Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 31/1964 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při vývozu

Částka 16/1964
Platnost od 14.02.1964
Účinnost od 01.03.1964
Zrušeno k 01.07.1980 (42/1980 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 14. února 1964

o řízení při vývozu

Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 1 a § 28 odst. 2 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, a podle § 5 odst. 1 celního zákona č. 36/1953 Sb.:


§ 1

Obchodní vývozy prováděné podniky zahraničního obchodu

Při vývozu zboží, k němuž jsou oprávněny podniky zahraničního obchodu, postupují tyto podniky podle zvláštních předpisů.*).

Ostatní vývozy

§ 2

Vývoz věcných darů, stěhovaných svršků a jiných věcí k neobchodním účelům bez poskytnutí úhrady z ciziny je přípustný toliko na základě vývozního povolení uděleného příslušnou celnicí (celní odbočkou).

§ 3

(1) Rozhodovat o žádostech o udělení vývozního povolení podle § 2 přísluší celnicím a celním odbočkám uvedeným v příloze č. 1.

(2) Vývoz věcných darů a jiných věcí k neobchodním účelům mohou povolovat též celnice a celní odbočky působící na hraničních přechodech, jestliže jde o cizí státní příslušníky s trvalým bydlištěm v cizině, kteří při výstupu z ČSSR nepředloží vývozní povolení na vyvážené věci.

§ 4

(1) Žádost o vývozní povolení lze podat jen na předepsaném tiskopise;*) jedna žádost se může týkat pouze jediného případu vývozu.

(2) Na udělení vývozního povolení není právního nároku.

(3) Vývozní povolení je nepřenosné. Platí jeden měsíc ode dne vydání a v odůvodněných případech může být prodlouženo o další jeden měsíc.

§ 5

Vývozní povolení musí být předloženo celnici (celní odbočce), která má věci projednat při jejich výstupu do ciziny nebo před jejich prodejem k dopravě do ciziny; celnice (celní odbočka) po celním projednání věcí vývozní povolení odebere nebo připojí k dopravní listině.

§ 6

Vývozní povolení může být nahrazeno z mimořádných důvodů zvláštním výměrem ministerstva zahraničního obchodu - ústřední celní správy.

§ 7

Vývoz zboží nebo věcí, na nějž se nevztahují ustanovení § 1 až 6 a § 10 této vyhlášky, je bez povolení ministerstva zahraničního obchodu zakázán.

§ 8

Za povolení vývozu se vybírá správní poplatek v případech stanovených zvláštními předpisy.*).


Společná a závěrečná ustanovení

§ 9

Tato vyhláška se nevztahuje na vývoz drahých kovů, drahokamů, perel a výrobků z nich, který je upraven devizovými předpisy.*).

§ 10

Bez povolení, kterého by jinak podle této vyhlášky bylo třeba, lze vyvážet zboží a věci uvedené v příloze č. 2.

§ 11

Je-li k vývozu některého zboží nebo věcí třeba povolení podle jiných předpisů (např. podle předpisů veterinárních, o ochraně kulturních památek apod.), musí být takové povolení - není-li stanoveno jinak - připojeno již k žádosti o povolení vývozu podle této vyhlášky.

§ 12

(1) Zrušují se:

a) vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 1277/1947 Ú. l., o kontrole vývozu zboží, ve znění vyhlášky ministerstva zahraničního obchodu č. 90/1949 Ú. l.;

b) vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 47/1954 Ú. l. (č. 62/1954 Ú. v.), o kontrole vývozu věcných darů a stěhovaných svršků.

c) část III. přílohy k vyhlášce č. 7/1965 Sb., o organizační síti celnic a jejich působnosti.

(2) Dnem účinnosti této vyhlášky se ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 119/1948 Sb. zrušují dosud nezrušená ustanovení dekretu presidenta republiky č. 113/1945 Sb., o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1964.


Ministr:

Hamouz v. r.


Příloha č. 1

Příslušnost celnic a celních odboček k povolování vývozu stěhovaných svršků, věcných darů a jiných věcí k neobchodním účelům

Celnice - celní odbočky Pro okresy
I. Celnice
1. Banská Bystrica Banská Bystrica, Prievidza
2. Bratislava Bratislava-město , Bratislava-venkov, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Trnava
3. Brno Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Vyškov
4. Břeclav Břeclav, Hodonín
5. České Budějovice České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor
6. Děčín Děčín
7. Fiľakovo Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtiš
8. Hradec Králové Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou
9. Cheb Cheb
10. Karlovy Vary Karlovy Vary, Sokolov
11. Komárno Komárno
12. Košice Košice, Rožňava, Trebišov
13. Krnov Bruntál
14. Liberec Liberec, Jablonec nad Nisou
15. Náchod Náchod
16. Olomouc Olomouc
17. Ostrava Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín
18. Plzeň Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov
19. Poprad Poprad, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa
20. Praha Praha-město, Praha-východ, Praha-západ, Benešov, Beroun, Kladno, Příbram, Rakovník
21. Prešov Prešov, Bardějov, Humenné, Michalovce, Svidník, Vranov
22. Štúrovo Nové Zámky
23. Ústí nad Labem Ústí nad Labem, Litoměřice
24. Znojmo Znojmo
25. Žilina Žilina, Čadca, Martin, Považská Bystrica
II. Celní odbočky
1. Česká Lípa Česká Lípa
2. Domažlice Domažlice, Klatovy
3. Gottwaldov Gottwaldov, Uherské Hradiště
4. Chomutov Chomutov, Louny, Most
5. Jihlava Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou
6. Kolín Kolín, Kutná Hora, Nymburk
7. Mělník Mělník
8. Mladá Boleslav Mladá Boleslav
9. Nitra Nitra, Levice, Topolčany
10. Opava Opava
11. Pardubice Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí
12. Prostějov Prostějov
13. Přerov Přerov, Kroměříž
14. Suchá Hora Dolný Kubín
15. Šumperk Šumperk
16. Teplice Teplice
17. Trenčín Trenčín
18. Trutnov Trutnov, Semily
19. Valašské Meziříčí Vsetín

