Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 205/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy

Částka 88/1964
Platnost od 18.12.1964
Účinnost od 01.01.1965
Zrušeno k 01.01.1968 (22/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

205

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 13. listopadu 1964

o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy

Ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací socialistického sektoru:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu (dále jen "výstavba") a pro generální opravy, jsou-li dodavatel i odběratel socialistickými organizacemi.

(2) Podle této vyhlášky fakturují (převádějí částky za provedenou výstavbu a za generální opravy z investičního účtu na obratový nebo běžný účet) též investoři, realizující výstavbu nebo generální opravu ve vlastní režii. *) Ustanovení tohoto odstavce se netýká výstavby a generálních oprav prováděných ve vlastní režii stavebních bytových družstev, pro něž platí zvláštní předpisy. **)

(3) Výstavba jednotných zemědělských družstev se podle této vyhlášky fakturuje v případě, že je prováděna dodavatelským způsobem; u výstavby prováděné svépomocí se podle této vyhlášky fakturují tzv. přímé dodávky, např. speciální a řemeslnické práce stavební, jako práce truhlářské, elektroinstalatérské, pokrývačské apod.

(4) Podle této vyhlášky se fakturují:

a) projektová dokumentace pro výstavbu a pro generální opravy (dále jen "projektová dokumentace"), ***) tj. úvodní projekty, jednostupňová dokumentace, alternativní řešení úvodních projektů, prováděcí projekty, projektová dokumentace pro naši výstavbu v zahraničí, projekty pro generální opravy,

b) dodávky obsažené v rozpočtech k prováděcím (dodavatelským) projektům provozních souborů,

c) dodávky obsažené v rozpočtech k prováděcím projektům objektů, jakož i generální opravy stavební,

d) ostatní práce a náklady, zahrnuté do plánu investiční výstavby, a to jak pro budované stavby, tak uskutečňované jednotlivě bez provádění stavby,

e) práce a výdaje financované z položky "jiné investice", +)

f) generální opravy strojů a zařízení.

(5) Podle této vyhlášky fakturují dodavatelé odběrateli, jestliže tímto odběratelem je investor, a také níže uvedení poddodavatelé dodavatelům:

a) jde-li o dodávky obsažené v rozpočtech k prováděcím (dodavatelským) projektům provozních souborů a uskutečňované vyšší dodavatelskou formou - finální dodavatelé a finální poddodavatelé, popř. dodavatelé smontovaných strojů, zařízení nebo smontovaných konstrukcí, ++)

b) jde-li o montážní práce obsažené v rozpočtech k prováděcím (dodavatelským) projektům provozních souborů - všichni poddodavatelé montáží,

c) jde-li o dodávky obsažené v rozpočtech k prováděcím projektům objektů - poddodavatelé dodavatelů investora s výjimkou dodavatelů výrobků, +++)

d) poddodavatelé částí projektové dokumentace uvedené v odst. 4 písm. a).

(6) Dodávky v odstavci 4 neuvedené se fakturují podle zvláštních předpisů.x)

Druhy faktur

§ 2

(1) Dodávky se fakturují za podmínek stanovených touto vyhláškou

a) měsíční fakturou nebo

b) etapovou fakturou nebo

c) celkovou fakturou.

(2) Na dodávky, které investor uskutečňuje ve vlastní režii pro vlastní investiční výstavbu nebo pro generální opravu, se vyhotovuje vnitropodniková faktura. Druhy vnitropodnikových faktur jsou shodné s druhy faktur uvedenými v odstavci 1.

§ 3

Měsíční fakturou se fakturují - s výjimkou případů uvedených v § 5 písm. b) - v kalendářním měsíci provedené:

a) dodávky obsažené v rozpočtech k prováděcím projektům objektů,

b) stavební výpomoci a podobné práce obsažené v rozpočtech k prováděcím (dodavatelským) projektům provozních souborů,

c) generální opravy stavební,

d) montážní práce obsažené v rozpočtech k prováděcím (dodavatelským) projektům provozních souborů.

Dodávky uvedené pod písmeny a), b), c) se v dalším označují společným označením "stavební práce".

§ 4

(1) Etapovou fakturou se fakturují

a) dodávky obsažené v rozpočtech k prováděcím (dodavatelským) projektům provozních souborů s výjimkou tam zahrnutých montážních prací,

b) dodávky jednotlivých velkých strojů a zařízení, které se dopravují postupně v rozloženém stavu a na místě sestavují (montují),

c) generální opravy velkých soustrojí.

(2) Nejmenší část dodávky podle odstavce 1 písm. a), b), kterou lze fakturovat v jedné etapové faktuře, dohodne dodavatel s odběratelem ve smlouvě.

(3) Fakturační etapy u generálních oprav velkých soustrojí dohodne dodavatel s odběratelem; počet a označení etap musí být dohodnuto ve smlouvě.

