Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 172/1964 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti

Částka 72/1964
Platnost od 01.09.1964
Účinnost od 01.09.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

172

VYHLÁŠKA

Státní komise pro vědecké hodnosti

ze dne 15. srpna 1964,

kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti

Státní komise pro vědecké hodnosti vydává podle § 13 odst. 3 zákona č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti, tento organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti, schválený usnesením vlády ze dne 24. června 1964 č. 348:


§ 1

Státní komise pro vědecké hodnosti

(1) Státní komisi pro vědecké hodnosti (dále jen "Státní komise") tvoří předseda, místopředsedové, vědecký sekretář a další členové. Místopředsedy a vědeckého sekretáře jmenuje předseda ze členů Státní komise.

(2) Členové státní komise jsou jmenováni z vysoce kvalifikovaných vědeckých pracovníků, členů Československé akademie věd, Slovenské akademie věd (dále jen "akademie věd"), učitelů vysokých škol a pracovníků z jiných vědeckovýzkumných pracovišť.

(3) Členové Státní komise iniciativně sledují úroveň kandidátských zkoušek, průběh, úroveň i způsob udělování vědeckých hodností a dbají o jednotnost posuzování vědecké úrovně uchazečů o vědecké hodnosti. Pracoviště, která se podílejí na řízení při udělování vědeckých hodností, jsou povinna každému členovi Státní komise, který se prokáže příslušným písemným dokladem, dát všechny potřebné informace a podklady, umožnit účast na zasedáních komisí pro obhajoby, zkušebních komisí, na zkouškách atd. Získané poznatky uplatňují členové při jednání v orgánech Státní komise a navrhují těmto orgánům potřebná opatření. Zúčastňují se zasedání pléna Státní komise i jiných porad a prací, ke kterým je přizve předseda Státní komise, plénum (§ 5) nebo presidium (§ 6). Jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděli při výkonu své funkce, ve stejném rozsahu jako pracovníci státních orgánů.

§ 2

Součinnost Státní komise s Československou akademií věd, ministerstvem školství a kultury a Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky

Kolektivní orgány i funkcionáři Státní komise při plnění svých úkolů spolupracují s Československou akademií věd, s ministerstvem školství a kultury a se Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky; rovněž zprávy, které předkládá předseda Státní komise vládě, se projednávají s těmito orgány.

§ 3

Funkcionáři

(1) Předseda zastupuje Státní komisi navenek a odpovídá za její činnost. Řídí práci Státní komise, svolává zasedání pléna a presidia a předsedá jim. Jedná s vedoucími ústředních orgánů o věcech patřících do pravomoci Státní komise.

(2) Místopředsedové se účastní podle pokynů předsedy na řízení Státní komise.

(3) Vědecký sekretář připravuje podle pokynů předsedy materiál pro zasedání pléna a presidia, organizuje kontrolu plnění předpisů Státní komise a navrhuje plénu a presidiu potřebná opatření . Řídí práci sekretariátu a odpovídá za ni předsedovi.

§ 4

Kolektivní orgány

(1) Kolektivní orgány, ve kterých Státní komise jedná a rozhoduje, jsou její plénum a presidium.

(2) Plénum tvoří předseda, místopředsedové , vědecký sekretář a všichni ostatní členové.

(3) Presidium tvoří předseda, místopředsedové, vědecký sekretář a další členové, které určí předseda z představitelů nejdůležitějších skupin věd.

(4) Plénum a presidium jsou způsobilé usnášet se , jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejich členů. Usnesení se děje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Hlasování je veřejné.

(5) Zasedání pléna a presidia jsou neveřejná. Lze však k nim přizvat zástupce ústředních orgánů, společenských organizací, akademií věd, vysokých škol i znalce; přizvaní nemají hlasovací právo.

§ 5

Plénum

(1) Plénum jedná a rozhoduje o zásadních a obecných věcech patřících do pravomoci Státní komise, jakož i o předpisech vydávaných Státní komisí.

(2) Plénum jedná a rozhoduje též o těch věcech patřících do působnosti presidia, které si samo vyhradilo nebo které pro plénum vyhradil předseda nebo presidium.

(3) Plénum zejména

a) stanoví skupiny věd, vědy a obory, v nichž lze konat obhajoby a udělovat vědecké hodnosti kandidáta a doktora věd;

b) stanoví zásady, podle kterých se tvoří komise pro obhajoby, a určuje orgány oprávněné zřizovat tyto komise pro jednotlivé skupiny věd, vědy a obory;

c) určuje orgány akademií věd a vysokých škol, které jsou oprávněny rozhodovat o udělení vědeckých hodností kandidáta a doktora věd v jednotlivých skupinách věd, vědách popřípadě oborech;

d) hodnotí inspekční činnost svých členů.

(4) Plénum zasedá nejméně třikrát do roka.

