Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 28/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

Částka 14/1964
Platnost od 13.02.1964
Účinnost od 14.08.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28.

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 4. ledna 1964

o Dohodě o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách


Dne 5. července 1962 byla v Berlíně sjednána mezi vládami Bulharské lidové republiky, Československé socialistické republiky, Maďarské lidové republiky, Mongolské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách.

Ve smyslu svého článku 14, odstavce 3 vstoupila Dohoda v platnost dne 8. května 1963. K tomuto dni Dohodu ratifikovaly Bulharská lidová republika, Německá demokratická republika a Svaz sovětských socialistických republik. Pro Polskou lidovou republiku Dohoda vstoupila v platnost dne 12. května 1963, pro Maďarskou lidovou republiku dne 9. července 1963, pro Československou socialistickou republiku dne 14. srpna 1963, pro Mongolskou lidovou republiku dne 7. září 1963 a pro Rumunskou lidovou republiku vstoupí Dohoda v platnost dne 29. ledna 1964.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách

Smluvní strany vedeny snahou o další rozvoj a posílení přátelských styků též spoluprací v oboru celnictví se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly níže podepsané svými zmocněnci, kteří po předložení svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany budou všestranně spolupracovat a vzájemně si poskytovat v celních otázkách nutnou pomoc s cílem co nejlépe zajistit kontrolu dodržování celních a devizových předpisů členských států této Dohody a zavést pokud možno největší úlevy do zbožového, cestovního a poštovního styku mezi nimi.

Článek 2

1. K dosažení cílů stanovených touto Dohodou učiní smluvní strany všechna nutná opatření směřující k urychlení celní kontroly ve zbožovém, cestovním a poštovním styku, k zdokonalení způsobů a metod této kontroly a rovněž k zamezení nezákonného dovozu, vývozu a průvozu dopravních prostředků, zboží, zavazadel, poštovních zásilek, deviz a jiných platebních prostředků a devizových hodnot, aby se vyloučila možnost poškození hospodářských nebo jiných zájmů členských států této Dohody.

2. Každá smluvní strana zajistí provádění celní kontroly ve zbožovém, cestovním a poštovním styku nejen v zájmu svého státu, nýbrž i v zájmu ostatních členských států této Dohody.

Článek 3

Smluvní strany zajistí, aby

a) dopravní prostředky, zboží, zavazadla, poštovní zásilky, devizy a jiné platební prostředky a devizové hodnoty převážené přes státní hranice byly opatřeny příslušnými doklady podle celních a devizových předpisů členských států této Dohody vztahujícími se na zbožový, cestovní a poštovní styk;

b) dopravní prostředky, zboží, zavazadla a poštovní zásilky provážené z území jednoho členského státu této Dohody přes území druhého členského státu této Dohody byly podrobeny zpravidla jen vnější celní prohlídce. Připouští-li to zákony členského státu této Dohody, může být v případě nutnosti z důvodů bezpečnostních, hygienických nebo z jiných vážných důvodů provedena jejich úplná nebo částečná vnitřní celní prohlídka.

Článek 4

Příslušné orgány smluvních stran budou vzájemně uznávat používané celní doklady, celní závěry, otisky razítek a úřední označení na dopravních prostředcích, zboží a poštovních zásilkách. Mohou rovněž vzájemně uznávat plomby a otisky razítek státních zasilatelských a dopravních organizací na dopravních prostředcích.

Článek 5

Příslušné orgány smluvních stran uskuteční podle svých možností opatření směřující k

a) zjednodušení projednávání hromadných turistických a rekreačních zájezdů, jakož i sportovních delegací;

b) provádění celní kontroly v cestovním styku během jízdy dopravních prostředků;

c) postupnému sjednocení celních předpisů, zejména pokud jde o předpisy stanovící množství předmětů, které mohou vézt osoby překračující státní hranice, jakož i množství předmětů, které je povoleno zasílat v poštovním styku;

d) vypracování a používání jednotných celních dokladů, jakož i k jejich zjednodušení;

e) vyrovnání celních úlev poskytovaných občanům jednoho z členských států této Dohody pracujícím na území druhého členského státu této Dohody.

