Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 211/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek

Částka 91/1964
Platnost od 31.12.1964
Účinnost od 01.04.1965
Zrušeno k 06.10.1969 (112/1969 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

211

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 23. prosince 1964

o přepravním řádu sdružené přepravy kusových zásilek

Ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 4 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, a podle § 7 vládního nařízení č. 36/1951 Sb., jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě, k provedení příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti. Pojem kusové zásilky

(1) Přepravní řád sdružené automobilové a železniční přepravy kusových zásilek (dále jen "řád") stanoví základní podmínky pro sdruženou přepravu kusových zásilek, prováděnou společně podniky Československé státní automobilové dopravy a Československými státními dráhami (dále jen "dopravce") podle jednotných podmínek a sazeb v systému územních okrsků (dále jen "okrsková přeprava").

(2) Zásilku převzatou podle podmínek tohoto řádu může dopravce přepravit též jen silničními nebo železničními vozidly.

(3) Jako kusovou zásilku dopravce přijímá k přepravě zásilku, kterou lze přepravit jednou jízdou silničního vozidla o nosnosti 5 t a jejíž jednotlivé kusy nepřesahují váhu 3 tun, délku 6,5 m, šířku 2,2 m nebo výšku 1,5 m; zásilku do 10 kg převezme dopravce jen tehdy, nelze-li ji v obci místa odesílání podat jako poštovní balík. Dopravce převezme podle zvláštní dohody jako kusovou zásilku i předměty, u nichž nejsou tyto podmínky splněny. Kusová zásilka se přejímá a vydává podle počtu a označení kusů zapsaných v přepravním listu pro kusové zásilky.

(4) Dovozné a doplňující poplatky, jakož i způsob jejich výpočtu stanoví tarif pro přepravu kusových zásilek (dále jen "tarif").

(5) Tento řád platí i pro přepravu kusových zásilek, která navazuje na mezinárodní železniční přepravu nebo po níž mezinárodní železniční přeprava následuje. *)

§ 2

Základní povinnosti dopravce a přepravců k zajištění hospodárnosti přepravy

Dopravci a přepravci jsou povinni dbát, aby se přeprava kusových zásilek uskutečňovala plánovitě a organizovaně při nejhospodárnějším využití dopravních prostředků. Zejména jsou povinni ve vzájemné spolupráci vytvářet podmínky pro urychlení a zmechanizování nakládacích a vykládacích prací, zajišťovat neporušenost zboží a dodržovat stanovené lhůty.

§ 3

Organizace přepravy

(1) Územní okrsky (dále jen "okrsky") vyhlašuje ministerstvo dopravy. Dopravce zřizuje v okrscích výpravny kusových zásilek (dále jen "VKZ"), sběrny kusových zásilek a ohlašovny podeje kusových zásilek.

(2) Dopravce přejímá a vydává kusové zásilky

a) u přepravců (např. v podnicích, závodech nebo domech přepravců),

b) ve sběrnách kusových zásilek dopravce,

c) přímo u silničních vozidel,

d) na místě stanoveném vlečkovou smlouvou, pokud bylo přepravcům povoleno nakládání a vykládání kusových zásilek na vlečkách,

e) v železničních stanicích, pokud o tom byla sjednána zvláštní dohoda.

ČÁST DRUHÁ

Přepravní podmínky

§ 4

Věci z přepravy vyloučené nebo jejichž přeprava je dovolena za zvláštních podmínek

(1) Z přepravy jako kusové zásilky jsou vyloučeny:

a) předměty, jejichž přeprava je zakázána právními předpisy nebo opatřeními orgánů státní správy, vydanými na základě těchto předpisů;

b) nebezpečné věci, jejichž přeprava je vyloučena zvláštními předpisy. *)

(2) Nebezpečné věci jsou k přepravě jako kusové zásilky připuštěny jen za zvláštních podmínek stanovených zvláštními předpisy.

(3) Snadno zkazitelné věci dopravce přijme k přepravě jako kusové zásilky podle dohody s odesílatelem jen tehdy, lze-li je z místa odeslání do místa určení přepravit výhradně silničními vozidly a jsou-li pro jejich přepravu splněny podmínky stanovené zvláštními předpisy, zejména zdravotnickými a veterinárními.

(4) Živá zvířata dopravce přijme k přepravě jako kusové zásilky podle dohody s odesílatelem, jen jsou-li ve schránách, které odpovídají podmínkám stanoveným v tarifu, a lze-li je z místa odeslání do místa určení přepravit výhradně silničními vozidly.

(5) Zjistí-li dopravce, že k přepravě byla podána zásilka s věcmi z přepravy vyloučenými, zásilku zadrží a s věcmi naloží podle ustanovení právních předpisů nebo podle opatření orgánů státní správy. Nemají-li tyto předpisy takové ustanovení a zásilka je ještě v odesílací VKZ, vrátí ji odesílateli. Je-li zásilka již na cestě, vyloučí ji z přepravy a vyrozumí o tom odesílatele s udáním důvodů vyloučení z přepravy (§ 18).

(6) Dopravce nepřevezme k přepravě kusové zásilky, které se svou povahou nebo úpravou nehodí k přepravě vzhledem k hospodárnosti přepravy, k zařízením nebo provozním prostředkům dopravce, nebo zásilky u nichž odesílatel nesplnil předepsané podmínky.

§ 5

Ohlašování podeje kusových zásilek

(1) Odesílatel je povinen podej kusových zásilek ohlásit před podacím obdobím dopravci ve VKZ, sběrně kusových zásilek nebo ohlašovně podeje kusových zásilek. Je-li odesílatelem občan, je povinen ohlásit podej zásilky jen tehdy, hodlá-li podat v jednom dni kusovou zásilku nebo více zásilek v úhrnné váze více než 500 kg nebo požaduje-li odvoz zásilky (zásilek) z domu. Při ohlášce je odesílatel povinen odevzdat řádně vyplněné přepravní listy.

(2) Odesílatel ohlašuje podej kusových zásilek na příští podací období. Nevyhlásí-li dopravce v dohodě s příslušným ONV jinak, rozumí se podacím obdobím jeden kalendářní týden, počínající pondělím a končící nedělí.

(3) Dopravce je povinen potvrdit odesílateli nejpozději předposlední den před započetím podacího období, které z ohlášených přeprav provede v podacím období, na nějž byly zásilky ohlášeny. Ohlášené přepravy, které nemůže dopravce provést v tomto období, může v ohlášce potvrdit pro další následující podací období. Nemůže-li provést tyto přepravy ani v tomto období, vyškrtne je z ohlášky podeje a přepravní listy k nim vrátí odesílateli současně s potvrzenou ohláškou. Mezi dopravcem a odesílatelem mohou být ujednány odchylky od ustanovení tohoto odstavce.

(4) K přepravě nelze ohlásit ve dvou za sebou následujících podacích obdobích kusové zásilky určené jednomu příjemci do téhož místa určení v množství, které je možno přepravit jako vozovou zásilku.

(5) Jestliže odesílatel odvolá podej nebo dopravce odvoz ohlášené a potvrzené kusové zásilky nebo její části přede dnem stanoveným pro podej zásilky, zaplatí pokutu ve výši 5,- Kčs za každých i započatých 100 kg váhy ohlášené zásilky, nejvýše 100,- Kčs za zásilku; za odvolání podeje až v den stanovený pro podej, zaplatí odesílatel pokutu 15,- Kčs za každých i započatých 100 kg váhy ohlášené zásilky, nejvýše však 300,- Kčs za zásilku.

§ 6

Přepravní listina

(1) Kusová zásilka se přepravuje spolu s "přepravním listem pro kusové zásilky" (dále jen přepravní list) a musí být určena jen do jednoho místa a jen pro jednoho příjemce. Přepravní list musí obsahovat všechny údaje potřebné pro sjednání a provedení přepravní smlouvy. Vzor přepravního listu stanoví ministerstvo dopravy v Přepravním a tarifním věstníku.

