Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 32/1964 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při dovozu

Částka 16/1964
Platnost od 14.02.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 01.07.1980 (42/1980 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 14. února 1964

o řízení při dovozu

Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 1 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství, a podle § 5 odst. 1 celního zákona č. 36/1953 Sb:


§ 1

Obchodní dovozy prováděné podniky zahraničního obchodu

Při dovozu zboží, k němuž jsou oprávněny podniky zahraničního obchodu, postupují tyto podniky podle zvláštních předpisů.*).

Ostatní dovozy

§ 2

(1) Dovoz věcných darů a jiných věcí, za něž není poskytována úplata do ciziny, je přípustný, je-li množství a hodnota věcí přiměřená potřebě dovozce (příjemce) a příslušníků jeho rodiny bydlících s ním ve společné domácnosti a za předpokladu, že věci budou sloužit výhradně jejich potřebě.

(2) K dovozu věcí, u nichž

a) hodnota přesahuje 3 000 Kčs nebo

b) jde o zásilku, jejíž hodnota nepřesahuje 3 000 Kčs, avšak jde o čtvrtou nebo další zásilku pro téhož příjemce v témže kalendářním roce,

je třeba dovozního povolení uděleného s přihlédnutím k ustanovení předchozího odstavce příslušnou celnicí (celní odbočkou).

§ 3

Jestliže podmínky a předpoklady, za nichž bylo dovozní povolení uděleno, se změní tak, že by již nebyly v souladu s podmínkami a předpoklady stanovenými touto vyhláškou, rozhodne orgán, který povolení udělil, o tom, zda povolení platí i za nově nastalých okolností. Jestliže ke změně podmínek a předpokladů má dojít jednáním dovozce (příjemce), je dovozce (příjemce) povinen uvědomit o tom celnici (celní odbočku), která věci celně projednala.

§ 4

(1) Rozhodovat o udělení dovozního povolení přísluší celnicím a celním odbočkám, které jsou oprávněny projednat věci do volného oběhu v tuzemsku podle celních předpisů.*).

(2) Povolení k dovozu motorových vozidel všeho druhu udělují pouze celnice v sídlech krajských národních výborů.

§ 5

(1) Písemné dovozní povolení je zpravidla nahrazeno rozhodnutím celnice (celní odbočky) o propuštění dovážených věcí do volného oběhu v tuzemsku podle celních předpisů.

(2) Ministerstvo zahraničního obchodu - ústřední celní správa - může stanovit, ve kterých případech může být dovoz uskutečněn výhradně na základě předem uděleného dovozního povolení.

(3) Na udělení dovozního povolení není právního nároku.

§ 6

(1) Dovoz věcí je nepřípustný, bez ohledu na jejich cenu, jestliže jde o

a) množství, které zřejmě neodpovídá přiměřené potřebě dovozce (příjemce) a příslušníků jeho rodiny, kteří s ním bydlí ve společné domácnosti; pokud jde o věci, které jsou dováženy v dárkových zásilkách, platí pro některé jejich druhy hranice nejvyššího přípustného množství uvedené v příloze 1,

b) líh,

c) poštovní známky a celiny, pokud nejde o výjimky uvedené v příloze 2 pod body 8 a 9,

d) zásilku, obsahující kromě jiných věcí též věci uvedené pod písmeny a) a b),

f) zásilku, u níž jest z okolností zřejmé, že byla sestavena a odeslána podnikem zabývajícím se obstaráváním takové činnosti po obchodnicku,

g) zásilku, obsahující upotřebené šatstvo, prádlo, obuv a jiné předměty ošacení.

(2) Věci nebo zásilky, jejichž dovoz je podle předchozího odstavce nepřípustný, nebudou celnicí (celní odbočkou) propuštěny do volného oběhu v tuzemsku podle celních předpisů. Toto opatření celnice (celní odbočky) nebrání použití předpisů o stíhání trestných činů nebo přestupků.

(3) Výjimky ze zákazu a omezení uvedených v odst. 1 písm. a),f) a g) může povolit celní správa.

§ 7

Dovozní povolení může být nahrazeno z mimořádných důvodů zvláštním výměrem ministerstva zahraničního obchodu - ústřední celní správy.

§ 8

Dovoz zboží nebo věcí, na nějž se nevztahují ustanovení § 1 až 7 a § 12 této vyhlášky, je bez povolení ministerstva zahraničního obchodu zakázán.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 9

Cenou rozhodnou ve smyslu této vyhlášky se rozumí tuzemská maloobchodní cena stejné nebo podobné věci; není-li stanovena, určí celnice (celní odbočka) cenu podle svých zkušeností sama nebo na náklad dovozce (příjemce) podle posudku znalce (u poštovních zásilek hradí náklady znaleckého posudku adresát, pokud zásilku příjme).

§ 10

Je-li k dovozu některých věcí třeba osvědčení nebo povolení podle jiných předpisů (např. podle předpisů zdravotních, veterinárních apod.), musí být takové osvědčení nebo povolení předloženo celnici (celní odbočce) před propuštěním věci do volného oběhu v tuzemsku.

§ 11

Tato vyhláška se nevztahuje na dovoz drahých kovů, drahokamů, perel a výrobků z nich, který je upraven devizovými předpisy.*).

§ 12

Bez povolení, kterého by jinak podle této vyhlášky bylo třeba, lze dovážet zboží a věci uvedené v příloze 2.

§ 13

Zrušují se:

a) vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 1276/1947 Ú. l., o kontrole dovozu zboží,

b) vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 224/1957 Ú. l., o úpravě povolovacího řízení při dovozu zboží bez úplaty,

c) vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 70/1959 Ú. l., o další úpravě povolovacího řízení při dovozu zboží bez úplaty.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Ministr:

Hamouz v. r.


