Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 201/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau

Částka 86/1964
Platnost od 13.12.1964
Účinnost od 22.09.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

201

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 6. listopadu 1964

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau


Dne 16. listopadu 1962 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau.

President republiky Dohodu ratifikoval dne 29. května 1963 a ratifikační listiny byly vyměněny ve Varšavě dne 22. září 1964.

Podle svého článku 26, odstavce 1, vstoupila Dohoda v platnost dne 22. září 1964.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau

President Československé socialistické republiky a Státní rada Polské lidové republiky, vedeni přáním upravit československou průvozní dopravu přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau, se rozhodli sjednat tuto Dohodu a za tím účelem jmenovali svými zmocněnci:

president Československé socialistické republiky

Emila Vrtiaka,

prvního náměstka ministra dopravy a spojů,

Státní rada Polské lidové republiky

Donata Tarantowicze,

státního podtajemníka v ministerstvu dopravy,

kteří po výměně plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli na těchto ustanoveních:

ODDÍL I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

1. Polská lidová republika přiznává Československé socialistické republice za podmínek stanovených v této Dohodě právo provádět privilegovanou průvozní železniční dopravu přes území Polské lidové republiky na úseku železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau a v souvislosti s tím i právo začlenit tento úsek do tarifních vzdáleností Československých státních drah.

2. Privilegovaná průvozní železniční doprava, uvedená v odstavci 1, se nazývá v dalším textu této Dohody průvozní dopravou.

3. Pokud v průvozní dopravě nejsou některé otázky upraveny touto Dohodou, vztahují se na ně ustanovení Dohody mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě, podepsané v Praze dne 31. ledna 1958.

Článek 2

V průvozní dopravě se nepřihlíží k státní příslušnosti cestujících, k původu zásilek zavazadel, spěšnin, zboží a poštovních zásilek, k státní příslušnosti odesilatele či příjemce a ke skutečnosti, komu železniční vozidla náležejí.

Článek 3

Průvozní dopravu vykonávají Československé státní dráhy svými vlaky a svým vlakovým personálem.

Článek 4

Na průvozní dopravu se na polském státním území vztahují polské předpisy týkající se pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví.

Článek 5

1. Dopustí-li se osoby jedoucí ve vlacích průvozní dopravy na polském státním území trestného činu, jsou příslušné polské orgány oprávněny provést ve vlacích průvozní dopravy prohlídku a českoslovenští zaměstnanci, kteří konají službu v těchto vlacích, jsou povinni poskytnout veškerou pomoc k zadržení pachatelů.

2. Polské orgány, příslušné k vykonávání této Dohody, poskytnou v případě potřeby pomoc a péči cestujícím a vlakovému personálu vlaků průvozní dopravy.

Článek 6

Ruční zavazadla cestujících, zásilky zavazadel, spěšnin, zboží a zásilky poštovní, jakož i železniční vozidla, přepravované v průvozní dopravě, nemohou být polskými orgány zabaveny, s výjimkou případu souvisejícího se spácháním trestného činu uvedeného v článku 5 odstavci 1.

ODDÍL II

Provozní ustanovení

Článek 7

1. Vlaky průvozní dopravy projíždějí polským státním územím bez zastavování, s výjimkou případů, kdy zastavení je nutné z důvodů provozních, bezpečnosti státních hranic nebo celních.

2. Vlaky průvozní dopravy nesmějí jet přes polské státní území menší rychlostí, než stanoví jízdní řád, s výjimkou případů, kdy pro stav trati nebo z provozních důvodů bude nařízena nižší rychlost.

Článek 8

1. Průvozní doprava se může provádět bez omezení ve dne i v noci podle jízdního řádu.

2. Jízdní řády vlaků průvozní dopravy vypracují Československé státní dráhy a předají je Polským státním drahám k vyjádření souhlasu.

3. O zavedení vlaku, který nebyl předvídán jízdním řádem, je třeba předem zpravit Polské státní dráhy, jakož i polské orgány ochrany státních hranic.

4. Podrobný způsob projednání otázek uvedených v odstavcích 2 a 3 dohodnou železniční správy smluvních stran.

Článek 9

1. Cestující a zásilky se v průvozní dopravě odbavují podle předpisů a tarifů platných na Československých státních drahách.

2. Tarifní příjmy z přepravy v průvozní dopravě připadají zcela Československým státním drahám.

3. V průvozní dopravě se neprovádí ani odevzdávka ani převzetí železničních vozidel a zásilek.

Článek 10

1. Pro jízdy vlaků průvozní dopravy přes polské státní území platí dopravní a návěstní předpisy Polských státních drah, pokud železniční správy smluvních stran nestanoví ve vzájemné dohodě jinak.

2. K poučení zaměstnanců Československých státních drah budou Polské státní dráhy bezplatně zasílat Československým státním drahám potřebné předpisy.

Článek 11

1. Československé státní dráhy odpovídají za to, že železniční vozidla použitá v průvozní dopravě jsou způsobilá provozu.

