Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 204/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy

Částka 88/1964
Platnost od 18.12.1964
Účinnost od 01.01.1965
Zrušeno k 01.01.1976 (154/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

204

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 13. listopadu 1964

o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy

Ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje fakturování a placení dodávek výrobků a prací (výkonů, služeb) neinvestiční povahy a vývozních investičních celků (dále jen "výrobky a práce"), uskutečněných socialistickými organizacemi (dále jen "dodavatelé").

(2) Vyhláškou jsou vázáni všichni odběratelé dodavatelů.

(3) Vyhláška se nevztahuje

a) na obchodní styk s dodavateli a odběrateli v cizině,

b) na přepravní výkony dopravních organizací, na přepravní výkony Vítkovických železáren Klementa Gottwalda, národního podniku v Ostravě, na přepravní výkony a služby Čechofrachtu, podniku pro námořní dopravu, a na práce (výkony, služby) prováděné orgány Ústřední správy spojů (poštovními úřady) v poštovním, telekomunikačním a radiotelekomunikačním provozu,

c) na převody výrobků uskutečněné za úplatu v případech reorganizace nebo při přesunu výrobních programů v organizacích (delimitační převody), pokud jde o lhůty stanovené pro odeslání a placení faktur. Tyto lhůty stanoví organizacím jejich ústřední orgán, popř. na základě dohody příslušné ústřední orgány nadřízené organizacím, a to se souhlasem banky,

d) na dodávky výrobků provedené finančními odbory národních výborů podle zvláštních předpisů, *)

e) na dodávky výrobků a prací jednotných zemědělských družstev pro jejich vlastní členy,

f) na dodávky učebnic poskytovaných žákům zdarma, uskutečněné státními nakladatelstvími pro školy, na dodávky účelových publikací uskutečněné účelovými nakladatelstvími (vydavatelstvími) pro organizační složky příslušné organizace,

g) na předplatné časopisů a novin,

h) na užívání bytu a na služby spojené s užíváním bytu,

ch) na služby československé advokacie.

(4) Fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu, generální opravy a geologických prací upravují zvláštní předpisy. *)

§ 2

Vyhotovení faktury

(1) Dodavatel je povinen s výjimkou případů uvedených v § 15 vyhotovit a odeslat fakturu za uskutečněnou dodávku výrobků nebo provedenou práci, popř. za stanovenou nebo sjednanou etapu. Je-li sjednáno, popř. stanoveno používání sběrných faktur, je dodavatel povinen vyhotovit a odeslat sběrnou fakturu.

(2) Při dodávkách zemědělských výrobků nahrazuje fakturu nákupní lístek **) v případech, kdy odběratel je povinen podle zvláštních předpisů ***) tento doklad vyhotovit.

(3) Je-li odběratelem rozpočtová organizace s výjimkou organizací a útvarů ministerstva národní obrany, ministerstva vnitra a správy hmotných rezerv, zasílá dodavatel fakturu odběrateli vždy v jednom vyhotovení. V ostatních případech je dodavatel povinen, jestliže ho odběratel požádá, zasílat fakturu ve dvou vyhotoveních, podnikům zahraničního obchodu nejvýše ve třech vyhotoveních. Zasílá-li dodavatel více než jedno vyhotovení faktury, vyznačí na těchto dalších vyhotoveních, že jde o opisy.

(4) Údaje na faktuře musí být vyhotoveny prostředkem zaručujícím jejich čitelnost a trvanlivost, nesmí být přepisovány ani vymazávány. Oprava faktury je možná jen podle předpisů o účetní evidenci.

(5) Vzor záhlaví faktury je uveden v příloze č. 2.

§ 3

Obsah faktury

(1) Faktura musí být v záhlaví označena výrazně jako faktura a musí obsahovat:

a) datum vyhotovení a číslo faktury;

b) název a adresu dodavatele;

c) název a sídlo peněžního ústavu, s nímž je ve spojení dodavatel, a číslo jeho účtu u tohoto peněžního ústavu;

d) název (jméno) a adresu odběratele, na kterou má být faktura odeslána;

e) název a sídlo peněžního ústavu, s nímž je ve spojení odběratel, jakož i číslo jeho účtu u tohoto peněžního ústavu. Tyto údaje se neuvádějí, jde-li o fakturu, která se uhrazuje v hotovosti, poštovní poukázkou, šekem nebo převodním příkazem, pokud však dodavatel nevyhotovuje převodní příkaz současně s fakturou a nezasílá jej s fakturou odběrateli;

f) doložku "Splatno inkasním příkazem číslo .....", uhrazuje-li se faktura inkasním příkazem;

g) číslo (označení) smlouvy (objednávky, dodávkového příkazu) uvedené odběratelem. Zasílá-li se faktura jinému místu, než které objednávku učinilo, uvede se též název a adresa objednatele;

h) den vzniku povinnosti fakturovat;

ch) den odeslání faktury; tento den se musí shodovat s datem poštovního razítka nebo - při doručení poslem na potvrzení - se dnem převzetí faktury odběratelem;

i) den splatnosti konečné částky faktury, a je-li splatnost zkrácena, také důvod zkrácení. Uhrazuje-li se faktura inkasním příkazem bez akceptu, uvede se místo dne splatnosti doložka "Bez akceptu". Uhrazuje-li se však faktura inkasním příkazem bez akceptu podle dohody dodavatele s odběratelem, uvede se místo dne splatnosti doložka "Bez akceptu podle dohody";

j) údaj o tom, z kterého závodu nebo skladu byly výrobky dodány nebo kterým závodem byla práce provedena, jakož i způsob přepravy výrobků (např. drahou, ČSAD apod.). V případech, kdy dodávající sklad nebo závod je v jiné obci, než místo fakturující, také údaj o tom, které místo za tento sklad nebo závod fakturuje;

k) údaj o tom, kterému závodu, provozovně nebo skladu, popř. jiné organizační jednotce odběratele byly výrobky odeslány;

