Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 30/1964 Sb.Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva spotřebního průmyslu o hospodaření sběrnými surovinami a průmyslovým textilním odpadem

Částka 16/1964
Platnost od 14.02.1964
Účinnost od 14.02.1964
Zrušeno k 01.07.1966 (38/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30.

VYHLÁŠKA

Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva spotřebního průmyslu

ze dne 4. února 1964

o hospodaření sběrnými surovinami a průmyslovým textilním odpadem

Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství a ministerstvo spotřebního průmyslu stanoví v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s krajskými národními výbory podle § 2 odstavce 3 a § 6 vládního nařízení č. 68/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami:


§ 1

Všeobecná ustanovení

Sběrné suroviny a průmyslový textilní odpad jsou nezbytnou součástí domácí surovinové základny. Značné hodnoty, které představují, vyžadují využívat plně jejich zdrojů a vyhledávat zdroje nové, zabezpečovat řádné hospodaření se shromážděnými sběrnými surovinami, jejich třídění a ochranu před znehodnocením, popřípadě uchovávat jejich dočasné přebytky. Ochrana sběrných surovin, jejich shromažďování a odevzdávání k dalšímu využití je povinností všech hospodářských, společenských a jiných organizací i občanů. Národní výbory organizují lidový sběr surovin, vedou občany k tomu, aby sběrné suroviny z domácností odevzdávali do sběru a sledují ve svých obvodech, jak organizace plní své povinnosti podle této vyhlášky.

ČÁST I

Sběrné suroviny

§ 2

Pojem

(1) Sběrnými surovinami jsou:

a) sběrový papír (výrobní odpad, starý papír a použité výrobky z papíru) mimo papír pergamenový, brusný, papír s kovovou fólií, s textilem nebo umělou hmotou, papír impregnovaný, mastný, lakovaný a tvrzený, bituminový, střešní lepenku a další nezpracovatelný papír;*)

b) sběrový textil,

včetně sběrového textilu vyřazovaného ministerstvem národní obrany a ministerstvem vnitra, sběrová juta, nové odstřižky, nitě a odpady ve vločce s výjimkou průmyslového odpadu uvedeného v § 7;

kilogramové zbytky nových jutařských tkanin (jutových, polojutových, kombinovaných, papírových, koudelových a ostatních);

všechny druhy upotřebených nebo nevyužitých tkaných pytlů a žoků i částečně rozpáraných, pokud dodavatel nepožaduje jejich vrácení;

zaolejované čisticí a upotřebené lešticí hadry a čisticí bavlna (tyto druhy nesmí být vzájemně pomíchány); upotřebené zbytky sisálového a konopného samovazačového motouzu.**).

Sběrnými surovinami však nejsou suroviny uvedené pod písmenem b), jsou-li ztrouchnivělé, ohořelé, shnilé, zplesnivělé a podobně, různě napuštěné škodlivými barvami nebo chemikáliemi, silně impregnované, spojené s těžko oddělitelným materiálem, jako jsou kovové příměsy, s vetkávanou nebo vplétanou pryží (lastex), dále hadice s pryžovou vložkou, tkané hnací řemeny, kožešnické odstřižky, textilie ze skleněných, kovových a asbestových vláken, opotřebované plstěné lešticí kotouče a tvrdé technické lisované plsti, kokosové koberce a jiné zatím nezužitkovatelné textilní odpady a výrobky;

c) upotřebené televizní baňky (obrazovky), které je možno renovovat a které se vykupují podle zvláštních předpisů;

d) použité sklenice a lahve ze skla mimo sklenice a lahve ze skla vykupované podle zvláštních předpisů;***)

e) skleněné střepy duté, lité a tabulové podle jednotlivých barev a druhů mimo střepy s drátěnou vložkou nebo jinou příměsí a střepy znečištěné;

f) výrobní odpad a použité výrobky z termoplastických hmot, zejména polyvinylchloridu, polyamidu, polyethylenu, polymethylmetakrylátu, polystyrenu a podobně mimo suroviny spojené navzájem nebo s těžko oddělitelným materiálem a suroviny znečištěné organickými látkami;

g) pneumatiky, stará pryž a odpady z pryže mimo pneumatiky, které jsou určeny pro protektorování nebo jiné zhodnocení ve vulkanizačních dílnách a mimo odpad pryže spojený s kovem, dřevem a jinými neoddělitelnými látkami a odpad upotřebených výrobků z tvrzené pryže;****)

h) upotřebený ustalovač mimo ustalovač, který obsahuje kyselinu sírovou;