§ 5

Celkovou fakturou se fakturují

a) projektová dokumentace; je přípustné fakturovat celkovou fakturou zvlášť úvodní projekt a samostatnými celkovými fakturami zvlášť jednotlivé prováděcí projekty na objekty a provozní soubory a části projektové dokumentace dodávané v poddodávce,

b) stavební a montážní práce, jestliže jsou započaty a dokončeny v tomtéž kalendářním měsíci nebo jestliže jejich celková fakturace byla zvlášť ve smlouvě dohodnuta,

c) jednotlivé nové i opotřebené stroje, zařízení, přístroje, nářadí, inventář, výtvarná díla apod., jestliže mají povahu základních prostředků (dále souhrnně "jednotlivé základní prostředky"), a to ať jsou zahrnuty do rozpočtu budované stavby či ať se pořizují bez provádění stavby,

d) generální opravy strojů a zařízení [s výjimkou generálních oprav velkých soustrojí podle § 4 odst. 1 písm. c)],

e) nedokončené dodávky uvedené v § 1, pokud byly zastaveny následkem změny nebo zrušení závazku,

f) ostatní dodávky, které nelze fakturovat podle §§ 3 a 4.

§ 6

Náležitosti faktur

(1) Faktura musí obsahovat:

a) výrazné označení, že jde o fakturu; označení druhu faktury. Poslední etapová faktura nebo poslední měsíční faktura musí být výrazně označena jako poslední; vnitropodniková faktura musí být výrazně označena jako vnitropodniková,

b) místo, datum vyhotovení a číslo faktury,

c) název a adresu dodavatele a jeho ústředního orgánu (odpadá u vnitropodnikových faktur),

d) název a sídlo pobočky banky a číslo účtu dodavatele (odpadá u vnitropodnikových faktur),

e) název a adresu odběratele, na kterou má být faktura odeslána, u vnitropodnikových faktur název a adresu investora,

f) název a sídlo pobočky banky a číslo účtu odběratele (investora), z něhož se má faktura uhradit,

g) den vzniku povinnosti fakturovat (§§ 12-14), h) údaj o místě odeslání dodávky (provádění prací),

i) den odeslání faktury; tento den se musí shodovat s datem poštovního razítka nebo při doručení na potvrzení se dnem převzetí faktury odběratelem (u vnitropodnikových faktur pobočkou banky),

j) den splatnosti konečné částky faktury, a je-li splatnost zkrácena, také důvod zkrácení (odpadá u vnitropodnikových faktur),

k) doložku "Splatno inkasním příkazem č. ...", uhrazuje-li se faktura inkasním příkazem,

l) jde-li o traťovou dodávku, název a adresu příjemce dodávky, m) datum a číslo hospodářské smlouvy (odpadá u vnitropodnikových

faktur),

n) název a číslo stavby a objektu nebo provozního souboru,*)

o) číslo protokolu (protokolů) o kontrole provedených prací (u prací stavebních a montážních),

p) pojmenování prací a výrobků, případně jejich specifikaci ve znění smlouvy, údaje o množství a druhu výrobků (odpadá u stavebních a montážních prací),

r) cenu za jednotku množství výrobku a označení příslušného ceníku nebo jeho doplňku; u opakovaně vyráběných výrobků, pro něž byla stanovena cena po vydání ceníku - číslo cenového výměru, kdy a kým byl schválen; u nestandardních výrobků - datum, číslo rozhodnutí a název orgánu nebo podniku, který cenu stanovil,

s) částku přirážek a srážek, nejsou-li obsaženy v ceně a nemají-li být zahrnovány již do podkladů pro sestavení faktury (§§ 8 a 11),

t) celkovou částku faktury; tato částka musí být shodná s částkou uvedenou na příslušném platebním dokladu,

u) údaje, zda fakturované ceny obsahují daň z obratu či nikoliv; je-li dodávka fakturována za cenu včetně daně z obratu, je plátce daně povinen vyznačit na faktuře příslušnou položku a podpoložku sazebníku daně z obratu, sazbu daně z obratu, ceny, z nichž se daň počítá, a příslušnou částku daně z obratu,

v) náležitosti, které podle zvláštních předpisů musí být uvedeny ve faktuře, popřípadě i jiné údaje, na nichž se dodavatel s odběratelem dohodnou,

y) razítko (předtisk názvu) dodavatele, u vnitropodnikových faktur investora a podpis osoby oprávněné podepisovat faktury.

(2) Faktura za stavební a montážní práce nemusí mít náležitosti uvedené v předcházejícím odstavci pod písmeny m) a r), jestliže jsou tyto náležitosti již uvedeny v protokole o kontrole provedených prací nebo v soupisu provedených prací.

Kontrola stavebních a montážních prací pro účely fakturační

§ 7

U dodávek stavebních a montážních prací - je-li odběratelem investor - jsou organizace povinny protokolárně potvrzovat provedené stavební a montážní práce (§ 8-11). Není-li odběratelem investor, postupují tak organizace, jen jestliže je to mezi nimi dohodnuto; v takovém případě však z ustanovení § 8-11 neplatí ta ustanovení, která se týkají styku s bankou, a ani banka neuplatňuje vůči organizacím oprávnění podle § 25-27.