l) pojmenování, druh (jakost) a množství výrobků nebo druh a dobu trvání práce, popř. počet pracovních jednotek. Vyhotovuje-li dodavatel faktury pomocí strojů pro mechanizaci administrativních prací, mohou být tyto údaje uváděny v číselných znacích. Dodavatel je však v tomto případě povinen informovat odběratele včas a řádně o významu číselných znaků na faktuře. Jestliže se zasílají výrobky do více závodů, provozoven nebo skladů, uvede dodavatel celkový údaj o množství výrobků podle těchto přejímacích míst. U prací opravářských, u nichž není spotřebovaný materiál zahrnut v ceně oprav, uvede se na faktuře za provedené opravářské práce částka (popř. včetně daně z obratu) za celkové množství materiálu; stanoví-li zvláštní předpis nebo požádá-li o to odběratel, uvede dodavatel též druh a množství spotřebovaného materiálu, jakož i cenu za jednotku jeho množství. Údaj o době trvání práce se neuvádí, je-li stanovena cena za práce bez ohledu na dobu jejich trvání;

m) cenu za jednotku množství výrobků nebo prací, jakož i úhrnnou cenu. Přitom se uvede, o jakou cenu jde (např. maloobchodní cena). Na faktuře je dodavatel povinen vyznačit též číslo příslušného ceníku nebo cenového výměru (dohody nebo rozhodnutí o ceně) a číslo výrobku v ceníku; tyto údaje se neuvádějí, jestliže se na tom dohodnou ústřední orgány, popř. krajské národní výbory nadřízené dodavateli a odběrateli;

n) přirážku nebo srážku, na niž má dodavatel nebo odběratel podle příslušných předpisů nárok;

o) náležitosti pro účely daně z obratu;

p) fakturuje-li se, až dojde výsledek rozboru, nebo na základě oznámení odběratele nebo příjemce výrobků, den, kdy došel výsledek rozboru nebo oznámení o výsledku rozboru, popř. den, kdy došlo oznámení o převzetí výrobků;

r) jde-li o traťovou dodávku, název (jméno) a adresu příjemce výrobků. Tento údaj se neuvádí ve faktuře zaslané odběratelem příjemci výrobků;

s) jiné údaje (např. o obalech) předepsané zvláštními předpisy nebo dohodnuté mezi dodavatelem a odběratelem;

t) razítko (předtisk) dodavatele a podpis osoby oprávněné podepisovat fakturu.

(2) Údaje podle odstavce 1, písm. k) až o) s výjimkou úhrnných údajů jednotlivých náležitostí (např. množství a cena celkem), mohou být uvedeny ve zvláštní příloze k faktuře, což musí být ve faktuře poznamenáno a zajištěna návaznost přílohy na fakturu.

(3) Jednotlivé dodávky výrobků a prací do částky 200 Kčs (drobné dodávky a práce) mohou být vyfakturovány zjednodušenou fakturou, kterou je nutno v záhlaví výrazně označit jako fakturu a uvést na ní tyto údaje:

a) datum vyhotovení a číslo faktury;

b) název a adresu dodavatele i odběratele a bankovní spojení dodavatele;

c) den vzniku povinnosti fakturovat a údaj o tom, kterému skladu byly výrobky odeslány;

d) den odeslání faktury, číslo smlouvy (objednávky) a číslo dodacího listu;

e) den splatnosti fakturované částky;

f) množství a pojmenování výrobků nebo druh a dobu trvání práce;

g) úhrnnou částku;

h) náležitosti pro účely daně z obratu;

ch) razítko (předtisk) dodavatele a podpis osoby oprávněné podepisovat fakturu.

(4) Jestliže si odběratel při objednávce výrobků nebo prací do 200 Kčs nevymínil vystavení faktury na zvláštním listě, může dodavatel napsat zjednodušenou fakturu na rubu poštovní poukázky nebo převodního příkazu přikládaného k zásilce nebo zvlášť odesílaného odběrateli, a to na dílu určeném pro plátce. V takovém případě je dodavatel povinen uvést pouze údaje stanovené v odstavci 3 písm. c) až h) s výjimkou údaje o tom, kterému skladu byly výrobky odeslány a čísla dodacího listu.

(5) Vyhotovuje-li fakturu jednotné zemědělské družstvo, je povinno uvést bez ohledu na výši fakturované částky údaje stanovené v odstavci 3 písm. a) až g) a ch), dále cenu za jednotku množství výrobků nebo práce a druh (jakost) výrobků. Uhrazuje-li se faktura inkasním příkazem, uvede se doložka "Splatno inkasním příkazem číslo ...." a bankovní spojení odběratele. Další údaje je jednotné zemědělské družstvo povinno uvést na faktuře jen v případě, že je to dohodnuto v hospodářské smlouvě s odběratelem.

(6) Pokud není se souhlasem ministerstva financí stanoveno jinak, musí faktura za dodávky elektřiny, plynu a vody a za odvedení odpadní vody veřejnými kanalizacemi obsahovat:

a) datum vyhotovení a číslo faktury, jakož i název a adresu dodavatele (popř. v obvyklých zkratkách), číslo, popř. název (jméno) a adresu odběratele;

b) datum předchozího odečtu dodávky elektřiny a plynu (vody) a stav měřicího zařízení;

c) datum konečného odečtu dodávky elektřiny a plynu (vody) a stav měřicího zařízení;

d) konstantu měřicího zařízení, je-li jiná než 1;

e) množství a druh dodávky elektřiny a plynu (vody). Kde není namontován vodoměr, vypočte se množství odebrané vody, nebo odvedené odpadní vody podle zvláštních předpisů;

f) značku sazby, jakož i úhrnnou cenu;

g) náhradu za užívání měřícího zařízení, pokud není zahrnuto ve stálém platu;

h) údaje podle odstavce 1 písm. f), ch), i) a s).

(7) Dodavatel je povinen podrobněji rozepsat cenové složky fakturované částky, požádá-li o to odběratel.

