Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 35/1964 Sb.Zákon Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady

Částka 17/1964
Platnost od 28.02.1964
Účinnost od 28.02.1964
Zrušeno k 02.08.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 27. února 1964

o volbách do Slovenské národní rady

Slovenská národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Hlava I

Základní ustanovení

§ 1

Pracující lid volí za poslance Slovenské národní rady své nejlepší představitele, občany politicky a odborně vyspělé a schopné organizovat a sjednocovat tvůrčí síly pracujících v úsilí o plný rozvoj socialistické společnosti.

§ 2

Volby do Slovenské národní rady se konají na základě obecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním.

§ 3

(1)Právo volit do Slovenské národní rady mají všichni občané Československé socialistické republiky na Slovensku, kteří v den volby dosáhli 18 let, bez ohledu na národnost, pohlaví, náboženské vyznání, zaměstnání, dobu pobytu, sociální původ, majetkové poměry a dřívější činnost.

(2) Právo volit nemají však občané, kteří byli pravomocně zbaveni způsobilosti k právním úkonům pro duševní poruchu nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla pro takovou poruchu omezena.*)

(3) Občané, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, nevolí.

§ 4

Do Slovenské národní rady může být zvolen každý občan Československé socialistické republiky, který má právo volit a v den volby dosáhl 21 let.

§ 5

Příslušníci ozbrojených sil a ozbrojených sborů mají stejné právo volit a byt voleni jako ostatní občané.

Hlava II

Seznamy voličů

§ 3

Zápis do seznamu voličů

(1) Všichni občané Československé socialistické republiky, kteří mají právo volit, zapisují se do seznamu voličů podle místa svého bydliště.

(2) Občané, kteří po sestavení seznamu voličů nabudou nebo pozbudou práva volit, zapíší se dodatečně do seznamu voličů nebo se z něho dodatečně vyškrtnou.

(3) Každý volič může být zapsán jen v jednom neznámu voličů.

§ 7

Sestavení seznamu voličů

(1) Seznamy voličů sestavuje místní národní výbor podle volebních okrsků.

(2) Seznamy voličů z řad příslušníků ozbrojených sil a ozbrojených sborů, kteří jsou hromadně ubytováni, sestavuje jejich velitel.

(3) Konají-li se volby do Slovenské národní rady téhož dne jako volby do ostatních zastupitelských sborů, jsou seznamy voličů společné.

§ 8

Vyložení seznamů voličů

(1) Nejpozději 30 dnů přede dnem volby vyloží místní národní výbor seznamy voličů, aby občané do nich mohli v úředních místnostech nahlédnout. O vyložení seznamů voličů vyrozumí místní národní výbor občany způsobem v místě obvyklým.

(2) V obcích, v nichž je více než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů, zařídí místní národní výbor, aby byl v každém domě vyložen seznam voličů, kteří v domě bydlí. Místní národní výbor může takové opatření učinit 1 v obcích, které mají méně než 5000 osob zapsaných do seznamů voličů.

§ 9

Námitková řízení

(1) Každý občan může ústně nebo písemně upozornit místní národní výbor na chyby a nesprávnosti v seznamu voličů a navrhnout opravu. Místní národní výbor je povinen o upozornění rozhodnout do tří dnů. a to tak. že buď provede příslušnou opravu v seznamu voličů, nebo písemně stěžovateli sdělí, z jakých důvodů opravu nelze provést.

(2) Bude-li návrh zamítnut, může jej občan předložit okresnímu soudu příslušnému podle volebního okrsku. Pro řízení platí ustanovení občanského soudního řádu o přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů. Podle rozhodnuti soudu provede místní národní výbor opravu v seznamu voličů. Řízení před soudem nepodléhá soudnímu poplatku.

§ 10

Voličský průkaz

Voličům, kteří se v době od vyložení seznamů voličů do dne volby přestěhují, jakož i voličům, kteří z vážných důvodů nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů jsou zapsáni, vydá místní národní výbor na jejich žádost voličský průkaz a ze seznamu voličů je vyškrtne.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů v jiném volebním okrsku. Zápis provádí místní národní výbor nového bydliště (místa pobytu), v den voleb okrsková volební komise. Při zápisu se voličský průkaz odebere a připojí k seznamu voličů.

Hlava III

Volební obvody pro volby do Slovenské národní rady

§ 11

Všeobecné ustanoveni

(1) Volby do Slovenské národní rady se konají podle volebních obvodů.