§ 6

Presidium

(1) Presidium zejména

a) připravuje materiály pro zasedání pléna;

b) koordinuje a zajišťuje styk Státní komise s orgány akademií věd, Státního výboru pro vysoké školy, Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a s ústředními orgány;

c) řídí inspekční činnost členů Státní komise (§ 1 odst. 3) a kontroluje dodržování předpisů vydaných Státní komisí;

d) připravuje plán práce Státní komise a průběžně kontroluje a hodnotí jeho plnění;

e) povoluje výjimky z podmínek pro udělování vědeckých hodností v jednotlivých případech;

f) propůjčuje právo zřídit komisi pro obhajobu disertační práce kandidátské nebo doktorské, popřípadě právo rozhodnout o udělení hodnosti též orgánu, který jinak toto právo nemá;

g) dává souhlas k udělení čestné vědecké hodnosti doktora věd;

h) schvaluje nostrifikaci vědeckých hodností získaných v cizině;

i) rozhoduje o stížnostech proti postupu orgánů, před nimiž se konají kandidátské zkoušky, obhajoby, nebo které udělují vědecké hodnosti;

j) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím o udělení nebo odnětí vědecké hodnosti;

k) může v odůvodněných případech přezkoumávat rozhodnutí o udělení vědecké hodnosti z vlastního podnětu;

l) podává pravidelně zprávu o své činnosti plénu.

(2) Presidium projednává též věci, které mu přikázalo plénum, a rozhoduje o nich.

(3) V období, kdy nezasedá plénum, může presidium jednat a rozhodovat o věcech, které náležejí do působnosti pléna, jestliže předseda takovou věc presidiu přikáže. O každém rozhodnutí v takové věci podá presidium zprávu nejbližšímu plénu. Presidium však nemůže rozhodovat o obecných předpisech vydávaných Státní komisí.

(4) Presidium zasedá zpravidla jednou za měsíc .

§ 7

Jednání o odvoláních a námitkách

(1) Při jednání Státní komise o odvoláních nebo námitkách nebo při projednávání iniciativního návrhu Státní komise na zrušení rozhodnutí orgánu, který provádí předpisy o udělování vědeckých hodností, může presidium, předseda nebo vědecký sekretář pověřit některého člena Státní komise, aby připravil pro presidium nebo plénum o věci referát s odůvodněným návrhem. Jde-li o věc, kterou projednává presidium, je člen Státní komise, pověřený přípravou referátu, pozván do jeho schůze.

(2) Před rozhodnutím vyslechne Státní komise (ústně či písemně) orgán, který rozhodl, a při námitkách proti udělení vědecké hodnosti též disertanta. Může si také vyžádat posudek ministerstva školství a kultury, zejména jde-li o vysokou školu, nebo presidia Československé akademie věd, zejména jde-li o vědeckovýzkumný ústav, popřípadě vykoná i jiné šetření.

(3) O odvolání nebo námitkách rozhodne Státní komise zpravidla do čtyř měsíců ode dne doručení Státní komisi; nemůže-li Státní komise pro zvláštní složitost věci nebo z jiných důležitých důvodů rozhodnout v této lhůtě, vyrozumí o tom účastníky s uvedením důvodů a současně oznámí lhůtu, v níž rozhodne.

§ 8

Pracovní skupiny

Kolektivní orgány Státní komise nebo členové presidia mohou v případě potřeby zřizovat z členů Státní komise, popřípadě i z dalších odborníků stálé nebo dočasné pracovní skupiny jako poradní orgány Státní komise. Vedoucím pracovní skupiny je člen Státní komise, který řídí její práci a jednání a o výsledcích jednání podává zprávu presidiu nebo plénu; nebylo-li v pracovní skupině dosaženo jednomyslného stanoviska, informuje vedoucí i o odchylných názorech členů pracovní skupiny.

§ 9

Sekretariát

(1) Sekretariát Státní komise je zřízen při ministerstvu školství a kultury; zajišťuje činnost Státní komise.

(2) Sekretariát se podílí na přípravě materiálů pro jednání jednotlivých orgánů Státní komise, eviduje udělené i nostrifikované vědecké hodnosti, složení komisí, před kterými se konají obhajoby, a vyhlášky o konání obhajob. Pro tuto evidenci vydává formuláře závazné pro místa, kterých se evidence týká. Zjistí-li kontrolou při evidenci nedostatky, učiní opatření, aby nebyly porušeny předpisy, a předloží případ presidiu. Sekretariát uvědomuje místo, které udělilo vědeckou hodnost, popřípadě též uchazeče, o opravných prostředcích proti udělení vědecké hodnosti. Vykonává veškerou další agendu Státní komise podle pokynů vědeckého sekretáře.

(3) Náklady spojené s činností Státní komise jsou zajištěny v plánu a rozpočtu ministerstva školství a kultury.

§ 10

Uveřejňování sdělení a rozhodnutí Státní komise

Sdělení a rozhodnutí Státní komise, která je třeba publikovat, se uveřejňují ve Věstníku ministerstva školství a kultury.

§ 11

Náhrady výdajů

Náhrady cestovních a jiných výdajů, vzniklé členům Státní komise a členům pracovních skupin při výkonu funkcí, poskytují se podle předpisů platných v tom směru pro pracovníky státních orgánů.


Závěrečná ustanovení

§ 12

Zrušuje se vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 11/1960 Sb., kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti.


§ 13

Tento řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda Státní komise pro vědecké hodnosti:

akademik Katětov v. r.

Přesunout nahoru