Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 206/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou

Částka 89/1964
Platnost od 24.12.1964
Účinnost od 16.09.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

206

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 2. listopadu 1964

o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou


Dne 9. března 1964 byla v Alžíru podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou.

Dohoda podle svého článku 24 vstoupila v platnost výměnou nót a jejím schválením, tj. dnem 16. září 1964.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

dr. Gregor v. r.


DOHODA

o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Alžírské demokratické lidové republiky vedeny přáním napomáhat rozvoji letecké dopravy mezi svými zeměmi a uskutečňovat v této oblasti co nejširší mezinárodní spolupráci a vycházejíce zejména ze zásad a ustanovení Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsané dne 7. prosince 1944 v Chicagu, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany si poskytují vzájemně práva a výhody stanovené touto Dohodou za účelem zřízení mezinárodních leteckých služeb uvedených v Příloze.

ČÁST I.

Definice

Článek 2

Při uskutečňování této Dohody a její Přílohy:

1. výraz „území“ má význam stanovený v článku 2 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví;

2. výraz „letecké úřady“ znamená: pokud jde o Československou socialistickou republiku ministerstvo dopravy, správu civilního letectví a pokud jde o Alžírskou demokratickou lidovou republiku ministerstvo rekonstrukce, veřejných prací a dopravy, podředitelství civilního letectví, nebo v obou případech kterýkoli orgán oprávněný k provádění funkcí, které jsou v současné době vykonávány uvedenými úřady;

3. výrazy „dohodnuté služby“ a „stanovené tratě“ znamenají mezinárodní letecké služby a tratě stanovené v Příloze k této Dohodě;

4. výraz „určené podniky“ znamená letecké dopravní podniky určené příslušnými vládami k provozování dohodnutých služeb.

ČÁST II.

Všeobecná ustanovení

Článek 3

Zákony a předpisy každé smluvní strany týkající se vstupu na její území, pobytu na tomto území nebo výstupu z něho, letadel provozujících mezinárodní lety nebo provozu těchto letadel na jejím území, platí pro letadla druhé smluvní strany.

Posádky, cestující a odesílatelé zboží se musí podrobit buď osobně nebo prostřednictvím třetí osoby jednající na jejich účet a jejich jménem zákonům a předpisům, podle nichž se na území každé ze smluvních stran řídí vstup, pobyt a výstup posádek, cestujících a zboží, jako jsou předpisy o vstupu, přistěhovalectví, vystěhovalectví, pasových formalitách, formalitách výstupu, clech, zdravotnictví a devizovém hospodářství.

Článek 4

Osvědčení o letové způsobilosti, diplomy a letecké legitimace vydané nebo uznané za platné jednou ze smluvních stran se uznávají, pokud neprošla jejich platnost, za platné druhou smluvní stranou pro účely provozování dohodnutých leteckých služeb.

Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo neuznat pro létání nad svým územím za platné diplomy a letecké legitimace vydané jejím vlastním státním příslušníkům druhou smluvní stranou v případě, že tyto diplomy a letecké legitimace neodpovídají podmínkám stanoveným Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

Článek 5

1. Letadla používaná v mezinárodním provozu leteckým dopravním podnikem určeným jednou smluvní stranou, jakož i jejich obvyklé palubní vybavení, náhradní díly, zásoby pohonných hmot a mazacích olejů, palubní zásoby (včetně potravin, nápojů, tabákových výrobků) budou při příletu na území druhé smluvní strany za podmínek stanovených celními předpisy této smluvní strany a za podmínky, že toto zařízení a zásoby zůstanou na palubě letadel až do doby jejich zpětného vývozu osvobozeny od cla, inspekčních poplatků a jiných podobných dávek a poplatků.

2. S výjimkou poplatků a dávek za poskytnuté služby budou stejně a za stejných podmínek osvobozeny od týchž poplatků a dávek:

a) pohonné hmoty a mazací oleje vzaté na palubu letadla na území jedné smluvní strany a určené pro potřebu letadel používaných v mezinárodním provozu leteckými dopravními podniky určenými druhou smluvní stranou k provozování dohodnutých služeb, i když tyto zásoby mají být použity pro úsek letu nad územím smluvní strany, na němž byly naloženy;

b) palubní zásoby vzaté na území jedné smluvní strany v mezích stanovených úřady této smluvní strany na palubu letadel používaných v mezinárodním provozu leteckými dopravními podniky určenými jednou ze smluvních stran pro provozování dohodnutých služeb;

c) náhradní díly dovezené na území jedné smluvní strany pro údržbu nebo opravy letadel používaných v mezinárodním provozu leteckými dopravními podniky určenými druhou smluvní stranou.

