Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 200/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou

Částka 86/1964
Platnost od 13.12.1964
Účinnost od 15.09.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

200

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 4. listopadu 1964

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou


Dne 14. května 1964 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou.

Výměnou nót o schválení oběma stranami vstoupila Dohoda na základě svého článku 13 v platnost dne 15. září 1964.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Alžírské demokratické lidové republiky,

přejíce si rozvíjet a prohlubovat spolupráci mezi oběma zeměmi na poli kultury, školství, vědy a umění a tím dále rozšiřovat a upevňovat přátelské vztahy mezi lidem obou zemí,

rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Václava Davida,

ministra zahraničních věcí,

vláda Alžírské demokratické lidové republiky

Abdelazize Boutefliku,

ministra zahraničních věcí,

kteří vyměnivše si plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet na základě respektování rovnosti a státní svrchovanosti a na základě nevměšování do vnitřních záležitostí kulturní styky a spolupráci mezi oběma zeměmi a přispívat tak k vzájemnému poznávání kulturního bohatství národů obou zemí a pokroku dosaženého na poli kultury, školství, vědy a umění.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu zkušeností, informací a písemných materiálů mezi kulturními, školskými, vědeckými, uměleckými a literárními institucemi a organizacemi obou zemí.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat vzájemné vysílání vědců, techniků, profesorů a studentů a za účelem studia, specializace, doškolování a vědeckého výzkumu budou poskytovat příslušníkům druhé země stipendia. Při poskytování stipendií a výběru oborů pro studium budou příslušné orgány smluvních stran postupovat ve vzájemné dohodě. Smluvní strany budou rovněž podporovat vzájemné vysílání umělců, uměleckých skupin a pracovníků v oblasti umění a kultury.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat uvádění hudebních, divadelních a filmových děl, pořádání filmových, hudebních a divadelních festivalů a vydávání překladů vědecké a umělecké literatury druhé země, jakož uvádění rozhlasových pořadů a pořádání přednášek a výstav o druhé zemi.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat výuku jazyků, dějin a zeměpisu druhé země a šíření znalostí o druhé zemi na svých školách a osvětových zařízeních a zahrnou příslušné údaje do oficiálních učebnic. Každá ze smluvních stran zajistí, aby učebnice neobsahovaly nesprávné informace o druhé zemi.

Článek 6

Smluvní strany budou usnadňovat výměnu uměleckých, vědeckých a školských publikací, filmů, hudebních záznamů, notového materiálu a výtvarných děl .

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat styky mezi sportovci obou zemí , zejména pořádání utkání a soutěží a budou si vyměňovat návštěvy sportovců, trenérů a tělovýchovných pracovníků.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti rozhlasu, televize, filmu a tisku. Příslušné instituce a organizace obou států mohou za tím účelem uzavírat mezi sebou zvláštní dohody.

Článek 9

Obě smluvní strany v rámci svých platných vnitrostátních předpisů usnadní vzájemné uznávání hodností, diplomů, a vysvědčení vydávaných v druhé zemi a bude-li to zapotřebí, uzavřou o tom zvláštní dohodu.

Článek 10

Při výměně kulturních materiálů si obě strany zaručují vzájemnou ochranu autorských práv.

Článek 11

Smluvní strany budou za účelem provádění této Dohody sjednávat vždy na určité časové období plán spolupráce na poli kultury, školství, vědy a umění.

Článek 12

Pokud by mezi smluvními stranami vznikl jakýkoli rozpor o výklad některého ustanovení této Dohody, vyřeší jej smluvní strany jednáním diplomatickou cestou.

Článek 13

Tato Dohoda podléhá schválení podle příslušných ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany písemně oznámí toto schválení.

Článek 14

Tato Dohoda se uzavírá na dobu tří let a její platnost se bude prodlužovat vždy na další tři roky, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí písemně druhé smluvní straně alespoň šest měsíců před uplynutím právě probíhajícího tříletého období, že platnost Dohody vypovídá.

Dáno v Praze dne 14. 5. 1964 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Václav David v. r.

Za vládu Alžírské demokratické lidové republiky:

Abdelaziz Bouteflika v . r.

Přesunout nahoru