§ 4

Sběrná faktura

(1) Při stálém styku mezi dodavatelem a odběratelem mohou být opakující se dodávky výrobků a prací vyfakturovány sběrnou fakturou. Sběrné faktury lze použít pouze tehdy, byl-li tento způsob fakturování mezi dodavatelem a odběratelem sjednán, popř. stanoven jim nadřízeným orgánem; nemají-li společný nadřízený orgán, může být používání sběrné faktury stanoveno dohodou příslušných nadřízených orgánů.

(2) Období pro sběrnou fakturu musí být delší než jeden den a ne delší než jeden kalendářní měsíc; přitom nesmí počínat v jednom a končit v následujícím kalendářním měsíci.

(3) Období pro sběrnou fakturu za léky a zdravotnické potřeby vydané na recepty ústavů národního zdraví jiných okresů než vlastního může činit až 3 měsíce. U dodávek zpravodajského materiálu Československou tiskovou kanceláří může činit období pro sběrnou fakturu až 6 měsíců. Dodávky elektřiny, plynu a pitné vody, odvádění odpadní vody veřejnými kanalizacemi, odvoz pevných domovních odpadků a podobných hmot (dále jen "odpadky") a práce kominické lze i bez předchozí dohody s odběratelem fakturovat sběrnou fakturou, přičemž období pro sběrnou fakturu může činit při dodávkách pitné vody a odvádění odpadní vody veřejnými kanalizacemi až 3 měsíce, za dodávky elektřiny a plynu maloodběratelům až 6 měsíců za podmínek stanovených v dohodě s ministerstvem financí, při odvozu odpadků, při pracích kominických, jakož i při dodávkách pitné vody a odvádění odpadní vody veřejnými kanalizacemi, za které je úplata stanovena paušálem, až 1 rok. Dodavatel musí však v těchto případech předem oznámit odběrateli, kdy začíná a končí období pro sběrnou fakturu.

(4) Dodavatelé mohou fakturovat odvoz odpadků a pořadové kominické práce občanům nebo jiným odběratelům než socialistickým organizacím během zvoleného období za celé období najednou, pokud za jednotlivé práce (odvoz) nepožaduje dodavatel zaplacení v hotovosti podle § 15. Socialistickým organizacím lze fakturovat tyto práce (odvoz) během zvoleného období za celé období najednou na základě dohody s těmito organizacemi, přičemž socialistickým organizacím spravujícím bytový majetek většího rozsahu (např. obvodním podnikům bytového hospodářství) lze takto fakturovat i podle dohodnutých místních úseků. Zvolené období nesmí být delší než 1 rok. Jestliže by dodavatel neprovedl některé práce (odvoz), které vyfakturoval, je povinen odečíst částky odpovídající neprovedeným pracím (odvozu) v nejblíže příští sběrné faktuře.

(5) Sběrná faktura musí být označena v záhlaví jako sběrná faktura a musí obsahovat všechny náležitosti podle § 3 odst. 1 písm. a) až t) (sběrná faktura vyhotovená jednotnými zemědělskými družstvy údaje podle § 3 odst. 5). Sběrná faktura za dodávku elektřiny, plynu a vody a za odvedení odpadní vody veřejnými kanalizacemi, musí obsahovat údaje podle § 3 odst. 6.

§ 5

Náležitosti pro účely daně z obratu

(1) Na faktuře musí být uvedeno, zda fakturované ceny obsahují daň z obratu či nikoliv.

(2) Je-li výrobek nebo práce fakturována za ceny včetně daně z obratu, je dodavatel (plátce daně) povinen vyznačit na faktuře a jejich průpisech (popř. přílohách) příslušnou položku a podpoložku sazebníku daně z obratu, sazbu daně z obratu, ceny, z nichž se daň počítá (např. velkoobchodní cena) a příslušnou částku daně z obratu. Dodavatel vyznačuje při fakturování výrobku nebo práce za maloobchodní cenu nebo za prodejní cenu (též s procentní daní z obratu) částku daně z obratu na faktuře odděleně pouze socialistickým organizacím.

(3) Pro výpočet daně z obratu platí předpisy o dani z obratu a ustanovení sazebníku daně z obratu, které též stanoví podmínky pro povolení odchylného postupu.

§ 6

Vznik práva a povinnosti fakturovat

(1) Právo a povinnost dodavatele fakturovat dodávky vzniká s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 dnem splnění dodávky *) a je-li odběratelem občan nebo jiný odběratel než socialistická organizace, dnem splnění služby. **)

(2) Jinak právo a povinnost dodavatele fakturovat výrobky vzniká

a) uplynutím posledního dne sjednaného nebo stanoveného období, jestliže je smluveno, popř. stanoveno fakturování dodávek sběrnou fakturou;

b) dnem obdržení podkladů pro fakturování, ***) jestliže jde o případy uvedené v příloze č. 1 oddíl I body 2 až 6, 13, 14, 17, 19 až 21 a oddíl II body 3 až 7, popř. po dokončení etap podle § 13;

c) dnem, kdy byla provedena výsledná kalkulace, jde-li o zasilatelství. U mezinárodního zasilatelství vzniká právo a povinnost dodavatele fakturovat dnem, kdy podniku provozujícímu mezinárodní zasilatelství došla první zpráva o odeslání výrobků do ciziny, a kompletují-li se zásilky v námořním přístavě, zpráva o jejich nalodění, popř. dnem, kdy mu došla první zpráva o odeslání výrobků z evropského odesílacího místa do tuzemska.

§ 7

Zasílání faktury

(1) Dodavatel je povinen odeslat fakturu (sběrnou fakturu) nejpozději ve lhůtách stanovených v příloze č. 1.

(2) Vyhotovuje-li jednotné zemědělské družstvo fakturu (§ 3 odst. 5), je povinno odeslat ji odběrateli nejpozději do 2 pracovních dnů a sběrnou fakturu do 4 pracovních dnů po vzniku povinnosti fakturovat.

(3) Jestliže odběratel neobdržel fakturu, je povinen vyžádat si ji doporučeným dopisem od dodavatele, a to nejpozději do 5 dnů poté, kdy mohl zjistit, že faktura za dodané výrobky nebo provedené práce nedošla. Dodavatel nemůže odmítat placení penále, jestliže odběratel uvedenou povinnost nesplnil.

