Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 189/1964 Sb.Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu

Částka 79/1964
Platnost od 19.10.1964
Účinnost od 19.10.1964
Zrušeno k 15.02.1968 (13/1968 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

189

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitřního obchodu

ze dne 1. října 1964

o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu

Ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě s ministerstvem financí, Ústředním svazem spotřebních družstev, Ústřední radou odborů, ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců obchodu a ostatními příslušnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě a k provedení § 46 odst. 2 a 3 vyhlášky ministerstva financí č. 117/1964 Sb., o správě národního majetku:


§ 1

(1) Normy nezaviněných mank se stanoví pro prodejny a provozovny státního a družstevního obchodu a pro závody veřejného stravování. Pro organizace zajišťující nákup a velkoobchod ovocem a zeleninou se stanoví jednak základní, jednak přídavné normy nezaviněných mank.

(2) Normy nezaviněných mank (základní i přídavné) znamenají domněnku, že ztráta zboží, surovin a polotovarů zjištěná při jejich inventarizaci, avšak nepřevyšující stanovenou normu, nevznikla zaviněním hmotně odpovědných osob, ale přirozenou povahou zboží, surovin nebo polotovarů (vysušením, vypařením, vychlazením, vymrazením, prosakováním, táním, rozlitím, vypečením, rozptýlením, rozsypáním, rozdrobením, krájením, porcováním, řezáním, sekáním, rozkladem, těkavostí, tvrdnutím, usazením a ulpěním na předmětech) nebo z objektivních příčin (drobnými krádežemi v samoobsluhách a prodejnách s volným výběrem zákazníky, kteří nebyli přistiženi, v závodech veřejného stravování kromě toho ještě úplným nebo částečným přepracováním nebo použitím zbylých hotových jídel jako suroviny na jiná jídla a při jiné manipulaci s hotovými jídly a z rozdílů, které vznikají zaokrouhlením při stanovení maloobchodní ceny apod.). U zboží, jehož způsob prodeje přes pult má riziko obdobné prodeji s volným výběrem (jako např. u svrchních oděvů, kusového textilu, drobného zboží, kosmetiky, neperiodických publikací, gramofonových desek), je možno normy mank stanovit i pro prodejny s pultovým prodejem. Ve velkoobchodě ovocem a zeleninou do norem mank nelze zahrnovat úbytky vzniklé vytříděním celých znehodnocených kusů (uhnitím, plesnivěním, zmrznutím, zapařením), překlasifikací a manipulační ztráty v úpravnách a dozrávárnách.

§ 2

Norem nezaviněných mank se použije jen, byl-li při inventarizaci zboží, surovin a polotovarů zjištěn schodek. V tom případě se schodek sníží o stanovenou normu.

§ 3

(1) Normy nezaviněných mank stanoví jako ukazatel obchodně finančního plánu procentem z obratu (popřípadě procentem z hodnoty spotřebovaných surovin v maloobchodních cenách nebo v kalkulačních cenách) přímo podřízeným podnikům a organizacím ministerstva vnitřního obchodu, krajským svazům spotřebních družstev Ústřední svaz spotřebních družstev, podnikům a organizacím s obchodní činností řízenou jinými resorty, tyto resorty v rámci stanovených sazeb a podnikům a organizacím řízeným národními výbory příslušný národní výbor. Tento ukazatel se rozepisuje dále prostřednictvím příslušných stupňů řízení až na nejnižší organizační jednotky (prodejny, provozovny) s přihlédnutím zejména ke struktuře obratu, obrátce zásob, sezónnosti prodeje, dodávkovému cyklu zboží, podílu baleného a nebaleného zboží, technickému vybavení provozních jednotek a jejich umístění. Úhrn norem nezaviněných mank provozních jednotek téhož podniku vyjádřený v Kčs a vypočtený procentem z dosaženého obratu provozních jednotek nebo z hodnoty spotřebovaných potravin podle § 4, nesmí překročit ukazatel stanovený pro podnik (závod) nebo organizaci.

(2) Pro specializované prodejny, jejichž sortiment vykazuje vyšší přirozené úbytky (maso, ovoce, zelenina, chemické zboží apod.), stanoví horní hranici normy příslušná nadpodniková organizace (krajská správa, sdružení apod.). Normy nezaviněných mank u velkoobchodních závodů, prodejen ovoce a zeleniny a u prodejen masa, je dovoleno stanovit pro čtvrtletí v různé výši, nesmí však v úhrnu překročit roční základní normu nebo horní hranici normy. Pro výrobny mléčných, cukrářských a lahůdkářských výrobků stanoví normy podle zásad § 4 podnikový ředitel z hodnoty spotřebovaných surovin v rámci ukazatele stanoveného pro podnik.

