Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 193/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě

Částka 82/1964
Platnost od 25.11.1964
Účinnost od 24.07.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

193

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. září 1964

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě


Dne 1. února 1963 byla v Tunisu podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě.

Dohoda podle svého článku 19 vstoupila v platnost výměnou nót obou stran o jejím schválení, tj. dnem 24. července 1964.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Tuniska

vedeny přáním napomáhat rozvoji letecké dopravy mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou a uskutečňovat v této oblasti co nejširší mezinárodní spolupráci,

přejíce si uplatňovat v této dopravě zásady a ustanovení Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané dne 7. prosince 1944 v Chicagu,

dohodly se takto:

Článek 1

Při uskutečňování této Dohody a jejích Příloh:

a) výraz „Úmluva“ znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví podepsanou dne 7. prosince 1944 v Chicagu a všechny její změny přijaté v souladu s ustanoveními této Úmluvy;

b) slovo „území“ má význam stanovený článkem 2 Úmluvy;

c) výraz „letecké úřady“ znamená:

- pokud jde o Československo, ministerstvo dopravy, letecký odbor,

- pokud jde o Tunisko, státní sekretariát veřejných prací a domovního majetku, správu letecké a námořní dopravy, nebo v obou případech každou osobu nebo orgán pověřený prováděním úkolů vykonávaných nyní uvedenými orgány;

d) výraz „dohodnuté služby“ znamená letecké služby uvedené v seznamu linek, který je obsažen v Příloze I této Dohody;

e) výraz „určený podnik“ značí každý podnik pro leteckou dopravu, který jedna ze smluvních stran vybere pro provozování dohodnutých služeb uvedených v Příloze I a jehož určení bude oznámeno leteckým úřadům druhé smluvní strany podle ustanovení článku 8 této Dohody.

Článek 2

a) Zákony a předpisy každé smluvní strany vztahující se k vstupu na její území nebo výstupu letadel používaných v mezinárodní dopravě nebo k provozu a létání těchto letadel po dobu jejich pobytu na jejím území, platí pro letadla určeného podniku nebo podniků druhé smluvní strany.

b) Cestující, posádky letadel a odesílatelé zboží se musí podrobit, buď osobně nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejich jménem a na jejich účet, zákonům a předpisům, podle nichž se na území každé smluvní strany řídí vstup, pobyt a výstup cestujících, posádek a zboží jako jsou předpisy o vstupu, formalitách výstupu, přistěhovalectví, pasech, clech a karanténě.

Článek 3

a) Mezi smluvními stranami je shoda v tom, že letadla určeného podniku nebo podniků jedné smluvní strany používaná v mezinárodním provozu, jakož i pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní součástky, potřeby, obvyklé zařízení a zásoby na palubě letadel budou při příletu na území druhé strany a při svém odletu zcela osvobozeny od cla a jiných poplatků a dávek.

b) Pohonné hmoty, mazací oleje a palubní zásoby vzaté na palubu letadel na území jedné ze smluvních stran pro použití těmito letadly určeného podniku nebo podniků druhé smluvní strany v mezinárodním provozu budou zcela osvobozeny od cla a jiných poplatků a dávek.

c) S výjimkou poplatků za provedené služby budou rovněž osvobozeny od cla a jiných poplatků a dávek náhradní součástky, potřeby a zařízení dovezené a používané na území jedné smluvní strany pro údržbu nebo opravu letadel určeného podniku nebo podniků druhé smluvní strany používaných v mezinárodním provozu.

d) Předměty požívající zvýhodněného režimu podle odstavců a), b) a c) tohoto článku nebudou moci být zcizeny, nebude-li k tomu dán příslušnými úřady souhlas a mohou být určeným podnikem nebo podniky jedné smluvní strany uskladněny na letištích druhé smluvní strany. V případě, že tyto předměty nebudou ani spotřebovány, ani dány do letadla, budou moci být znovu vyvezeny bez podrobení clu a jiným poplatkům a dávkám.

e) Předměty osvobozené od cla a jiných poplatků a dávek podle odstavců a), b) a c) tohoto článku zůstanou k dispozici podniku, jehož jsou vlastnictvím, avšak pod příslušným celním dohledem.

Článek 4

Každá ze smluvních stran poskytne určenému podniku nebo podnikům druhé smluvní strany právo převádět na své ústředí v souladu s ustanoveními platné platební dohody upravující finanční vztahy mezi oběma smluvními stranami výdělky po odečtení nákladů vyplývající z provozování dohodnutých služeb.

