Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 186/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím

Částka 78/1964
Platnost od 12.10.1964
Účinnost od 07.07.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

186

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 5. září 1964

o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím


Dne 11. ledna 1964 byla v Praze podepsána Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím.

Výměnou nót obou stran o schválení vstoupila Dohoda podle svého článku 16 v platnost dnem 7. července 1964.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kambodžského království, vedeny přáním uzavřít Dohodu za účelem rozvoje letecké dopravy svých zemí a zřízení leteckých služeb mezi jejich územími nebo přes jejich území, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany si poskytují práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zřízení a provozování dohodnutých leteckých služeb na linkách uvedených v Příloze. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání Smluvní strany, které se tato práva poskytují.

Článek 2

1. Každá Smluvní strana bude mít právo určit letecký podnik k provozu stanovených tratí.

2. Jakmile druhá Smluvní strana přijme toto určení, poskytne bez průtahů určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění, avšak s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku.

3. Letecké úřady jedné Smluvní strany mohou požadovat, aby letecký podnik určený druhou Smluvní stranou byl způsobilý k plnění podmínek předepsaných zákony a předpisy, které obvykle platí při provozování mezinárodních leteckých služeb.

4. Každá ze Smluvních stran bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odepřít nebo odvolat provozní oprávnění leteckého podniku, případně uložit v poskytnutém oprávnění takové podmínky, jaké považuje za nutné, nebude-li přesvědčena, že značná část vlastnictví a skutečné řízení určeného leteckého podniku patří druhé Smluvní straně nebo jejím příslušníkům, nebo v případě, že se určený letecký podnik neřídí jejími zákony a předpisy nebo jinak neplní podmínky stanovené v této Dohodě. Toto opatření bude provedeno jen po předchozím jednání s druhou Smluvní stranou, pokud není nutné okamžité zastavení činnosti nebo uložení podmínek k zabránění dalšího porušování zákonů nebo předpisů.

Článek 3

1. Zákony a předpisy jedné Smluvní strany vztahující se k vstupu na její území nebo výstupu letadel provozujících mezinárodní lety nebo k provozu těchto letadel na jejím území, budou platit pro letadla určeného leteckého podniku druhé Smluvní strany.

2. Zákony a předpisy jedné Smluvní strany vztahující se na vstup na její území nebo výstup cestujících, posádek, pošty a zboží, jako jsou předpisy o vstupu, odbavení, přistěhovalectví, clu a karanténě, musí být dodržovány při vstupu, výstupu a provozu na území této Smluvní strany, pokud jde o cestující, posádky, poštu a zboží přepravované letadly určeného leteckého podniku druhé Smluvní strany.

Článek 4

1. Letadla určeného leteckého podniku jedné Smluvní strany užívaná k provozu mezinárodních leteckých služeb, jakož i pohonné hmoty, mazací oleje, obvyklé vybavení letadel, náhradní součástky a zásoby na palubě letadel budou při příletu na území druhé Smluvní strany nebo při svém odletu osvobozeny od cla a inspekčních poplatků, i když tyto zásoby budou použity nebo spotřebovány těmito letadly a v letadlech za letu nad zmíněným územím.

2. S výjimkou povinných poplatků nebo dávek za poskytnuté služby budou od tohoto cla a poplatků rovněž osvobozeny:

a) palubní zásoby jakéhokoli původu, přibrané na území jedné Smluvní strany v rozsahu stanoveném orgány této Smluvní strany a naložené do letadel, obstarávajících mezinárodní leteckou službu druhé Smluvní strany;

b) náhradní součástky dovezené na území jedné ze Smluvních stran za účelem údržby nebo oprav letadel užívaných při mezinárodních letech určeného leteckého podniku druhé Smluvní strany;

c) pohonné hmoty a mazací oleje pro zásobování letadel určeného leteckého podniku druhé Smluvní strany užívaných v mezinárodním provozu, i když tyto zásoby mají být použity pro úsek letu nad územím té Smluvní strany, na němž byly naloženy.

3. Pohonné hmoty, mazací oleje, obvyklé vybavení letadel, náhradní součástky a palubní zásoby určené k používání při dohodnutých službách mohou být uskladněny na letištích, na která létá určený letecký podnik.

