Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy a ministerstva všeobecného strojírenství o povinném výkupu opotřebených dílů silničních vozidel

Částka 2/1964
Platnost od 20.01.1964
Účinnost od 01.01.1964
Zrušeno k 01.07.1966 (38/1966 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3.

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a ministerstva všeobecného strojírenství

ze dne 29. prosince 1963

o povinném výkupu opotřebených dílů silničních vozidel

Ministerstvo dopravy a ministerstvo všeobecného strojírenství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 16 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb., a podle § 2 vládního nařízení č. 107/1949 Sb., o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu:


Povinný výkup opotřebených dílů

§ 1

(1) Opotřebené součásti, dílce, podskupiny a skupiny silničních vozidel (dále jen "díly"), které jsou opravitelné (§ 2 odst. 1), jsou opravny nebo podniky, provádějící renovaci těchto dílů (dále jen "renovační místa") povinny vykupovat. Seznam dílů podléhajících výkupu a renovačních míst je uveden v příloze této vyhlášky.

(2) Držitelé dílů podléhajících výkupu jsou povinni je odevzdat na svůj náklad renovačnímu místu nejpozději do jednoho měsíce po vymontování z vozidla; tyto díly nesmějí být odváděny do šrotu. Až do doby výkupu musí být řádně uskladněny. Vymontované díly je nutno podle jejich druhu odevzdat jen tomu renovačnímu místu, které je pro tento druh v příloze uvedeno.

§ 2

(1) O opravitelnosti dílů rozhodne renovační místo na základě technických podmínek vydaných ministerstvem všeobecného strojírenství v dohodě s ministerstvem dopravy.*)

(2) Renovační místo zaplatí držiteli za vykoupené díly výkupní cenu podle ceníku. *)

(3) Díly odevzdané k výkupu, u nichž bude při odběru od předávající organizace zjištěna jejich neopravitelnost, převezme renovační místo na potvrzení za cenu šrotu a odevzdá je do šrotu, pokud držitel nepožádá o jejich vrácení.

Renovace dílů

§ 3

(1) Držitel má právo požadovat za vykoupené opravitelné díly renovované díly v množství odpovídajícím procentu opravitelnosti při renovaci, které je pro jednotlivé díly uvedeno v příloze této vyhlášky. Pokud držitel požaduje vrácení renovovaných dílů, musí to sdělit renovačnímu místu nejpozději při předání opotřebených dílů, jinak jeho právo zanikne. Není-li u renovačního místa zaveden výměnný systém, zašle renovační místo renovované díly držiteli na svůj náklad nejpozději do tří měsíců po vykoupení opotřebených dílů.

(2) Ministerstvo všeobecného strojírenství v dohodě s ministerstvem dopravy stanoví pro jednotlivé díly termíny postupného zavádění výměnného systému.

§ 4

Renovační místo je povinno renovované díly označit při každé renovaci svou značkou na místě, na kterém nemůže být značka v provozu porušena.


Ustanovení závěrečná a zrušovací

§ 5

(1) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na ozbrojené složky ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra.

(2) Povinnost odevzdávat díly renovačnímu místu (§ 1 odst. 2) se nevztahuje na díly vymontované občany z osobních vozidel v jejich osobním vlastnictví.

§ 6

Ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem všeobecného strojírenství může povolit výjimky z ustanovení této vyhlášky.

§ 7

Zrušují se vyhláška Státního úřadu plánovacího a ministerstva dopravy č. 254/1956 Ú. l., o povinném odevzdávání některých součástí vstřikovacího zařízení naftových motorů, vyhláška ministerstva těžkého průmyslu a vnitřního obchodu č. 169/1951 Ú. l., o povinném odevzdávání starých náhradních dílů k nákladním automobilům při nákupu nových, vyhláška ministerstva těžkého průmyslu č. 234/1951 Ú. l., o některých opatřeních týkajících se nevyužitých náhradních dílů automobilů a traktorů zahraniční výroby a vyhláška ministerstva průmyslu č. 913/1949 Ú. l. I, o některých opatřeních, týkajících se nevyužitých generátorových zařízení pro automobilové a stabilní motory a jejich součásti.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1964.


Ministr dopravy:

v z. Vokáč v. r.

Ministr všeobecného strojírenství:

Poláček v. r.

Poznámky pod čarou

*) Ceník prací při renovaci automobilových dílů MVS č. 122.