(2) S jedním přepravním listem není dovoleno podat k přepravě společně

a) věci, které pro své vlastnosti nemohou být bez závady přepravovány pohromadě na témže silničním vozidle nebo témže železničním voze s jiným zbožím, zejména nebezpečné zboží spolu s jiným zbožím,

b) drobné předměty, které by se mohly snadno ztratit, popř. poškodit, spolu s jinými předměty; oddělitelné součásti nebo drobné oddělitelné příslušenství musí být podány a označeny v přepravním listě jako zvláštní kus;

c) předměty, na jejichž přepravu se vztahují zvláštní předpisy nebo opatření orgánů státní správy (celní, veterinární apod.), spolu se zbožím, na které se takové předpisy nevztahují.

(3) Přepravní list musí odesílatel vyplnit čitelně a shodně ve všech dílech.

(4) Ten, kdo odevzdá dopravci přepravní list nebo zásilku, se považuje za oprávněného jednat jménem odesílatele, zejména měnit nebo doplňovat zápisy v přepravním listu, a též za oprávněného ke všem jednáním, která se týkají podeje zásilky.

(5) K přepravnímu listu musí odesílatel připojit listiny podle celních nebo jiných zvláštních předpisů nebo opatření orgánů státní správy. Nemohou-li být takové listiny připojeny, musí být v přepravním listu přesně označeno, kde jsou uloženy.

(6) Dopravce je oprávněn přezkoumat správnost zápisů v přepravním listu.

(7) Odesílatel a dopravce odpovídají za správnost a úplnost svých zápisů.

(8) Je-li odesílatelem zásilky socialistická organizace a neúplné nebo nesprávné uvedení adresy příjemce má za následek nepřevzetí zásilky na adrese uvedené v přepravním listu, je dopravce oprávněn vybrat od odesílatele pokutu 100,- Kčs. Zvýšené výdaje spojené s dodáním takové zásilky se uhrazují podle § 12. Zjistí-li však dopravce při podeji zásilky, že adresa příjemce je neúplná, může přijetí zásilky odmítnout; v takovém případě vybere pokutu podle § 11 odst. 2.

§ 7

Obal a stav kusových zásilek

(1) Přiměřeně podle své povahy musí být zboží podáno v řádném přepravním obalu (dále jen "obalu") tak, aby bylo chráněno za přepravy zvláště před ztrátou nebo poškozením nebo aby nepoškodilo za přepravy provozní prostředky, dopravní zařízení nebo společně přepravované zásilky, popřípadě aby neohrozilo bezpečnost zaměstnanců s ním manipulujících a chránilo je před hrubým znečištěním.

(2) Za řádný obal se považuje především obal odpovídající příslušným československým státním normám pro přepravní obaly (obalové normy ČSN), jakož i obal odpovídající jiným technickým normám schváleným ministerstvem dopravy.

(3) Dopravce nepřezkušuje řádnost nebo dostatečnost obalu nebo balení zásilky, nebo zda zásilka pro svou povahu obal vyžaduje. Zjistí-li však dopravce při převzetí zásilky, že její obal je nedostatečný nebo poškozen, nebo že nebalené zboží obal vyžaduje, a žádá-li odesílatel její přepravu a potvrdí v přepravním listu zjištěnou závadu, může dopravce zásilku převzít. V takovém případě je odesílatel povinen zaznamenat v přepravním listu údaj "přeprava na nebezpečí odesílatele" a tento záznam podepsat; je-li odesílatelem socialistická organizace, opatří takový záznam svým razítkem. Převezme-li dopravce zásilku bez obalu nebo nedostatečně balenou bez této doložky v přepravním listu, nezbavuje se tím odesílatel odpovědnosti za to, že zásilka neměla řádný obal. Dopravce však může odmítnout převzít takové zásilky k přepravě a vybrat pokutu podle § 11 odst. 2.

(4) U zásilek zvlášť cenných, jakož i u zásilek, na něž se vztahují ustanovení pro nebezpečné zboží, není záznam o vadách obalu přípustný. Takové zásilky bez řádného obalu dopravce k přepravě nepřevezme.

(5) Dopravce není povinen při převzetí zásilky přezkušovat její stav. Podá-li odesílatel k přepravě poškozenou zásilku, odpovídá za škody, které z toho vzniknou.

§ 8

Označování kusových zásilek

(1) Odesílatel je povinen jednotlivé kusy zásilky podávané k přepravě řádně označit. Označení se provádí nálepkami, a není-li to možné, štítky nebo visačkami. Označení musí být čitelné, trvanlivé a přehledné. Neoznačí-li odesílatel zásilku podle ustanovení tohoto paragrafu, může dopravce odmítnout převzetí zásilky k přepravě.

(2) Na každém kuse zásilky (bedně, balíku, svazku, přepravní skříni, paletě, nebaleném předmětu apod.) musí odesílatel uvést shodně s údaji přepravního listu:

a) název okrsku určení,

b) přesnou adresu příjemce,

c) označení písmeny a číslicemi,

d) počet kusů, je-li jedním přepravním listem podávána k přepravě zásilka o několika kusech (manipulačních jednotkách),

e) název odesílacího okrsku.

(3) Nebezpečné látky a předměty musí odesílatel opatřit nálepkami podle zvláštních předpisů.

(4) Vyžaduje-li zboží za přepravy pro svou povahu, aby s ním bylo manipulováno určitým způsobem nebo aby bylo ukládáno v určité poloze, označí odesílatel každý kus příslušnou manipulační nebo výstražnou značkou podle ČSN.

(5) Manipulačních nebo výstražných značek je dovoleno použít jen v případech odůvodněné potřeby. Na jeden obal je dovoleno použít pouze nezbytně nutný počet značek.

(6) Velikost nálepek, štítků a visaček stanoví tarif.

§ 9

Převzetí zásilek k přepravě; sjednání přepravní smlouvy

(1) Přepravní smlouva vzniká převzetím zásilky k přepravě. Převzetí zásilky k přepravě potvrdí dopravce otiskem datového razítka ve všech dílech přepravního listu. U zásilky, která byla převzata k přepravě přede dnem určeným pro podej, a u zásilky neohlášené k podeji, orazítkuje dopravce přepravní list údajem dne, kdy byla zásilka převzata (viz § 15 odst. 2).

(2) Jako doklad o převzetí zásilky k přepravě vydá dopravce odesílateli potvrzený příslušný díl přepravního listu.

§ 10

Zjišťování váhy zásilek

(1) Odesílatel je povinen udat a zapsat do přepravního listu váhu zásilky; od občanů však dopravce přijme k přepravě zásilky i bez udání váhy. Váhu těchto zásilek určí dopravce odhadem.

(2) U zásilek podaných s mezinárodním nákladním listem v železniční stanici, která je oprávněna přijímat zásilky do ciziny, zjistí stanice váhu zásilky sama.

(3) Dopravce je oprávněn přezkoumat váhu zásilky, kterou udal odesílatel nebo která byla určena odhadem. Při zjištěném rozdílu váhy platí ustanovení § 12 odst. 5 s výjimkou případu, kdy váhu zásilky určil odhadem sám dopravce podle odstavce 1 (viz § 12 odst. 6).

§ 11

Podej a odvoz kusových zásilek od odesílatele

(1) Dopravce odváží kusové zásilky od odesílatelů nebo je od nich přijímá nepřetržitě v době od 6. do 20. hodiny, a to i ve dnech pracovního klidu; je-li odesílatelem socialistická organizace, je povinna umožnit dopravci odvoz kusových zásilek ze svého podniku nebo závodu v této době. V jednotlivých okrscích může dopravce se souhlasem příslušného národního výboru stanovit odchylnou úpravu doby podávání kusových zásilek pro všechny, popř. jen pro jednotlivé socialistické organizace.

(2) Za nesplnění povinností podle odstavce 1 zaplatí odesílatel kromě náhrady za případnou marnou jízdu vozidla za každých i započatých 100 kg váhy ohlášené zásilky pokutu 15,- Kčs (viz § 39).

