Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 195/1964 Sb.Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o rozsahu pracovní činnosti potřebné pro zápočet kalendářního roku v důchodovém zabezpečení družstevních rolníků

Částka 83/1964
Platnost od 10.12.1964
Účinnost od 01.01.1965
Zrušeno k 01.01.1976 (128/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

195

VYHLÁŠKA

Státního úřadu sociálního zabezpečení

ze dne 30. listopadu 1964

o rozsahu pracovní činnosti potřebné pro zápočet kalendářního roku v důchodovém zabezpečení družstevních rolníků

Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství, s Ústřední radou odborů a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 39 odst. 2 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků:


§ 1

(1) Kalendářní rok, v němž družstevník bez vážného důvodu neodpracoval

a) v rostlinné výrobě v horské nebo bramborářsko- ovesné oblasti aspoň 130 pracovních dnů, nebo

b) v rostlinné výrobě v některé jiné oblasti aspoň 160 pracovních dnů, nebo

c) v živočišné výrobě aspoň 240 pracovních dnů, se nezapočítává pro vznik nároku na důchod ani pro jeho výši.

(2) Pracoval-li družstevník po část kalendářního roku v živočišné výrobě a po část kalendářního roku v rostlinné výrobě, započítává se kalendářní rok pro vznik nároku na důchod a pro jeho výši, jen odpracoval-li v něm aspoň 240 pracovních dnů; tento počet se snižuje o 9 dnů za každý měsíc, po který družstevník pracoval v rostlinné výrobě v horské nebo bramborářsko - ovesné oblasti, nebo o 7 dnů za každý měsíc, po který družstevník pracoval v rostlinné výrobě v některé jiné oblasti. Vykonával-li družstevník se souhlasem družstva jinou pracovní činnost (např. v melioračním družstvu, v přidružené výrobě), započítávají se dny této pracovní činnosti do potřebného počtu odpracovaných dnů.

(3) Družstevníku se změněnou pracovní schopností, družstevníku staršímu 65 let a družstevnici, která pečuje aspoň o jedno dítě předškolního věku nebo o nezletilce vyžadujícího pro nemoc nebo tělesnou či duševní vadu trvalou péči, se započítává pro vznik nároku na důchod a pro jeho výši kalendářní rok tehdy, jestliže v něm odpracovali aspoň 100 pracovních dnů.

(4) Ustanoveními předchozích odstavců nejsou dotčeny předpisy o zápočtu náhradních dob do doby pracovní činnosti pro účely důchodového zabezpečení.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1965; tato vyhláška se vztahuje i na zápočet kalendářního roku 1964, pokud její ustanovení jsou pro družstevníka příznivější než zápočet podle pracovního úvazku stanoveného členskou schůzí družstva. *)


Předseda:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

*) viz § 32 odst. 4 zákona č. 32/1962 Sb.

Přesunout nahoru