(2) V každém volebním obvodu se volí jeden poslanec Slovenské národní rady.

(3) Náhradníci se nevolí.

§ 12

Tvoření volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady

(1) Počet a vymezení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady se shoduje s počtem a vymezením volebních obvodů vytvořených na Slovensku pro volby do Národního shromáždění.

(2) Seznam volebních obvodů pro volby do Slovenské Národní rady uveřejní předsednictvo Slovenské národní rady nejpozději 60 dnů přede dnem voleb.

Hlava IV

Volební okrsky pro volby do Slovenské národní rady

§ 13

(1) Pří přijímání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v obcích volební okrsky pro volby do Slovenské národní rady. Konají-li se volby do Slovenské národní rady téhož dne jako volby do ostatních zastupitelských sborů, jsou volební okrsky pro tyto volby společné.

(2) Volební okrsky a volební místnosti pro každý okrsek stanoví rada místního národního výboru nejpozději 30 dnů přede dnem volby.

(3) Volební okrsek se vytvoří zpravidla tak. aby zahrnoval asi 1000 voličů. Pro vzdálené části obce lze vytvořit samostatné volební okrsky, je-li v nich alespoň 50 voličů.

(4) Zvláštní volební okrsky mohou být vytvořeny v nemocnicích, v porodnicích, v sanatoriích, v ústavech sociální péče, v podobných ústavech a zařízeních nebo v jejich částech, avšak jen tehdy, je-li tam alespoň 50 voličů.

(5) Útvary ozbrojených sil a ozbrojených sborů tvoří zvláštní volební okrsky, mají-li alespoň 50 voličů.

Hlava V

Volební komise pro volby do Slovenská národní rady

Všeobecná ustanovení

§ 14

(1) Volby do Slovenské národní rady řídí Slovenská volební komise Národní fronty pro volby do Slovenské národní rady.

(2) Volby do Slovenské národní rady v jednotlivých volebních obvodech řídí obvodní volební komise pro volby do Slovenské národní rady.

(3) Hlasování v jednotlivých volebních okrscích řídí okrskové volební komise pro volby do Slovenské národní rady.

(4) Volební komise pro volby do Slovenské národní rady se utvoří ze zástupců Komunistické strany Československa, jiných politických stran a dalších společenských organizací Slovenské národní fronty. Návrhy zástupců předkládá příslušný orgán Slovenské národní fronty.

§ 15

(1) Volební komise pro volby do Slovenské národní rady se mohou platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

(2) Volební komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů; při rovností hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Slovenská volební komise Národní fronty pro volby do Slovenské národní rady

§ 16

(1) Slovenskou volební komisi Národní fronty pro volby do Slovenské národní rady zřizuje předsednictvo Slovenské národní rady nejpozději 55 dnů přede dnem volby.

(2) Slovenská volební komise Národní fronty pro volby do Slovenské národní rady se skládá z předsedy, místopředsedů, tajemníka a z potřebného počtu dalších členů.

§ 17

(1) Slovenská volební komise Národní fronty pro volby do Slovenské národní rady řídí volby do Slovenské národní rady a dozírá na přesné zachovávání předpisů o volbách.

(2) Slovenská volební komise Národní fronty pro volby do Slovenské národní rady stanoví vzor hlasovacích lístků, vzor zápisu obvodních volebních komisí o registraci kandidátů na poslance Slovenské národní rady, okrskových volebních komisí o hlasování, jakož i obvodních volebních komisí o sčítání hlasů a vzor osvědčení o zvolení poslancem Slovenské národní rady.

(3) Slovenská volební komise Národní fronty pro volby do Slovenské národní rady

a) soustřeďuje návrhy na kandidáty na poslance Slovenské národní rady.

b) přihlašuje kandidáty na poslance Slovenské národní rady k registraci u obvodních volebních komisí,

c) rozhoduje s konečnou platností o stížnostech na nesprávný postup obvodních a okrskových volebních komisí,

d) registruje zvolené poslance Slovenské národní rady,

e) odevzdá spisy o volbách poslanců Slovenské národní rady mandátové komisi Slovenské národní rady.

(4) Slovenská volební komise Národní fronty pro volby do Slovenské národní rady může řídit obvodní volební komise pro volby do Slovenské národní rady prostřednictvím krajských volebních komisí Národní fronty, zřízených pro volby do národních výborů.