(3) Dopravce zaplatí za nesplnění povinností podle odstavce 1 pokutu 15,- Kčs za každých i započatých 100 kg váhy ohlášené zásilky, jestliže neodveze zásilku ještě v příslušném podacím období.

(4) Zásilky, u nichž dopravce potvrdil, že provede jejich přepravu (§ 5 odst. 3) a které nebyly v příslušném podacím období přepraveny z příčin, které jsou na straně dopravce, je dopravce povinen přepravit v následujících podacích obdobích. Netrvá-li odesílatel na přepravě v následujícím podacím období, je povinen to oznámit dopravci do 12. hodiny prvého dne nejbližšího následujícího podacího období.

(5) Nežádá-li odesílatel odvoz kusové zásilky z podniku, závodu nebo domu, přijme dopravce zásilku ve sběrně kusových zásilek v době stanovené vývěskou.

(6) Odesílatel je povinen podat kusovou zásilku najednou. Podej kusových zásilek po částech může být uskutečněn pouze po předchozí dohodě s dopravcem, který zároveň určí lhůtu, ve které musí být podej ukončen. Požádá-li o to odesílatel, potvrdí dopravce převzetí takové části zásilky na dokladu, který vyhotoví odesílatel.

(7) Kusovou zásilku na silniční vozidlo nakládá zpravidla dopravce. Váží-li zásilka nebo několik zásilek podávaných k přepravě najednou více než 500 kg anebo obsahuje-li kusy o váze větší než 60 kg, je odesílatel, pokud je jím socialistická organizace, povinen podle pokynů dopravce poskytnout přiměřenou pomoc vlastními pracovníky a prostředky, nebo má-li mechanizační prostředky, naložit zásilku sám. Přitom se řídí pokyny dopravce. Neposkytne-li odesílatel požadovanou pomoc, může dopravce odmítnout převzetí zásilky k přepravě a vybere pokutu podle odstavce 2. Jestliže to však dopravci provozní poměry dovolí, naloží a zajistí zásilku sám za poplatky stanovené tarifem.

(8) Zásilku na zvlášť přistavený přívěs nebo návěs je povinen bezpečně naložit a řádně zajistit odesílatel ve lhůtě 1 hodiny, nebylo-li s dopravcem ujednáno jinak. Jestliže přistavený přívěs nebo návěs přepravce vykládá a znovu nakládá, musí tak učinit nejdéle ve lhůtě 2 hodin, pokud nebylo s dopravcem ujednáno jinak. Nedodrží-li přepravce tyto lhůty, zaplatí poplatek stanovený tarifem. Nenaloží-li zásilku tak přehledně, aby bylo možno zjistit počet kusů a stav zásilky, je odesílatel povinen doprovodit zásilku do místa její vykládky ze silničního vozidla, aby mohl přezkoušet správné převzetí zásilky.

(9) Odesílatel je povinen umožnit dopravci plynulou a rychlou nakládku kusových zásilek ihned, nejpozději do 5 minut poté, kdy mu osádka silničního vozidla ohlásila svůj příjezd; jinak zaplatí za každých dalších započatých 15 minut až do začátku nakládky poplatek za zdržení motorového vozidla stanovený tarifem.

(10) Dopravce však není povinen čekat na začátek nakládky nebo na poskytnutí požadované pomoci při nakládce více než 10 minut, jestliže mu to provozní poměry nedovolují nebo jestliže by takovým zdržením ohrozil svoz jiných zásilek ohlášených k podeji, a to i tehdy, požádá-li o to odesílatel. V těchto případech se postupuje obdobně podle odstavce 2.

(11) Dopravce přejímá zásilky od odesílatele u silničního vozidla; odesílatel je povinen přichystat kusové zásilky na jednom místě, k němuž může silniční vozidlo zajet. Nelze-li zásilky na takovém místě předem přichystat, je odesílatel povinen po příjezdu vozidla zásilky k němu přemístit a to nejpozději do 15 minut po započetí nakládky. Odesílatel musí učinit taková opatření, aby nakládka 1 tuny netrvala déle než 10 minut; jinak zaplatí poplatek za zdržení silničního vozidla stanovený tarifem. Dopravce může na požádání odesílatele, dovolí-li mu to provozní poměry, přemístit kusové zásilky k silničnímu vozidlu sám, a to za poplatek stanovený tarifem.

§ 12

Přepravné, přirážky k dovoznému, pokuty a jejich placení

(1) Přepravné (dovozné, doplňující poplatky), přirážky k dovoznému, pokuty a popřípadě hotové výdaje, které dopravce může vypočítat při podeji, je povinen zaplatit odesílatel. Placení přepravného upravují zvláštní předpisy. *)

(2) Zjištěné rozdíly dovozného, doplňující poplatky, přirážky k dovoznému a hotové výdaje, které vzniknou po převzetí zásilky k přepravě, se zapíší do přepravního listu a doručující dopravce je vybere od příjemce.

(3) Dopravce musí dovozné, doplňující poplatky a hotové výdaje spojené s přepravou zásilky, jakož i přirážky k dovoznému zapsat odděleně a přesně označit ve všech dílech přepravního listu. K přepravnímu listu připojí doklady o hotových výdajích.

(4) Zapsal-li odesílatel do přepravního listu nepřesné, nesprávné nebo neúplné údaje (např. o obsahu nebo vlastnostech věcí), které měly za následek přijetí k přepravě věcí

a) vyloučených z přepravy,

b) pro jejichž přepravu jsou stanoveny podmínky zvláštních předpisů, aniž byly tyto podmínky dodrženy,

vybere dopravce za celou přepravní cestu z místa odeslání, kde byla zásilka přijata k přepravě až do místa určení kromě dovozného ještě přirážku ve výši pětinásobku dovozného za přepravu celé zásilky.

(5) Zjistí-li dopravce, že odesílatel zapsal do přepravního listu nesprávné, nepřesné nebo neúplné údaje o obsahu nebo váze zásilky, které měly nebo mohly mít za následek zkrácení dopravce na dovozném, vybere za celou přepravní cestu kromě dovozného za skutečně zjištěný obsah nebo skutečně zjištěnou váhu zásilky ještě přirážku ve výši pětinásobku rozdílu mezi dovozným vypočítaným podle údajů zapsaných odesílatelem v přepravním listu a dovozným vypočteným podle okolností skutečně zjištěných. Dopravce přirážku za nesprávný údaj váhy nevybírá, jestliže rozdíl mezi váhou zapsanou odesílatelem v přepravním listu a váhou zjištěnou nepřesahuje 2 % váhy zapsané odesílatelem.

(6) Dopravce přirážku za nesprávný údaj váhy nevybírá, učinil-li dopravce v přepravním listu záznam "váha určena odhadem" (§ 10 odst. 1); dopravce vybere od přepravce jen rozdíl mezi dovozným, které bylo vybráno, a dovozným, které mělo být vybráno.

(7) Přirážky k dovoznému zapíše dopravce do přepravního listu a uvede důvod.

(8) Přepravné za přepravu zásilky podané s mezinárodním nákladním listem se počítá podle Tarifu pro přepravu kusových zásilek. Vypočtené přepravné se zapíše do mezinárodního nákladního listu.

§ 13

Přeprava kusových zásilek v železničních přepravních skříních

(1) Odesílatel objednává přepravní skříně u odesílací VKZ, a to ohlášením podeje. Dopravce přichystá objednané přepravní skříně, dovolují-li mu to provozní poměry, počet vhodných skříní a jejich technický stav.

(2) Přepravní skříně není dovoleno používat

a) pro nebezpečné zboží a věci, pokud to není zvláštními předpisy výslovně dovoleno,

b) pro předměty, které by mohly poškodit nebo značně znečistit podlahu a stěny přepravní skříně,

c) v přímé přepravě po silnici, pokud nebylo mezi dopravcem a přepravcem dohodnuto jinak.

(3) Odřekne-li odesílatel přepravní skříň nebo nepřevezme-li ji po jejím dovezení nebo nepřevezme-li ji po jejím přichystání provedeném na žádost odesílatele ve VKZ ve lhůtě 4 hodin nebo vrátí-li ji prázdnou, je povinen zaplatit kromě dovozného poplatky stanovené tarifem.

