Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 181/1964 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra o základních skutečnostech tvořících státní tajemství

Částka 76/1964
Platnost od 01.10.1964
Účinnost od 01.10.1964
Zrušeno k 01.01.1972 (149/1971 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

181

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 1. října 1964

o základních skutečnostech tvořících státní tajemství

Ministerstvo vnitra na základě usnesení vlády ze dne 9. září 1964 vyhlašuje:


Článek 1

V důležitém zájmu republiky musí být utajovány před nepovolanými osobami jako státní tajemství (§ 89 odst. 10 tr. zák.) údaje zejména o těchto skutečnostech:

a) V zájmu obrany a bezpečnosti státu:

1. organizace, početní stavy, bojeschopnost, údaje o výzbroji a výstroji, materiální a finanční zajištění a mobilizační a operační plány ozbrojených sil a bezpečnostních sborů jako celku i jejich jednotlivých vyšších jednotek; rozmístění a bojová příprava ozbrojených sil i jejich jednotlivých vyšších jednotek;

2. složení, rozsah, stav, rozmístění a určení státních mobilizačních a hmotných rezerv jak v celostátním měřítku tak za jednotlivé resorty;

3. mobilizační a operační plány, rozpočty, projekty a opatření souvisící s mobilizačními plány, zajišťující obranyschopnost státu ve všech odvětvích národního hospodářství jako celku, tak i v rámci jednotlivých ministerstev a ostatních ústředních orgánů, krajských národních výborů, krajských správ, podniků a závodů vyrábějících vojenskou techniku, případně jiný materiál důležitý pro potřebu ozbrojených sil, jakož i podniků, závodů a ústavů, plánujících zavedení této výroby za války, a plány důležitých objektů v dopravě a spojích, včetně dopravních plánů zajišťujících přepravy ozbrojených sil;

4. rozmístění, zařízení, finanční, výrobní a jiné hospodářské plány, stavy, výrobní možnosti a rozsah zbrojní výroby, případně i jiné výroby, důležité pro potřebu ozbrojených sil;

5. materiály a výsledky leteckého a pozemního fotografického snímkování, astronomických, geodetických, kartografických a geofyzikálních prací a geografických popisů, z nichž mohou být zjištěny údaje o důležitých vojenských objektech a prostorech a o podnicích (závodech) se zbrojní nebo klíčovou výrobou;

6. katalogy (seznamy) trigonometrických bodů v souhrnu rozlohy kraje a větší rozlohy.

b) V zájmu hospodářském:

7. roční a dlouhodobé státní plány rozvoje národního hospodářství jako celku za Československou socialistickou republiku a Slovensko a jejich plnění až do jejich zveřejnění;

8. celostátní finanční bilance a celostátní finanční plány;

9. umístění, rozsah, přeprava a způsob zabezpečení celkových státních zásob drahých kovů a valut;

10. celostátní hmotné bilance důležitých materiálů a výrobků;

11. geologické zásoby a těžba surovin a rud sloužících k výrobě radioaktivních a vzácných kovů a štěpných materiálů;

c) V zájmu politickém nebo jiném důležitém zájmu:

12. závažná vnitropolitická a mezistátní jednání, konference, jejich příprava, instrukce delegátům, jakož i obsah mezinárodních dohod, o jejichž utajení se dohodnou smluvní strany;

13. objevy, vynálezy, technická zdokonalení a výzkumné a pokusné práce, pokud se týkají použití nových, dosud neaplikovaných principů, před jejich přihlášením k patentování;

14. šifrovací klíče a jiné pomůcky sloužící k utajení dopravovaných důležitých zpráv.

Článek 2

Skutečnosti uvedené v čl. 1 jsou obecné. Konkrétní údaje o skutečnostech, které jsou předmětem státního tajemství, a o skutečnostech tvořících hospodářské a služební tajemství stanoví seznamy utajovaných skutečností jednotlivých ministerstev a ostatních ústředních orgánů. Součástí těchto seznamů jsou seznamy utajovaných skutečností organizací se zbrojní výrobou nebo klíčovou výrobou a organizací důležitých pro obranu a socialistickou výstavbu státu.


Článek 3

Zrušuje se vyhláška č. 115/1953 Ú. l., o skutečnostech tvořících státní tajemství.


Článek 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1964.


Ministr:

Štrougal v. r.

Přesunout nahoru