§ 18

Konají-li se volby do Slovenské národní rady téhož dne jako volby do ostatních zastupitelských sborů a volby soudců okresních soudů, vykonává Slovenská volební komise Národní fronty pro volby do Slovenské národní rady současně též úkoly Slovenské volební komise Národní fronty pro volby do Národního shromáždění a do národních výborů a pro volby soudců okresních soudů.

Obvodní volební komise pro volby do Slovenská národní rady

§ 19

(1) Rada krajského národního výboru zřidl nejpozději 50 dní přede dnem volby do Slovenské národní rady obvodní volební komisi pro každý volební obvod.

(2) Obvodní volební komise pro volby do Slovenské národní rady se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka a potřebného počtu dalších členů.

§ 20

Obvodní volební komise pro volby do Slovenské národní rady

a) dozírá na přesné zachováváni předpisů o volbách,

b) registruje kandidáty na poslance Slovenské národní rady,

c) opatří okrskovým volebním komisím hlasovací lístky pro volby,

d) dozírá na průběh voleb a zjišťuje jejich výsledky ve volebním obvodu,

e) rozhoduje o stížnostech na nesprávný postup okrskových volebních komisí,

f) předkládá Slovenské volební komisi Národní fronty pro volby do Slovenské národní rady zprávu o výsledku voleb ve volebním obvodu,

g) vydá zvolenému kandidátu osvědčení o jeho zvolení za poslance Slovenské národní rady,

h) odevzdá spisy o volbách do Slovenské národní rady do úschovy krajskému národnímu výboru.

Okrskové volební komise

§ 21

(1) Pro každý volební okrsek utvoří rada místního národní výboru nejpozději 30 dnů přede dnem volby okrskovou volební komisi.

(2) Okrsková volební komise se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka a ze 4 až 8 dalších členů. Ve volebních okrscích, které mají méně než 300 voličů, má okrsková volební komise vedle předsedy a tajemníka dva nebo tři další členy.

§ 22

Okrsková volební komise

a) dozírá na správné odevzdávání hlasovacích lístků a pečuje o zachování pořádku ve volební místnosti,

b) sčítá hlasy odevzdané pro každého kandidáta,

c) sepíše o průběhu volby a sčítání hlasů zápis, který předloží neprodleně obvodní volební komisi pro volby do Slovenské národní rady,

d) odevzdá spisy o volbách do Slovenské národní rady do úschovy okresnímu národnímu výboru.

Hlava VI

Kandidáti

§ 23

Navrhování kandidátů

(1) Kandidáti pro volby do Slovenské národní, rady jsou kandidáty Slovenské národní fronty.

(2) Kandidáty navrhuji Komunistická strana Československa, jiné politické strany a další společenské organizace Slovenské národní fronty, shromážděni dělníků, rolníků a ostatních pracujících na závodech, úřadech a vesnicích a shromáždění vojáků a příslušníků ostatních ozbrojených sborů. Konají-li se volby do Slovenské národní rady téhož dne jako volby do ostatních zastupitelských sborů, předkládají návrhy místní (městské) volební komisi Národní fronty, která je postoupl okresní volební komisi Národní fronty. Obdobně postupuje okresní a krajská volební komise Národní fronty.

(3) Kandidáti jsou navrhováni pro jednotlivé volební obvody. Pro každý volební obvod může být navržen jeden nebo více kandidátů.

Registrace kandidátů

§ 24

(1) Kandidáty na poslance Slovenské národní rady přihlašuje k registraci Slovenská volební komise Národní fronty pro volby do Slovenské národní rady. Přihlášky se podávají u příslušné obvodní volební komise pro volby do Slovenské národní rady nejpozději 30 dnů přede dnem volby.

(2) Kandidáti jsou přihlašováni k registraci podle volebních obvodů. Nikdo nemůže být pro volbu do Slovenské národní rady kandidován ve více než jednom volebním obvodu.

(3) Přihláška obsahuje prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou. K přihlášce se připojí zpráva o schůzi organizace nebo shromáždění pracujících, kde byl kandidát navržen.

§ 25

Obvodní volební komise pro volby do Slovenské národní rady je povinna zaregistrovat všechny řádně navržené kandidáty na poslance Slovenské národní rady.

§ 26

Vyhlášení kandidatury

Obvodní volební komise pro volby, do Slovenské národní rady uveřejní jméno, příjmení, věk a zaměstnáni každého zaregistrovaného kandidáta na poslance Slovenské národní rady, a to nejpozději 25 dnů přede dnem volby.

§ 27

Hlasovací lístky

(1) Všichni zaregistrovaní kandidáti musí být uvedeni na hlasovacích lístcích.