ch) odpad a vyřazené výrobky z přírodního korku mimo odpad a výrobky různě napuštěné, silně impregnované, narušené chemikáliemi nebo spojené s jiným těžko oddělitelným materiálem;

i) upotřebená dřevitá vlna mimo dřevitou vlnu napadenou plísní, hnilobou nebo vlnu s příměsí střepů a podobných nečistot;

j) odpad a vyřazené výrobky z klingeritu, asbestu, celuloidu a dále upotřebené kinofilmy a Rtg filmy od socialistických organizací;

k) veškeré zužitkovatelné kůže a kožky domácích, chovných a lovných zvířat, zejména koziny, ročky, kozlečiny, skopovice, jehnětiny, kůže psí a kočičí, srnčiny, jelenice, daňčiny, mufloní kůže, králičiny, zaječiny, kožky z divokých králíků, lišek, kun, tchořů, jezevců, veverek, ondater, lasiček, krtků, vyder, křečků, fretek, syslů, morčat, jakož i ušlechtilých kožešinových zvířat, nikoliv však kůže z prasat,*****) skotu, telat, selat, koní a hříbat a kůže z divokých prasat; (kožky z ušlechtilých kožešinových zvířat chovaných farmářsky vykupují podniky pověřené ministerstvem spotřebního průmyslu);

l) peří nové i použité, drané i nedrané, z drůbeže vodní i hrabavé; (peří z drůbežářských podniků vykupují podniky pověřené ministerstvem potravinářského průmyslu);

m) kosti surové nebo vyvařené, z jatečních zvířat, drůbeže a zvěře, nikoliv kosti z ryb;

n) rohovina, tj. rohy a paznehty z hovězího dobytka a ostatních zvířat, koňská kopyta, vepřové a telecí spárky (rohy, paznehty a kopyta vytlučená) a veškerý rohovinový odpad mimo rohovinový odpad podkovářský;

o) veškeré odpadové jateční tuky a tuky nevhodné pro výživu, zejména tuky ze zvířat a podobně, zdravotně závadné, pokud z důvodů nákazových nejsou určeny ke zpracování v kafileriích;******)

p) živočišná vlákna nová i použitá, zejména žíně, získané odstřihem i výčesem z hřív a ocasů koní a skotu, vepřové chlupy a štětiny, přířezy hovězích oušek a použité vycpávkové suroviny, pokud obsahují nejméně 20 % žíní, mimo suroviny uvedené v § 7 písmeno e) a surovou ovčí vlnu;

r) lidské vlasy z holičských a kadeřnických provozoven bez přimísenin a nečistot.

(2) Za sběrné suroviny podle odstavce 1 se však nepovažuje konfiskát podle předpisů o veterinární péči.*******) Dále jsou ze sběru vyloučeny sběrné suroviny infikované nebo podezřelé z nákazy, jestliže je nelze podle zvláštních předpisů odevzdat do sběru ani po dezinfekci nebo sterilizaci.

(3) Jakost, třídy jakosti, úprava, balení, způsob uskladnění a doprava sběrných surovin uvedených v odstavci 1 jsou stanoveny technickými normami, popřípadě směrnicemi příslušných orgánů nebo zvláštními dohodami, anebo ceníky, pokud jde o výkup od občanů.

§ 3

Sběrové podniky

Sběr, výkup a úprava sběrných surovin uvedených v § 2 odstavec 1 s výjimkami uvedenými pod písmenem k) a l) přísluší podnikům Sběrné suroviny (dále jen "sběrové podniky").

§ 4

Úkoly organizací a občanů

(1) Všechny organizace jsou povinny zejména

a) zabezpečovat sběr sběrných surovin přímo v podnikových plánech konkrétními úkoly ve hmotných jednotkách v rozsahu úměrném plánovanému odpadu používaných hmot s přihlédnutím k hospodárnému zpracování materiálů;

b) shromažďovat sběrné suroviny, které vznikají při jejich činnosti a nabízet a odevzdávat je výhradně příslušným sběrovým podnikům, popřípadě odesílat podle dispozic sběrového podniku. Jakost sběrných surovin musí odpovídat platným normám;

c) skladovat je na vhodných a vyhovujících místech tak, aby nedocházelo k porušování hygienických a veterinárních předpisů;

d) chránit je před rozkrádáním, znečištěním jinými látkami, mícháním a jiným znehodnocením, jak na místě kde vznikají, tak při skladování, lisování, balení a dopravě;

e) zajistit, aby do sběrných surovin nebyl zařazován materiál obsahující utajované skutečnosti (písemnosti, tiskoviny, negativy a podobně, a to i poškozené);

f) odevzdávat do sběru písemný materiál podléhající skartačnímu řízení jen na základě písemného souhlasu příslušných archivních orgánů.*).