2. Železniční správy smluvních stran stanoví ve vzájemné dohodě způsob, jak má být postupováno, byla-li železniční vozidla poškozena na polském státním území.

Článek 12

Vykonávání dozoru a udržování pořádku ve vlacích průvozní dopravy přísluší československým orgánům.

Článek 13

1. Polské státní dráhy jsou povinny vlastními prostředky udržovat úsek železniční trati i železniční zařízení, které slouží průvozní dopravě, v takovém stavu, aby byla zajištěna řádná a bezpečná doprava.

2. Podrobnosti vyplývající z ustanovení odstavce 1 a rozsah vzájemných povinností, pokud jde o zařízení, která jsou protínána státními hranicemi, upraví železniční správy smluvních stran ve vzájemné dohodě.

3. Železniční správy smluvních stran se dohodnou na výstavbě a údržbě sdělovacích spojení a zabezpečovacích zařízení na trati používané pro průvozní dopravu. Sdělovací spojení musí být oddělena od vnitrozemské sítě.

Článek 14

1. Železniční správy smluvních stran se budou navzájem zpravovat o všech překážkách v dopravě, jakož i o jiných opatřeních a událostech, které by mohly nepříznivě ovlivnit průvozní dopravu.

2. Povinnost odstranit překážky uvedené v odstavci 1 přísluší železniční správě té smluvní strany, na jejímž úseku železniční trati překážky vznikly.

3. Při nehodách, přerušení dopravy a poškození železničních vozidel na polském státním území podniknou Československé státní dráhy v dohodě s Polskými státními drahami a v naléhavých případech s místními polskými orgány ochrany státních hranic opatření nutná k provedení záchranných prací a k odstranění poškozených železničních vozidel.

4. Příslušné orgány smluvních stran si za náhradu skutečných výdajů poskytnou v mezích možností nezbytnou pomoc v případech uvedených v odstavcích 2 a 3.

Článek 15

Za provádění průvozní dopravy, uvedené v článku 1 odstavci 1, budou Československé státní dráhy poskytovat Polským státním drahám paušální náhrady. Výši těchto náhrad, jakož i způsob vyrovnání stanoví železniční správy smluvních stran ve vzájemné dohodě.

ODDÍL III

Ustanovení o odpovědnosti

Článek 16

1. Za škody způsobené cestujícím v průvozní dopravě, jakož i zaměstnancům konajícím službu ve vlacích průvozní dopravy, odpovídají poškozeným osobám Československé státní dráhy podle předpisů svého státu.

2. Ustanovení odstavce 1 se vztahují i na přepravované zásilky.

3. Za všechny ostatní škody odpovídá poškozeným osobám železniční správa té smluvní strany, na jejímž úseku železniční trati se vyskytla událost způsobující škodu.

4. Škody, které při provádění průvozní dopravy vzniknou železničním správám smluvních stran v důsledku nehod způsobených vyšší mocí, nese železniční správa v tom rozsahu, v jakém je utrpěla.

Článek 17

1. Pro uplatňování vzájemných nároků z postihu mezi železničními správami smluvních stran, které vyplývají z odpovědnosti stanovené v článku 16, platí tyto zásady:

a) za škody způsobené zaviněním zaměstnanců odpovídá ta železniční správa, k níž tito zaměstnanci náleží. Byla-li škoda způsobena zaviněním zaměstnanců obou železničních správ nebo nelze-li zjistit, které železniční správy zaměstnanci škodu způsobili, odpovídají obě správy stejným dílem;

b) za škody vzniklé špatným stavem staveb a zařízení určených pro průvozní dopravu odpovídá ta železniční správa, jíž tyto stavby a zařízení náleží;

c) za škody vzniklé špatným technickým stavem železničních vozidel nebo nesprávným naložením zásilek odpovídají Československé státní dráhy.

2. Každá železniční správa má právo postihu vůči druhé železniční správě, jestliže bylo pravomocným soudním výrokem rozhodnuto, že je povinna nahradit škody, za něž podle ustanovení odstavce 1 plně nebo zčásti odpovídá druhá správa. Právo postihu lze uplatnit i tehdy, když obě železniční správy se dohodly, že jedna z nich uspokojí nárok, ačkoliv druhá správa odpovídá za škody zcela nebo zčásti. Smíry a uznání nároků, jakož i soudní výroky vynesené v řízení, o kterém druhá železniční správa nebyla vyrozuměna, jsou pro uplatňování postihu vůči druhé železniční správě závazné jen tehdy, jestliže tato správa s nimi vyjádří souhlas, nebo jestliže ve lhůtě tří měsíců po odeslání prvého vyzvání tato správa neoznámí své stanovisko, ačkoliv byla v této lhůtě upomenuta.

3. Železniční správy smluvních stran stanoví ve vzájemné dohodě způsob vyšetřování k zjištění příčin a rozsahu škod.

