Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 18/1964 Sb.Zákon o Československé televizi

Částka 10/1964
Platnost od 08.02.1964
Účinnost od 08.02.1964
Zrušeno k 23.12.1992 (597/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18.

ZÁKON

ze dne 31. ledna 1964

o Československé televizi

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1zrušeno

§ 2

(1) Československá televize je oprávněna vytvářet a šířit televizní programy.

(2) Československá televize plní své programové úkoly agitačními, propagačními a uměleckými prostředky tvorbou vlastních programů, přejímáním a šířením výsledků činnosti jiných institucí a výměnou televizních programů se zahraničím.

§ 3

K zabezpečení svých úkolů Československá televize zejména:

a) zřizuje a řídí televizní střediska a jejich technická zařízení,

b) uskutečňuje přenosy z veřejných událostí, z kulturních, uměleckých, sportovních a tělovýchovných vystoupení a podniků,

c) k účelům televizní programové tvorby pořádá veřejná představení a produkce, zřizuje a provozuje umělecké soubory,

d) pořizuje televizní záznamy,

e) provádí výměnu televizních přenosů, obrazových a zvukových záznamů se zahraničními televizními organizacemi,

f) kupuje a prodává práva k televizním záznamům ze zahraničí nebo do zahraničí prostřednictvím organizace tím pověřené,

g) zřizuje síť vlastních zpravodajů doma i v zahraničí,

h) v oboru své působnosti účastní se činnosti odborných mezinárodních organizací a uzavírá dohody s příslušnými zahraničními institucemi,

ch) informuje veřejnost o televizním vysílání a zkoumá účinnost svého programu neustálým spojením s diváky.

§ 4

(1) Československá televize napomáhá významným organizacím a institucím v plnění jejich úkolů, v dohodě s nimi propaguje jejich činnost a seznamuje širokou veřejnost s výsledky jejich práce; všechny organizace napomáhají Československé televizi při plnění jejích úkolů.

(2) Pořadatele veřejných shromáždění, koncertů, divadelních představení, estrád, podniků lidové zábavy, sportovních a tělovýchovných vystoupení a podniků jsou povinni umožnit Československé televizi, jestliže o to požádá, přenosy a záznamy pro vysílání, a to bezplatně. Přenosy sportovních a tělovýchovných vystoupení a podniků se uskutečňují na základě rámcové dohody mezi Československou televizí a ústředním výborem Československého svazu tělesné výchovy.

(3) Práva autorů a výkonných umělců vyplývající z autorského zákona a jiných předpisů o odměňování výkonných umělců za přímé přenosy nejsou těmito ustanoveními dotčena.

§ 5

(1) Československá televize je samostatnou ústřední organizací s celostátní působností. Československá televize může svým jménem nabývat práv a zavazovat se.

(3) Činnost Československé televize na Slovensku řídí ústřední ředitel prostřednictvím oblastního ředitele pro Slovensko.

(5) Zásady vnitřního uspořádání a hospodaření Československé televize obsahuje statut, který na návrh jejího ústředního ředitele vydá vláda.

§ 6

Znaků a znělek Československé televize nesmí být použito jinou organizací nebo osobou.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru