Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 33/1964 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o československých analytických normálech

Částka 16/1964
Platnost od 14.02.1964
Účinnost od 14.02.1964
Zrušeno k 01.02.1991 (505/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33.

VYHLÁŠKA

Úřadu pro normalizaci a měření

ze dne 14. února 1964

o československých analytických normálech

Úřad pro normalizaci a měření stanoví v dohodě s příslušnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 9 zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Československý analytický normál (též československý referenční materiál složení, dále jen "normál") je míra v podobě látky nebo materiálu o přesně stanoveném obsahu jedné nebo více složek, která je úředně ověřená Úřadem pro normalizaci a měření (dále jen "úřad").

(2) Normál slouží k ověřování správnosti analytických metod při rozborech materiálu a pro kontrolu správnosti činnosti přístrojů používaných při provádění analýz.

(3) Podrobné náležitosti jednotlivých druhů normálů, postup při výrobě materiálu pro normál, počet organizací provádějících rozbory tohoto materiálu před jeho úředním ověřením a počet těchto ověřovacích rozborů se stanoví státními technickými normami.

§ 2

Výroba materiálu pro normál

(1) Organizace vyrábějící materiál určený pro normál (dále jen "výrobce") předkládá technické zadání této výroby před jejím započetím úřadu ke schválení.

(2) Vyrobení materiálu pro normál ohlásí výrobce úřadu; zároveň navrhne organizace k provedení ověřovacích rozborů, jakož i metody těchto rozborů a požádá o jejich schválení.

(3) K ohlášení ukončené výroby materiálu pro normál připojí výrobce protokol o dosažených výsledcích ve vztahu k technickému zadání; zároveň předá úřadu vzorky materiálu podle § 3.

Úřední ověření

§ 3

Po schválení organizací navržených k provedení ověřovacích rozborů a metod rozborů odebere úřad vzorky materiálu pro provedení ověřovacích rozborů. Tyto vzorky úřad označí označovacím štítkem, na uzávěru každé dávky je úředně zapečetí a předá výrobci; jeden vzorek převezme úřad do své úschovy, ostatní materiál úředně zajistí.

§ 4

(1) Podklady pro správné a spolehlivé stanovení obsahu jednotlivých složek materiálu pro normál se zajišťují sériemi ověřovacích rozborů odebraných vzorků materiálu, provedenými na různých místech a v různé době. Za tím účelem výrobce provede předepsaný počet ověřovacích rozborů a zajistí, aby stejný počet rozborů provedla každá organizace schválená úřadem podle § 3. Rozbory musí být v jednotlivých organizacích provedeny nezávisle na sobě v různých kalendářních dnech.

(2) Jestliže materiál pro normál splňuje podle výsledků ověřovacích rozborů náležitosti normálu, předloží výrobce tyto výsledky úřadu.

(3) Ověřování normálu má povahu zjišťování a stanovení určitých hodnot (atestace). V odůvodněných případech, zejména když se ověření provádí pomocí státního etalonu,1) neprovádějí se ověřovací rozbory na různých místech a v různé době podle odstavce 1 a postup ověřování se stanoví ve schváleném technickém zadání.

§ 5

(1) Hodnocení výsledků ověřovacích rozborů provádí komise pro československé analytické normály (dále jen "komise"), kterou zřídí jako svůj stálý poradní orgán předseda úřadu v dohodě s příslušnými ministerstvy a ústředními orgány z odborných pracovníků z oboru analýz. Dalším úkolem komise je posuzovat zásadní otázky souvisící s normály. Organizaci komise, její složení a způsob jednání upraví jednací řád komise, který vydá předseda úřadu.

(2) Komise po zhodnocení výsledků všech ověřovacích rozborů doporučí materiál splňující náležitosti normálu ke schválení.

§ 6

(1) Normál, který byl schválen, se úředně ověří a vyhlásí ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření.

(2) Jednotlivé dávky schváleného normálu se ověří tím způsobem, že se úředně zapečetí uzávěr dávky, připojí se označovací štítek a vydá se úřední osvědčení. Úřad uschová od každého schváleného normálu tři ověřené dávky.