3. Obvyklé palubní vybavení, zásoby pohonných a mazacích olejů, palubní zásoby, jakož i náhradní díly, které jsou na palubě letadel jedné smluvní strany používaných v mezinárodním provozu, budou moci být vyloženy na území druhé smluvní strany se souhlasem celních úřadů této smluvní strany . V tomto případě budou pod dohledem uvedených celních úřadů až do doby jejich zpětného vývozu nebo celního odbavení, přičemž zůstávají k dispozici podniku, který je jejich vlastníkem.

4. Zařízení, zásoby a všechen materiál zvýhodněný při vstupu na území jedné smluvní strany ve smyslu předchozích odstavců nebude moci být zcizen bez souhlasu celních úřadů této smluvní strany.

Článek 6

Každá smluvní strana má právo odmítnout oprávnění k provozu podniku určenému druhou smluvní stranou nebo toto oprávnění odvolat, jestliže se důvodně domnívá, že není prokázáno, že převážná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto podniku jsou v rukou druhé smluvní strany nebo jejích státních příslušníků, nebo jestliže se tento podnik nepodřídí zákonům a předpisům uvedeným v článku 3 nebo neplní závazky uložené touto Dohodou.

ČÁST III.

Dohodnuté služby

Článek 7

Vláda Československé socialistické republiky poskytuje vládě Alžírské demokratické lidové republiky a recipročně vláda Alžírské demokratické lidové republiky poskytuje vládě Československé socialistické republiky právo provozovat jedním nebo více určenými leteckými dopravními podniky dohodnuté služby , stanovené v seznamu tratí v Příloze k této Dohodě.

Článek 8

Dohodnuté služby budou provozovány jedním nebo více leteckými dopravními podniky určenými každou smluvní stranou k provozování jedné nebo více stanovených tratí.

Každá smluvní strana bude mít právo nahradit po vyrozumění druhé smluvní strany příslušné podniky určené k provozování dohodnutých služeb jedním nebo více podniky. Nově určený podnik nebo podniky budou požívat stejných práv a budou podřízeny stejným povinnostem jako podniky, které jimi byly nahrazeny.

Článek 9

Provozování dohodnutých služeb každým z určených podniků je plně podřízeno kontrole smluvní strany udělující provozní oprávnění.

Je shoda v tom, že toto provozní oprávnění se zúčastněnému podniku nebo podnikům poskytne v nejkratší možné době, s výhradou ustanovení článků 6 a 10 této Dohody.

Článek 10

Určené podniky budou podle potřeby vyzvány, aby leteckým úřadům smluvní strany, která poskytuje právo, prokázaly, že jsou s to uspokojit požadavky předepsané zákony a předpisy této smluvní strany, vztahujícími se na činnost podniků letecké dopravy.

Článek 11

Dohodnuté služby budou moci být provozovány ihned nebo později podle přání smluvní strany, jíž jsou práva poskytována.

Článek 12

Určeným podnikům každé ze smluvních stran bude zaručeno spravedlivé a rovnoprávné zacházení, aby mohly využívat stejných možností k provozování dohodnutých služeb.

Na společných úsecích budou muset podniky vzájemně přihlížet ke svým zájmům tak, aby nevhodně nezasahovaly do služeb provozovaných podnikem druhé smluvní strany.

Článek 13

Letecký dopravní podnik nebo podniky určené jednou ze smluvních stran podle této Dohody budou mít na území druhé smluvní strany právo v mezinárodní dopravě vykládat a nakládat cestující, poštu a zboží v místech přistání a na tratích, které jsou uvedeny v Příloze, včetně míst přistání v třetích zemích, a to za podmínek stanovených v následujících článcích.

Článek 14

1. Na každé z tratí uvedených v Příloze bude cílem dohodnutých služeb uvést při zachování přiměřeného koeficientu využití do provozu takovou dopravní kapacitu, která odpovídá obvyklé a rozumně předvídatelné poptávce po mezinárodní letecké přepravě směrem z území nebo na území smluvní strany, která určila letecký podnik provozující tyto služby.