(3) Výše normy se stanoví po projednání se závodním výborem základní organizace ROH na celý kalendářní rok a písemně se oznámí hmotně odpovědným pracovníkům. Tím se stává norma nezaviněných mank pro ně závaznou. V průběhu roku se může změnit jen ze zcela výjimečných a ze zvlášť závažných důvodů a jen s účinností pro následující období (nikoliv tedy zpětně za uplynulé období).

§ 4

(1) Pro organizace veřejného stravování všech systémů se stanoví normy nezaviněných mank procentem z dosaženého maloobchodního obratu (včetně procentní přirážky) bez obratu za ubytovací a ostatní služby. V organizacích veřejného stravování, kde se nerealizuje maloobchodní obrat anebo se realizuje jenom z části (např. v zotavovnách ROH, léčebných zařízeních) se stanoví normy nezaviněných mank z hodnoty spotřebovaných potravin v maloobchodních cenách. Norma nezaviněných mank pro podniky a organizace veřejného stravování nesmí překročit v průměru 0,2 % z dosaženého maloobchodního obratu a pro podniky a organizace, kde se nerealizuje maloobchodní obrat anebo se realizuje jen zčásti, nesmí překročit v průměru 0,2 % z hodnoty spotřebovaných potravin.

(2) Normu nezaviněných mank stanoví závodům restaurací a jídelen podnikový ředitel. Samostatným závodům, které zároveň vykonávají činnost podnikového ředitelství, závodním jídelnám a dalším organizacím s činností veřejného stravování stanoví normu nezaviněných mank jejich přímo nadřízená organizace. Jednotlivým střediskům stanoví normu nezaviněných mank vedoucí závodu.

(3) Všechny orgány a organizace nadřízené závodům veřejného stravování i závody samy musí vytvářet podmínky k tomu, aby stanovené provozní ztráty, které jsou zahrnuty v normě nezaviněných mank, se žádoucím způsobem snižovaly.

§ 5

(1) Ve velkoobchodě ovocem a zeleninou se stanoví základní norma ke krytí (úhradě) mank vzniklých při běžném skladování ve skladech a nákupnách a při přepravě vlastními dopravními prostředky a přídavná norma určená pro skladování zimních zásob. Základní norma se vypočte ze stanovených procent a skutečného obratu v nákupních cenách. Přídavná norma se vypočte z průměrných zásob v nákupních cenách platných ke dni provedení inventarizace.

(2) Pro velkoobchod ovocem a zeleninou se stanoví základní norma mank takto:

čerstvé ovoce 0,8 %
citrusové plody 0,7 %
zelenina 1, %
brambory 0,9 %
koření 0,3 %

(3) Přídavné normy určené pro skladování zimních zásob jsou uvedeny v příloze. Pro žňovou rezervu brambor činí přídavná norma 0,8 % vytvořené rezervy bez ohledu na délku skladování.

(4) Přídavné normy na skladování zimních zásob ve chlazených skladech jsou pevné, platné pro všechny okresní závody. Přídavné normy na skladování zimních zásob v nechlazených skladech jsou platné pro nechlazené sklady s větráním. Pro velkokrechty se zvyšují o 10 %, pro nechlazené sklady bez větrání a pro krechty o 20 %. Přídavných norem a zvýšených přídavných norem lze použít pouze na zásoby uložené do zimních skladů k zajištění odbytu v zimních a jarních měsících a na zásoby dlouhodobě skladované pro vývozní účely.

§ 6

Uplatňovat v rámci norem nezaviněných mank ztráty, které nevznikly nebo zneužívat norem ke krytí ztrát vzniklých jiným způsobem, než pro který jsou určeny, je zakázáno.

§ 7

Normy přirozených úbytků pevných paliv a palivového dříví, normy ztrát při nákupu drahých kovů a normy přirozených úbytků ve velkoobchodě (s výjimkou velkoobchodu ovocem a zeleninou) zůstávají touto vyhláškou nedotčeny. *)


§ 8

Zrušuje se

vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 132/1962 Sb., o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu,

vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 379/1952 Ú. l. (12/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank potravinářského zboží ve velkoobchodě, vzniklých přirozeným úbytkem, pokud se vztahuje na velkoobchod ovocem a zeleninou,

vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 381/1952 Ú. l. (14/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank potravinářského zboží ve skleněných nádobách ve velkoobchodě, ve skladech, v maloobchodě, v podnicích společného stravování, pokud se vztahuje na velkoobchod ovocem a zeleninou,

vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 386/1952 Ú. l. (19/1953 Ú. v.), o způsobu uznávání mank, pokud se vztahuje na velkoobchod ovocem a zeleninou a

směrnice ministerstva vnitřního obchodu č. 65/1954 Sbírky MVO, kterou se stanoví normy mank prázdných lahví zpět vykoupených od spotřebitele ve velkoobchodě, ve skladech, v maloobchodě a v podnicích společného stravování, pokud se vztahuje na velkoobchod ovocem a zeleninou.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Uher v. r.