(4) Zasílá-li se výrobek rozložený na součástky (díly, části), počítá se příslušná lhůta k odeslání faktury po vzniku povinnosti fakturovat poslední součástku. Před vznikem povinnosti fakturovat poslední součástku nesmí být fakturováno.

(5) Nákupní lístek (§ 2 odst. 2) musí být odevzdán nebo odeslán dodavateli nejpozději do 2 pracovních dnů po převzetí zemědělských výrobků odběratelem. Není-li nákupní místo shodné s místem vystavujícím nákupní lístek, prodlužuje se tato lhůta o 2 pracovní dny. U dodávek zemědělských výrobků, jejichž jakost zjišťuje odběratel nákupní organizace (např. nutné porážky dobytka), je nákupní organizace povinna odeslat nákupní lístek dodavateli do 2 pracovních dnů po obdržení potvrzení od příjemce výrobků o zjištění jejich jakosti.

(6) Při opakujících se dodávkách zemědělských výrobků, uskutečněných v době delší jednoho dne, musí být nákupní lístek odeslán nebo odevzdán do 4 pracovních dnů po skončení období stanoveného zvláštními předpisy, jinak nejpozději do 4 pracovních dnů po skončení sjednaného období, které nesmí být delší než 1 kalendářní měsíc; tato lhůta se prodlužuje o 2 dny, není-li nákupní místo shodné s místem vystavujícím nákupní lístek. Nákupní lístek u mléka *) musí být odeslán do 5 pracovních dnů po skončení stanoveného období. U dodávek řepy cukrovky musí být nákupní lístek **) odeslán do 6 pracovních dnů po odevzdání řepního listu cukrovaru nebo pověřené nákupní organizaci. U dodávek přírodního osiva a sádí k čištění ve mzdě je odběratel povinen odeslat nákupní lístek do 3 pracovních dnů poté, kdy obdržel uznávací (povolovací) list; v nákupním lístku musí být uveden den, kdy odběratel obdržel uznávací (povolovací) list.

(7) U dodávek zemědělských výrobků, o jejichž jakosti rozhodovala Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků nebo jiný příslušný orgán, musí být nákupní lístek odeslán dodavateli do 2 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí tohoto orgánu.

(8) Lhůta k odeslání faktury (nákupního lístku) počíná dnem, který následuje po dni vzniku povinnosti fakturovat.

(9) Dohodou dodavatele s odběratelem nebo orgánů jim nadřízených mohou být stanoveny kratší lhůty, než které jsou uvedeny v této vyhlášce.

(10) Jsou-li v rámci fakturační lhůty stanovené v kalendářních dnech 2 nebo více po sobě následující dny pracovního klidu, prodlužuje se lhůta o tyto dny.

§ 8

Vrácení faktury

(1) Odběratel může do 5 pracovních dnů po obdržení vrátit doporučeným dopisem nebo poslem na potvrzení fakturu, neobsahuje-li správně všechny náležitosti, které musí faktura podle vyhlášky obsahovat; v takovém případě je však povinen vyznačit ve vrácené faktuře nesprávné údaje nebo chybějící náležitosti a má-li být faktura uhrazena inkasním příkazem nebo platí-li se prostřednictvím mezipodnikové zúčtovny, odmítnout podle zvláštních předpisů *) zcela akcept.

(2) Nová správně vyhotovená faktura musí být odeslána odběrateli nejpozději třetí pracovní den po doručení vadné faktury dodavateli, přičemž v nové správně vyhotovené faktuře je dodavatel povinen vyznačit den, kdy vadnou fakturu obdržel. Neodešle-li dodavatel novou správně vyhotovenou fakturu včas, je povinen zaplatit penále podle § 14 odst. 1.

(3) V případě, že odběratel vrátil dodavateli fakturu proto, že byly fakturovány výrobky a práce předčasně, je dodavatel povinen vrácenou fakturu zrušit a vystavit novou fakturu po vzniku práva fakturovat.

§ 9

Zasílání některých podkladů pro vyhotovení faktury

(1) Jde-li o dodávku výrobků, jež lze fakturovat až po provedeném rozboru a provádí-li rozbor podle zvláštních předpisů nebo smlouvy odběratel, musí tak učinit ve lhůtě sjednané s dodavatelem. Výsledek rozboru je pak povinen oznámit dodavateli doporučeným dopisem nejpozději příští pracovní den po dokončení rozboru.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně v případech, kdy se fakturují takové výrobky sběrnou fakturou podle výsledku rozboru průměrného vzorku ze všech dodávek uskutečněných za příslušné období (§ 4) nebo jde-li o dodávku zemědělských výrobků, jež lze fakturovat jen po zjištění jejich množství a jakosti odběratelem.

(3) Jde-li o traťovou dodávku, kdy výrobky lze fakturovat až po provedeném rozboru, a provádí-li podle zvláštních předpisů nebo smlouvy rozbor příjemce výrobků, musí tak učinit ve lhůtě sjednané s dodavatelem i odběratelem (svým dodavatelem). Výsledek rozboru je pak povinen oznámit doporučeným dopisem dodavateli i odběrateli (svému dodavateli) nejpozději příští pracovní den po dokončení rozboru.

(4) Ustanovení odstavce 3 platí obdobně v případech, kdy se fakturují takové výrobky sběrnou fakturou podle výsledku rozboru průměrného vzorku ze všech dodávek uskutečněných za příslušné období (§ 4).