(2) Hlasovací lístky musí mít stanovenou formu a musí být rozmnoženy v potřebném množství.

§ 28

Členství kandidátů ve volebních komisích

Kandidáti na poslance Slovenské národní rady nemohou být členy obvodních ani okrskových volebních komisí volebního obvodu, ve kterém jsou kandidováni.

§ 29

Volební agitace

Každá organizace pracujících a každý občan Československé socialistické republiky má právo svobodně agitovat pro kandidáty v tisku, na schůzích a jiným způsobem.

Hlava VII

Volby

Oddíl 1

Vyhlášení voleb

§ 30

Den voleb

(1) Den voleb do Slovenské národní rady stanoví předsednictvo Národního shromáždění nejpozději 60 dnů předem.

(2) Volby do Slovenské národní rady se konají téhož dne na území celého Slovenska. Volby se konají v den pracovního klidu.

(3) Volby se konají v určený den od sedmě do šestnácté hodiny. V městech, která jsou sídly krajských a okresních národních výborů, jakož i ve všech obcích, které mají alespoň 10 000 obyvatel, se konají volby v určený den od sedmé do dvacáté hodiny. Pokud to místní potřeby vyžadují, může být začátek voleb stanoven na dřívější hodinu.

§ 31

Informování voličů

(1) Okrsková volební komise informuje voliče v posledních 15 dnech přede dnem volby o době a místě voleb.

(2) V obcích, v nichž je více než 5000 zapsaných voličů, zajistí okrsková volební komise, aby pro každého voliče byl vyhotoven legitimační lístek, v němž jsou uvedeny potřebná údaje o volbách. Zároveň zařídí, aby legitimační lístek byl dodán voliči do bytu. Místní (městské) volební komise Národní fronty mohou stanovit, že se stejně postupuje i v obcích, které mají méně než 5000 zapsaných voličů.

Oddíl 2

Způsob hlasováni

§ 32

Přípravy ve volební místností

Předseda okrskové volební komise zkontroluje před zahájením volby za přítomnosti členů komise volební schránku a zapečetí ji. Zkontroluje také, zda je připraven seznam voličů a hlasovací lístky. Potom se přikročí k hlasování.

§ 33

Prostory pro úpravu hlasovacích lístků

Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby se zaručila tajnost hlasování. V těchto prostorech nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, ani člen volební komise.

§ 34

Hlasování

(1) Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.

(2) Volič po příchodu do volební místnosti odevzdá legitimační lístek a po záznamu v seznamu voličů obdrží hlasovací lístek. Nemá-li volič legitimační lístek a Členové okrskové volební komise ho neznají, může ho komise požádat, aby prokázal svoji totožnost.

(3) Voliče, který přišel do volební místnosti s voličským průkazem, zapíše okrsková volební komise do seznamu voličů. Záznamy o tom podepíše předseda a tajemník okrskové volební komise; voličské průkazy se připojí.

§ 35

Oprava hlasovacích lístků

(1) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků ponechá volič na hlasovacím lístku jméno a příjmení kandidáta, pro něhož hlasuje; jména a příjmení kandidátů, pro něž nehlasuje, přeškrtne. Potom přistoupl k volební schránce a vloží do ní hlasovací lístek.

(2) Volič, který si nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst a psát, má právo vzít si s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, aby za něj hlasovací lístek upravil.

§ 36

Pořádek ve volební místnosti

Za pořádek ve volební místnosti odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku ve volební místnosti jsou závazné pro všechny přítomné.

§ 37

Ukončení volby

Jakmile uplyne hodina stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak před tím odvolí ještě všichni, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební komise hlasováni za ukončené a přistoupí k otevření volební schránky.

Oddíl 3 Určování výsledků voleb

§ 38

Kdo může být přítomen pří sčítání hlasů v okrskové volební komisi

V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni členové volebních komisí vyšších stupňů a dále zástupci organizací pracujících a zástupci tisku, zmocnění k tomu volební komisi Národní fronty.

§ 39

Sčítání hlasů v okrskové volební komisi

(1) Po otevření volební schránky sečte okrsková volební komise hlasovací lístky, porovná počet odevzdaných hlasovacích lístků s počtem osob, kterým byly vydány hlasovací lístky podle seznamu voličů, zjistí počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta a výsledek zapíše do zápisu o hlasování.

(2) Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 40

Posuzování hlasovacích lístků

(1) Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopisu.