(3) Platnost úředního ověření dávky normálu zaniká, jestliže byla dříve, než bylo normálu použito, odstraněna úřední pečeť nebo označovací štítek, nebo jestliže bylo ztraceno úřední osvědčení.

(4) Úřad může podle povahy normálu stanovit i jiný způsob úředního ověření, než jaký je uveden v odstavci 2.

(5) Vzorky určené k úschově podle odstavce 2 i podle § 3 jsou ve stanoveném množství předávány úřadu bezplatně.

§ 7

Nesplňuje-li materiál po zhodnocení výsledků ověřovacích rozborů všechny náležitosti normálu, vyzve úřad výrobce k opakování ověřovacích rozborů některými ze schválených organizací nebo schválení materiálu jako normál zamítne.

§ 8

Při provádění úředního ověřování v provozovnách výrobce je výrobce povinen poskytnout orgánu úřadu na svůj náklad vhodnou místnost a pracovní síly a zajistit ostatní podmínky potřebné k provedení úředního ověření, vyžádané orgánem úřadu.

§ 9

Kontrola

(1) Úřad je oprávněn kdykoliv se přesvědčit u výrobce a u organizací provádějících ověřovací rozbory o dodržování stanoveného postupu při výrobě materiálu pro normál a o dodržování schválených metod ověřovacích rozborů a ostatních úřadem uložených povinností.

(2) Orgány úřadu jsou při plnění svých úkolů oprávněny vstupovat do provozních místností výrobce i organizací provádějících ověřovací rozbory; musí být při tom dodrženy zvláštní předpisy, jež platí pro vstup do jednotlivých provozních místností organizací. Orgány úřadu se prokazují zvláštním průkazem vydaným úřadem.

(3) Orgány úřadu jsou oprávněny požadovat od kontrolovaných organizací předložení veškerých dokladů zpracovávaného materiálu pro normál a poskytnutí potřebných informací.

§ 9a

Referenční materiál vlastností

(1) Československý referenční materiál vlastností (dále jen "referenční materiál") je míra v podobě látky nebo materiálu, která po dobu její platnosti trvalým způsobem reprodukuje hodnotu určité veličiny a je úředně ověřená úřadem.

(2) Pro referenční materiál stanovený a používaný jako hlavní podnikový etalon2) platí ověření provedené podle této vyhlášky jako typové ověření a úřední ověření provedené před jeho uvedením do oběhu.

(3) Na referenční materiály se vztahují přiměřeně také ustanovení vyhlášky týkající se normálů, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 1.

Ustanovení společná

§ 9b

(1) Na žádost organizace může úřad výjimečně ověřit materiál pro normál nebo referenční materiál, aniž bylo postupováno podle § 2 anebo povolit jeho ověření v zahraničí.

(2) Tuzemský odběratel normálu z dovozu nebo referenčních materiálů z dovozu je povinen si opatřit před uzavřením hospodářské smlouvy s organizací oprávněnou k zahraničně obchodní činnosti od úřadu povolení a předložit úřadu potřebné podklady, zejména z hlediska potřebnosti dovozu.3)

(3) Normál z dovozu nebo referenční materiál z dovozu se považuje za ověřený podle této vyhlášky, pokud tak vyplývá z mezinárodní smlouvy, kterou je Československá socialistická republika vázána.

(4) Rejstřík normálů a referenčních materiálů vede Československý metrologický ústav. Tento ústav v rozsahu stanoveném úřadem rovněž zajišťuje příslušné organizační a technické činnosti podle této vyhlášky a fakturuje organizacím podle ceníku metrologických výkonů úhrady za úřední ověřování.

§ 9c

Tato vyhláška se nevztahuje na provozní normály a provozní referenční materiály, které nejsou určeny k úřednímu ověření.


§ 10

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Křovina v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě (dále jen "zákon").

2) § 7 odst. 1 písm. g) a § 8 odst. 1 zákona.

3) § 7 odst. 1 písm. f) zákona.

Přesunout nahoru