Příloha č. 2.

Bez povolení podle § 2, 6 a 7 vyhlášky lze vyvážet:

1. Dary, řády, vyznamenání, čestné ceny apod. udělené do zahraničí československými úřady nebo československými veřejnými činiteli.

2. Předměty vyvážené československými úřady ze služebních důvodů.

3. Věci vyvážené orgány a osobami požívajícími v Československé socialistické republice diplomatických výsad a imunit, pokud jsou služebními předměty (včetně obchodních vzorků vyvážených obchodními zastupitelstvy) nebo osobním majetkem uvedených osob.

4. Zpět vyvážené věci, jež byly dovezeny do záznamního oběhu v tuzemsku, a věci vyvážené do záznamního oběhu v cizině.

5. Vrácené obaly a balivo, v nichž bylo dovezeno zboží.

6. Rakve s lidskými pozůstatky, urny s popelem a květinové ozdoby s nimi nebo dodatečně vyvážené.

7. Veškeré reklamní předměty, časopisy a publikace propagující československé výrobky a cizinecký a cestovní ruch v Československu.

8. Dopravní prostředky osobní i nákladní přepravy, jejichž dočasný dovoz a vývoz je upraven celními řády,*) včetně náhradních součástí a pohonných a mazacích látek v množství přiměřeném spotřebě za cesty.

9. Dárkové zásilky běžně vydávaných knih a jiných publikací v hodnotě do 100,- Kčs.

10. Dárkové zásilky v hodnotě do 100,- Kčs stanovených podle potřeby ministerstvem zahraničního obchodu - ústřední celní správou (s podmínkami je možno se seznámit u každé celnice nebo celní odbočky).

11. Poštovní známky a celiny, pokud jsou vyváženy podle předpisů o úpravě výměnného a sběratelského styku se zahraničím.**)

12. Zásilky upotřebených československých poštovních známek a celin, pokud jsou zasílány v samostatných listovních zásilkách; jeden odesílatel může během jednoho kalendářního roku odeslat darem nejvýše tři zásilky. Hodnota jedné zásilky nesmí přesáhnout částku 20 Kčs a v zásilce může být nejvýše 100 kusů různých známek nebo celin (s bližšími podmínkami je možno se seznámit u každé celnice nebo celní odbočky).

13. Cestovní potřeby cestujících a členů posádek dopravních prostředků, pokud druh a množství těchto potřeb odpovídá stavu a osobním poměrům cestujícího a délce a účelu cesty.

14. Věci vyvážené v cestovním styku (vyjma pohraničního styku a pohraničního turistického styku), pokud jejich úhrnná hodnota nepřesáhne 300 Kčs u jednoho cestujícího a pokud nejde o zboží, pro jehož vývoz stanoví ministerstvo zahraničního obchodu - ústřední celní správa v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány zvláštní podmínky vývozu (s podmínkami je možno se seznámit u každé celnice a celní odbočky).

15. Věci jež jsou od vývozního povolení osvobozeny na základě vzájemnosti podle mezinárodních dohod a ujednání.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 62/1957 Ú. l., o zrušení vyhlášky o kontrole dovozu a vývozu zboží podniky pro zahraniční obchod a o všeobecném povolení pro tyto podniky vstupovat ve smluvní závazky v poměru k cizině.

*) viz též vyhlášku ministerstva zahraničního obchodu č. 29/1963 Sb., o organizaci sítě celnic a jejich působnosti (část III, písma).

*) tiskopisy SEVT č. 62/Cel. a č. 63/Cel. pro vývoz stěhovaných svršků, pro ostatní případy vývozu tiskopis SEVT č. 208/Cel.

*) vyhláška ministerstva financí č. 160/1969 Sb., o správních poplatcích, pol. 14 sazebníku I.

*) zákon č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství, ve znění zákona č. 64/1958 Sb., a vyhláška ministerstva financí a ministerstva zahraničního obchodu č. 6/1963 Sb., k zákonu o devizovém hospodářství.

*) vyhlášky ministra zahraničního obchodu č. 147, č. 149 a č. 151/1954 Ú.l. (č. 173, č. 175 a č. 177/1954 Ú.v.) a vyhlášky ministerstva zahraničního obchodu č. 36 a č. 106/1963 Sb.

**) vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 174/1955 Ú.l., o úpravě sběratelské výměny poštovních známek se zahraničím.

Přesunout nahoru