2. Podnik nebo podniky určené jednou smluvní stranou budou moci uspokojit v mezích celkové kapacity předvídané v prvním odstavci tohoto článku poptávku po přepravě mezi územím třetích států, jimiž procházejí tratě stanovené v Příloze, a územím druhé smluvní strany, a to s přihlédnutím k místním a oblastním dopravním službám.

Článek 15

Bude-li to vyžadovat dočasné zvýšení přepravy na těchto tratích, budou moci určené letecké dopravní podniky uvést, s výhradou souhlasu leteckých úřadů smluvních stran, do provozu doplňkovou kapacitu nad úroveň předvídanou v předcházejícím článku.

Článek 16

V případě, že by si letecké úřady jedné smluvní strany nepřály zajišťovat na jedné nebo více tratích buď částečně nebo plně přepravní kapacitu, která na ni připadá, budou moci postoupit na určitou dobu určeným podnikům druhé smluvní strany část nebo celou přepravní kapacitu, která není zajišťována.

Úřady, které takto postoupily všechna práva nebo část svých práv, mohou je kdykoliv znovu převzít.

Výkon práv poskytnutých jednou smluvní stranou nesmí být na újmu využívání kapacity nabízené na úsecích mezi územím této strany a místy přistání v třetích zemích .

Článek 17

Letecké úřady obou smluvních stran se podle potřeby budou konzultovat s cílem přezkoumat podmínky, za kterých určené podniky provádějí ustanovení této Dohody a zajistit, aby nebyly poškozovány jejich zájmy.

Článek 18

1. Tarify budou stanoveny v přiměřené výši s přihlédnutím zejména k hospodárnosti provozu, význačným rysům každé služby a k tarifům jiných podniků, které provozují dopravu zcela nebo zčásti na téže trati.

2. Tarify určené pro přepravu a pro nakládání nebo vykládání v jednom místě přistání na trati nesmí být vyšší než tarify uplatňované podniky smluvní strany, která na daném úseku trati provozuje místní nebo oblastní služby.

3. Tarify platné pro dohodnuté služby na tratích, jež jsou uvedeny v Příloze k této Dohodě, budou stanoveny pokud možno dohodou mezi určenými podniky. Tyto podniky budou tarify určovat buď:

a) přímou dohodou po konzultaci, bude-li to třeba, s leteckými dopravními podniky třetích zemí, které provozují zcela nebo zčásti stejné tratě,

b) nebo za použití rozhodnutí přijatých Mezinárodním sdružením leteckých dopravců.

4. Takto stanovené tarify budou předloženy ke schválení leteckým úřadům každé smluvní strany nejméně 30 dní přede dnem, kdy mají vstoupit v platnost, přičemž tato lhůta může být ve zvláštních případech se souhlasem těchto úřadů zkrácena.

5. Jestliže určené letecké dopravní podniky se nedohodnou na stanovení tarifu podle ustanovení odstavce 3. tohoto článku, nebo jestliže jedna ze smluvních stran oznámí, že nesouhlasí s tarify, které jí byly předloženy podle ustanovení odstavce 4, vynasnaží se letecké úřady smluvních stran dosáhnout uspokojivého řešení.
Nebude-li dosaženo dohody, bude použito postupu předvídaného v článku 22 této Dohody.
Dokud nebude rozpor vyřešen, bude mít smluvní strana, která s tarifem nesouhlasila, právo požadovat od druhé smluvní strany, aby byly zachovány dříve platné tarify.

Článek 19

1. Určené podniky sdělí leteckým úřadům obou smluvních stran nejpozději 15 (patnáct) dní před zahájením dohodnutých služeb letové řády, frekvenci a typ letadel, která budou používána. Právě tak si budou povinny oznamovat všechny případné pozdější změny.

2. Letecké dopravní podniky určené každou smluvní stranou jsou oprávněny udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál v počtu přiměřeném rozsahu služeb, s výhradou, že tento personál se bude řídit zákony a předpisy druhé smluvní strany.

ČÁST IV.