Článek 6

Příslušné orgány zainteresovaných smluvních stran mohou, shledají-li to možným a účelným, provádět na základě příslušného ujednání uzavřeného mezi nimi

a) společné služby svých celních a jiných kontrolních orgánů na území jednoho z členských států této Dohody včetně celní kontroly v cestovním styku prováděnou během jízdy dopravních prostředků na území sousedního státu; uvedené orgány budou vykonávat svou funkci na území druhého státu podle zákonů a předpisů svého státu; jejich činnost bude mít stejné právní důsledky jako při výkonu služby na území jejich státu;

b) jednostrannou celní prohlídku zboží, zavazadel a poštovních zásilek.

Článek 7

1. Celní správy členských států této Dohody učiní společná opatření k zamezení porušování celních a devizových předpisů platných v těchto státech.

2. Za tím účelem budou celní správy

a) informovat občany svých států odjíždějící do ciziny nebo zasílající do ciziny poštovní zásilky o základních ustanoveních celních a devizových předpisů členského státu této Dohody, který tito občané navštíví, jehož územím budou projíždět, nebo na jehož území zasílají poštovní zásilky; budou rovněž informovat i o následcích nedodržování těchto předpisů;

b) oznamovat zainteresovaným celním správám členských států této Dohody údaje, které mají k dispozici a jež mohou napomáhat k odhalení nebo k boji proti porušování celních a devizových předpisů platných v těchto státech;

c) si poskytovat vzájemnou pomoc při provádění kontroly oběhu dopravních prostředků, zboží, zavazadel, poštovních zásilek, deviz a jiných platebních prostředků a devizových hodnot a rovněž v boji proti porušování celních a devizových předpisů.

Článek 8

1. Dopravní prostředky, zboží, zavazadla, poštovní zásilky, devizy a jiné platební prostředky a devizové hodnoty nezákonně dovezené z území jednoho členského státu této Dohody na území druhého členského státu této Dohody budou projednány podle zákonných předpisů toho státu, na jehož území se uvedené předměty nacházejí. Celní správy členských států této Dohody si však vzájemně předají - pokud jsou v jejich moci -

a) předměty nezákonně dovezené z území jednoho členského státu této Dohody na území druhého členského státu této Dohody, byly-li na území státu, odkud byly vyvezeny, získány v důsledku trestní činnosti;

b) předměty mající zvláštní historickou nebo uměleckou cenu, byly-li dopraveny přes státní hranice členských států této Dohody za porušení celních, devizových a jiných předpisů.

2. Předání předmětů uvedených v odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku se provede jen na žádost zainteresované celní správy členského státu této Dohody.

3. Celní správy členských států této Dohody budou rovněž

a) oznamovat zainteresovaným celním správám členských států této Dohody případy porušování celních a devizových předpisů upravujících přepravu dopravních prostředků, zboží, zavazadel, poštovních zásilek, deviz a jiných platebních prostředků a devizových hodnot přes státní hranice osobami žijícími na území jednoho z členských států této Dohody;

b) provádět na žádost zainteresovaných celních správ členských států této Dohody jiná opatření napomáhající boji proti porušování celních a devizových předpisů, kterými se upravuje přechod dopravních prostředků, zboží, zavazadel, poštovních zásilek, deviz a jiných platebních prostředků a devizových hodnot přes státní hranice, jestliže zákonodárství členského státu této Dohody, k jehož celní správě byla zaslána žádost o provedení těchto opatření, podobná jednání dovoluje.

Článek 9

1. Celní správy členských států této Dohody budou systematicky seznamovat pracovníky v oboru celnictví se zákonnými ustanoveními a služebními předpisy ostatních členských států této Dohody, jejichž dodržování musí celní orgány kontrolovat při plnění této Dohody.

2. Celní správy si za tím účelem vymění texty platných zákonných ustanovení a služebních předpisů z oboru celnictví, jakož i platné celní tiskopisy používané ve zbožovém, cestovním a poštovním styku.

