Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 2/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o cestovním styku mezi oběma zeměmi

Částka 1/1964
Platnost od 15.01.1964
Účinnost od 01.01.1964
Zrušeno k 20.05.1997 (116/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 18. prosince 1963

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o cestovním styku mezi oběma zeměmi

Dne 11. prosince 1963 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o cestovním styku mezi oběma zeměmi.

Podle ustanovení článku 10, odstavec 1, Dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1964.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

David v. r.

Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o cestovním styku mezi oběma zeměmi

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky,

vedeny přáním dále prohlubovat přátelské vztahy svých zemí a

usilujíce o vytvoření podmínek, které by umožnily, aby lid jedné země se ještě lépe než doposud seznamoval s úspěchy socialistické výstavby, dějinami, kulturou, způsobem života a přírodními krásami druhé země,

rozhodly se usnadnit svým občanům vzájemné cestování mezi oběma zeměmi.

K sjednání této Dohody jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Otto Kličku,

náměstka ministra zahraničních věcí a

vláda Maďarské lidové republiky

Károlya Erdélyiho,

náměstka ministra zahraničních věcí,

kteří vyměnivše si plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou se zcela ruší vízová povinnost, jak pokud jde o vstupní, tak o průjezdní víza.

Článek 2

1. Ustanovení článku 1 se vztahuje na občany smluvních stran, kteří mají trvalé bydliště

a) na státním území jedné ze smluvních stran nebo

b) na státním území třetího státu,

pokud mají platný cestovní doklad (cestovní přílohu k občanskému průkazu - dále jen "cestovní příloha" - nebo jiný cestovní doklad) vydaný příslušnými orgány státu, jehož jsou občany.

2. Osvobození od vízové povinnosti se nevztahuje na občany jedné smluvní strany, kteří se hodlají trvale usadit na státním území druhé smluvní strany.

Článek 3

1. Platné zákonné předpisy každé smluvní strany stanoví, komu může být vydán cestovní doklad.

2. Cestovní příloha bude obsahovat alespoň tyto údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození občana, číslo občanského průkazu, územní a časová platnost přílohy, doba pobytu, označení vydávajícího orgánu a datum vystavení; bude opatřena úředním razítkem a podpisem.

3. O případných změnách cestovních dokladů se budou smluvní strany předem informovat.

Článek 4

Děti, které nemají podle právních předpisů státu, jehož jsou občany, vlastní občanský průkaz a cestují s rodiči, budou zapsány v cestovním dokladě svých rodičů. Pokud cestují bez rodičů, bude jim vydán samostatný cestovní doklad opatřený fotografií.

Článek 5

Státní hranice Československé socialistické republiky a Maďarské lidové republiky mohou občané smluvních stran překračovat jen na hraničních přechodech.

Článek 6

1. Délku pobytu občana jedné smluvní strany na státním území druhé smluvní strany stanoví příslušné orgány vydávající cestovní doklady. Příslušný zastupitelský úřad (velvyslanectví nebo generální konzulát) může délku pobytu prodloužit.

2. Pokud je pobyt na státním území druhé smluvní strany delší než třicet dnů, je uplynutím třicátého dne od překročení státních hranic občan jedné smluvní strany povinen se přihlásit u příslušných bezpečnostních orgánů.

Článek 7

Ztratí-li občan jedné smluvní strany na státním území druhé smluvní strany cestovní doklad, je povinen oznámit tuto skutečnost příslušným místním orgánům, které mu vydají potvrzení o ztrátě dokladu. Příslušný zastupitelský úřad vydá v tomto případě náhradní cestovní doklad.

Článek 8

1. Příslušné orgány smluvních stran budou otázky souvisící s prováděním této Dohody upravovat se vzájemným porozuměním.

2. Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat zkušenosti získané při plnění této Dohody a v případě potřeby se mohou přímo dohodnout na takových opatřeních, která by zajistila její nerušené provádění.

Článek 9

Pokud by to vyžadovaly mimořádné okolnosti, může být provádění této Dohody na žádost jedné ze smluvních stran po vzájemné dohodě dočasně přiměřeně omezeno nebo zastaveno. Jakmile důvody omezení nebo zastavení zaniknou, bude se tato Dohoda se souhlasem příslušných orgánů obou smluvních stran provádět opět v plném rozsahu.

Článek 10

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem 1. ledna 1964. Vstupem této Dohody v platnost pozbývají platnosti všechny dohody upravující otázky vízové povinnosti mezi smluvními stranami a zavedení příloh k občanským průkazům při soukromých cestách.

2. Touto Dohodou nejsou dotčena ustanovení Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě pohraničního styku sjednané v Praze dne 16. října 1962. Občané smluvních stran, na něž se vztahuje uvedená Dohoda o pohraničním styku, mohou použít jak ustanovení této Dohody, tak ustanovení Dohody o úpravě pohraničního styku.

3. Tuto Dohodu může každá ze smluvních stran písemně vypovědět. Její platnost skončí uplynutím tří měsíců ode dne doručení výpovědi.

Tato Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění jsou stejně platná.

Na důkaz toho zplnomocněnci smluvních stran tuto Dohodu podepsali a opatřili ji úředními pečetěmi.

V Praze dne 11. prosince 1963

Za vládu Československé socialistické republiky:

O. Klička v. r.

Za vládu Maďarské lidové republiky

K. Erdélyiv. r.

Přesunout nahoru