Výklad, změny a vypovězení Dohody. Řešení sporů

Článek 20

Každá smluvní strana bude moci kdykoliv požádat, aby byla provedena konzultace mezi příslušnými úřady obou smluvních stran za účelem výkladu, provádění nebo změn této Dohody.

Tato konzultace začne nejpozději během 60 dnů ode dne obdržení žádosti.

Změny této Dohody, o nichž by bylo rozhodnuto, vstoupí v platnost po jejich potvrzení výměnou nót diplomatickou cestou.

Změny Přílohy k této Dohodě, o nichž bude rozhodnuto, vstoupí v platnost dohodou leteckých úřadů smluvních stran.

Článek 21

Každá smluvní strana bude moci kdykoliv sdělit druhé smluvní straně přání vypovědět tuto Dohodu.

Toto sdělení bude zasláno současně Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Výpověď nabude účinnosti 6 měsíců od přijetí sdělení druhou smluvní stranou, pokud toto sdělení nebude vzato zpět na základě společné dohody před ukončením uvedeného období.

V případě, že by smluvní strana, která obdrží takové sdělení, nepotvrdila jeho příjem, bude se mít za to, že toto sdělení obdržela 15 dní po jeho doručení Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 22

1. Vznikne-li mezi oběma smluvními stranami jakýkoliv spor, týkající se výkladu nebo provádění této Dohody a její Přílohy, budou jej smluvní strany řešit přímým jednáním mezi leteckými úřady nebo, jestliže tímto jednáním se nedosáhne výsledku, diplomatickou cestou.

2. V případě, že spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody, nebude možno urovnat podle ustanovení odstavce 1), bude postoupen na žádost jedné ze smluvních stran rozhodčímu tribunálu.

3. Rozhodčí tribunál se bude skládat ze tří členů. Každá z obou vlád si zvolí jednoho rozhodce; tito dva rozhodci se dohodnou o určení příslušníka třetího státu jako předsedy.

4. Nepodaří-li se vyřešit spor smírem, rozhodčí tribunál rozhodne většinou hlasů. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, stanoví tribunál sám zásady pro své jednání a určí své sídlo.

5. Smluvní strany se zavazují, že se podrobí prozatímním opatřením, která mohou býti stanovena v průběhu řízení, jakož i rozhodčímu nálezu, který se bude v každém případě považovat za konečný.

6. Jestliže jedna ze smluvních stran se rozhodčím nálezům nepodrobí, může druhá smluvní strana na tak dlouho, pokud tento stav trvá, omezit, dočasně zastavit nebo odvolat práva nebo výhody, které na základě této Dohody poskytla nepodrobivší se straně.

7. Každá smluvní strana ponese náklady spojené s činností svého rozhodce a polovinu nákladů za určeného předsedu.

ČÁST V.

Závěrečná ustanovení

Článek 23

Tato Dohoda a její Příloha budou zaslány k registraci Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 24

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si obě smluvní strany vzájemně oznámí, že byly splněny jejich příslušné ústavní předpisy.

Smluvní strany se však dohodly, že ustanovení této Dohody budou používána od dne jejího podpisu.

Dáno v Alžíru dne 9. března 1964.

Za vládu Československé socialistické republiky:

M. Murín v. r.

Za vládu Alžírské demokratické lidové republiky:

M. Mehraz v. r.

Příloha

Československé tratě:

1. Praha - Alžír - Kano nebo Lagos - Akkra a zpět,

2. Praha - Alžír - Dakar - Bamako - Konakry a místa v Jižní Americe a zpět.

Alžírské tratě:

1. Alžír - Ženeva - Praha - Paříž a zpět,

2. Alžír - Tunis - Řím - Vídeň - Praha a zpět.

Poznámky:

1. Podnik určený smluvní stranou bude moci podle svého přání vynechávat při všech nebo některých letech kterékoliv body umístěné na popsaných tratích.

2. Podnik určený jednou ze smluvních stran bude moci kromě bodů uvedených v seznamu tratí přistávat v jednom nebo několika dalších mezilehlých místech nebo místech za bodem přistání na území druhé smluvní strany; nebude však míti žádná přepravní práva mezi tímto nebo těmito mezilehlými body nebo body za místem přistání na území druhé smluvní strany a územím této druhé smluvní strany, pokud mu tato práva nebudou druhou smluvní stranou poskytnuta.

Přesunout nahoru