3. Celní správy si vzájemně včas sdělí změny a doplňky zákonných ustanovení a služebních předpisů a celních tiskopisů uvedených v odstavci 2 tohoto článku.

Článek 10

Celní správy členských států této Dohody si budou systematicky a co nejúplněji vyměňovat písemně nebo ústně zkušenosti z provádění této Dohody.

Článek 11

1. Příslušné orgány smluvních stran mohou k uskutečnění cílů a zásad obsažených v této Dohodě uzavírat mezi sebou ujednání o speciálních otázkách.

2. Celní správy členských států této Dohody budou řešit otázky týkající se provádění této Dohody. Při řešení těchto otázek, jakož i při poskytování vzájemné pomoci jsou celní správy zásadně v přímém styku.

Článek 12

Celní správy a celní orgány členských států této Dohody si poskytují bezplatně vzájemnou pomoc.

Článek 13

1. Změny nebo dodatky k této Dohodě mohou být přijaty jen se souhlasem všech smluvních stran. Návrhy na změny nebo dodatky se oznamují depozitáři Dohody, který je do 30 dnů ode dne jejich obdržení zašle všem smluvním stranám. Stanoviska smluvních stran k návrhu na změnu nebo dodatek musí být sdělena depozitáři do 60 dnů ode dne obdržení takového návrhu.

2. Změna nebo dodatek vstupují v platnost uplynutím 90 dnů ode dne, kdy depozitář obdržel poslední potvrzení o souhlasu s navrženou změnou nebo dodatkem.

Článek 14

1. Tato Dohoda podléhá ratifikaci nebo schválení podle zákonných předpisů členských států této Dohody.

2. Ratifikační listiny nebo potvrzení o schválení této Dohody budou odevzdány do úschovy vládě Německé demokratické republiky, která je depozitářem této Dohody.

3. Tato Dohoda vstoupí v platnost uplynutím 90 dnů ode dne, kdy bude depozitáři odevzdána třetí ratifikační listina nebo potvrzení o schválení této Dohody. Pro každou z ostatních smluvních stran vstoupí tato Dohoda v platnost uplynutím 90 dnů ode dne odevzdání ratifikační listiny nebo potvrzení o schválení Dohody depozitáři.

Článek 15

1. K této Dohodě mohou se souhlasem všech smluvních stran přistoupit vlády dalších zainteresovaných států. Listina o přístupu musí být předána depozitáři této Dohody.

2. Pro vládu přistupujícího státu vstoupí Dohoda v platnost uplynutím 90 dnů ode dne, kdy depozitář obdrží poslední potvrzení o souhlasu členských států této Dohody s přístupem.

Článek 16

Každá ze smluvních stran může tuto Dohodu vypovědět písemným oznámením zaslaným depozitáři Dohody. Dohoda pozbývá pro tuto smluvní stranu platnosti rok ode dne, kdy depozitář obdržel oznámení o výpovědi.

Článek 17

Depozitář této Dohody bude informovat smluvní strany o datu uložení ratifikačních listin nebo potvrzení o schválení této Dohody, o datu nabytí platnosti Dohody pro vlády přistupujících států a o nabytí platnosti změn a dodatků této Dohody, jakož i o výpovědi této Dohody některou ze smluvních stran. Depozitář odevzdá smluvním stranám řádně ověřené opisy této Dohody.

Článek 18

Tato Dohoda byla sepsána v jednom vyhotovení v jazyce německém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Smlouva bude dána do úschovy vlády Německé demokratické republiky.

Vyhotoveno v Berlíně dne 5. července 1962.

Za vládu Bulharské lidové republiky

L. Bonev v. r.

Za vládu Německé demokratické republiky

G. Stauch v. r.

Za vládu Mongolské lidové republiky

S. Cerenbadam v. r.

Za vládu Polské lidové republiky

P. Czwojdzinski v. r.

Za vládu Rumunské lidové republiky

P. Mincuna v. r.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik

A. Morozov v. r.

Za vládu Československé socialistické republiky

St. Saur v. r.

Za vládu Maďarské lidové republiky

E. Szemelka v. r.

Přesunout nahoru