(5) U takových traťových dodávek z dovozu, u nichž se dodávka fakturuje podle zvláštních předpisů nebo rozhodnutí dodavatele uvedeného ve smlouvě až po převzetí výrobků, nebo u dodávek, u nichž se množství výrobků určuje podle zvláštních předpisů nebo smlouvy teprve po jejich převzetí odběratelem, musí se převzetí uskutečnit nejpozději příštího dne po dojití dokladů doprovázejících zásilku odběrateli (příjemci výrobků), nebude-li prokázáno dokladem vystaveným dopravcem, že výrobky v této lhůtě nemohly být od něho převzaty. V téže lhůtě musí být rovněž zjištěno i množství výrobků. V případech, kdy Československé státní dráhy dopravují vagóny s výrobky na tzv. odevzdávkovou kolej, prodlužuje se lhůta k převzetí výrobků a k případnému zjištění jejich množství o další den. Den dodání dokladů doprovázejících zásilku se do lhůty nepočítá. Odběratel (příjemce výrobků) je povinen doporučeným dopisem oznámit dodavateli den převzetí výrobků a jejich množství, popř. i jiné údaje dohodnuté s dodavatelem, a to nejpozději příští den po převzetí výrobků.

(6) Fakturují-li se výrobky uvedené v odstavci 5 sběrnou fakturou, musí být oznámení o převzetí všech dodávek uskutečněných za příslušné období odesláno doporučeně nebo na potvrzení nejpozději příští pracovní den po skončení příslušného období.

(7) Organizace se mohou dohodnout na jiném způsobu zasílání výsledku rozboru, oznámení o převzetí výrobků, popř. sdělení údajů souvisících s převzetím výrobků (např. obyčejným dopisem). Zvláštní předpisy vydané v dohodě s ministerstvem financí mohou stanovit jiné lhůty pro odeslání oznámení o převzetí nebo zjištění množství výrobků, popř. výsledku rozboru.

§ 10

Placení dodávek výrobků a prací

(1) O placení faktur odběratelem platí zvláštní předpisy. *) Pokud v těchto předpisech není stanoveno jinak, je odběratelská organizace povinna zaplatit fakturu do 10 dnů po jejím odeslání. **)

(2) Vrátí-li odběratel fakturu ve stanovené lhůtě a odmítl-li včas akcept (§ 8 odst. 1), běží stanovená platební lhůta teprve po odeslání správně vyhotovené faktury.

(3) Dodávky zemědělských výrobků, na které se vyhotovuje nákupní lístek, ***) je odběratel povinen zaplatit do 2 pracovních dnů po předání nebo odeslání tohoto dokladu; je-li nákupní lístek vystaven v jiném místě, než které dává příkaz k úhradě, prodlužuje se tato lhůta o 3 pracovní dny. Totéž platí i pro úhradu rozdílu (doplatku) mezi poskytnutou zálohou a stanovenou konečnou cenou dodávek přírodního osiva a sádí dodaných k čištění ve mzdě.

(4) Dohodou dodavatele s odběratelem nebo dohodou orgánů jim nadřízených mohou být platební lhůty zkráceny.

(5) Pohledávky vzniklé v případech upravených touto vyhláškou mohou být započteny (kompenzovány) jen se souhlasem banky. Penále a poplatek z prodlení nesmí být započteny (kompenzovány).

(6) Pokud nebude předpisy o platebním styku +) nebo se souhlasem ministerstva financí stanoveno jinak, nesmí být požadovány nebo poskytovány zálohy, ani placeno před vznikem povinnosti fakturovat. Zasílání výrobků organizacím dobírkou je dovoleno, nepřesahuje-li úhrnná cena dodávky 200 Kčs. ++)

(7) Neuhradí-li odběratel při plánovaném zúčtování +) splátku ve stanoveném nebo sjednaném termínu, je dodavatel oprávněn účtovat a odběratel povinen zaplatit ze splátky včas nezaplacené poplatek z prodlení podle § 14 odst. 2.

(8) Při dodávkách elektřiny, plynu a pitné vody je odběratel povinen, jestliže to dodavatel požaduje, zaplatit za tyto dodávky v hotovosti oprávněnému výběrčímu; je-li odběratelem organizace, může být požadováno placení v hotovosti nad 200 Kčs jen tehdy, pokud to umožňuje tržba organizace v den, kdy je požadována úhrada.

(9) Den odeslání, popř. obdržení faktury (odst. 1) ani den odeslání nákupního lístku (odst. 3) se do lhůty splatnosti nepočítá.

§ 11

Zjednodušené fakturování traťových dodávek

(1) U traťových dodávek může odběratel sjednat s dodavatelem ve smlouvě, aby dodavatel vyfakturoval výrobky jménem odběratele příjemci výrobků. Dodavatel vyhotoví v tomto případě fakturu jednak na odběratele, jednak na příjemce výrobků. Faktura na příjemce výrobků se vyhotoví na tiskopise odběratele a musí obsahovat všechny údaje, které by jinak ve faktuře uvedl odběratel, přičemž místo údaje podle § 3 odst. 1 písm. t) se uvede na konci faktury pod doložkou "Jménem" název a sídlo odběratele. Takto vyhotovenou fakturu opatří dodavatel pod názvem a sídlem odběratele svým razítkem (předtiskem) a podpisem osoby odpovědné za fakturu.

(2) Dodavatel je povinen odeslat fakturu vyhotovenou jménem odběratele příjemci výrobků a stejnopis této faktury spolu se svou fakturou odběrateli ve lhůtách stanovených pro zasílání faktur dodavatelem odběrateli. Jestliže dodavatel neodešle fakturu ve stanovených lhůtách odběrateli nebo příjemci výrobků, je povinen zaplatit penále podle § 14 odst. 1 tomu, komu fakturu opožděně odeslal.

§ 12

Postup při fakturování dodávek za prozatímní cenu

(1) Organizace jsou povinny fakturovat za ceny platné při splnění. Není-li cena stanovena, může jen v odůvodněných případech u dodávek fakturovaných za velkoobchodní cenu povolit v souladu se zvláštními předpisy ústřední orgán, který stanoví cenu, popř. do jehož působnosti patří organizace oprávněná stanovit cenu nebo dovážející výrobek, fakturování za prozatímní cenu.