(4) Odesílatel je povinen označit každou přepravní skříň podle § 8.

(5) Odesílatel je povinen využít přepravní skříň do její ložné váhy nebo jejího prostorového obsahu vyznačeného na přepravní skříni. Ložná váha vyznačená na přepravní skříni se smí překročit nejvýše o 5 %. Přetíží-li přepravce přepravní skříň nad tuto váhu a zjistí-li to dopravce, převzetí zásilky odmítne. Zjistí-li se přetížení přepravní skříně po přijetí zásilky k přepravě a neodpovídá-li váha uvedená v přepravním listu skutečnosti, vybere se kromě rozdílu dovozného a přirážky k dovoznému podle § 12 za přetížení přepravní skříně ještě pokuta 100,- Kčs.

(6) Odesílatel je povinen připravit zásilku v přepravní skříni k odvozu ve lhůtě 2 hodin, pokud nebylo s dopravcem ujednáno jinak. U přepravců, kteří nemají dvousměnný nebo nepřetržitý provoz, se do této lhůty nepočítá doba od 20. do 6. hodiny. Tato lhůta počíná

- odevzdáním přepravní skříně do podniku, závodu nebo domu odesílatele,

- za 2 hodiny po doručení zprávy odesílateli o přichystání přepravní skříně ve skladu dopravce podle odstavce 3.

Nepřipraví-li odesílatel zásilku v přepravní skříni v této lhůtě k odvozu dopravcem, který se pro ni dostavil, nebo nepřichystá-li ji k podeji ve skladu dopravce, zaplatí poplatek za zdržení přepravní skříně stanovený tarifem. Poplatek za zdržení platí až do doby nejbližšího spoje provedeného dopravcem pro příslušný směr nebo do přichystání přepravní skříně k podeji ve skladu dopravce. Kromě toho se v takových případech postupuje podle § 11 odst. 2.

(7) Příjemce je povinen zásilku v přepravní skříni odebrat, vyložit a prázdnou přepravní skříň vrátit ve lhůtě 2 hodin, pokud nebylo s dopravcem ujednáno jinak. Ustanovení odstavce 6 platí obdobně.

(8) Přepravce je povinen vrátit prázdnou přepravní skříň vyčištěnou a bez zbytků balicího materiálu; neučiní-li tak, zaplatí poplatek za vyčištění, stanovený tarifem. Přistaví-li dopravce odesílateli nevyčištěnou přepravní skříň, ač to povaha zboží vyžaduje, zaplatí dopravce odesílateli poplatek za vyčištění stanovený tarifem.

(9) Pro přepravu zboží v přepravních skříních náležejících přepravcům mohou být ujednány zvláštní podmínky.

§ 14

Dodávání a výdej kusových zásilek příjemci

(1) Dopravce je oprávněn dodávat kusové zásilky příjemcům nepřetržitě v době od 6. do 20. hodiny, a to i ve dnech pracovního klidu; je-li příjemcem socialistická organizace, je povinna umožnit dopravci dodání došlých kusových zásilek v této době. V jednotlivých okrscích může dopravce v dohodě s příslušným národním výborem stanovit odchylnou úpravu doby dodávání kusových zásilek pro všechny, popřípadě jen pro jednotlivé socialistické organizace. Dopravce je povinen vydat zásilku spolu s přepravním listem příjemci zapsanému v přepravním listu na potvrzení v příslušném díle přepravního listu. Příjemce je povinen zásilku převzít, pokud mu patří, a to i v případě, je-li zásilka neúplná nebo poškozená, jestliže mu byl vydán zápis o chybějícím zboží nebo zápis o škodě sepsaný dopravcem.

(2) Jestliže socialistická organizace neumožní dopravci dodání kusové zásilky v době podle odstavce 1, zaplatí kromě náhrady za případnou marnou jízdu vozidla pokutu 15,- Kčs za každých i započatých 100 kg váhy zásilky přichystané k dodání (viz § 39).

(3) Jestliže dopravce nedodá zásilku příjemci v předem dohodnuté době, zaplatí mu na jeho žádost za každých i započatých 100 kg zásilky pokutu 15,- Kčs (viz § 39).

(4) Příjemce je povinen dopravci umožnit aby mohl bezodkladně zajet silničním vozidlem k místu vykládky a na tomto místě zásilku převzít do 5 minut poté, kdy mu osádka silničního vozidla ohlásila svůj příjezd. Nelze-li silničním vozidlem k tomuto místu zajet, je povinen příjemce převzít zásilku na jiném vhodném místě; jinak zaplatí za každých dalších i započatých 15 minut až do doby započetí s vykládkou poplatek za zdržení silničního vozidla stanovený tarifem.

(5) Příjemce je povinen započít s převzetím zásilek ihned po příjezdu silničního vozidla, nejpozději však do 5 minut po ohlášení osádky o příjezdu; jinak zaplatí poplatek za zdržení silničního vozidla stanovený tarifem. Příjemce je povinen odebrat zásilky co nejrychleji. Trvá-li převzetí 1 tuny zásilek déle než 10 minut, zaplatí příjemce za každých dalších započatých 15 minut zdržení silničního vozidla poplatek stanovený tarifem.

(6) Zásilku ze silničního vozidla vykládá zpravidla dopravce a odevzdává ji příjemci na jednom místě. Dopravce zásilky při výdeji netřídí ani neukládá na různá místa. Váží-li zásilka nebo několik zásilek dodávaných témuž příjemci najednou více než 500 kg nebo obsahuje-li jednotlivé kusy o větší váze než 60 kg a je-li příjemcem socialistická organizace, je povinna podle pokynů dopravce poskytnout přiměřenou pomoc vlastními pracovníky a prostředky pro rychlé vyložení zásilky; nesplnil-li příjemce tuto povinnost a provedl-li dopravce vykládku sám, počítá za to poplatek stanovený tarifem. Má-li příjemce vhodné mechanizační prostředky na místě vykládky nebo má-li možnost je tam přemístit, je povinen zásilku vyložit sám. Poskytuje-li příjemce při vykládce zásilky pomoc nebo vykládá-li zásilku z vozidla sám, řídí se přitom pokyny dopravce.

(7) Dopravce však není povinen čekat na začátek vykládky nebo na poskytnutí přiměřené pomoci déle než 10 minut, jestliže mu to provozní poměry nedovolují nebo jestliže by takovým zdržením ohrozil plánovaný svoz nebo rozvoz jiných zásilek. V takových případech postupuje podle odstavce 2.

(8) Dopravce může s příjemcem dohodnout, že si zásilku ze zvlášť přistaveného silničního přívěsu nebo návěsu vyloží příjemce sám; v tom případě musí tak učinit ve lhůtě 1 hodiny. Jestliže po vyložení zásilky příjemce do téhož přívěsu nebo návěsu opět nakládá, musí tak učinit ve lhůtě 2 hodin. Mezi dopravcem a přepravcem mohou být však dohodnuty i jiné lhůty. Nedodrží-li přepravce stanovené nebo dohodnuté lhůty, zaplatí poplatek stanovený tarifem.

(9) Nemůže-li dopravce dodat zásilku z důvodů, které jsou na straně příjemce nebo bylo-li dohodnuto vydávání zásilek ve skladu dopravce, je dopravce povinen podat příjemci zprávu, kde, popřípadě kdy je zásilka přichystána k odběru. Za podání zprávy počítá dopravce poplatek stanovený tarifem. Příjemce je povinen odebrat přichystanou zásilku ve lhůtě 24 hodin (odběrní lhůta). Odběrní lhůta počíná uplynutím 24. hodiny dne, v němž byl příjemce dopravcem vyrozuměn. Končí-li odběrní lhůta v den pracovního klidu, prodlužuje se do stejné hodiny nejbližšího pracovního dne. Při odběru zásilky ze sběrny prokáže příjemce svou oprávněnost k odběru. Neodebral-li příjemce zásilku v odběrní lhůtě, zaplatí skladištné stanovené tarifem.