§ 8

(1) U dodávek stavebních a montážních prací je dodavatel povinen dát si investorem protokolárně potvrdit (odstavec 2), nejpozději ve lhůtě stanovené v § 9 odst. 3, že práce, které budou fakturovány, jsou co do množství v souladu se skutečností, se soupisem provedených prací (§ 11) a s projektovou dokumentací. Investor je povinen před potvrzením, přímo na staveništi přezkoušet správnost údajů dodavatelem uváděných.

(2) O provedených stavebních a montážních pracích sestavuje dodavatel protokol o kontrole provedených prací (dále jen "protokol") podle vzoru v příloze č. 1. Protokol se sestavuje na podkladě soupisu provedených prací (dále jen "soupis", § 11). Do protokolu mohou být zahrnuty jen ty práce, které je podle této vyhlášky dovoleno fakturovat (§ 15). Konečná částka uvedená v protokolu musí být shodná s částkou uvedenou na faktuře.

(3) Jestliže se stavební a montážní práce fakturují měsíčně, avšak rozpočtová hodnota prací, které má dodavatel podle smlouvy provést, nepřesahuje 50 000 Kčs, není dodavatel povinen sestavovat v průběhu prací k jednotlivým měsíčním fakturám ani protokol ani soupis. V těchto případech se rozsah provedených prací v jednotlivých měsících stanoví na základě odborného propočtu dodavatele. K poslední měsíční faktuře se připojí protokol a soupis, které kromě prací provedených v posledním měsíci obsahují i práce provedené a vyfakturované ve všech předcházejících měsících.

(4) Na každý objekt nebo montáž provozního souboru musí být vyhotovovány samostatné protokoly. Protokoly se číslují v aritmetické nepřerušované řadě čísel, od začátku až do konce prací na témže objektu nebo provozním souboru.

(5) Protokol se pořizuje ve třech vyhotoveních; prvé vyhotovení se označí jako originál, další jako 1. a 2. stejnopis. Originál připojí dodavatel k faktuře, prvý stejnopis k platebnímu dokladu pro pobočku banky, druhý si dodavatel ponechá. U stavebních a montážních prací pro jednotná zemědělská družstva se vyhotovuje o 1 vyhotovení protokolu více pro potřeby příslušného okresního střediska přípravy zemědělských investic.

§ 9

(1) U prací, které mají být fakturovány měsíčními nebo celkovými fakturami, je dodavatel povinen připravit práce spolu s protokolem a soupisem k přezkoušení podle § 8 odst. 1 nejpozději do dvou pracovních dnů po skončení měsíce, v němž byly práce prováděny (u měsíčních faktur), nebo do dvou pracovních dnů po skončení prací ( u celkových faktur).

(2) U prací, které mají být fakturovány celkovou fakturou nebo poslední měsíční fakturou, je dodavatel povinen sdělit investorovi ve stavebním (montážním) deníku nebo doporučeným dopisem 3 dny před skončením prací den, kdy budou práce spolu s protokolem a soupisem připraveny k přezkoušení.

(3) Investor je povinen provést přezkoušení nejpozději během tří pracovních dnů po dni, kdy byly práce spolu s protokolem a soupisem připraveny k přezkoušení. Přezkoušení však musí být skončeno nejpozději pátý pracovní den po skončení měsíce, za nějž se fakturuje, nebo pátý pracovní den po skončení prací.

(4) Bude-li investorovi znemožněno pro překážky na straně dodavatele dodržet uvedenou třídenní lhůtu, počíná běh této lhůty ode dne, kdy dodavatel odběrateli oznámí, že překážky odpadly.

§ 10

(1) Investor sdělí pobočce banky jména svých zástupců zmocněných k úkonům uvedeným v § 8 odst. 1, jakož i k podpisování protokolů, a zašle pobočce banky též vzory podpisů s plnou mocí svých zástupců.

(2) Investor může uplatnit námitky proti stavebním a montážním pracím při jejich kontrole podle § 8. Námitky poznamená na rubu připraveného protokolu a tuto poznámku podepíše.

(3) Nemají-li provedené práce a připravené protokoly a soupisy závady, které by bránily dodavateli fakturovat podle této vyhlášky, a investor ve stanovené lhůtě neprovede přezkoušení, popř. protokol nepodepíše, poznamená dodavatel tyto okolnosti v protokole a uvede i důvody tohoto jednání investora, pokud jsou dodavateli známy. Dodavatel pak podepíše protokol sám a uskuteční fakturaci prací obsažených v protokole tak, jako kdyby byl protokol investorem podepsán.

(4) Drobné závady provedených prací, které nemohou být neprodleně odstraněny, nebrání tomu, aby investor potvrdil protokol. Investor vyznačí takovou závadu na rubu protokolu a poukáže na ni výslovně u svého podpisu na přední straně protokolu.

§ 11

(1) Podkladem pro vyhotovení protokolu je soupis provedených prací podle vzoru v příloze č. 2. Soupis zahrnuje práce provedené za fakturační období.

(2) Soupis se vyhotovuje zvlášť pro každý objekt nebo provozní soubor, a to na volných listech pořadově číslovaných, při každém fakturačním období počínaje od začátku. Jednotlivé listy soupisu na sebe navzájem navazují převody. Konečný součet sloupce 6 musí souhlasit s obdobným údajem na protokole. Výpočet množství prací uváděných ve sloupci 4 soupisu musí být kdykoli prokazatelný orgánům technického dozoru investora a kontrolním orgánům.