(2) Fakturuje-li dodavatel v případech uvedených v odstavci 1 za prozatímní cenu, je povinen tuto skutečnost uvést na faktuře. Bude-li definitivní cena nižší než cena původně fakturovaná, vrátí dodavatel přeplatek. Částku ve výši přeplatku je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů ode dne, kdy mohl vypočítat definitivní cenu. Je-li dodavatel v prodlení s placením, je povinen platit z této částky poplatek z prodlení podle § 14 odstavce 2. Bude-li definitivní cena vyšší než cena původně fakturovaná, vyfakturuje dodavatel tento rozdíl nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy získal všechny podklady pro vypočtení definitivní ceny, zvláštním dodatkem k původní faktuře.

§ 13

Etapové fakturování některých dodávek

(1) Dodávky strojů a zařízení dodávané samostatně nebo jako součást vývozních investičních celků lze fakturovat v etapách dohodnutých v hospodářské smlouvě, popř. stanovených zvláštním předpisem.

(2) Vývojové a výzkumné práce placené odběratelem se fakturují a uhradí po jejich splnění, nebylo-li sjednáno, že se vyfakturují a uhradí podle etap stanovených dohodou dodavatele s odběratelem. Za etapu lze také považovat vývojové nebo výzkumné práce provedené nejméně za měsíc. U vývojových prací pro vojenskou správu stanoví etapy ministerstvo národní obrany samo. Studijní, přípravné a podobné práce se fakturují buď najednou (po celkovém splnění) nebo se fakturují jednotlivé jejich ucelené části sjednané s odběratelem, a to po jejich dokončení.

(3) Projektové práce pro vývoz, i když jsou dodávány jako součást vývozních investičních celků, lze fakturovat v etapách, které se stanoví ve smlouvě. Montážní práce, stavební práce nebo technická pomoc pro vývoz, i když jsou tyto práce dodávány jako součást vývozních investičních celků, se fakturují měsíčně.

(4) Dodávky při zařizování výstav, veletrhů a stálých zařízení muzeí provedené tuzemským dodavatelem lze fakturovat a uhradit též v ucelených etapách předem stanovených dohodou dodavatele s odběratelem.

(5) Dodavatel strojně početních prací je oprávněn fakturovat skutečně provedené práce též po etapách, a to před předáním výsledků zpracování (sestav, tabulek apod.). Za etapu se považují skutečně provedené fakturovatelné výkony v jednotlivých fázích strojového zpracování a stanoví se na podkladě příslušného projektu nebo pracovního postupu dohodou dodavatele s odběratelem.

§ 14

Penále a poplatek z prodlení

(1) Penále pro opožděné odeslání faktury stanoví zvláštní předpis. *) Ustanovení zvláštních předpisů platí i v případě, kdy nákupní lístek**) není odeslán nebo odevzdán ve stanovené lhůtě.

(2) Je-li odběratel v prodlení s placením faktury nebo dodávky zemědělských výrobků, je dodavatel povinen odběrateli účtovat a odběratel dodavateli zaplatit poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Jestliže by částka vypočteného poplatku z prodlení činila méně než 10 Kčs, účtuje se 10 Kčs. Dodavatel je oprávněn prominout odběrateli poplatek z prodlení, jestliže nepřesahuje 20 Kčs. Je-li odběratel v prodlení s placením sběrné faktury za maloodběr elektřiny a plynu, jejíž konečná částka nepřevyšuje 200 Kčs, je dodavatel povinen odběrateli účtovat a odběratel dodavateli zaplatit jen paušální poplatek z prodlení ve výši 10 Kčs.

(3) Je-li odběratel v prodlení

a) s provedením rozboru (popř. se zjištěním množství a jakosti u zemědělských výrobků) nebo s odesláním jeho výsledku (§ 9 odst. 1 a 2) nebo

b) s převzetím výrobků nebo odesláním oznámení o převzetí výrobků (§ 9 odst. 5 a 6),

je dodavatel povinen odběrateli účtovat a odběratel dodavateli zaplatit poplatek z prodlení ve výši 0,05% z konečné částky, jež bude uvedena v příslušné faktuře, a to za každý den prodlení. +) Poplatek z prodlení ve stejné výši je povinen zaplatit příjemce výrobků dodavateli, který výrobky dodal, je-li v prodlení s provedením rozboru nebo s odesláním výsledku rozboru tomuto dodavateli.

(5) V příkazech k provedení úhrady penále a poplatku z prodlení musí být zvlášť označeno, že jde o úhradu penále nebo poplatku z prodlení.

(6) Prominutí pohledávek občanům, jakož i upuštění od vymáhání pohledávek upravují zvláštní předpisy.+++)

(7) Penále a poplatek z prodlení mohou požadovat jen socialistické organizace. Diplomatickým zástupcům a jim na roveň postaveným činitelům i organizacím se poplatek z prodlení na základě vzájemnosti neúčtuje.

(8) Vyfakturuje-li dodavatel občanovi za práce (služby) jím objednané neoprávněně vyšší částku, pokud nejde o zjevnou početní chybu nebo zjevné nedopatření, je povinen vrátit občanovi rozdíl mezi správnou a zaplacenou vyšší částkou a do ústředního rozpočtu odvést pokutu ve výši trojnásobku tohoto rozdílu. x)

(9) Hospodářská arbitráž může v jednotlivém případě snížit, popřípadě prominout penále nebo poplatek z prodlení, jsou-li pro to zcela mimořádné důvody.

§ 15

Omezení fakturační povinnosti

Dodávky výrobků nebo prací, jejichž úhrnná cena nepřevyšuje 200 Kčs, nemusí být fakturovány a dodavatel může požadovat zaplacení v hotovosti na potvrzenku. Pokud je však účelnější uhrazovat tyto dodávky bezhotovostně, používají organizace přednostně tohoto způsobu placení. Maloobchodní prodejny dodavatelů nemusí fakturovat, prodávají-li jen za hotové. Zvláštní předpisy +) však stanoví, kdy v uvedených případech je nutno fakturovat socialistickým organizacím.


Závěrečná ustanovení

§ 16

Ministerstvo financí může povolit výjimky a odchylky z této vyhlášky.