Příloha

Přídavné normy mank při skladování ovoce a zeleniny (v procentech)

Druh Sklad Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Další
měsíce
cibule chlazenýZa každý
předchozí
měsíc
se zvyšuje
norma pro
chlazené
sklady o 0,6 %,
pro nechlazené
sklady o 1 %.
1,1 1,6 2,- 2,4 3,5 3,9 Za každý další
měsíc se norma
zvyšuje pro
chlazené sklady
o 0,6 %, pro
nechlazené
sklady o 1 %.
nechlazený 1,9 2,7 3,5 4,2 6,4 7,2
celer chlazený 1,5 2,6 4,7 5,7
nechlazený 1,9 3,1 5,3 6,5
česnek chlazený 1,4 2,- 2,5 2,9 4,2 4,6
nechlazený 1,9 2,7 3,4 4,- 6,- 6,4
červená řepa chlazený 0,7 1,3 2,3 2,6
nechlazený 1,- 1,7 3,- 3,8
kapusta chlazený 0,5 1,1 2,2 4,- 4,7
nechlazený 1,2 2,4 4,4 7,8 8,8
karotka chlazený 0,7 1,6 2,- 3,4 4,-
nechlazený 1,1 1,9 2,7 4,4 5,2
kedlubny chlazený 1,- 1,9 3,5 4,2
nechlazený 1,3 2,4 4,3 4,9
květák chlazený 4,- 6,-
nechlazený 5,- 8,-
křen chlazený 0,8 1,4 2,5 2,9
nechlazený 1,- 2,- 3,5 4,3
petržel chlazený 1,- 1,8 3,- 3,5
nechlazený 1,5 2,9 4,9 5,9
zelí chlazený 0,5 1,- 2,5 4,9 5,2
nechlazený 1,2 2,5 6,- 13,-
paprika chlazený 1,- 1,8 4,- 6,5 8,5
nechlazený 1,5 2,5 6,- 10,- 13,-
jablka chlazený 0,8 1,6 2,4 3,-
podzim. nechlazený 1,- 2,- 2,9 3,6
jablka chlazený 0,8 1,5 2,1 3,3 3,8
zimní nechlazený 1,- 1,8 2,5 4,- 4,6
hrušky chlazený 1,2 2,3 3,3 4,2
podzim. nechlazený 1,6 3,1 4,3 5,3
hrušky chlazený 1,1 2,1 3,1 5,2
zimní nechlazený 1,5 2,9 4,- 6,8
hrozny chlazený 2,9 4,8 5,9
nechlazený 2,- 5,- 9,8 13,-
brambory 1,2 1,2 1,9 2,4 3,5 3,9

Poznámky pod čarou

*) Tyto normy jsou stanoveny předpisy:
vyhláškou ministerstva vnitřního obchodu č. 210/1954 Ú. l. (234/1954 Ú. v.), jíž se stanoví normy mank, vzniklých přirozeným úbytkem u pevných uhelných paliv a palivového dříví;
výnosem ministerstva vnitřního obchodu čj. 36 263/16/1955, uveřejněným v částce 34/1955 Věstníku MVO, kterým se stanoví norma mank při výkupu zlomků drahých kovů;
vyhláškou ministerstva vnitřního obchodu č. 379/1952 Ú. l. (12/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank potravinářského zboží ve velkoobchodě, vzniklých přirozeným úbytkem, pokud se nevztahuje na velkoobchod ovocem a zeleninou;
vyhláškou ministerstva vnitřního obchodu č. 381/1952 Ú. l. (14/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank potravinářského zboží ve skleněných nádobách ve velkoobchodě, ve skladech, v maloobchodě a v podnicích společného stravování, pokud se týká velkoobchodních skladů;
vyhláškou ministerstva vnitřního obchodu č. 382/1952 Ú. l. (15/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank chemického zboží ve velkoobchodě, vzniklých přirozeným úbytkem;
vyhláškou ministerstva vnitřního obchodu č. 384/1952 Ú. l. (17/1953 Ú. v.), kterou se stanoví normy mank u skla, porcelánu, keramiky nebo hrnčířského zboží ve velkoobchodě;
směrnicí ministerstva vnitřního obchodu č. 57/1953 Sbírky MVO, pro výpočet mank zboží, vzniklých přirozeným úbytkem a lomem ve velkoobchodě;
směrnicí ministerstva vnitřního obchodu č. 65/1954 Sbírky MVO, kterou se stanoví normy mank prázdných lahví zpět vykoupených od spotřebitelů, ve velkoobchodě, ve skladech, v maloobchodě a podnicích společného stravování, pokud se týká velkoobchodních skladů.

*) Za každý předchozí měsíc se zvyšuje norma pro chlazené sklady o 0,6 %, pro nechlazené sklady o 1 %.

Přesunout nahoru