Článek 5

Určený podnik nebo podniky každé ze smluvních stran jsou oprávněny udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál v počtu přiměřeném rozsahu vykonávaných služeb.

Článek 6

a) Každá smluvní strana poskytuje podniku určenému druhou smluvní stranou právo:

1. přelétávat bez přistání jeho území,

2. přistávat na jeho území pro potřeby nikoliv obchodní.

b) K provedení odstavce a) tohoto článku bude moci každá smluvní strana stanovit letové cesty, které bude muset dodržovat nad jejím územím určený podnik nebo podniky druhé smluvní strany, jakož i letiště, jež mohou být použita.

Článek 7

Vláda Československé socialistické republiky poskytuje vládě Tuniské republiky právo provozovat jedním nebo více určenými podniky dohodnuté služby uvedené v Seznamu linek, který je obsažen v Příloze I této Dohody.

Vláda Tuniské republiky poskytuje vládě Československé socialistické republiky právo provozovat jedním nebo více určenými podniky dohodnuté služby uvedené v Seznamu linek, který je obsažen v Příloze I této Dohody.

Článek 8

a) Dohodnuté služby mohou být provozovány ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se práva poskytují za podmínky, že:

1. smluvní strana, jíž byla práva poskytnuta určila jeden nebo více leteckých dopravních podniků k provozování jedné nebo více dohodnutých služeb;

2. smluvní strana, která práva poskytuje, dala za podmínek uvedených v odstavci b) tohoto článku příslušnému podniku nebo podnikům požadované provozní oprávnění, jež má být vydáno co nejdříve s výhradou ustanovení článku 9 této Dohody.

b) Určené podniky mohou být vyzvány, aby leteckým úřadům smluvní strany, která poskytuje práva, podaly důkaz o tom, že jsou s to uspokojit požadavky předepsané zákony a předpisy obvykle uplatňovanými těmito úřady při činnosti leteckých dopravních podniků.

Článek 9

Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odmítnout určenému podniku druhé smluvní strany provozní oprávnění předvídané článkem 8 této Dohody nebo toto oprávnění odvolat, jestliže se důvodně domnívá, že nemá důkaz o tom, že převážná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto podniku jsou v rukou druhé smluvní strany nebo jejích státních příslušníků nebo jestliže se tento podnik neřídí zákony a předpisy zmíněnými v článku 2 nebo neplní závazky uložené touto Dohodou a jejími Přílohami.

Provádění tohoto ustanovení nebude však bránit smluvním stranám, aby provozovaly dohodnuté služby společnými provozními organizacemi předvídanými článkem 77 Úmluvy.

Článek 10

Podnik nebo podniky určené vládou Československé socialistické republiky podle této Dohody budou mít na území Tuniské republiky právo v mezinárodní dopravě vykládat a nakládat cestující, poštu a zboží v místech přistání a na československých linkách uvedených v Příloze I této Dohody.

Podnik nebo podniky určené vládou Tuniské republiky podle této Dohody budou mít na území Československé socialistické republiky právo v mezinárodní dopravě vykládat a nakládat cestující, poštu a zboží v místech přistání a na tuniských linkách uvedených v Příloze I této Dohody.

Článek 11

Podniky určené každou smluvní stranou budou mít stejná práva pro provozování dohodnutých služeb mezi územím obou smluvních stran.

Na společných tratích budou určené podniky vzájemně přihlížet ke svým zájmům tak, aby se nevhodně nedotýkaly služeb druhé strany.

Článek 12

Na každé z linek obsažených v Příloze I této Dohody bude prvořadým cílem dohodnutých služeb uvést při rozumném koeficientu využití do provozu takovou kapacitu, která odpovídá obvyklé a rozumně předvídatelné poptávce na lince.

Podnik nebo podniky určené jednou ze smluvních stran budou moci uspokojit v mezích celkové kapacity předvídané prvním odstavcem tohoto článku s přihlédnutím k místním a oblastním službám přepravní poptávku mezi územím třetích států, jimiž procházejí dohodnuté tratě a územím druhé smluvní strany.