(3) Soupis se pořizuje ve dvou vyhotoveních, prvé vyhotovení se označí jako originál, druhé jako stejnopis. Originál se přikládá k protokolu a s ním k faktuře zasílané investorovi. Stejnopis si ponechá dodavatel. U stavebních a montážních prací pro jednotná zemědělská družstva se pořizuje o 1 vyhotovení soupisu více pro potřeby příslušného okresního střediska přípravy zemědělských investic.

(4) Při stavebních a montážních pracích, prováděných ve vlastní režii, se vyhotovuje rovněž soupis, a to podle předcházejících ustanovení, avšak jen v těch případech, kdy fakturovaných položek je větší počet, takže by včetně všech údajů uváděných v soupise způsobily nepřehlednost vnitropodnikové faktury. Soupis se pak pořizuje rovněž ve dvou vyhotoveních, z nichž originál soupisu se připojuje k originálu faktury zasílanému bance, stejnopis si ponechá investor. Jde-li jen o několik položek, vyznačují se přímo ve vnitropodnikové faktuře.*).

Vznik práva a povinnosti fakturovat

§ 12

(1) Právo a povinnost fakturovat vzniká:

a) u projektové dokumentace a u jejích částí dodávaných poddodavateli - dnem odeslání dodávky nebo její části podle § 5 písm. a),

b) u dodávek obsažených v rozpočtech k prováděcím (dodavatelským) projektům provozních souborů (s výjimkou prací montážních) - dnem odeslání fakturovatelné části dodávky (§ 4 odst. 2),

c) u stavebních a montážních prací - dnem, kdy odběratel podepsal protokol, nebo dnem, kdy lhůta podle § 9 odst. 3 marně uplynula; u prací fakturovaných měsíčními fakturami bez protokolů a u poddodavatelů těchto prací - pátý pracovní den po uplynutí měsíce,

d) u dodávek jednotlivých velkých strojů a zařízení, které se dopravují v rozloženém stavu a na místě sestavují (montují) - dnem odeslání fakturovatelné části dodávky (§ 4 odst. 2),

e) jednotlivé základní prostředky a generální opravy strojů a zařízení (s výjimkou generálních oprav velkých soustrojí podle § 4 odst. 1 písm. c) - dnem splnění dodávky,

f) u generálních oprav velkých soustrojí - dnem odeslání fakturovatelné části generální opravy (§ 4 odst. 3).

(2) Za odeslání fakturovatelné části dodávky podle předcházejícího odstavce se považuje i převzetí této části dodávky v závodě dodavatele k přepravě dopravním prostředkem odběratele.

§ 13

(1) Je-li známo, že dodavatel nemůže u dodávek obsažených v rozpočtech k prováděcím (dodavatelským) projektům provozních souborů uskutečnit dodávku nebo její část pro prodlení investora nebo jiného účastníka stavby, vzniká právo a povinnost fakturovat dnem, kdy investor na výzvu dodavatele zjistil a písemně dodavateli potvrdil, že fakturovatelná část je připravena k odeslání. *)

(2) Stejnopis potvrzení podle odstavce 1 je dodavatel povinen připojit k platebnímu dokladu zasílanému k proplacení pobočce banky.

(3) Investor je povinen provést zjištění a vystavit potvrzení uvedené v odstavci 1 do 10 pracovních dnů ode dne odeslání výzvy.

(4) Neprovede-li investor zjištění podle odstavce 1 ve stanovené lhůtě, poznamená dodavatel na faktuře i na platebním dokladu: "Fakturace při prodlení investora. Investor neprovedl zjištění, že fakturovatelná část dodávky je připravena k odevzdání" a fakturu i platební doklad odešle k proplacení.

(5) Jde-li o vztah mezi poddodavatelem a dodavatelem, ustanovení odstavců 1 až 4 neplatí.

§ 14

U prací a dodávek prováděných ve vlastní režii vzniká právo a povinnost fakturovat:

a) u projektové dokumentace dnem dokončení dokumentace,

b) u dodávek obsažených v rozpočtech k prováděcím (dodavatelským) projektům provozních souborů (s výjimkou prací montážních), u dodávek jednotlivých velkých strojů a zařízení, u generálních oprav velkých soustrojí (§ 4 odst. 1) - dnem dokončení fakturovatelné části dodávky,

c) u jednotlivých základních prostředků a u generálních oprav strojů a zařízení - dnem dokončení základního prostředku nebo dnem dokončení generální opravy,

d) u stavebních a montážních prací - pátý pracovní den po uplynutí měsíce (při měsíční fakturaci) nebo pátý pracovní den po skončení prací (u celkové faktury).

Fakturování a placení

§ 15

Přípustnost fakturace

(1) Fakturovány mohou být jen provedené práce a dodávky, popř. jejich fakturovatelné části.