§ 17

(1) Zrušují se:

a) vyhláška ministra financí č. 262/1952 Ú.l., o fakturování a placení dodávek zboží a prací uskutečněných jednotnými zemědělskými družstvy,

b) vyhláška ministra financí č. 240/1955 Ú. l., o fakturování a placení za zboží a práce,

c) vyhláška ministra financí č. 172/1956 Ú. l., o zjednodušeném fakturování drobných dodávek zboží a prací a o poplatku z prodlení a penále.

(2) Dále se zrušují:

a) vzor záhlaví faktury č. 849 uveřejněný ve sbírce "Typové vzory prvotní evidence" z roku 1953,

b) vzor záhlaví faktury PE 824a uveřejněný v částce 52 Úředního listu z roku 1955,

c) výnos ministerstva financí čj. 191/56 773/56 z 12. 6. 1956 o počtu vyhotovení faktur, uveřejněný ve Věstníku ministerstva financí č. 1/1956,

d) výnos ministerstva financí čj. 191/94 826/56 z 6. 10. 1956 o stanovení etap pro fakturování dodávek strojů a zařízení, uveřejněný ve Věstníku ministerstva financí č. 7/1956.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1965.


Ministr:

Dvořák v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 204/1964 Sb.

I. Lhůty pro odeslání faktur

DodávkaLhůta pro odeslání fakturyPočátek lhůty *)
1.Za výrobky **)2 pracovní dnypo splnění
2.Za knihy zaslané na ukázkupo dojití oznámení odběratele o ponechání knih
3.Za výrobky, které lze vyfakturovat až po provedeném rozboru nebo zjištění množství nebo jakosti zemědělských výrobků odběratelempo dojití výsledku rozboru nebo oznámení o zjištění množství nebo jakosti zemědělských výrobků
4.U traťových dodávek, kdy odběratel fakturuje příjemci takové výrobky, které lze fakturovat až po provedeném rozborupo dojití faktury dodavatele
5.U traťových dodávek, u nichž lze výrobky vyfakturovat až po provedeném rozboru příjemcem výrobkůpo dojití výsledku rozboru, po případě faktury dodavatele, došla-li dříve než výsledek rozboru
6.U takových traťových dodávek dovozních, u nichž se dodávka fakturuje podle ustanovení zvl. předpisů nebo rozhodnutí dodavatele uvedeného ve smlouvě až po převzetí výrobků nebo u dodávek, u nichž se množství výrobků určuje teprve po jejich převzetí odběratelempo dojití oznámení odběratele o převzetí výrobků
7.Za etapy strojů a zařízení **)3 pracovní dnypo splnění
8.Za výrobky, jestliže se vyhotovují faktury pomocí strojně početní stanice jiné organizace (ÚME, Početnické služby apod.)4 pracovní dny ***)
9.Za výrobky dodané z jiné obce než kde se fakturují (s výjimkou případů uvedených v bodě 6)5 dnů
10.Za výrobky dodané ze závodu nebo skladu subdodavatele, který výrobu výrobků dokončil
11.Za osiva a sádě a za řezivo dodávané pilami, za etapy strojů a zařízení dodané z jiné obce než kde se fakturuje6 dnů
12.Za práce (výkony, služby)po splnění +)
13.Za výstavy a veletrhy provedené tuzemským dodavatelem v ciziněpo obdržení všech podkladů pro fakturování z ciziny
14.Za nehmotné dovozy ++)po doručení faktury zahraničního dodavatele
15.Za výrobky dodané podniky zahraničního obchodu a organizacemi státních lesů z jiné obce, než kde se fakturují (s výjimkou případů uvedených v bodě 6)7 dnůpo splnění
16.Za propagační tiskový materiál určený pro cizinu, dodaný ze závodu nebo skladu subdodavatele, který jeho výrobu dokončil8 dnů
17.Za práce provedené tuzemským subdodavatelem v cizině za kalendářní měsíc10 dnůpo obdržení pracovních výkazů +++)
18.Za zařízení výstav, zúčastní-li se práce též subdodavatel (tato skutečnost musí být z faktury patrna)14 dnůpo splnění závazku popř. dokončení sjednaných etap
19.Za práce provedené tuzemským dodavatelem v cizině za kalendářní měsícpo obdržení pracovních výkazů ++++)
20.Za práce na zařízení výstavy a veletrhu v cizině, provedené tuzemským subdodavatelem
21.Za práce provedené tuzemským dodavatelem v cizině za kalendářní měsíc, zúčastní-li se práce též tuzemský subdodavatel16 dnů

II. Lhůty pro odeslání sběrných faktur

DodávkaLhůta pro odeslání fakturyPočátek lhůty
1.Za maloodběr elektřiny a plynu uhrazovaný v hotovosti *)v poslední den přísl. období
2.Za maloodběr elektřiny a plynu *)3 pracovní dnypo skončení příslušného období
3.Za rozdíl spotřebované elektřiny a plynu při chybách měřícího zařízení *)po zjištění rozdílu
4.Za výrobky, které se fakturují až po provedeném rozboru průměrného vzorkupo dojití výsledku rozboru
5.U traťových dodávek, kdy odběratel fakturuje příjemci takové výrobky, které lze vyfakturovat až po provedeném rozboru průměrného vzorkupo dojití sběrné faktury dodavatele
6.U traťových dodávek, u nichž lze výrobky vyfakturovat až po provedeném rozboru průměrného vzorku příjemcem výrobkůpo dojití výsledku rozboru, popř. sběrné faktury dodavatele, došla-li dříve než výsledek rozboru
7.U takových traťových dodávek dovozních, u nichž se dodávka fakturuje podle ustanovení zvl. předpisů nebo rozhodnutí dodavatele uvedeného ve smlouvě až po převzetí výrobků, nebo u dodávek, u nichž se množství výrobků určuje teprve po jejich převzetí odběratelempo dojití oznámení o převzetí všech dodávek výrobků provedených za příslušné období
8.Za výrobky **)4 pracovní
dny ***)
po skončení příslušného období
9.Za výrobky dodané z jiné obce než kde se fakturují (s výjimkou případů uvedených v bodě 7)5 pracovních dnů
10.Za práce6 dnů
11.U traťových dodávek, u nichž odběratel fakturuje příjemci výrobků již na základě oznámení dodavatele o odeslání výrobků7 dnů
12.Za dodávky výrobků Československých státních lázní a zřídel, lékárenské služby ústavů národního zdraví, za dodávky elektřiny a plynu velkoodběratelům, za dodávky vody a za odvedení odpadní vody veřejnými kanalisacemi9 dnů
13.Za provedené záruční opravy, jestliže sběrná faktura je zasílána z jednotlivých krajů gestorskému podniku12 dnůpo skončení příslušného období
14.Za provedené záruční opravy, jestliže sběrná faktura je zasílána gestorským podnikem výrobní organizaci20 dnů

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 204/1964 Sb.