(10) Dopravce může zásilku, u níž odesílatel nevyloučil zápisem v přepravním listu, popřípadě příjemce písemným prohlášením u VKZ určení náhradní doručení, vydat jiné socialistické organizaci nebo osobě v okolí uvedeného místa vykládky, pokud jsou ochotny zásilku převzít a pokud osoba zásilku přejímající prokáže svou totožnost, a jde-li o zásilku určenou občanu, zaplatit též případné částky předepsané k placení příjemci (náhradní příjemce). Příjemci jsou proto povinni zajistit pro umožnění náhradního doručení prostředníka k převzetí zásilky od dopravce.

(11) Žádá-li příjemce dodání zásilky v téže obci určení na jiné místo, než které je uvedeno v přepravním listu, dopravce jeho žádosti vyhoví, pokud to provozní poměry dovolí a zásilku není třeba přeložit na jiné silniční vozidlo. Návrh na tuto změnu místa vykládky zapíše příjemce na rubu přepravního listu. Dopravce za tuto přepravu počítá přepravné podle tarifu.

(12) Požádá-li oprávněný orgán státní správy nebo soud o vydání zásilky, je dopravce povinen takové žádosti vyhovět; vydání zásilky je v takovém případě postaveno na roveň vydání zásilky příjemci. Bylo-li nutno zásilku (její část) vydat orgánu státní správy nebo soudu, je uvedený orgán nebo soud povinen převzetí zásilky potvrdit. Nezakáže-li to orgán státní správy nebo soud, zpraví dopravce o vydání zásilky odesílatele.

(13) Přijetím zásilky a přepravního listu se příjemce zavazuje, že zaplatí dopravci neuhrazené částky zapsané do přepravního listu.

(14) Nemůže-li dopravce vydat se zásilkou přepravní list, vydá příjemci se zásilkou "náhradní přepravní listinu". Prokáže-li však příjemce hodnověrně své oprávnění k odběru zásilky a odevzdá-li "Prohlášení" podle vzoru vydaného dopravcem, může dopravce vydat zásilku příjemci bez přepravní listiny.

(15) O zásilkách došlých s mezinárodním nákladním listem do železniční stanice podá stanice příjemci zprávu o příchodu zásilky a vydá mu zásilku podle předpisů platných pro železniční přepravu.

§ 15

Dodací lhůty

(1) Dopravce je povinen přepravit zásilku do místa určení ve lhůtách, které činí při vzdálenostech do 10 tarifních pásem 48 hodin, při větších vzdálenostech za každých dalších započatých 20 tarifních pásem 24 hodin. Dodací lhůta se počítá za tarifní pásmo rozhodné pro výpočet dovozného. Tarifní pásma stanoví tarif.

(2) Dodací lhůta začíná uplynutím 24. hodiny dne, ve kterém byla zásilka přijata k přepravě (§ 9 odst. 1). Byla-li zásilka přijata přede dnem stanoveným pro podej, počíná dodací lhůta uplynutím 24. hodiny dne stanoveného pro podej; u zásilky neohlášené k podeji počíná dodací lhůta uplynutím 24. hodiny dne, kdy zásilka byla odeslána (§ 9 odst. 1).

(3) Dodací lhůta se pokládá za dodrženou, jestliže před jejím uplynutím

a) zásilka byla příjemci dodána, nebo byl učiněn pokus o její dodání, nebo příjemce neučinil opatření, aby mohly být zásilky dodány v době stanovené v § 14 a příjemci byla o přichystání zásilky podána zpráva,

b) zásilka byla podle § 14 odst. 9 přichystána k odběru.

(4) Měla-li by dodací lhůta skončit v den pracovního klidu a dopravce v tento den kusové zásilky podle § 14 odst. 1 nedodává, skončí až ve stejnou hodinu příštího pracovního dne.

(5) Dodací lhůta neplyne po dobu zdržení zásilky

a) pro plnění předpisů celních nebo předpisů a opatření jiných orgánů státní správy nebo soudu,

b) pro přepravní překážku a překážku při dodání,

c) z příčiny, která je na straně přepravce,

d) od jejího příchodu do VKZ určení do doby provedené nejbližší obsluhy silničním vozidlem, stanovené vývěskou ve VKZ určení u zásilek určených do míst, která podle vývěsky nejsou obsluhována denně, nejdéle však 72 hodin po uplynutí 24. hodiny dne, ve kterém zásilka došla do VKZ.

§ 16

Plnění povinností vyplývajících z předpisů celních a předpisů jiných orgánů státní správy

(1) Za řádné a včasné plnění předpisů celních a předpisů jiných orgánů státní správy (dále jen právní předpisy), které musí být splněny před podejem zásilky k přepravě, odpovídá odesílatel.

(2) Pokud je zásilka na cestě, plní povinnosti stanovené právními předpisy dopravce. Není-li řízení na cestě skončeno do 24 hodin od příchodu zásilky do místa řízení a vzniklo-li zdržení z příčin, které jsou na straně přepravce, vybere dopravce při překročení této lhůty skladištné podle tarifu.

(3) Odesílatel je oprávněn označit v přepravním listu místo, ve kterém mají být právní předpisy splněny. Má právo též navrhnout způsob řízení.

(4) Označí-li odesílatel pro plnění povinností stanovených právními předpisy místo, ve kterém je nelze splnit, nebo předepíše-li takový způsob řízení, které se nemůže provést, učiní dopravce, co uzná pro oprávněného za nejvýhodnější, a zpraví ho co nejrychleji o učiněných opatřeních. Za zdržení zásilky z toho vzniklé počítá dopravce po uplynutí 24. hodin od příchodu zásilky skladištné podle tarifu. Poplatky a hotové výdaje zapíše do přepravní listiny.

(5) V okrsku určení je povinen provést úkony, které jsou uloženy právními předpisy, sám příjemce. Za tím účelem musí příjemce dříve přijmout přepravní listinu a začít s plněním právních předpisů v odběrní lhůtě. Nepřijme-li příjemce přepravní listinu nebo nezačne-li s úkony v této lhůtě, je dopravce oprávněn tyto úkony provést podle odstavce 3 sám. Odběrní lhůta podle § 14 odst. 9 se neprodlužuje z důvodů plnění právních předpisů.

(6) Je-li po vykonané přepravě třeba podle právních předpisů dezinfikovat vozidlo, provede dezinfekci dopravce za poplatek stanovený tarifem, nebo příjemce na požádání dopravce, má-li k tomu potřebné zařízení.

(7) Za výkony plněné dopravcem podle právních předpisů vybírá dopravce poplatky stanovené tarifem.

(8) Dopravce odmítne přijetí zásilky k přepravě, jejíž závěra, předepsaná podle právních předpisů, zejména celních, je poškozena nebo vadná.

(9) Odesílatel je povinen připojit k přepravní listině (mezinárodnímu nákladnímu listu) doklady předepsané právními předpisy před podáním zásilky dopravci k přepravě a zapsat tyto listiny do přepravního listu. Nestanoví-li právní předpisy jinak, smějí se tyto listiny týkat pouze zboží, které je uvedeno v přepravním listu. Nemohou-li být takové listiny připojeny k přepravnímu listu, poněvadž jsou uloženy u dopravce, na celnici nebo u jiného orgánu státní správy, musí být v přepravním listu přesně označeno, kde jsou uloženy.

(10) Dopravce není povinen zkoumat, jsou-li připojené listiny správné, přesné nebo úplné. Zjistí-li však, že listiny chybějí nebo že mají závady, pro které nelze právní předpisy splnit, může dopravce přijetí zásilky k přepravě odmítnout.

(11) Chybějí-li listiny, jsou-li nesprávné, nepřesné nebo neúplné, podá dopravce odesílateli, a je-li třeba, i příjemci zprávu o závadě ihned po jejím zjištění. K urovnání závady se poskytuje lhůta 3 dnů. Tato lhůta počíná uplynutím dne, ve kterém dopravce odeslal výzvu k urovnání. Po jejím uplynutí se počítá skladištné podle tarifu.

