Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 187/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů

Částka 78/1964
Platnost od 12.10.1964
Účinnost od 20.08.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

187

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 8. září 1964

o Dohodě o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů


Dne 21. prosince 1963 byla v Bukurešti podepsána Dohoda o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů mezi vládami Bulharské lidové republiky, Československé socialistické republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik.

Dohoda vstoupila v platnost - na základě svého článku XIV - po uplynutí 30 dní ode dne, kdy byla poslední listina o schválení Dohody uložena u vlády Československé socialistické republiky, jakožto depozitáře Dohody, tj. dnem 20. srpna 1964.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o vytvoření a provozu společného parku nákladních vozů

Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Československé socialistické republiky,

majíce na zřeteli neustálý růst železniční přepravy nákladů mezi těmito zeměmi a vycházejíce z doporučení orgánů Rady vzájemné hospodářské pomoci o lepším využívání nákladních vozů a zvyšování hospodárnosti přepravy,

rozhodly se uzavřít tuto Dohodu:

Článek I

1. Aby se vytvořily nezbytné podmínky pro zkrácení prázdných běhů nákladních vozů v mezinárodní a vnitrostátní dopravě, zrychlil oběh a zvýšila ekonomická efektivnost provozu nákladních vozů, jakož i zmenšila hustota přepravy a lépe se využilo mezinárodních železničních tratí, pohraničních a seřaďovacích stanic, dohodly se smluvní strany vytvořit společný park nákladních vozů, označovaný dále jen "společný park".

2. Společný park bude vytvořen ze dvou až čtyřnápravových nákladních vozů (krytých a otevřených) o rozchodu 1435 mm.

3. Druh a počet vozů, vkládaných do společného parku smluvními stranami, které mají železnice o rozchodu 1435 mm, musí odpovídat skutečné potřebě mezinárodních přeprav na jejich železnicích s přihlédnutím k využití těchto vozů ve vnitrostátní přepravě.

4. Množství vozů, které vkládá do společného parku Svaz sovětských socialistických republik, musí přibližně odpovídat množství vozů společného parku, které jsou denně na železnicích SSSR.

Článek II

1. Pro rozhodování o otázkách souvisících se vznikem a provozem společného parku podle této Dohody se zřizuje Rada společného parku nákladních vozů, označovaná dále jen "Rada".

2. Rada se skládá ze zmocněných zástupců všech smluvních stran, a to po jednom za každou stranu. Rada koná svá zasedání podle potřeby, nejméně však jednou za rok.

3. Rada je zmocněna projednávat všechny otázky souvisící s prováděním této Dohody a usnášet se o nich. Rada přijímá usnesení jen se souhlasem zástupců všech smluvních stran.

4. Rada schvaluje jednací řád své činnosti.

Článek III

1. K zajištění toho, aby se plnila usnesení Rady a vykonávaly se běžné práce souvisící s provozem společného parku, jakož i k sledování provozu mezinárodních nákladních a osobních vlaků, činnosti pohraničních stanic a k plnění schválených vyrovnávkových opatření, k poskytování pomoci železnicím smluvních stran při zajišťování přeprav vývozního a dovozního zboží má Rada stálý výkonný aparát - byro společného parku nákladních vozů, označované dále jen "byro", které má sídlo v hlavním městě Československé socialistické republiky v Praze.

2. Aparát byra tvoří ředitel byra, jeho náměstek, nezbytný počet odborníků a technických a pomocných pracovníků.

3. Ředitel byra a jeho náměstek jsou jmenováni a odvoláváni Radou. Ostatní pracovníci byra jsou jmenováni a odvoláváni ředitelem byra v souladu se statutem byra, přičemž odborní pracovníci jsou jmenováni a odvoláváni ředitelem byra se souhlasem zástupce příslušné země v Radě.

4. Činnost byra řídí ředitel byra, který odpovídá Radě.

5. Při plnění služebních povinností vystupuje ředitel byra, jeho náměstek a odborní pracovníci jako mezinárodní funkcionáři.

