(2) Vyhláška se dále nevztahuje na: jídelny jednotných zemědělských družstev, vysokoškolské menzy, školní jídelny internátních škol a kursů, jídelny učňovského zařízení a jídelny výchoven učňovského dorostu, jídelny zdravotnických a sociálních zařízení, není-li v nich odděleno stravování pracovníků od stravování ošetřovaných osob.


ČÁST IX

Závěrečná ustanovení

§ 20

O organizaci práce, o provozu závodních jídelen a kantýn, o provádění kontroly a o právech a povinnostech pracovníků platí základní předpisy pro práci závodů veřejného stravování, *) pokud Ústřední rada odborů po dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu nestanoví zvláštní úpravu.

§ 21

Platové (mzdové) poměry provozních pracovníků závodního stravování se řídí předpisy platnými pro závodní stravování v příslušném odvětví. Platové poměry administrativních pracovníků závodního stravování se řídí výnosy ministerstva vnitřního obchodu. *)

§ 22

(1) Zrušují se vyhláška vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů č. 171/1960 Sb., o závodním stravování a vyhláška Ústřední rady odborů č. 31/1962 Sb., kterou se stanoví spotřební materiálové normy, ceny a finanční limity pro základní dietní jídla v závodním stravování.

(2) Pro závodní stravování platí přiměřeně předpisy pro veřejné stravování, *) pokud vyhláška jinak nestanoví.

(3) Vláda může společně s Ústřední radou odborů upravit odchylně ceny jídel uvedené v § 4 a průměrné roční finanční limity uvedené v § 8 této vyhlášky.

§ 23

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Místopředseda ÚRO:

Pastyřík v. r.

Předseda vlády:

Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 203/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní předpisy pro práci závodů veřejného stravování.

*) Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 203/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní předpisy pro práci závodů veřejného stravování.

*) Výnos ministerstva vnitřního obchodu č. 5/1964 (Věstník MVO), o úpravě platových poměrů hospodářsko-správních pracovníků v organizacích státního obchodu.

*) Zejména jsou to tyto předpisy:
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 203/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní předpisy pro práci závodů veřejného stravování.
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 132/1962 Sb., o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu.
Vyhláška ministra vnitřního obchodu č. 165/1958 Ú. l., o hmotné odpovědnosti obchodních zaměstnanců.

Přesunout nahoru