(2) Organizace, s nimiž nebyly předem uzavřeny hospodářské smlouvy o dodávkách sběrných surovin, jsou povinny dovážet veškeré vyskytující se sběrné suroviny sběrovým podnikům, mohou však dohodnout se sběrovými podniky jiný způsob odběru, přesáhne-li množství sběrných surovin, připravených k odvozu, 1 000 kg.

(3) Organizace, v nichž se vyskytuje sběrový papír v množství nad 100 tun ročně, jsou povinny odesílat vytříděný, lisovaný nebo balený papír podle disposic místně příslušného sběrového podniku.

(4) Organizace jsou povinny určit pracovníka zodpovědného za řádné hospodaření sběrnými surovinami.**).

(5) Všichni chovatelé skotu a koní jsou povinni jednou za rok, a to v době od 1. září do 31. prosince, provést odstřih a odevzdat žíně. Žíně u skotu musí být odstřiženy 5 cm od ukončení ocasní kosti, u koní 10 cm pod patním kloubem. Před odstřižením musí být žíně vyčistěny a pevně svázány do svazečku, aby se při odstřihu nerozházely a nepocuchaly. Žíně nesmí být odstřiženy u skotu určeného k jatečním účelům, u březích krav a jalovic od 5. měsíce březosti, u klisen od 6. měsíce březosti, u skotu mladšího jednoho roku, u hříbat do 2 let a u plemenných koní.

(6) Občané odevzdávají do sběru sběrné suroviny, které vznikají v jejich domácnostech. Dbají, aby při tom nedocházelo k pomíchání, znečištění či jinému znehodnocení sběrných surovin; u kožek dbají zejména na jejich správné stažení a ošetření a včasnou dodávku.

(7) Odevzdané sběrné suroviny se proplácejí podle platného ceníku. Občané mají nárok, aby na požádání jim bylo vystaveno potvrzení o množství, druhu, jakosti a ceně odevzdaných sběrných surovin; povinnost vystavovat potvrzení na určité druhy sběrných surovin stanoví příslušný krajský národní výbor a v případě celostátní potřeby Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství.

(8) Nakupují-li občané nestažené zajíce, je prodávající organizace povinna požadovat kromě ceny zajíce ještě částku Kčs 5,-, jako zálohu na kožku a je povinna vydat o tom potvrzení; na jeho předložení při odevzdání zaječí kožky do sběru vrátí sběrový podnik tuto částku a současně zaplatí kožku podle výkupního ceníku.

(9) Kdo provede domácí porážku prasete, je povinen odevzdat do sběru nebo pověřenému sběrači surovin do 3 měsíců od provedení porážky nejméně 5 kg kostí. Národní výbory upozorňují na tuto povinnost při povolení domácí porážky a k jejímu splnění přihlížejí při povolování dalších domácích porážek. Stahovači vepřových kůží***) jsou povinni zabezpečit sběr vepřových chlupů a předávat je sběrovým podnikům.

§ 5

Úkoly sběrových podniků

(1) Sběrové podniky jsou povinny zejména

a) zabezpečovat výkup sběrných surovin a organizovat k tomuto cíli za pomoci národních výborů účelně rozmístěnou síť místních sběren a sběračů a dohlížet, aby jejich činnost byla řádně a pravidelně vykonávána a aby sběrné suroviny byly propláceny správně podle platných ceníků;

b) odebírat všechny nabízené sběrné suroviny, odpovídající platným technickým normám, upravovat je a dodávat zpět do hospodářského oběhu v souladu s jejich nejefektivnějším využitím;

c) spolupracovat s národními výbory při organizování sběrových akcí a jiných akcí, směřujících ke zlepšení hospodaření se sběrnými surovinami.

(2) Provoz místních sběren musí být zabezpečen tak, aby umožňoval občanům odevzdávat sběrné suroviny pravidelně a ve vyhovující dobu.

(3) Pokud není v místě zřízena sběrna, může být ve vzájemné dohodě s příslušným sběrovým podnikem pověřena sběrem sběrných surovin jiná organizace, zejména společenská organizace, jednotná zemědělská družstva a podobně, nebo sběrači sběrných surovin, ustanovení sběrovými podniky se souhlasem příslušného místního národního výboru. Sběrový podnik vydá sběrači legitimaci, v níž je vyznačen obvod jeho působnosti. Sběrači jsou povinni sběrné suroviny ve stanovených obvodech pravidelně vykupovat, shromažďovat a zajišťovat před rozkrádáním a znehodnocením a dodávat výhradně sběrovému podniku, jímž byli pověřeni.