(2) U stavebních a montážních prací je možno fakturovat jen dokončené měrné jednotky ve skladbě položek rozpočtu k prováděcím (dodavatelským) projektům objektů a provozních souborů nebo rozpočtu generální opravy, v rozsahu odpovídajícím popisu jednotlivých položek odbytového rozpočtu a příslušných rozpočtových a kalkulačních podkladů. Rozčlení-li orgán oprávněný k tvorbě rozpočtových sazeb a cen po dohodě s ministerstvem financí cenu položky rozpočtu na části pro účely fakturační, je možno po dokončení stanoveného hmotného objemu fakturovat příslušnou položku po částech, avšak podle podmínek stanovených při tomto rozčlenění.

(3) Je-li odděleně rozpočtován materiál *) a odděleně jeho zpracování na stavbě (např. zadláždění), lze rozpočtovanou položku materiálu fakturovat až při fakturaci za zpracování materiálu. Přitom lze materiálu fakturovat jen tolik, kolik ho bylo použito ke zpracování (montáži).

(4) Je-li část dodávky obsažené v rozpočtu k prováděcímu projektu uskutečňována formou poddodávky, může dodavatel fakturovat investorovi tuto část ihned po splnění hospodářské smlouvy poddodavatelem, i kdyby šlo z hlediska stavby o nezabudované zařízení, avšak jen v případě, že jde o zařízení uvedené v seznamu, který vypracuje a po dohodě s ministerstvem financí vydá ministerstvo stavebnictví.

(5) Jednou fakturou je možno fakturovat práce a dodávky provedené na různých objektech (provozních souborech) téže stavby; částky připadající na jednotlivé objekty (provozní soubory) musí být ve faktuře rozděleny podle objektů (provozních souborů).

(6) Jednou fakturou není přípustno fakturovat práce a dodávky - ani kdyby se týkaly téhož objektu nebo provozního souboru - jestliže podle předpisů o financování reprodukce základních prostředků mají být propláceny z různých prostředků investora, popř. z různých druhů jeho investičních prostředků. Investor je povinen nejpozději v hospodářské smlouvě sdělit dodavateli číslo účtu, z něhož budou faktury propláceny [§ 6 odst. 1 písm. f)].

(7) Zálohová fakturace není přípustná.

§ 16

Zaslání faktury

(1) Fakturu je dodavatel povinen odeslat odběrateli ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno musí být označeno jako originál, druhé jako stejnopis.

(2) Vnitropodniková faktura se vyhotovuje v počtu exemplářů nezbytně nutných pro podnik, jeden z exemplářů musí být označen jako originál, ostatní jako stejnopisy. Originál vnitropodnikové faktury zasílá investor pobočce banky. Zjistí-li pobočka banky u vnitropodnikové faktury závady uvedené v § 17, vyzve investora, aby nejpozději do tří pracovních dnů provedl příslušnou opravu a fakturu vrátil bance.

(3) Údaje na faktuře musí být vyhotoveny prostředkem zaručujícím jejich čitelnost a trvanlivost, nesmí být přepisovány ani vymazávány. Oprava faktury se provádí způsobem stanoveným v předpisech o účetní evidenci. *)

(4) Fakturu musí dodavatel odeslat odběrateli, vnitropodnikovou fakturu musí odeslat investor pobočce banky, v obou případech nejpozději do dvou pracovních dnů po vzniku práva a povinnosti fakturovat.

(5) Není-li místo, v němž se vyhotovuje faktura, shodné s místem provádění stavebních a montážních prací nebo s místem odeslání odběrateli, popř. prvému veřejnému dopravci nebo poště k přepravě do místa určení, prodlužuje se lhůta uvedená v předcházejícím odstavci o 3 kalendářní dny.

(6) Jestliže odběratel neobdržel fakturu, je povinen vyžádat si ji doporučeným dopisem od dodavatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy mohl zjistit, že faktura nedošla. Dodavatel nemůže odmítat placení penále (§ 22), jestliže odběratel uvedenou povinnost nesplnil.

§ 17

Vrácení faktury

(1) Odběratel může do 5 pracovních dnů po obdržení vrátit doporučeným dopisem nebo poslem na potvrzení fakturu, neobsahuje-li správně všechny náležitosti, které musí faktura podle vyhlášky obsahovat; v takovém případě je však povinen vyznačit ve vrácené faktuře nesprávné údaje nebo chybějící náležitosti a má-li být faktura uhrazena inkasním příkazem, odmítnout podle zvláštních předpisů *) zcela akcept. Nově vyhotovená faktura musí být odeslána odběrateli nejpozději třetí pracovní den po doručení vadné faktury dodavateli, přičemž v nově vyhotovené faktuře je dodavatel povinen vyznačit den, kdy vadnou fakturu obdržel. Neodešle-li dodavatel nově vyhotovenou fakturu včas, je povinen zaplatit penále podle § 22 odst. 1.

(2) Vrátil-li odběratel dodavateli fakturu proto, že byly fakturovány práce a výrobky, které podle této vyhlášky zatím neměly být fakturovány (§ 15), je dodavatel povinen vrácenou fakturu zrušit a vystavit novou fakturu po vzniku práva fakturovat.

§ 18

Ceny

(1) Fakturuje se v cenách podle předpisů platných v den vzniku práva fakturovat.