(2) Ponechal-li volič na hlasovacím lístku více než jednoho kandidáta, považuje se hlasovací lístek za odevzdaný pro prvního nepřeškrtnutého kandidáta.

(3) Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhoduje o platnosti okrsková volební komise, což poznamená v zápisu.

§ 41

Zápis o hlasování

(1) Okrsková volební komise vyhotoví o hlasování a sčítání hlasů zvláštní zápis; zápis podepíše předseda, tajemník a ostatní členové komise.

(2) V zápisu okrskové volební komise o hlasování musí se uvést:

a) doba počátku a skončení hlasování,

b) celkový počet voličů ve volebním okrsku, zapsaných v seznamu voličů,

c) počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky,

d) počet odevzdaných platných hlasovacích lístků,

e) počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta,

f) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány okrskové volební komisi, a záznam o tom, jak komise rozhodla.

§ 42

Skončení jednání v okrskové volební komisi

(1) Po sečtení hlasů a podepsání zápisu o hlasování ohlásí předseda okrskové volební komise výsledek hlasování a zašle neprodleně zápis o hlasování obvodní volební komisi pro volby do Slovenské národní rady.

(2) Okrsková volební komise zapečetí odevzdané hlasovací lístky a zašle je spolu s ostatními volebními spisy okresnímu národnímu výboru do úschovy.

§ 43

Sčítání hlasů v obvodní volební komisi pro volby do Slovenská národní rady

(1) Obvodní volební komise pro volby do Slovenské národní rady sečtou hlasy a zjistí výsledky hlasování v obvodě na podkladě zápisů předložených okrskovými volebními komisemi.

(2) V místnosti, kde obvodní volební komise pro volby do Slovenské národní rady sečítá hlasy, mohou být přítomni členové volebních komisí vyšších stupňů a dále zástupci organizací pracujících a zástupci tisku, zmocnění k tomu volební komisí Národní fronty.

§ 44

Zápis o sčítání hlasů v obvodní volební komisi pro volby do Slovenské národní rady

(1) Obvodní volební komise pro volby do Slovenské národní rady vyhotoví o sčítání hlasů zápis, který podepíše předseda, tajemník a ostatní členové komise.

(2) V zápise obvodní volební komise o sčítání hlasů musí se uvést:

a) počet okrskových volebních komisí ve volebním obvodu,

b) počet okrskových volebních komisí, které zaslaly zápis o hlasováni,

c) celkový počet voličů zapsaných v seznamech ve volebním obvodu,

d) počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky,

e) počet odevzdaných platných hlasovacích lístků,

f) počet hlasů odevzdaných pro každého kandidáta,

g) stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány obvodní volební komisi, a záznam o tom. jak o nich komise rozhodla.

§ 45

Ohlášení výsledků voleb v obvodní volební komisi pro volby do Slovenské národní rady

Po sečtení hlasů a po podepsání zápisu ohlásí předseda obvodní volební komise pro volby do Slovenské národní rady výsledek voleb ve volebním obvodu.

§ 46

Kdo je zvolen

Zvolen je kandidát, který dostal nadpoloviční většinu všech platných hlasů odevzdaných ve volebního obvodu.

§ 47

Osvědčeni o zvolení

Předseda obvodní volební komise pro volby do Slovenské národní rady vydá zvolenému kandidátu osvědčení o zvoleni za poslance Slovenské národní rady.

§ 48

Uschování volebních spisů

Po podepsání zápisu o sečtení hlasů zašle jej předseda obvodní volební komise pro volby do Slovenské národní rady ihned Slovenské volební komisi Národní fronty pro volby do Slovenské národní rady. Ostatní volební spisy zašle do úschovy krajskému národnímu výboru.

§ 49

Nové volby

(1) Jestliže kandidát (ani jeden z kandidátů) nedostal nadpoloviční většinu platných hlasů, poznamená to obvodní volební komise pro volby do Slovenské národní rady výslovně v zápise o sečtení hlasů a oznámí to Slovenské volební komisi Národní fronty pro volby do Slovenské národní rady. Obvodní volební- komise pro volby do Slovenské národní rady zároveň stanoví nové volby, které musí být nejpozději do 14 dnů po prvých volbách, případně vyhlásí opětovné volby mezi dvěma kandidáty, kteří dostali největší počet hlasů.