§ 6

Úkoly národních výborů při zajišťování sběru sběrných surovin

(1) Národní výbory, zejména místní a městské, organizují ve spolupráci se společenskými organizacemi sběr surovin od obyvatelstva, zejména tím, že seznamují občany s významem sběru, propagují jeho správné provádění a pečují zejména prostřednictvím svých aktivů, aby sběr sběrných surovin se stal pravidelným návykem a tím i trvalým a intenzivně využívaným zdrojem surovin,

organizují sběrové akce a pomoc při hospodárném svozu sběrných surovin,

pomáhají rozšiřovat síť místních sběren přidělováním vhodných objektů a dbají, aby sběrny byly budovány v nových sídlištích jako součást jejich komplexního vybavení a přidělují podnikům potřebné objekty a prostory na skládky a sklady,

vyhledávají a schvalují sběrače sběrných surovin ve spolupráci se sběrovými podniky,

kontrolují činnost sběren a sběračů a dozírají, aby sběrné suroviny byly přijímány v místních sběrnách pravidelně ve stanovenou dobu a aby sběrači pravidelně prováděli sběrovou činnost ve stanoveném obvodu a propláceli sběrné suroviny podle platných ceníků,

organizují a provádějí kontrolu čistoty a hygieny ve sběrnách,

sledují ve svých obvodech, jak organizace, u nichž se sběrné suroviny vyskytují, zabezpečují hospodaření s nimi, jak je uplatňována osobní hmotná zainteresovanost pracujících v těchto organizacích, opírají se při tom o spolupráci s masovými organizacemi, zejména s Revolučním odborovým hnutím, Československým svazem mládeže, Československým svazem chovatelů drobného zvířectva atd.

(2) K zajištění těchto úkolů zřizují národní výbory poradní sbory pro otázky sběru, složené ze zástupců občanstva, společenských organizací a sběrových podniků a využívají jiných aktivů, zejména občanských výborů, domovních komisí a Sdružení rodičů a přátel školy.

ČÁST II

Průmyslový textilní odpad

§ 7

Pojem

(1) Průmyslovým textilním odpadem jsou:

a) tkané, pletené, stávkové, plstěné a jiné odstřižky včetně nových textilních zbytků přes celou šíři kusu do délky 10 cm,

odpadové nitě a příze,

odpady ve vločce včetně upotřebitelných a nespřadatelných odpadů,

použité tiskárenské běhouny,

stará obalová juta (vyjma upotřebených a nevyužitých pytlů a žoků i částečně rozpáraných), textilní kilogramové zbytky vhodné pro výrobu látkových lešticích kotoučů (zbytky od 10 do 100 cm délky při šíři kusu od 100 cm a do 60 cm délky při šíři kusu nad 100 cm),

ze všech národních podniků textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu, popřípadě dalších organizací, určených ve vzájemné dohodě Ústřední správou pro rozvoj místního hospodářství a ministerstvem spotřebního průmyslu;

b) textilní odpady vznikající při výrobě chemických vláken, mimo vláken syntetických;

c) upotřebené papírenské plstěnce a filtrační tkaniny;

d) soukenné stejnokroje ústředně vyřazované ministerstvem národní obrany a ministerstvem vnitra (nikoliv úředně znehodnocené stejnokrojové součásti);

e) zvířecí chlupy hovězí, telecí, kozí, kozlečí a srst jirchářská, vlna koželužská z národních podniků;

f) srst z angorských králíků;

g) dovážené textilní odpadové suroviny.

(2) Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství v dohodě s ministerstvem spotřebního průmyslu stanoví, které další materiály jsou průmyslovým textilním odpadem, popřípadě které z odpadů uvedených v odstavci 1 se vyjímají z dosahu této vyhlášky.

§ 8

Výkup a úprava

(1) Výkup a úprava průmyslového textilního odpadu, uvedeného v § 7 pod bodem 1 písmeno a) až písmeno e), přísluší národnímu podniku Retex, zušlechťovny textilních materiálů Ivančice. Výkup srsti z angorských králíků je určen zvláštní směrnicí ministerstva spotřebního průmyslu.*).

(2) Požadavky na dovoz textilních odpadových surovin se předkládají výrobně hospodářské jednotce Vlna, Sdružení podniků vlnařského průmyslu, Brno.