(2) Není-li cena výrobků fakturovaných za velkoobchodní ceny schválena v době plnění dodávky nebo v době fakturace (při fakturaci měsíční nebo etapové), může ústřední orgán dodavatele v odůvodněných případech a v souladu s platnými cenovými předpisy povolit fakturaci za cenu, kterou sám určí.

(3) Fakturuje-li dodavatel podle odstavce 2, je povinen tuto skutečnost uvést na faktuře. Bude-li takto fakturovaná cena vyšší než cena později schválená, vrátí dodavatel přeplatek. Přeplatek je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů ode dne, kdy mohl fakturovat schválenou cenu. Je-li dodavatel v prodlení s placením, je povinen platit z této částky poplatek z prodlení podle § 22. Bude-li schválená cena vyšší než cena původně fakturovaná, vyfakturuje dodavatel tento rozdíl nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy získal všechny podklady pro určení schválené ceny, zvláštním dodatkem k původní faktuře.

§ 19

Traťové dodávky

(1) Traťové dodávky je možno podle této vyhlášky fakturovat v případě, že všechny vztahy mezi jednotlivými účastníky traťové dodávky (dodavateli, odběrateli) podléhají fakturaci podle této vyhlášky.

(2) Každému z dodavatelů traťové dodávky, s výjimkou odesílatele traťové dodávky, vzniká právo a povinnost fakturovat 3. pracovní den po dni, kdy uplynula předcházejícímu dodavateli lhůta k odeslání faktury.

§ 20

Fakturace dodávek podniků zahraničního obchodu do tuzemska

(1) Podniky zahraničního obchodu fakturují podle této vyhlášky, jen je-li jejich odběratelem investor,

a) dovážené stroje, zařízení a soubory strojů a zařízení nebo části těchto souborů,

b) dovážené montáže,

c) dovážené samostatné projekty, tj. projekty nezahrnuté do ceny dovážených strojů, zařízení nebo souborů strojů a zařízení.

(2) Dodávky uvedené v předchozím odstavci se fakturují celkovou fakturou, pokud podnik zahraničního obchodu do zahraničí platí najednou; jinak tyto organizace fakturují fakturami etapovými; etapovou fakturou může být fakturována i dílčí dodávka, která sice neodpovídá etapě sjednané se zahraničním dodavatelem, která však byla sjednána ve smlouvě s investorem.

(3) Podniky zahraničního obchodu jsou povinny působit při sjednávání smluvních vztahů se zahraničními dodavateli v tom směru, aby byly předem určeny etapy. U dodávaných samostatných projektů je nutno trvat na dodávkách dokumentace nejvýše ve 3 částech (zpravidla předběžný projekt, hlavní projekt, prováděcí projekt).

(4) Ve faktuře za dovážené stroje a zařízení nebo za soubory strojů a zařízení, popřípadě v příloze k této faktuře, musí být uvedena podrobná specifikace dodávky nebo její části nebo odkaz na doklad tyto podrobnosti obsahující (např. balicí list, pokud jej investor dostává).

(5) K faktuře za dováženou montáž musí být připojen stejnopis montážního výkazu, podepsaný investorem.

(6) Právo a povinnost fakturovat vzniká

a) u dodávek strojů a zařízení nebo souborů strojů a zařízení - dnem jejich příchodu na čs. hranici s výjimkou dovážených projektů, které sice jsou součástí dodávky, ale zasílají se poštou,

b) u dovážených montáží - dnem, kdy podnik zahraničního obchodu obdržel fakturu od zahraničního dodavatele,

c) u dovážených projektů došlých poštou na adresu podniku zahraničního obchodu - dnem odevzdání projektů poště k další přepravě v tuzemsku,

d) u dovážených projektů došlých poštou přímo investorovi - dnem, kdy podnik zahraničního obchodu obdržel fakturu od zahraničního dodavatele.

(7) Fakturu za dodávku strojů a zařízení nebo souboru strojů a zařízení musí podnik zahraničního obchodu odeslat investorovi do 5 pracovních dnů a v ostatních případech [odst. 6 písm. b), c) a d)] do 2 pracovních dnů ode dne vzniku práva a povinnosti fakturovat.

(8) Do faktury je možno zahrnout jen dodávky placené na vrub investičního účtu; náhradní díly se do faktury zahrnují, jen jsou-li obsaženy v ceně stroje nebo zařízení, a to jen v rozsahu odpovídajícím prvému vybavení. Dodávky neuhrazované na vrub investičního účtu se fakturují podle zvláštních předpisů. *)

(9) Jinak pro fakturaci dodávek z dovozu platí ustanovení této vyhlášky kromě § 1 odst. 4, 5, § 2-5, § 7-14, § 15 odst. 2, § 16 odst. 2, 4, 5 a § 25.

§ 21

Placení faktur

(1) Způsob placení faktur upravují zvláštní předpisy. *)

(2) Nestanoví-li zvláštní předpisy jinak nebo nedohodnou-li si organizace kratší platební lhůtu, je faktura splatna 10. dne po jejím odeslání odběrateli. Vrátí-li odběratel fakturu (§ 17), počíná běh platební lhůty teprve po odeslání nově vyhotovené faktury.