Jednotný vzor záhlaví faktury
Jednotný vzor záhlaví faktury

Poznámky pod čarou

*) Směrnice ministerstva financí pro zabezpečení, prozatímní správu a realizaci některého majetku, který zajišťuje nebo kterého nabývá stát (poř. č. 85/1960 Sbírky instrukcí pro národní výbory).

*) Vyhláška ministerstva financí č. 205/1964 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy.
Vyhláška Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí č. 22/1961 Sb., o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací.

**) U dodávek mléka tzv. vyúčtování, u cukrovky odpočet.

***) Základní podmínky dodávek zemědělských výrobků a dodávek zemědělských potřeb.

*) Splnění dodávky upravují ustanovení zejména § 168, 246, 328 a 356 hospodářského zákoníku.

**) § 232 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

***) Fakturační lhůty u traťových dodávek jsou uvedeny v příloze č. 1.

*) tzv. vyúčtování

**) tzv. řepní odpočet

*) Směrnice Státní banky československé č. 170/1956 Ú. l., o platebním a zúčtovacím styku.

*) Směrnice Státní banky československé č. 170/1956 Ú. l., o platebním a zúčtovacím styku, a směrnice Státní banky československé o zúčtování mezi hospodářskými organizacemi započtením vzájemných pohledávek a o úvěrování hospodářských organizací při tomto zúčtování, uveřejněné v částce 39 Úředního listu z roku 1954.

**) Podle § 232 odst. 2 občanského zákona je občan povinen zaplatit fakturu do 7 dnů po jejím doručení, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak. V pochybnostech se má za to, že občanovi byla faktura doručena třetího dne po jejím odeslání. Na splatnost musí být občan ve faktuře upozorněn.

***) U dodávek mléka tzv. vyúčtování, u cukrovky odpočet.

+) Směrnice Státní banky československé č. 170/1956 Ú. l.

++) Podle § 232 odst. 1 občanského zákoníku může dodavatel (organizace) požadovat od občana zálohu nebo zaplacení ceny předem, jestliže je to odůvodněno povahou služby nebo stanoveno zvláštním předpisem.

*) Podle § 377 hospodářského zákoníku je dodavatel povinen, jestliže neodeslal fakturu ve stanovené lhůtě, zaplatit odběrateli penále ve výši 1% z fakturované částky za každý započatý měsíc prodlení. Odběratel je oprávněn prominout dodavateli penále, které nepřesahuje 200 Kčs (§ 142 odst. 1 hosp. zák.).

**) U dodávek mléka tzv. vyúčtování, u cukrovky odpočet.

+) § 378 odst. 2 písm. a) hospodářského zákoníku

++) Směrnice č. 170/1956 Ú. l.

+++) Vyhláška ministerstva financí č. 117/1964 Sb., o správě národního majetku.

x) Na bankovní účet č. 709 okresního národního výboru příslušného podle sídla dodavatelské organizace.

+) Vyhláška č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi, ve znění vyhlášky č. 117/1962 Sb.

*) Na faktuře musí být vždy uveden den rozhodný pro počátek lhůty (viz § 6 vyhlášky); splněním rozumí se i částečné splnění, je-li dodavatel oprávněn plnit dodávku po částech.

**) Dodavatelům traťové dodávky počíná fakturační lhůta (2 pracovní dny u výrobků a 3 pracovní dny u etap strojů a zařízení) vždy počátkem čtvrtého dne po dni, kdy uplynula fakturační lhůta předcházejícímu dodavateli. Pro odesílatele traťové dodávky a pro zvláštní případy traťových dodávek uvedených v příloze č. 1 odd. I platí však lhůty jmenovitě stanovené v této příloze.

***) U dodávek výrobků uskutečněných z jiné obce, než kde se vyhotovují faktury pomocí strojně početní stanice jiné organizace (ÚME, Početnické služby apod.), prodlužuje se tato lhůta o 1 pracovní den.

+) Lhůta 6 dnů platí i tehdy, fakturují-li se některé práce v etapách (§ 13 vyhlášky). Počátek lhůty u zasilatelských služeb se počítá podle § 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky.

++) Netýká se nehmotných dovozů, jejichž fakturování a placení je upraveno vyhláškou č. 205/1964 o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a pro generální opravy.

+++) Nejpozději však do 4 týdnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byly práce provedeny.

++++) Nejpozději však do 4 týdnů (u prací uvedených v bodě 21 do 5 týdnů) po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byly práce provedeny.

*) U maloodběru elektřiny a plynu je období pro sběrnou fakturu dodrženo, i když se odečet provede v nejbližších příštích dvou pracovních dnech po uplynutí období pro sběrnou fakturu. Lhůty pro odesílání faktur za maloodběr elektřiny a plynu mohou být se souhlasem ministerstva financí upraveny odchylně.

**) Dodavatelům traťové dodávky počíná fakturační lhůta (4 pracovní dny) vždy počátkem čtvrtého dne po dni, kdy uplynula fakturační lhůta předcházejícímu dodavateli. Pro odesílatele traťové dodávky a pro zvláštní případy traťových dodávek uvedených v příloze č. 1 odd. II platí však lhůty jmenovitě stanovené v této příloze.

***) K odd. II. bodu 8 platí obdobně poznámka uvedená k odd. I bodu 8.

Přesunout nahoru