(12) Pokud se dopravce nezprostí odpovědnosti podle obecných předpisů, odpovídá za následky ztráty, nepoužití nebo nesprávného použití právních listin, které jsou zapsány v přepravní listině a které ji doprovázejí nebo které mu byly svěřeny. Náhrada škody, kterou by měl platit, nesmí však být nikdy vyšší než náhrada, kterou by byl povinen zaplatit při ztrátě zboží podle tohoto řádu.

§ 17

Změny přepravní smlouvy

(1) Odesílatel může navrhnout, aby byla zásilka

a) dodána jinému příjemci v témže místě určení,

b) dodána témuž nebo jinému příjemci v jiném místě určení téhož okrsku,

c) dodána témuž nebo jinému příjemci v jiném okrsku,

d) vrácena odesílateli do místa odeslání.

Návrh na změnu přepravní smlouvy může provést odesílací VKZ, dokud zásilka nebyla odeslána, jinak VKZ určení.

(2) Příjemce může navrhnout, aby byla zásilka

a) dodána jinému příjemci v témže místě určení,

b) dodána jemu nebo jinému příjemci v jiném místě určení téhož okrsku,

c) dodána jemu nebo jinému příjemci v jiném okrsku.

Návrh na změnu přepravní smlouvy může v uvedených případech provést jen původní VKZ určení.

(3) Návrh na změnu přepravní smlouvy nesmí mít za následek rozdělení zásilky.

(4) Mění-li se přepravní smlouva, počítá se dovozné odděleně z původního místa odeslání do původního místa určení a odděleně z původního místa určení do nového místa určení.

(5) Změnit přepravní smlouvu u jedné zásilky lze jen jednou.

§ 18

Přepravní překážky

(1) Vyskytne-li se po přijetí kusové zásilky k přepravě překážka, pro kterou nelze s přepravou zásilky započít nebo v přepravě pokračovat, vyzve dopravce odesílatele telegraficky, dálnopisem nebo průkazně telefonicky, aby navrhl, jak se zásilkou naložit.

(2) Dopravce není povinen vyzvat odesílatele k podání návrhu, jde-li o přepravní překážku přechodného rázu ne delší 7 dnů.

(3) Odesílatel je povinen dát jakýkoli proveditelný návrh. Dá-li návrh na změnu přepravní smlouvy, postupuje se podle § 17.

(4) Pomine-li přepravní překážka před příchodem odesílatelova návrhu, odešle dopravce zásilku do místa určení, aniž vyčká návrhu a podá o tom odesílateli ihned zprávu.

(5) Pro návrh odesílatele se u zásilky zadržené pro přepravní překážku, o které dopravce odesílatele zpravil, poskytuje třídenní lhůta. Lhůta počíná uplynutím dne, ve kterém byla zpráva odesílateli odeslána. Po uplynutí této lhůty počítá dopravce skladištné stanovené tarifem.

(6) Není-li možné zpravit odesílatele o přepravní překážce nebo nedošel-li od odesílatele návrh ve lhůtě stanovené odstavcem 5 nebo došel-li v této lhůtě návrh neproveditelný, může dopravce přistoupit k likvidaci zásilky podle § 20.

§ 19

Překážky při dodání

(1) Odmítne-li příjemce zásilku převzít, nebo nelze-li vypátrat příjemce nebo neodebral-li příjemce zásilku uloženou ve skladu dopravce ve lhůtě stanovené v § 14 odst. 9, anebo nastane-li jiná překážka při dodání, podá o tom dopravce odesílateli zprávu a vyžádá si jeho návrh; současně mu oznámí, že nepodá-li proveditelný návrh, bude zásilka likvidována podle § 20.

(2) O podání návrhu odesílatele a jeho provedení platí ustanovení § 18 odst. 3 obdobně.

(3) Pomine-li překážka při dodání dříve, než dojde návrh odesílatele, odevzdá dopravce zásilku příjemci. O dodání zásilky zpraví odesílatele.

(4) Nedojde-li proveditelný návrh do 10 dnů po odeslání zprávy o překážce při dodání, dopravce provede likvidaci podle § 20.

(5) Vznikne-li překážka při dodání po změně přepravní smlouvy, kterou navrhl příjemce zásilky podle § 17, zpraví dopravce o překážce příjemce, který dal návrh. Ustanovení § 17 o právech a povinnostech odesílatele platí také pro tohoto příjemce.

§ 20

Likvidace kusových zásilek

(1) Dopravce provádí likvidaci neodebrané nebo nedoručitelné kusové zásilky buď odevzdáním věci organizaci oprávněné ji převzít, nebo prodejem, popřípadě výjimečně zničením obsahu zásilky za podmínek stanovených právními předpisy. O prodeji nebo zničení sepíše dopravce zápis.

(2) Zařízení a předměty podléhající likvidaci, avšak upotřebitelné v silničním nebo v železničním provozu, se odevzdávají příslušným útvarům ČSAD nebo ČSD.

(3) K likvidaci zásilky přikročí dopravce po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne, ve kterém byla podána oprávněnému zpráva o zamýšlené likvidaci. Jde-li o zásilky snadno zkazitelného zboží nebo o zásilky živých zvířat, je dopravce oprávněn přikročit k likvidaci podle povahy a stavu zásilky i dříve.

(4) Zmenšila-li by se uložením zásilky nepoměrně její hodnota, nebo byly-li by náhrady a hotové výdaje spojené s uložením zásilky, neúměrné její hodnotě, může dopravce uskutečnit prodej i dříve.

(5) Dopravce zpraví odesílatele i příjemce, jsou-li známi, o zamýšlené likvidaci.

(6) Z výtěžku likvidace se uhradí přednostně pohledávky zapsané v přepravním listu a pak pohledávky orgánů státní správy. Zbytek vyplatí dopravce

- příjemci, jestliže přijal přepravní list a předložil-li doklad o zaplacení zboží;

- odesílateli v ostatních případech

Právo na výplatu částky zaniká po jednom roce; částky z výtěžku likvidace, které nemohly být do té doby oprávněnému vyplaceny, odvedou se do státního rozpočtu.

(7) Nestačí-li výtěžek likvidace na úhradu pohledávek dopravce, je oprávněný z přepravní smlouvy povinen uhradit dopravci příslušné částky.

(8) O provedené likvidaci a jejím výsledku podá dopravce zprávu odesílateli a příjemci, pokud jsou známi.

§ 21

Kusové zásilky tvořené ze železničních vozových zásilek

Ustanovení tohoto řádu platí také pro přepravu kusových zásilek došlých jako železniční vozová zásilka do železniční stanice v níž je VKZ a určené do míst v jednom okrsku.

§ 22

Odchylná ustanovení pro přepravu kusových zásilek v okrskové přepravě jen silničními vozidly

Pro přepravu kusových zásilek přepravovaných v okrskové přepravě jen po silnici může odesílatel ujednat s podací VKZ odchylky přepravních podmínek, a to jen pokud jde

a) o rozměry jednotlivých kusů zásilky (§ 1),

b) o podmínky pro přepravu zásilek, jejichž přeprava je dovolena za zvláštních podmínek (§ 4),

c) o ohlašování zásilek k podeji (§ 5),

d) o obal kusových zásilek (§ 7),

e) o označování kusových zásilek (§ 8),

f) o zjišťování váhy zásilek (§ 10),

g) o dodací lhůty (§ 15).

ČÁST TŘETÍ

Odpovědnost dopravce, odesílatelů a příjemců z přepravní smlouvy

§ 23

Všeobecná ustanovení

Dopravce odpovídá z přepravní smlouvy přepravci a přepravce odpovídá z přepravní smlouvy dopravci podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, hospodářského zákoníku a ustanovení tohoto řádu.

§ 24

Odpovědnost dopravce za ztrátu nebo poškození zásilky

(1) Dopravce odpovídá za škody, které vzniknou na přepravované zásilce ztrátou nebo poškozením v době od převzetí zásilky k přepravě až do jejího vydání.