Poplatek z prodlení, penále a pokuty

§ 22

(1) Poplatek z prodlení a penále za opožděné odeslání faktury stanoví § 378 a § 377 hospodářského zákoníku.

(2) Zjistí-li pobočka banky, že jí investor neodeslal vnitropodnikovou fakturu ve stanovené lhůtě, vybere na vrub obratového (běžného) účtu investora pokutu ve výši 1% konečné částky vnitropodnikové faktury, a to za každý i započatý měsíc prodlení.

(3) Jestliže by částka vypočteného poplatku z prodlení nebo penále za opožděné odeslání faktury, popř. pokuta činila méně než 10 Kčs, účtuje se 10 Kčs. Dodavatel je oprávněn prominout odběrateli poplatek z prodlení v případě, že tento poplatek nepřesahuje částku 20 Kčs. Odběratel je oprávněn prominout dodavateli penále za opožděné odeslání faktury a banka je oprávněna prominout pokutu účtovanou organizacím podle této vyhlášky, jestliže nepřesahují 200 Kčs.*).

§ 23

Poplatek z prodlení, penále a pokuty se hradí z provozních prostředků. Pokuty vybírané pobočkou banky se odvádějí do státního rozpočtu. Pobočka banky je povinna vybrat pokuty bez průtahů.

§ 24

(1) Je-li odběratelem investor, sdělí mu dodavatel výši poplatku z prodlení (§ 22) a její odůvodnění dopisem zaslaným doporučeně nebo doručeným investorovi na potvrzení. Investor je povinen do 7 dnů po odeslání tohoto dopisu buď zaplatit poplatek z prodlení nebo sdělit dodavateli své námitky. Teprve projde-li tato lhůta marně, vystaví dodavatel příkaz k vybrání, *) připojí k němu kopii zmíněného dopisu, který zaslal investorovi, a uvede na ní, že lhůta k zaplacení poplatku z prodlení, popř. ke sdělení námitek, prošla.

(3) Hospodářská arbitráž může v jednotlivém případě snížit, popřípadě prominout penále nebo poplatek z prodlení jsou-li pro to zcela mimořádné důvody.

§ 25

Nepodepíše-li investor ve stanovené lhůtě protokol, vybere pobočka banky z účtu investora pokutu ve výši 2,5 % konečné částky investorem bezdůvodně nepodepsaného protokolu. Pokutu ve stejné výši vybere pobočka banky také od investora, který neprovedl zjištění uložené v § 13.

§ 26

(1) Zjistí-li pobočka banky, že dodavatel (u vnitropodnikových faktur investor) fakturoval

a) částky, na které nemá nárok,

b) nezabudovaný materiál a dodávky (§ 15 odst. 2 až 4),

c) práce a dodávky oceněné jiným způsobem než stanoví cenový předpis, ***) vybere od něho pokutu. +) Pokutu vybere u výstavby prováděné dodavatelským způsobem též od investora, jestliže takovou fakturu jako závadnou dodavateli nevrátil a nezabránil, aby byla proplacena.

(2) Jestliže dodavatel fakturoval částky, na které nemá nárok, je základem pro vyměření pokuty částka, o kterou bylo více vyfakturováno. Sazba pokuty činí

a) až 10 % základu, nebyly-li vyfakturované práce provedeny vůbec nebo v udaném rozsahu,

b) až 5 % základu, byly-li vyfakturovány vyšší ceny za jednotku, popř. přirážky apod., než měly být fakturovány podle platných předpisů.

(3) Jestliže dodavatel fakturoval nezabudovaný materiál a dodávky nebo nedokončené měrné jednotky anebo jestliže ve faktuře ocenil práce a dodávky jiným způsobem, než stanoví příslušný předpis, je základem pro vyměření pokuty částka, která byla fakturována v rozporu s příslušnými předpisy. Sazba pokuty činí až 1 % takto nesprávně fakturované částky.

§ 27

Pobočka banky rozhodne o výši procenta pokuty s přihlédnutím k tomu, zda jde o případ mimořádný či častěji se opakující, zda dodavatel nebo odběratel (investor) jinak dodržují finanční a fakturační kázeň, zda mají účetní evidenci jinak v pořádku apod. Zjistí-li pobočka banky, že jde o mimořádný případ vzniklý administrativním nedopatřením, může organizaci pokutu zcela prominout.

§ 28

Banka může od předepsání a vybrání pokut uvedených v § 26 upustit, zjistí-li, že odběratel vůči dodavateli uplatnil ze stejných důvodů nárok na poplatek z prodlení podle § 378 odst. 2 písm. b) hospodářského zákoníku.

§ 29

Právo banky na vybrání pokut uvedených v § 22 odst. 2 a v § 25 a 26 zaniká do 6 měsíců ode dne, kdy banka mohla zjistit porušení povinností, nejpozději však do 1 roku po dni, kdy k porušení povinností došlo.

§ 30

Státní banka československá může pro závažné případy povolit výjimky a odchylky z této vyhlášky na žádost ústředního orgánu nadřízeného organizaci, jíž se případ týká.