(2) Je-li počet hlasů odevzdaných ve volebním obvodu menší než polovina počtu voličů, kteří mají právo hlasovat v tomto volebním obvodu, poznamená to obvodní volební komise pro volby do Slovenské národní rady výslovně v zápise o sečtení hlasů a oznámí to Slovenské volební komisi Národní fronty pro volby do Slovenské národní rady. Tato komise určí nové volby, které se musí konat nejpozději do 14 dnů po prvních volbách.

(3) Nové volby se konají na podkladě seznamů voličů sestavených pro první volby a podle ustanovení tohoto zákona.

§ 50

Ověření voleb

Platnost volby jednotlivých poslanců Slovenska národní rady ověří Slovenská národní rada na svém prvním zasedání na návrh své mandátové komise.

Oddíl 4

Zánik funkce

Doplňovací volby

§ 51

Ztráta funkce poslance Slovenské národní rady

(1) Poslanec Slovenské národní rady, který přestal být volitelný, ztrácí funkci.

(2) Ztrátu funkce poslance Slovenské národní rady vysloví Slovenská národní rada na návrh své mandátové komise.

§ 52

Zproštění funkce poslance Slovenské národní rady

Poslanec Slovenské národní rady může být na svou žádost zproštěn funkce, jestliže ji nemůže vykonávat pro chorobu nebo jinou vážnou překážku. O zproštění funkce rozhoduje předsednictvo Slovenské národní rady.

Doplňovací volby

§ 53

(1) Uprázdní-li se z jakéhokoli důvodu místo poslance Slovenské národní rady, stanoví doplňovací volbu předsednictvo Slovenské národní rady.

(2) Předsednictvo Slovenské národní rady nemusí stanovit doplňovací volbu nebo může rozhodnout, že se doplňovací volba neprovede, jestliže by se měla konat v době po vyhlášení voleb do Slovenské národní rady.

(3) Doplňovací volba se koná nejpozději do 90 dnů poté. kdy se místo poslance Slovenské národní rady uprázdnilo.

(4) Doplňovací volba se koná podle ustanoveni tohoto zákona; přitom může předsednictvo Slovenské národní rady rozhodnout o přiměřeném zkrácení lhůt stanovených pro vyložení seznamů voličů, zřízení volebních komisí, registrací kandidátů a její vyhlášení, jakož i stanovit odchylky pro dobu volby.

§ 54

Pro řízení doplňovacích voleb na uprázdněná místa poslanců Slovenské národní rady zřídí předsednictvo Slovenské národní rady pro celé volební období Slovenské národní rady Slovenskou volební komisi Národní fronty pro doplňovací volby do Slovenské národní rady. Komise se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka a z potřebného počtu dalších členů. Slovenská volební komise Národní fronty pro doplňovací volby do Slovenské národní rady vykonává zároveň též úkoly Slovenské volební komise Národní fronty pro doplňovací volby poslanců Národního shromáždění volených na Slovensku.

Hlava VIII

Odvoláni poslance z funkce

§ 55

(1) Každého poslance Slovenské národní rady lze kdykoliv odvolat, jestliže zklamal důvěru svých voličů nebo jestliže se dopustil činu, který je nedůstojný funkce poslance Slovenské národní rady. O odvolání rozhodují voliči jeho volebního obvodu.

(2) Návrh na odvolání poslance Slovenské národní rady podává ústřední výbor Slovenské národní fronty. Oznámí návrh poslanci, o jehož odvolání jde, s uvedením důvodů. Poslanec má právo se ústně nebo písemně k návrhu vyjádřit.

(3) Ústřední výbor Slovenské národní fronty předloží návrh na odvolání poslance Slovenské národní rady předsednictvu Slovenské národní rady.

(4) Předsednictvo Slovenské národní rady zajistí, aby k projednáni návrhu na odvolání poslance byly svolány veřejné schůze voličů ve volebním obvodu. O návrhu na odvolání poslance rozhodují voliči na těchto schůzích veřejným hlasováním.

(5) Jinak platí o odvolání poslance přiměřena ustanovení tohoto zákona o volbě.


Hlava IX

Závěrečná ustanovení

§ 56

Úhrada nákladů

Výdaje spojené s prováděním voleb do Slovenské národní rady hradí stát.

§ 57

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon Slovenské národní rady č. 7/1954 Sb. SNR, o volbách do Slovenské národní rady, ve znění zákonů Slovenské národní rady č. 38/1960 Sb. a č. 31/1961 Sb.

§ 58

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Chudík v. r.

Poznámky pod čarou

*) Ustanovení § 10 a 499 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

*) Ustanovení § 10 a 499 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

Přesunout nahoru