(2) Dopravce se své odpovědnosti za ztrátu nebo poškození zprostí, jestliže ztráta nebo poškození byly způsobeny

a) okolností, kterou dopravce nemohl odvrátit,

b) odesílatelem nebo příjemcem,

c) vadností zásilky,

d) vadností obalů nebo balení,

e) zvláštní povahou zásilky.

(3) Důkaz o tom, že ztráta nebo poškození vznikly z příčin uvedených v odstavci 2, písmene a) b) c), přísluší dopravci. Mohla-li podle okolností případu vzniknout ztráta nebo poškození z příčin uvedených v odstavci 2, písmene d) a e), má se za to, že z nich škoda vznikla. Oprávněný má však právo dokázat, že škoda nevznikla zcela nebo zčásti z těchto příčin.

(4) Došla-li zásilka v nepoškozené přepravní skříni s neporušenými plombami nebo zámky odesílatele nebo v nepoškozeném obalu, musí oprávněný, dožaduje-li se náhrady za ztrátu, dokázat, že ke ztrátě došlo během přepravy.

(5) Údaj o váze v přepravním listu je důkazem proti dopravci jen tehdy, jestliže dopravce váhu zjistil při podeji a vyznačil v přepravním listu.

(6) U zboží, které pro své přirozené vlastnosti ztrácí za přepravy na váze, odpovídá dopravce jen za část ztráty, která přesahuje

a) 2 % váhy zboží tekutého nebo podaného k přepravě ve vlhkém stavu, jakož i tohoto zboží: kůže zpracované (usně) a kůže surové, sůl, tabák, klihovka a čerstvá zelenina;

b) 1,5 % váhy tohoto zboží: dříví palivové a dříví surové, stavební hmoty nerostného původu, hmoty keramické, jíl, lupky, ryby solené a sušené, tuky, dřevěné uhlí;

c) 1 % váhy tohoto zboží: hnojivo, chmel, koření, stromová kůra, maso zmrazené, mýdlo, paliva nerostná tuhá, nepraná srst, nepraná vlna;

d) 0,5 % u ostatního zboží, které podléhá rovněž ztrátě na váze za přepravy.

(7) Ustanovení odstavce 6 se nevztahuje na zboží přepravované v neprodyšném obalu (zaletovaném nebo zalitém voskem, smolou apod.).

§ 25

Domněnka o ztrátě zásilky

(1) Oprávněný může pokládat kusovou zásilku za ztracenou a žádat náhradu za ztrátu, jestliže mu nebyla dodána nebo přichystána k výdeji do 30 dnů po uplynutí dodací lhůty. Obsahuje-li zásilka snadno zkazitelné zboží, zkracuje se lhůta na 5 dní.

(2) Byla-li zásilka nalezena po vyplacení náhrady, nabídne ji dopravce oprávněnému. Oprávněný má právo požádat dopravce, aby mu zásilka byla dodána do původního místa určení do domu (závodu) nebo přichystána k odběru ve sběrně. Dopravce jeho žádosti vyhoví, jestliže oprávněný vrátí náhradu, která mu byla vyplacena. Nedojde-li odpověď oprávněného do 10 dnů po odeslání nabídky, nebo odmítne-li oprávněný nalezenou kusovou zásilku převzít, dopravce provede likvidaci podle § 20.

§ 26

Výše náhrady za ztrátu

(1) Je-li dopravce podle ustanovení tohoto řádu povinen nahradit úplnou nebo částečnou ztrátu, vyplatí oprávněnému bez náhrady další škody částku vypočtenou zpravidla podle faktury dodavatele. Není-li ve faktuře uvedena daň z obratu, ačkoliv dodávka byla provedena s daní z obratu, připočte se k ceně uvedené ve faktuře daň z obratu a datum jejího odvodu. K této ceně se připočítává, pokud v ní již není obsažena,

a) cena obalu podle cen stanovených na základě cenových předpisů v příslušných cenících po příslušné srážce za opotřebení obalu,

b) částka vedlejších výdajů zaplacených v souvislosti s podejem kusové zásilky.

(2) Kromě náhrady za úplnou nebo částečnou ztrátu hradí dopravce částky, které mu byly zaplaceny za přepravu, a to úměrně ke ztracené části zásilky, pokud tyto částky nejsou již obsaženy v ceně zboží.

(3) Nelze-li skutečnou cenu určit podle faktury dodavatele ani podle stanovených cen a nebylo-li o její výši dosaženo ani dohody, určí se cena pro vypočtení výše náhrady znaleckým odhadem. Oprávněný hradí náklad znaleckého odhadu, je-li odhadnutá cena nižší než cena požadovaná.

§ 27

Výše náhrady za poškození zásilky

(1) Při poškození kusové zásilky je dopravce povinen zaplatit oprávněnému částku, o kterou se zmenšila cena zboží zjištěná podle § 26.

(2) U předmětů, které lze opravit, se určuje částka, o níž se zmenšila cena předmětu, zpravidla fakturou za opravu nebo znaleckým odhadem. Nelze-li předměty opravit v místě určení, nahradí dopravce oprávněnému též přepravné zaplacené za přepravu do nejbližšího místa, kde bylo možno opravu provést a zpět. Dále nahradí dopravce oprávněnému případné nezbytné výdaje za třídění a úpravu poškozeného zboží. Náhrada škody se poskytuje jen do výše částky náhrady za ztrátu poškozeného předmětu.

§ 28

Odpovědnost za překročení dodací lhůty

(1) Za překročení dodací lhůty je dopravce povinen zaplatit příjemci na jeho žádost pokutu ve výši jedné desetiny dovozného za každých i započatých 24 hodin, o které byla dodací lhůta překročena, nejvýše však polovinu dovozného.

(2) Utrpěl-li příjemce překročením dodací lhůty škodu, vyplatí mu dopravce na jeho žádost náhradu škody, nejvýše však částku zaplaceného dovozného.

(3) Příjemce nemá právo na pokutu za překročení dodací lhůty nebo náhradu škody podle odstavců 1 a 2, byla-li oprávněnému přiznána náhrada za ztrátu celé zásilky.

(4) Je-li dopravce povinen nahradit ztrátu kusové zásilky a došlo-li zároveň k překročení dodací lhůty, vyplatí příjemci pokutu nebo náhradu škody podle odstavců 1 a 2 za neztracenou část

§ 29

Odpovědnost odesílatele a příjemce z přepravní smlouvy

Dopravci odpovídá z přepravní smlouvy

a) odesílatel, dokud příjemce nepřevzal zásilku nebo přepravní list;

b) příjemce, jakmile přijal zásilku nebo přepravní list;

c) původní příjemce, změnil-li přepravní smlouvu, až do přijetí zásilky nebo přepravního listu novým příjemcem.

ČÁST ČTVRTÁ

Zápisy, reklamace, žaloby a arbitrážní žádosti

§ 30

Zápisy

(1) Okolnosti, které mohou zakládat majetkovou odpovědnost dopravce a přepravců, se zjišťují zpravidla zápisem, který je podkladem pro uplatnění práv. Zápis sepisuje dopravce podle skutečností, které zjistil.

(2) Zjistí-li dopravce ztrátu nebo poškození nebo okolnosti tomu nasvědčující, nebo zjistí-li to při odběru příjemce, je dopravce povinen zjistit stav zásilky a sepsat zápis.

(3) Zápis potvrdí svým podpisem příjemce i osoby, které se účastnili jeho sepsání. Nesouhlasí-li příjemce s obsahem zápisu, je povinen v něm uvést, s kterým údajem nesouhlasí a z jakého důvodu.