§ 9

Úkoly socialistických organizací

(1) Socialistické organizace jsou povinny plánovitě nabízet a dodávat odpady podle § 7 odstavec 1 písmeno a) až písmeno e) národnímu podniku Retex a srst z angorských králíků národnímu podniku Vlněna, Brno, pokud se nezpracovávají v podniku, kde vznikají, na plánovanou výrobu. Tato povinnost se nevztahuje na podniky zahraničního obchodu. Ministerstvo spotřebního průmyslu může povolit výjimku z tohoto ustanovení.

(2) Národní podnik Retex a národní podnik Vlněna jsou povinny nabídnutý průmyslový odpad odebrat.


ČÁST III

Společná a závěrečná ustanovení

§ 10

(1) Je nepřípustné odnímat sběrné suroviny a průmyslový textilní odpad jejich účelu nebo je znehodnocovat (například vyvážet je na smetiště, zavážky a podobně).

(2) Je zakázáno vyčiňování kožek a kůží po domácku.

§ 11

Sběrné suroviny a průmyslový textilní odpad musí být sbírány, skladovány a přepravovány tak, aby nedocházelo k porušování hygienických a veterinárních předpisů. Při určení místa pro skladování sběrných surovin a při zřizování místních sběren postupují sběrové podniky a místní a městské národní výbory podle pokynů orgánů hygienicko-epidemiologické služby.

§ 12

(1) Sběrové podniky jsou povinny vykonávat poradenskou činnost ve věcech hospodaření sběrnými surovinami a dohlížet na řádné hospodaření s nimi, zejména na

a) získávání a shromažďování sběrných surovin,

b) zlepšování jejich jakosti,

c) potřebu, uskladňování, třídění, úpravu, lisování nebo balení, dopravu a evidenci,

d) instruování pracovníků zabývajících se hospodařením s nimi,

e) odstraňování zjištěných nedostatků.

(2) Stejnou povinnost má národní podnik Retex, pokud jde o hospodaření průmyslovým textilním odpadem.

§ 13

Ustanovení této vyhlášky se nevztahuje na hospodaření kovovým odpadem, upravené zvláštními předpisy.*)

§ 14

Výjimky z ustanovení této vyhlášky povoluje Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány.

§ 15

Zrušuje se vyhláška ministerstva lehkého průmyslu a ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 335/1953 Ú. l. (č. 381/1953 Ú. v.), o sběru a výkupu sběrných surovin, ve znění vyhlášky č. 257/1954 Ú. l. (284/1954 Ú. v.).

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministryně spotřebního průmyslu:

Machačová-Dostálová v. r.

Vedoucí Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství:

inž. Gašparík v. r.

Poznámky pod čarou

*) Sběru nepodléhají opravitelné lepenkové obaly podle vyhlášky ministerstva chemického průmyslu č. 104/1962 Sb.

**) Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 119/1959 Ú. l., o dodávkách samovazačových motouzů, o výdeji provázkových povřísel, o vrácení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách, ve znění vyhlášky č. 145/1960 Sb.

***) Zejména vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 167/1953 Ú. l. (206/1953 Ú. v.), 137/1954 Ú. l. (163/1954 Ú. v.), 212/1959 Ú. l., 57/1961 Sb.

****) Výnos ministerstva chemického průmyslu č. 7 ze dne 10. 3. 1962, o povinném odvádění ojetých plášťů (pneumatik) a zásadách distribuce plášťů dodávaných pro náhradní potřebu (částka 24 Sb. z roku 1962).

*****) Výkup kůží z prasat je upraven vyhláškou Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků č. 48/1963 Sb., o domácích porážkách prasat a výkupu kůží z těchto porážek.

******) Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu č. 41/1962 Sb., o hospodaření odpadními tuky živočišného a rostlinného původu.

*******) Zákon č. 66/1961 Sb., o veterinární péči a vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči.

*) Vyhlášky ministerstva vnitra č. 62/1953 Ú. l., (94/1953 Ú. v.) a č. 153/1956 Ú. l.

**) Osobní hmotná zainteresovanost pracujících je upravena usnesením Státní mzdové komise z 21. června 1961 č. 45, o zásadách pro uplatňování osobní hmotné zainteresovanosti pracujících na hospodárném využívání materiálu a dosahování materiálových úspor.

***) Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků č. 48/1963 Sb., o domácích porážkách prasat a výkupu kůží z těchto porážek.

*) Výnos ministerstva spotřebního průmyslu č. 4171/1960 ze dne 9. 12. 1960, o výkupních podmínkách srsti z angorských králíků (registrováno ve Sbírce zákonů částka 85) 1960/.

*) Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb.

Přesunout nahoru