6. Byro je právnickou osobou.
Byro a funkcionáři byra požívají výsad a imunit, kterých požívá Rada vzájemné hospodářské pomoci a její funkcionáři podle článku II. a bodů 2, 4 a 5 článku V. Úmluvy o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci . Přitom má ředitel byra právo a je povinen zrušit imunitu poskytnutou kterémukoli funkcionáři byra v těch případech, v nichž podle jeho názoru imunita brání výkonu spravedlnosti a lze se jí vzdát bez újmy pro zájmy byra. Pokud jde o ředitele byra a jeho náměstka, přísluší právo vzdát se imunity Radě.

7. Funkce a pravomoc byra a jeho obsazení , pracovní řád a jiné otázky spojené s činností byra jsou určovány statutem byra schváleným Radou.

8. Náklady spojené s udržováním byra nesou železnice smluvních stran rovným dílem.

Článek IV

1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby vozy, které vkládají do společného parku, byly standardními vozy. Na přechodnou dobu, potřebnou pro provedení standardizace vozů, se však připouští ve společném parku použít vozů odpovídajících zvláštním pro toto období technickým požadavkům, které stanoví Pravidla o provozování společného parku nákladních vozů, označovaná dále jen "Pravidla OPW".

2. Pravidla OPW stanoví kromě technických podmínek, kterým musí odpovídat vozy vkládané do společného parku, rovněž způsob využití těchto vozů, způsoby určení účetního stavu železnic smluvních stran ve společném parku, postup při zařazování vozů do společného parku a při jejich vyřazování z tohoto parku, způsob vyúčtování používání vozů společného parku mezi železnicemi a jiné otázky spojené s provozem společného parku. Přitom se způsob používání vozů, které vkládá do společného parku SSSR, určuje se zřetelem k rozdílu rozchodu železnic SSSR a ostatních smluvních stran.

3. Pravidla OPW schvaluje Rada.

4. Počet a druh vozů, které železnice smluvních stran vkládají do společného parku, periodicky stanoví Rada podle ustanovení bodu 3 a 4 článku I této Dohody.

Článek V

1. Vozy vložené do společného parku zůstávají ve vlastnictví smluvní strany, která je vložila. Vozy vložené do společného parku se kromě vlastnické značky železnice označují zvláštním znakem.

2. Vozy společného parku se používají železnicemi smluvních stran hlavně v mezinárodní dopravě mezi těmito zeměmi. Tyto vozy mohou být použity též ve vnitrostátní přepravě smluvních stran i v přepravě se zeměmi, které nejsou členy této Dohody.

3. V případě ložení vozů společného parku železnicí jedné ze smluvních stran s určením na železnici země, která není členem této Dohody, účetní stav železnice této strany se příslušně snižuje.

4. Všechny podmínky, podle kterých budou posílány vozy společného parku na železnice zemí, které nejsou členy této Dohody, jsou určeny Pravidly OPW.

Článek VI

1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby nutná údržba a běžné opravy vozů společného parku byly prováděny železnicí strany, která tyto vozy používá.

2. Periodickou opravu vozů společného parku provádí železnice smluvní strany, které tyto vozy patří, ve lhůtách předvídaných jednotnými termíny plánovaných oprav, jak určují Pravidla OPW. Avšak na přechodnou dobu mohou být používány i termíny plánovaných oprav, platné na příslušných železnicích.

3. K provedení periodické opravy se vozy společného parku posílají železnici té smluvní strany, které patří, a to tak, aby vozy došly této železnici nejpozději ve lhůtě určené pro periodickou opravu.

4. Podmínky a druh opravy, způsob zajištění náhradních dílů pro opravy vozů železnicím smluvních stran, které používají vozy společného parku, jakož i způsob posílání vozů společného parku na periodickou opravu určují Pravidla OPW.

Článek VII

Za ztrátu, těžké poškození vyžadující opravu jako při periodické opravě nebo poškození, pro něž musí být vůz společného parku odepsán z inventáře parku vlastnické železnice smluvní strany, nese železnice, která tento vůz používala, odpovědnost podle Pravidel OPW.

Článek VIII

1. Železnice smluvních stran používají vozy společného parku bezplatně, jestliže počet používaných vozů nepřevyšuje účetní stav.