PŘÍLOHA

Seznam dílů podléhajících výkupu a seznam renovačních míst

Název dílu Procento opravitelnostiRenovační místa
Tatra 111
válec 60 ČSAO Liberec Tatra-Regena, Bratislava
přední díl klikového hřídele 75 ČSAO Liberec Tatra-Regena, Bratislava ČSAO Holešov
střední díl klikového hřídele 75 ČSAO Liberec ČSAO Holešov Tatra-Regena, Bratislava
zadní díl klikového hřídele 75 ČSAO Liberec ČSAO Holešov Tatra-Regena, Bratislava
hlava válců 60 ČSAO Liberec AZL Žilina
levé a pravé závěsné rameno přední75 Tatra Slaný
levé a pravé závěsné rameno zadní65 Tatra Slaný
vačkový hřídel 65 ČSAO Holešov
ložisko NG 160 65 ČSAO Liberec
vstřikovací tryska 70 ČSAO Liberec
pístek s válečkem 50 ČSAO Liberec
Praga V3S
válec 60 ČSAO Brno AZL Žilina
přední díl klikového hřídele75 ČSAO hl. m. Praha AZL Žilina
střední díl klikového hřídele75 ČSAO hl. m. Praha AZL Žilina
zadní díl klikového hřídele75 ČSAO hl. m. Praha AZL Žilina
hlava válců 60 ČSAO Liberec ČSAO hl. m. Praha AZL Žilina
vačkový hřídel 65 ČSAO Holešov
ložisko NG 160 65 ČSAO Liberec
vstřikovací tryska 70 ČSAO Liberec
Praga S5T
válec 60 ČSAO Brno AZL Žilina
přední díl klikového hřídele75 ČSAO hl. m. Praha AZL Žilina
střední díl klikového hřídele75 ČSAO hl. m. Praha AZL Žilina
zadní díl klikového hřídele75 ČSAO hl. m. Praha AZL Žilina
hlava válců 60 ČSAO Liberec ČSAO hl. m. Praha AZL Žilina
vačkový hřídel 65 ČSAO Holešov
ložisko NG 160 65 ČSAO Liberec
vstřikovací tryska 70 ČSAO Liberec
Škoda 706
vložka válců 60 ČSAO Plzeň LIAZ Přerov
přední díl klikového hřídele 75 LIAZ Zvolen ČSAO hl. m. Praha
střední díl klikového hřídele 75 LIAZ Zvolen ČSAO hl. m. Praha
zadní díl klikového hřídele 75 LIAZ Zvolen ČSAO hl. m. Praha
hlava válců 60 LIAZ Zvolen
vačkový hřídel 70 LIAZ Přerov ČSAO Plzeň
ložisko NG 180 65 ČSAO Liberec
vstřikovací tryska 70 ČSAO Liberec
spodní víko klikové skříně 65 LIAZ Zvolen ČSAO Plzeň
Garant 30-32
válec 60 ČSAO Nové Město nad Váhom ČSAO Hořice
klikový hřídel 65 ČSAO Nové Mesto nad Váhom ČSAO Hořice
hlava válců 60 ČSAO Brno

Adresy renovačních míst:

Čs. automobilové opravny - Ústí n. L., n. p., Liberec III., U Nisy 7-9,

Tatra-Regena, ul. Februárového víťazstva 54, Bratislava,

Čs. automobilové opravny, n. p., Holešov-Samostatnost,

AZL Žilina, oprav. závod, ul. Čs. brigády, Žilina,

Tatra Slaný, Ouvalova 554, Slaný,

Čs. automobilové opravny - Brno, n. p., Špitálka 23, Brno,

Čs. automobilové opravny, n. p. hl. m. Prahy, U seřadiště 7, Praha 10,

Čs. automobilové opravny, n. p., Na Roudné 182, Plzeň-Prior,

Liberecké automobilové závody Zvolen, Moťovská cesta, Zvolen,

Liberecké automobilové závody Přerov, Palackého 27, Přerov,

Liberecké automobilové závody Zvolen, provozovna Králová nad Hronom,

Čs. automobilové opravny, n. p., Trenčianská 922, Nové Mesto nad Váhom,

Čs. automobilové opravny, n. p., Maixnerova 526, Hořice v Podkrkonoší.

Přesunout nahoru