Článek 13

Tarify platné pro dohodnuté služby budou určeny v rozumné výši s přihlédnutím ke všem rozhodným skutečnostem jako jsou provozní náklady, přiměřený zisk, význačné rysy každé služby a tarify uplatňované jinými leteckými dopravními podniky provozujícími zcela nebo zčásti stejnou trať. Tarify budou určeny podle těchto ustanovení:

a) Pokud to bude možné budou tarify sjednány mezi určenými podniky po případné konzultaci s jinými leteckými dopravními podniky, jež zcela nebo zčásti provozují stejnou trať. Dohoda bude dosažena pokud možno postupem zavedeným v Mezinárodním sdružení leteckých dopravců. Takto sjednané tarify budou předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran. Jestliže letecké úřady jedné smluvní strany tarify neschválí, vyrozumí o tom písemně letecké úřady druhé smluvní strany ve lhůtě do patnácti (15) dnů po datu oznámení tarifů nebo v jiné dohodnuté lhůtě.

b) Jestliže se určené podniky nemohou dohodnout nebo jestliže tarify nejsou schváleny leteckými úřady jedné smluvní strany, vynasnaží se dosáhnout řešení o tarifech, jež mají být zavedeny, letecké úřady obou smluvních stran.

c) V krajním případě bude rozpor řešen podle ustanovení článku 18.

d) Již zavedené tarify zůstanou v platnosti do doby než budou stanoveny nové tarify postupem předvídaným v tomto článku nebo v článku 18.

Článek 14

Tato Dohoda a její Přílohy budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 15

Každá smluvní strana bude moci kdykoliv sdělit druhé smluvní straně přání ukončit platnost této Dohody. Sdělení bude současně zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Platnost této Dohody skončí dvanáct měsíců po přijetí sdělení druhou smluvní stranou, pokud sdělení nebude vzato zpět na základě společné dohody před ukončením uvedeného období. V případě, že by smluvní strana, která obdrží takové sdělení, nepotvrdila jeho příjem, bude se mít za to, že je obdržela patnáct (15) dní poté, co sdělení přijala Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 16

Letecké úřady obou smluvních stran se budou v duchu úzké spolupráce podle potřeby konzultovat, aby bylo zajištěno uspokojivé uplatňování zásad obsažených v Dohodě.

Kromě toho mohou letecké úřady jedné smluvní strany požádat kdykoliv letecké úřady druhé smluvní strany o provedení konzultace o všech změnách, jež mají být provedeny v této Dohodě a jejích Přílohách a jež jsou považovány za žádoucí. Konzultace bude muset být zahájena ve lhůtě do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti. Každá změna této Dohody schválená leteckými úřady vstoupí v platnost, jakmile bude potvrzena výměnou nót diplomatickou cestou.

Článek 17

Tato Dohoda a její Přílohy budou uvedeny do souladu s každou dohodou mnohostranného charakteru, která by zavazovala obě smluvní strany.

Článek 18

Všechny rozpory týkající se výkladu nebo provádění této Dohody a jejích Příloh budou řešit přímou dohodou letecké úřady obou smluvních stran.

V případě, že se leteckým úřadům nepodaří dosáhnout dohody, bude usilováno o vyřešení rozporu cestou diplomatických jednání. Během těchto jednání bude zachován dosavadní stav.

Smluvní strany budou však moci, jestliže se na tom společně dohodnou, řešit rozpor tím, že jej předloží buď rozhodčímu tribunálu nebo jakékoliv jiné jimi určené osobě nebo organizaci.

Smluvní strany se zavazují podrobit se vyslovenému výroku.

Článek 19

Ustanovení této Dohody budou prozatímně používána ode dne jejího podpisu. Vstoupí definitivně v platnost, jakmile si obě smluvní strany vzájemně oznámí, že bylo provedeno příslušné ústavní řízení.

Dáno v Tunisu dne 1. února 1963 ve dvojím vyhotovení, z nichž každé je ve třech jazycích: českém, arabském a francouzském. Každé ze třech znění je stejně platné. V případě rozporu ve výkladu bude platné pouze znění ve francouzském jazyce.

Za vládu Československé socialistické republiky:

A. Bartušek v. r.

Za vládu Tuniské republiky:

Noureddine v. r.

Příloha I

Seznam linek

1. Tuniské linky:

Tunis - mezilehlý bod v Evropě - Praha a body dále

2. Československé linky:

Praha - mezilehlý bod v Evropě - Tunis a body dále.

Mezilehlé body a body ležící dále budou stanoveny společnou dohodou leteckých úřadů obou smluvních stran.

Určené letecké podniky budou moci vynechávat trvale nebo přechodně přistání v kterémkoliv z bodů na linkách uvedených v tomto seznamu s výjimkou Tunisu a Prahy.

Přesunout nahoru