2. Účetní stav železnic jednotlivých smluvních stran je určen podle druhu vozů, přičemž se vychází ze skutečného vozového vkladu dané strany do společného parku a z odchylek od tohoto vkladu, které jsou uvedeny v Pravidlech OPW. Účetní stav určuje byro.

3. Vyrovnávku stavu vozů společného parku mezi železnicemi smluvních stran provádí byro podle počtu a druhů vozů ve smyslu Pravidel OPW.

4. Za používání vozů nad účetní stav odvádějí železnice smluvních stran podle propočtů byra poplatek za každý vůz a den podle Pravidel OPW ve prospěch železnic, které mají počet vozů společného parku pod účetním stavem. Výši sazeb za každý vůz a den stanoví Rada.

5. Jestliže železnice některé ze smluvních stran požádá byro o doplnění svého parku na účetní stav, byro to ihned ohlásí těm železnicím, u kterých počet vozů společného parku převyšuje účetní stav, jakož i tranzitním železnicím a dohodne s nimi odevzdání potřebného počtu vozů tak, aby během dvou dnů ode dne vyrozumění byrem (počítajíc od začátku následujícího dne) byl společný park na železnici, která o to požádala, doplněn od sousedních železnic.

6. Železnice smluvních stran, které nesplnily pokyny byra, zaplatí za používání vozů, které měly odevzdat, progresívně se zvyšující sazbu podle délky zadržení vozů, rozdílnou v prvém a druhém pololetí . Výši těchto sazeb určují Pravidla OPW.

7. Jestliže železnice některé ze smluvních stran nepřijala odevzdávané jí vozy společného parku, je odevzdávající železnice osvobozena od placení za příslušný počet vozů a dnů podle Pravidel OPW.

8. Určení skutečného stavu a evidenci o vozech společného parku na železnicích jednotlivých smluvních stran, jakož i vyúčtování mezi nimi provádí byro podle Pravidel OPW.

Článek IX

1. Vzájemná výpomoc vozy se poskytuje po dohodě mezi železnicemi zainteresovaných smluvních stran podle možnosti ve vozech společného parku.

2. O dosažené dohodě mezi železnicemi zainteresovaných stran, týkající se poskytnutí výpomoci ve vozech společného parku, vyrozumí železnice příslušných stran ihned byro. V tomto případě se účetní stav vozů společného parku příslušně zvýší u železnic, které získaly výpomoc, a snižuje u železnic, které ji poskytly.

3. Podmínky poskytnutí vzájemné výpomoci vozy se sjednávají mezi železnicemi zainteresovaných stran.

Článek X

Jednacím jazykem Rady a byra je jazyk ruský. Všechny dokumenty o zasedání Rady a o činnosti byra se vyhotovují v jednacím jazyku.

Článek XI

Tato Dohoda se uzavírá na neomezenou dobu. Každá smluvní strana může tuto Dohodu vypovědět tím, že uvědomí o výpovědi depozitáře Dohody nejméně 6 měsíců před skončením běžného kalendářního roku. Oznámení o výpovědi vstupuje v platnost od 1. ledna příštího roku.

Článek XII

K této Dohodě mohou přistoupit za souhlasu všech smluvních stran jiné země tak, že odevzdají depozitáři listinu o svém přístupu.

Článek XIII

Dohoda může být kdykoliv změněna nebo doplněna se souhlasem všech smluvních stran. Návrhy na změny nebo doplňky Dohody zasílá zainteresovaná strana depozitáři Dohody, který zařizuje opatření souvisící se schválením těchto návrhů smluvními stranami.

Článek XIV

Tato Dohoda podléhá schválení vládou každé ze smluvních stran.

Dohoda vstoupí v platnost po uplynutí 30 dní ode dne, kdy byla poslední listina o schválení Dohody uložena u depozitáře, o čemž depozitář vyrozumí smluvní strany.

Dohoda byla sepsána v ruském jazyku v jednom vyhotovení a odevzdává se k úschově vládě Československé socialistické republiky, která bude vykonávat funkci depozitáře této Dohody.

Vláda Československé socialistické republiky rozešle ověřené kopie Dohody všem smluvním stranám.

Na důkaz toho zmocnění zástupci smluvních stran podepsali tuto Dohodu.

Sepsáno v Bukurešti dne 21. prosince 1963.

Přesunout nahoru