§ 31

Zrušují se:

a) vyhláška ministra financí č. 326/1952 Ú. l., o placení pokuty za opožděné aktivování a proplácení investic,

b) vyhláška ministra financí č. 241/1955 Ú. l., o fakturování a placení stavebně montážních a geologicko-průzkumných prací, dodávek strojů a zařízení, jakož i generálních oprav, ve znění vyhlášky ministra financí č. 126/1956 Ú. l., o zrušení dekádního fakturování,

c) vyhláška ministra financí č. 242/1955 Ú. l., o fakturování a placení stavebně montážních prací, strojů a zařízení, jakož i generálních oprav provedených (zhotovených) ve vlastní režii investora a prováděcí předpisy vydané k těmto vyhláškám. *)


§ 32

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1965.


Ministr:

Dvořák v. r.


Příloha 1

Vzor - Protokol o kontrole provedených stavebních/montážních prací

Vzor - Protokol o kontrole provedených stavebních/montážních prací

Příloha 2

Vzor - Soupis provedených prací

Vzor - Soupis provedených prací

Poznámky pod čarou

*) § 18 vyhlášky ministerstva financí a Státní banky československé č. 6/1964 Sb., o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků.

**) Vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků.

***) Pojem "projektová dokumentace" je vysvětlen v § 23-25 Směrnic Státní komise pro investiční výstavbu č. 9 ze dne 1.6.1964, o vztazích v přípravě staveb a o dokumentaci staveb (Věstník Státní komise pro investiční výstavbu z 27.6.1964).

+) § 3 odst. 5 vyhlášky č. 6/1964 Sb.

++) § 311 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.

+++) Tj. s výjimkou dodávek výrobků podle části sedmé hospodářského zákoníku.

x) Vyhláška ministerstva financí č.204/1964 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy. Vyhláška Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí č. 22/1961 Sb., o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací.

*) § 21 vyhlášky č. 6/1964 Sb.

*) § 18 odst. 6 vyhlášky č. 6/1964 Sb.

*) § 287 odst. 2 hospodářského zákoníku.

*) Úvodní části ceníků montážních prací uvádějí, co se při těchto pracích považuje za materiál; u stavebních prací je materiálem jednak materiál v obecném smyslu slova, jednak výrobky uváděné v seznamech (specifikacích) rozpočtové části projektové dokumentace.

*) Vyhláška ministerstva financí č. 102/1958 Ú. l., o účetní evidenci hospodářských, rozpočtových a jiných organizací.

*) Směrnice Státní banky československé č. 170/1956 Ú. l., o platebním a zúčtovacím styku.

*) Vyhláška č. 204/1964 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

*) Směrnice č. 170/1956 Ú. l.

*) Možnost prominutí penále do 200 Kčs, účtovaného odběratelem dodavateli za opožděné odeslání faktury, je upravena v § 142 hospodářského zákoníku.

*) Vyhláška Státní banky československé č. 372/1953 Ú. l., o příkazech k vybrání.

**) Směrnice č. 170/1956 Ú. l.

***) Např. v naběhlých nákladech místo podle plánové kalkulace.

+) Kromě toho je dodavatel povinen zaplatit oprávněné organizaci příp. poplatek z prodlení podle § 378 odst. 2 písm. b) hospodářského zákoníku.

*) Jsou to zejména:
a) výnos ministerstva financí čj. 233/38 857/53 "Podklady pro sestavování a kontrolu měsíčních faktur prací stavebně montážních" (uveřejněno ve Sbírce oběžníků pro KNV, ročník 1953, poř. č. 318),
b) výnos ministerstva financí čj. 233/82 587/53 "Podklady pro sestavování a kontrolu měsíčních faktur prací stavebně montážních" (uveřejněno ve Sbírce oběžníků KNV, ročník 1953, poř. č. 397),
c) výnos ministerstva financí čj. 111/145 890/55, o fakturování investičního materiálu,
d) výnos ministerstva financí čj. 191/92 259/56, o fakturování strojů a zařízení (uvádění čísel výměrů o stanovení cen, uveřejněno ve Věstníku ministerstva financí č.8 z roku 1956),
e) výnos ministerstva financí čj. 191/94 826/56 "Fakturování dodávek strojů a zařízení",
f) výnos ministerstva financí čj. 131/167 000/58 ze dne 30.10.1958, o protokolech o převzetí provedených stavebních a montážních prací a o zjednodušeném postupu při vybírání poplatku z prodlení (uveřejněno ve Věstníku ministerstva financí č. 12 z roku 1958 a ve Sbírce instrukcí ročník 1958, poř. č. 118),
g) výklad ministerstva financí čj. 131/14 764/60 k vyhlášce ministra financí č. 241/1955 Ú. l., pokud jde o fakturaci dodávek technologické části investičních celků pro tuzemskou investiční výstavbu (uveřejněno ve Věstníku ministerstva financí č. 6-7 z roku 1960),
h) směrnice ministerstva financí čj. 131/2 839/62, o fakturování a placení podle etap ve stavební výrobě.

Přesunout nahoru