Příloha 1

Nejvyšší přípustné množství některých druhů věcí v dárkových zásilkách [§ 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky]:

káva všeho druhu3 kg
čaj všeho druhu1 kg
kakaový prášek3 kg
čokoláda a čokoládové výrobky 3 kg
žvýkací guma1/2 kg
koření1/2 kg
cigarety600 kusů
doutníky100 kusů
tabák1/2 kg
vlněná příze na pletení2 kg
pláště nebo obleky nebo šaty 2 kusy
tkaniny vlněné6 m
tkaniny z nylonu, silonu a podobných umělých přediv6 m
halenky z nylonu, silonu a podobných umělých přediv3 kusy
prádlo z nylonu, silonu a podobných umělých přediv3 kusy nebo 3 soupravy
punčochy z nylonu, silonu a podobných umělých přediv5 párů
šály a šátky všeho druhu5 kusů
ubrusy z igelitu, nylonu a podobných plastických hmot5 kusů
igelit, nylon a podobné plastické hmoty v běžných metrech10 m
hodinky2 kusy

Příloha 2

Bez povolení podle § 2, 7 a 8 této vyhlášky lze dovážet:

1. Dary hlav cizích států, cizích vlád, jejich členů a jiných veřejných činitelů a úřadů cizích států, jakož i udělené čestné ceny, řády, vyznamenání, odznaky apod.

2. Předměty dovážené československými úřady ze služebních důvodů.

3. Věci dovážené orgány a osobami požívajícími v Československé socialistické republice diplomatických výsad a imunit, pokud jsou služebními předměty (včetně obchodních vzorků dovážených obchodními zastupitelstvy) nebo osobním majetkem uvedených osob.

4. Zpět dovážené věci, jež byly vyvezeny do záznamního oběhu v cizině, a věci dovážené do záznamního oběhu v tuzemsku.

5. Vrácené obaly a balivo, v nichž bylo vyvezeno zboží.

6. Rakve s lidskými pozůstatky, urny s popelem a květinové ozdoby s nimi nebo dodatečně dovážené.

7. Dopravní prostředky osobní i nákladní přepravy, jejichž dočasný dovoz a vývoz je upraven celními řády, včetně náhradních součástí a pohonných a mazacích látek v množství přiměřeném spotřebě za cesty.

8. Poštovní známky a celiny, pokud jsou dováženy podle předpisů o úpravě výměnného a sběratelského styku se zahraničím.*)

9. Zásilky upotřebených poštovních známek a celin, pokud jsou zasílány v samostatných listovních zásilkách; pro jednoho příjemce mohou během jednoho kalendářního roku dojít darem nejvýše tři zásilky od nejméně dvou odesílatelů. Hodnota jedné zásilky nesmí přesáhnout 20 Kčs a nesmí jít o známky nebo celiny jednoho druhu (s bližšími podmínkami je možno se seznámit u každé celnice nebo celní pobočky).

10. Cestovní potřeby cestujících a členů posádek dopravních prostředků, pokud druh a množství těchto potřeb odpovídá stavu a osobním poměrům cestujícího a délce a účelu cesty.

11. Stěhované svršky osob, stěhujících se do tuzemska k trvalému pobytu nebo k výkonu svého povolání.

12. Zděděné nebo odkázané předměty.

13. Předměty darované vědeckým, uměleckým, tělovýchovným a jiným kulturním ústavům a organizacím, školám, zdravotnickým, dobročinným, masovým a jiným organizacím a zařízením k plnění jejich neobchodních úkolů.

14. Umělecká díla československých umělců vytvořená za jejich přechodného pobytu v cizině.

15. Spisy, listiny a dopisy.

16. Neprodejné obchodní vzorky, katalogy, obchodní tiskopisy a reklamní potřeby pro podniky zahraničního obchodu a pro zastoupení cizích podniků v tuzemsku.

17. Tiskopisy a jiné služební pomůcky pro provoz cizozemských dopravních podniků, reklamní potřeby pro zastoupení těchto podniků a služební stejnokroje pro jejich zaměstnance, tiskopisy a jiné služební pomůcky zasílané tuzemským dopravním podnikům, tiskopisy a jiné pomůcky, zasílané Mezinárodním úřadem Světové poštovní unie a Generálním sekretariátem Mezinárodní unie telekomunikací, jakož i členy těchto Unií československé správě spojů.

18. Věci, jež jsou od povolení osvobozeny na základě vzájemnosti podle mezinárodních dohod a ujednání.

Poznámky pod čarou

*) vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 62/1957 Ú. l., o zrušení vyhlášky o kontrole dovozu a vývozu zboží podniky pro zahraniční obchod a o všeobecném povolení pro tyto podniky vstupovat ve smluvní závazky v poměru k cizině.

*) celní zákon č. 36/1953 Sb., vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb., celní řády (vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 147, č. 149 a č. 151/1954 Ú. l., č. 173, č. 175 a č. 177/1954 Ú. v., vyhlášky ministerstva zahraničního obchodu č. 36 a č. 106/1963 Sb.), vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 29/1963 Sb., o organizaci sítě celnic a jejich působnosti.

*) Zákon č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství, ve znění zákona č. 64/1958 Sb., a vyhláška ministerstva financí a ministerstva zahraničního obchodu č. 6/1963 Sb., k zákonu o devizovém hospodářství.

*) vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 174/1955 Ú. l., o úpravě sběratelské výměny poštovních známek se zahraničím.

Přesunout nahoru