ODDÍL IV

Poštovní ustanovení

Článek 18

1. Poštovní zásilky všeho druhu mohou být v průvozní dopravě přepravovány v poštovních vozech, v poštovních oddílech, jakož i v železničních vozech bez jakýchkoliv průvozních poplatků.

2. Poštovní schránky u poštovních vozů musí být za jízdy přes polské státní území uzavřeny.

Článek 19

Za poštovní zásilky, které byly v případě nutnosti přeloženy na polském státním území, odpovídá ta železniční nebo poštovní správa, která je vzala pod svůj dozor.

ODDÍL V

Ustanovení pohraniční a celní

Článek 20

1. Cestující v průvozní dopravě, jakož i železniční a poštovní zaměstnanci a jiné osoby vykonávající službu ve vlacích průvozní dopravy se nepodrobují na polském státním území pasovým a vizovým formalitám; musí však u sebe mít průkaz totožnosti a na požádání se jím prokázat orgánům oprávněným provádět kontrolu.

2. Osoby uvedené v odstavci 1 nepodléhají na polském státním území celnímu řízení; celnímu řízení rovněž nepodléhají a od cla a jiných poplatků jsou osvobozeny ruční zavazadla těchto osob, zásilky zavazadel, spěšnin, zboží, poštovní zásilky, jakož i železniční vozidla.

3. Pro překračování státních hranic zaměstnanci československých záchranných vlaků, sněhových pluhů, jakož i jinými železničními zaměstnanci, kteří vykonávají služební úkony na úseku průvozní trati na polském státním území, platí příslušná pohraniční a celní ustanovení Dohody mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě, podepsané v Praze dne 31. ledna 1958.

Článek 21

1. Vlaky průvozní dopravy mohou být doprovázeny příslušnými orgány každé ze smluvních stran.

2. V případech, kdy vlaky průvozní dopravy budou doprovázeny polskými orgány, musí vlaky zastavovat na stanovených místech, aby bylo umožněno nastoupení a vystoupení doprovodu.

Článek 22

1. U vlaků průvozní dopravy je zakázáno na polském státním území nastupování nebo vystupování a otevírání dveří a oken vozů. Tento zákaz neplatí pro železniční zaměstnance a osoby, které doprovázejí vlak podle článku 21 odstavce 1 při výkonu jejich služebních povinností v uvedených vlacích.

2. Vystoupí-li osoby jedoucí ve vlacích průvozní dopravy v případě nehody nebo v jiných mimořádných případech na polském státním území, zůstanou až do jeho opuštění pod dozorem polských orgánů ochrany státních hranic.

3. Na polském státním území je zakázáno do vlaků průvozní dopravy přijímat nebo z nich předávat či vyhazovat jakékoliv předměty.

4. Osobám jedoucím ve vlacích průvozní dopravy není dovoleno na polském státním území fotografovat či filmovat.

Článek 23

1. V průvozní dopravě je zakázáno na polském státním území vykládat a nakládat zásilky. Bylo-li železniční vozidlo poškozeno, může být zásilka přeložena jen pod dozorem polských celních orgánů.

2. Polské celní orgány budou uznávat československé celní závěry. V případě přeložení zásilek na polském státním území přiloží polské celní orgány podle možnosti na vozy, do nichž byly zásilky přeloženy, své celní závěry.

Článek 24

1. Materiály a nářadí potřebné k vybudování nebo údržbě sdělovacích a zabezpečovacích spojení a zařízení mohou být dovezeny na polské státní území a vyvezeny z něho bez zvláštního povolení, cla a jiných dávek. Nářadí a nespotřebované materiály musí být opět vyvezeny.

2. Vykládání a nakládání předmětů uvedených v odstavci 1 se provádí pod dozorem příslušných polských orgánů.

ODDÍL VI

Závěrečná ustanovení

Článek 25

Příslušné orgány smluvních stran sjednají ujednání potřebné k provádění této Dohody, zvláště pokud se týká otázek uvedených v článku 8 odstavec 4, článku 11 odstavec 2, článku 13 odstavec 2 a 3, článku 15 a článku 17 odstavec 3.

Uvedené ujednání je třeba sjednat dříve, než vstoupí tato Dohoda v platnost.

Článek 26

1. Tato Dohoda podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost dnem výměny ratifikačních listin, která bude provedena ve Varšavě.

2. Dnem, kdy nabude platnosti tato Dohoda, pozbývá platnosti Ujednání mezi Československou republikou a Republikou polskou o privilegovaném železničním průvozu z Československa do Československa na úseku Liberec - Varnsdorf přes Polsko, podepsané v Praze dne 2. července 1949.

3. Tato Dohoda se uzavírá na neomezenou dobu. Může být vypovězena každou ze smluvních stran a pozbývá platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy druhá smluvní strana obdržela oznámení o výpovědi.

Tato Dohoda byla sepsána v Praze dne 16. listopadu 1962 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho uvedení zmocněnci tuto Dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Za Československou socialistickou republiku

E. Vrtiak v. r.

Za Polskou lidovou republiku

D. Tarantowicz v. r.

Přesunout nahoru