(4) Zjistí-li příjemce při odběru zásilky zjevnou porušenost nebo neúplnost zásilky nebo okolnosti tomu nasvědčující, je povinen požádat dopravce nejpozději při odběru zásilky o zjištění jejího stavu a popřípadě o sepsání zápisu. Příjemce je v takovém případě oprávněn odmítnout odběr zásilky, dokud dopravce nevyhoví jeho žádosti; nemůže-li dopravce zjistit přesný stav zásilky a sepsat příslušný zápis ihned při jejím výdeji, sepíše zaměstnanec dopravce vydávající takovou zásilku o závadě hlášenku, jejíž průpis vydá příjemci. Stav zásilky zjistí a příslušný zápis sepíše dopravce dodatečně. V takovém případě je příjemce povinen ponechat zásilku v nezměněném stavu až do příchodu zaměstnance dopravce oprávněného k sepsání zápisu.

(5) Dopravce vydá přepravci zdarma průpis zápisu. Průpis zápisu na ztrátu celé zásilky vydá dopravce příjemci na jeho žádost po 30 dnech po uplynutí dodací lhůty a u zboží snadno zkazitelného po 5 dnech po uplynutí dodací lhůty.

§ 31

Oprávnění k reklamacím u dopravce

Veškerá práva, která má přepravce vůči dopravci podle tohoto řádu, lze uplatnit reklamací u dopravce; s reklamací je přepravce povinen předložit příslušný díl přepravního listu a doklady podle § 33.

§ 32

Omezení práv při reklamacích

Socialistické organizace nemohou uplatňovat své právo vůči dopravci a dopravce nemůže uplatňovat své právo vůči socialistické organizaci, jde-li v jednotlivých případech o částku nepřevyšující 10,- Kčs. Toto omezení neplatí, opakují-li se případy odůvodněných reklamací soustavně.

§ 33

Příslušnost místa k podávání reklamací.

Náležitosti a vyřizování reklamací

(1) Právo z přepravy kusových zásilek musí socialistická organizace uplatnit písemnou reklamací; uplatňuje-li občan právo ústní reklamací, vyhotoví o ní dopravce zápis. Právo musí být uplatněno

a) v případě přeplatku přepravného u VKZ, u níž příslušná částka byla placena,

b) v ostatních případech u VKZ příslušné pro místo určení.

Nevyřídí-li reklamaci VKZ sama, vyrozumí oprávněného o tom, který útvar dopravce reklamaci vyřídí.

(2) Bude-li reklamace uplatněna u místa nepříslušného, postoupí ji toto místo ihned místu příslušnému, přičemž se oprávněnému lhůta pro její podání zachovává; o postoupení reklamace vyrozumí oprávněného.

(3) V reklamaci musí oprávněný vymezit své požadavky a stručně je odůvodnit; dále musí připojit doklady osvědčující oprávněnost reklamace.

(4) Nebudou-li k reklamaci připojeny stanovené doklady, dopravce vyzve ihned oprávněného k předložení chybějících dokladů a stanoví mu přiměřenou lhůtu, nikoliv však kratší než 8 dní. Budou-li tyto doklady odeslány, popř. předloženy ve stanovené lhůtě, platí, že reklamace byla řádně podána.

§ 34

Lhůty pro uplatňování práv přepravce reklamací

Zánik práva

(1) Práva z přepravní smlouvy je oprávněný povinen uplatnit reklamací u dopravce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců, a to

a) je-li oprávněným občan, ode dne vydání zásilky příjemci (§ 14), nebo jestliže zásilka nebyla vydána, ode dne vzniku přepravní smlouvy (§ 9),

b) je-li oprávněným socialistická organizace, ode dne vzniku přepravní smlouvy (§ 9).

Není-li právo uplatněno reklamací v uvedených lhůtách, zaniká.

(2) Jiná práva z přepravy, kromě práva na náhradu škody z přepravní smlouvy (např. na vrácení pokuty za nesplnění podeje kusové zásilky k podeji přihlášené, za neumožnění podeje nebo dodání kusové zásilky v době stanovené § 11 a 14, pokuty za nesprávné uvedení adresy příjemce v přepravním listu, stanovené § 6 odst. 8) uplatní bez zbytečného odkladu

a) občan podle ustanovení občanského zákoníku,

b) socialistická organizace reklamací u dopravce, nejpozději do 6 měsíců od vzniku příslušného práva; neuplatní-li je v uvedené lhůtě, právo zaniká.

§ 35

Lhůty pro vyřízení reklamace dopravcem

Uplatnění práva návrhem u soudu a arbitrážní žádosti

(1) Dopravce je povinen vyřídit podanou reklamaci a zpravit oprávněného o uznání nebo zamítnutí jeho požadavku co nejdříve, nejpozději však do 3 měsíců ode dne odeslání reklamace poštou, popř. ode dne osobního doručení reklamace. Tato lhůta počíná dnem následujícím po dni, ve kterém byla reklamace podána na poštu, popř. po dni, ve kterém byla osobně předložena.

(2) Práva, o nichž rozhoduje soud nebo hospodářská arbitráž, mohou být uplatněna u soudu nebo u hospodářské arbitráže proti příslušné dráze nebo proti příslušnému národnímu podniku ČSAD, a to podle toho, která z uvedených organizací reklamaci vyřídila. Nedojde-li oprávněnému vyřízení reklamace ve stanovené lhůtě, mohou být tato práva uplatněna podle jeho volby proti jedné z uvedených organizací s výjimkou případu, kdy přepravu prováděla pouze jedna z uvedených organizací.

§ 36

Lhůty pro uplatnění nároků dopravce

Zánik práv

Pro uplatnění a zánik práva dopravce vůči přepravcům platí ustanovení občanského zákoníku a hospodářského zákoníku.

ČÁST PÁTÁ

Společná ustanovení

§ 37

Přeplatky a nedoplatky

Dopravce a přepravci jsou povinni zaplatit nedoplatky a vrátit přeplatky, pokud je zjistí, do 15 dnů po jejich zjištění, aniž by vyčkávali reklamaci nebo výzvu k zaplacení, popř. do 15 dnů ode dne, kdy dostali výzvu k zaplacení nebo vrácení.

§ 38

Zákaz přepravy

Vyhlásilo-li ministerstvo dopravy, zejména při živelních pohromách nebo při přerušení provozu na přepravní cestě nebo z důvodů opatření orgánů státní správy, zákaz přepravy všech nebo některých kusových zásilek pro všechny nebo určité směry nebo pro určitá místa, je dopravce povinen upozornit na to vhodným způsobem přepravní veřejnost, především vývěskami ve VKZ.

§ 39

Výjimky z povinnosti placení pokut

(1) Přepravce neplatí pokuty, stanovené v § 11 odst. 2 a § 14 odst. 2, jestliže se podej nebo dodání zásilky neuskutečnily

a) pro nehodu na závodě, znemožňující podání nebo dodání zásilky,

b) pro požár nebo povodeň,

c) pro zákaz přepravy.

(2) Dopravce neplatí pokuty, stanovené v § 11 odst. 3 a § 14 odst. 3, nemohly-li být zásilky ohlášené k podeji odvezeny nebo nemohly-li být dodány

a) pro nehodu na dopravních zařízeních, znemožňující odvoz nebo dodání kusových zásilek,

b) pro požár, povodeň, sněhové závěje, nesjízdnost cest a mimořádné mrazy,

c) pro zákaz přepravy.


§ 40

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se vyhláška č. 266/1956 Ú. l., kterou se vydává přepravní řád pro železniční a automobilovou přepravu kusových zásilek ve znění vyhlášky č. 26/1963 Sb.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1965.


Ministr:

Indra v. r.

Poznámky pod čarou

*) Ustanovení o přepravě dovozních a vývozních kusových zásilek jsou uvedena v § 10 odst. 2, § 12 odst. 8, § 14 odst. 14 a § 16.

*) Za zvláštní předpis platí t. č. zvláštní podmínky pro přepravu nebezpečného zboží (PNZ), vydané jako příloha 1 k Železničnímu přepravnímu řádu.

*) Směrnice SBČS č. 136/1955 Ú. l. o placení přepravného hospodářskými a rozpočtovými organizacemi dopravním organizacím výběrkami přepravného a o poskytování zúčtovacích úvěrů na přepravné a směrnice SBČS č. 170/1956 Ú. l. o platebním a zúčtovacím styku.

Přesunout nahoru