4. Obvyklé vybavení letadel, jakož i materiály a zásoby, nacházející se na palubě letadel jedné Smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé Smluvní strany jen se souhlasem celních úřadů na tomto území. V takovém případě mohou být dány pod dohled těchto úřadů do doby jejich vyvezení nebo příslušného celního odbavení.

Článek 5

Každá ze Smluvních stran může uložit nebo povolit uložení patřičných a přiměřených dávek za užívání letišť a ostatních zařízení s výhradou, že tyto dávky nebudou vyšší než dávky placené jiným leteckým podnikem provozujícím podobné mezinárodní letecké služby.

Článek 6

Každá ze Smluvních stran povolí určenému leteckému podniku druhé Smluvní strany převádět podle oficiálního kursu v rámci platební dohody mezi oběma Stranami čistý výnos po odečtení nákladů z přepravy cestujících, pošty a zboží uskutečněné tímto podnikem.

Kursem je míněn kurs oficiálně stanovený v den převodu Státní bankou té Smluvní strany, která dává k převodu souhlas.

Článek 7

Určený letecký podnik každé Smluvní strany je oprávněn udržovat na území druhé Smluvní strany technický a obchodní personál v počtu přiměřeném rozsahu svých služeb.

Článek 8

Dopravní kapacita poskytovaná určenými leteckými podniky pro provozování dohodnutých leteckých služeb bude přizpůsobena přepravní poptávce, bude stanovena, pokud jde o společné úseky, přímou dohodou mezi určenými leteckými podniky a bude podléhat schválení leteckými úřady obou Smluvních stran.

Článek 9

Letecký podnik určený jednou ze Smluvních stran, které byla poskytnuta práva, svěří leteckému podniku určenému druhou Smluvní stranou, jestliže si to tento podnik přeje, na území této druhé Smluvní strany, generální zastoupení a obchodní a letištní obsluhu.

Článek 10

1. Tarify platné pro dohodnuté služby budou sjednány mezi určenými leteckými podniky v přiměřené výši s přihlédnutím ke všem důležitým skutečnostem, jako jsou provozní náklady, význačné rysy služby a tarify jiných leteckých podniků.

2. Tarify podléhají schválení leteckých úřadů Smluvních stran. Nemůže-li být dosaženo dohody o tarifech mezi určenými leteckými podniky, sjednají tarify společnou dohodou tyto letecké úřady. Nemůže-li být dosaženo dohody ani tímto způsobem, bude rozpor řešen podle ustanovení článku 12 této dohody.

Článek 11

1. Letecké úřady Smluvních stran budou podle potřeby v přímém styku a budou se konzultovat, aby byla zajištěna těsná spolupráce ve všech záležitostech souvisejících s prováděním Dohody a její Přílohy.

2. Určené letecké podniky obou Smluvních stran se zavazují, že si budou navzájem poskytovat veškerou pomoc při provozu na svých linkách; v případě, že by byla uzavřena dohoda v tomto smyslu, bude k jejímu provedení třeba schválení leteckých úřadů obou Smluvních stran.

Článek 12

Vznikne-li jakákoli pochybnost nebo rozpor mezi Smluvními stranami, týkající se výkladu nebo provádění této Dohody a její Přílohy, vyřeší je Smluvní strany přímým jednáním mezi leteckými úřady nebo, nebude-li toto jednání úspěšné, diplomatickou cestou.

Článek 13

1. Každá Smluvní strana může kdykoli navrhnout druhé Smluvní straně jakoukoli změnu této Dohody nebo její Přílohy, kterou považuje za žádoucí. Jednání o každé navržené změně mezi oběma Smluvními stranami musí být zahájeno do šedesáti dnů ode dne podání žádosti jednou ze Smluvních stran a může být vedeno přímo mezi leteckými úřady obou Smluvních stran.

2. Změny Přílohy k Dohodě mohou být provedeny dohodou mezi leteckými úřady obou Smluvních stran. Změny Dohody nabudou účinnosti, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót mezi Smluvními stranami.

Článek 14

Pro provádění této Dohody a její Přílohy:

1. výraz „letecké úřady“ značí:

pokud jde o Československou socialistickou republiku - „ministerstvo dopravy - Správu civilního letectví“ nebo každý orgán pověřený prováděním úkolů náležejících nyní do oboru působnosti tohoto úřadu;

pokud jde o Kambodžské království - „ministerstvo veřejných prací - ředitelství civilního letectví“ nebo každý orgán pověřený prováděním úkolů náležejících nyní do oboru působnosti tohoto úřadu;

2. výrazy „dohodnuté služby“ a „stanovené tratě“ značí mezinárodní letecké služby a tratě stanovené v Příloze této Dohody;

3. výraz „určený letecký podnik“ značí letecký podnik, který jedna Smluvní strana oznámila druhé Smluvní straně jako podnik, který bude provozovat dohodnuté služby.

Článek 15

Každá Smluvní strana může kdykoli oznámit druhé Smluvní straně svůj úmysl vypovědět tuto Dohodu. Dojde-li k takovému oznámení, Dohoda zůstane v platnosti ještě rok ode dne, kdy je Smluvní strana obdržela.

Článek 16

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si Smluvní strany vzájemně oznámí, že byla schválena jejich příslušnými orgány.

Smluvní strany se však dohodly, že ustanovení Dohody budou předběžně provádět ode dne jejího podpisu.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, kteří k tomu byli svými vládami náležitě zmocněni, tuto Dohodu podepsali.

Dáno v Praze dne 11. ledna 1964, ve dvojím vyhotovení v jazyce českém a francouzském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

M. Murín v. r.

Za královskou vládu Kambodže

M. Caimirane v. r.

Příloha

ODDÍL I

1. Vláda Československé socialistické republiky udělí na podkladě vzájemnosti podniku určenému kambodžskou královskou vládou oprávnění k provozování těchto mezinárodních leteckých služeb:

z Phnom-Penh přes mezilehlá místa v těchto zemích:

- Barma

- Indie

- Pákistán

- Afganistan

- Írán

- Saúdská Arábie

- Libanon

- Sjednocená arabská republika

a mezilehlá místa v jižní a jihovýchodní Evropě směrem na Prahu a dále směrem na

a) Francii a Anglii,

b) Německou spolkovou republiku.

2. Toto oprávnění bude zahrnovat:

a) právo přeletu bez přistání a přeletu s technickým přistáním;

b) obchodní práva, to je

- právo nakládat v Kambodži cestující, zboží a poštu určené do Československa a ostatních zemí uvedených v odstavci 1 této Přílohy;

- právo vykládat v Kambodži cestující, zboží a poštu naložené na území Československa nebo na území ostatních zemí uvedených v odstavci 1 této Přílohy.

3. Mezilehlá místa a místa „dále“ budou stanovena později dohodou mezi leteckými úřady obou Smluvních stran.

4. Určený letecký podnik bude moci vynechávat trvale nebo při jednotlivém letu přistání v kterémkoliv z míst uvedených v odstavci 1 této Přílohy.

ODDÍL II

1. Kambodžská vláda udělí na podkladě vzájemnosti podniku určenému vládou Československé socialistické republiky oprávnění k provozování těchto mezinárodních leteckých služeb:

z Prahy přes mezilehlá místa v jižní a jihovýchodní Evropě a v těchto zemích:

- Sjednocená arabská republika

- Libanon

- Saúdská Arábie

- Írán

- Afganistan

- Pákistán

- Indie

- Barma

Směrem na Phnom-Penh a dále směrem na

a) Indonésii a Austrálii,

b) Japonsko.

2. Toto oprávnění bude zahrnovat:

a) právo přeletu bez přistání a přeletu s technickým přistáním;

b) obchodní práva, to je

- právo nakládat v Kambodži cestující, zboží a poštu určené do Československa a ostatních zemí uvedených v odstavci 1 této Přílohy;

- právo vykládat v Kambodži cestující, zboží a poštu naložené na území Československa nebo na území ostatních zemí uvedených v odstavci 1 této Přílohy.

3. Mezilehlá místa a místa „dále“ budou stanovena později dohodou mezi leteckými úřady obou Smluvních stran.

4. Určený letecký podnik bude moci vynechávat trvale nebo při jednotlivém letu přistání v kterémkoliv z míst uvedených v odstavci 1 této Přílohy.

Přesunout nahoru