Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 170/1964 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování doplňků a změn stanov JZD, jejich schvalování a registraci

Částka 71/1964
Platnost od 01.09.1964
Účinnost od 01.09.1964
Zrušeno k 01.01.1976 (137/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

170

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 4. srpna 1964

o vypracování doplňků a změn stanov JZD, jejich schvalování a registraci

VI. celostátní sjezd JZD přijal usnesením ze dne 26. dubna 1964 návrh doplňků a změn Vzorových stanov JZD, který vláda ČSSR usnesením ze dne 17. června 1964 schválila.

K vypracování doplňků a změn vlastních stanov JZD podle schválených doplňků a změn Vzorových stanov JZD ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 61 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech a podle zákona č. 32/1963 Sb., o organizaci řízení zemědělství:


§ 1

(1) Každé jednotné zemědělské družstvo (dále jen "družstvo") projedná doplňky a změny Vzorových stanov JZD (dále jen "Vzorové stanovy JZD") a vypracuje podle nich doplňky a změny vlastních stanov (dále jen "stanovy") do 6 měsíců od vyhlášení Vzorových stanov JZD s doplňky a změnami přijatými VI. celostátním sjezdem JZD. *) Vzorové stanovy JZD ponechávají řešení řady otázek iniciativě družstevníků. Každé družstvo proto projedná za široké účasti družstevníků Vzorové stanovy JZD a upraví stanovy podle těchto zásad:

a) převezme do stanov beze změny ta ustanovení Vzorových stanov JZD, která obsahují zásadní otázky budování, hospodaření a rozvoje družstva. Jsou to: Úvodní ustanovení, čl. 2, čl. 9 odst. 2, čl. 11, čl. 12 odst. 2, čl. 14 odst. 2 a 3, čl. 16 odst. 1 a 2, čl. 17 odst. 1, čl. 18, čl. 20, čl. 21 odst. 1 část A, D, E č. 2, F č. 1, čl. 23 odst. 1, čl. 24, čl. 25 část A je-li v družstvu zavedeno peněžní odměňování, část B č. 1 je-li v družstvu zavedeno odměňování podle pracovních jednotek, čl. 26, čl. 29, čl. 30 odst. 2,

b) převezme, doplní, zpřesní a rozvede ta ustanovení Vzorových stanov JZD, která tuto konkretizaci vyžadují. Jsou to např.: čl. 25 část B č. 3, čl. 28 odst. 1, čl. 32 odst. 1, čl. 39 odst. 2 a 4,

c) upraví ve stanovách ta ustanovení Vzorových stanov JZD, která se družstvu doporučují nebo jejichž převzetí závisí na vůli družstva a která platí v družstvu jen tehdy, jsou-li ve stanovách uvedena. Jsou to např. čl. 14 odst. 4, čl. 16 odst. 4, čl. 21 odst. 1 část E č. 3, čl. 23 odst. 4, čl. 27 odst. 3, čl. 30 odst. 1.

(2) Družstvo převezme ze Vzorových stanov JZD to z alternativních řešení, které odpovídá jeho místním a ekonomickým podmínkám; jestliže Vzorové stanovy JZD ukazují v tomto řešení na vývoj k pokročilejším formám hospodaření a družstvo vzhledem ke svému vývoji zatím nepřejímá tuto formu, může upravit tuto alternativu ve stanovách s tím, že bude usilovat o vytváření výrobních, ekonomických a politických podmínek pro zavedení pokrokovější formy (např. otázka odměňování, záhumenková hospodářství).

(3) Družstvo může doplnit stanovy ustanoveními vyplývajícími z doporučení strany a vlády, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a popřípadě také důležitými usneseními členské schůze, která jsou trvalejšího rázu a upravují otázky, které dosud nebyly ústředně řešeny.

§ 2

Za řádné a včasné vypracování stanov odpovídá představenstvo družstva. Návrh stanov vypracuje představenstvo, popřípadě za pomoci komise, kterou ustaví ze zkušených družstevníků z různých úseků činnosti družstva. Vypracovaný návrh stanov předloží představenstvo všem družstevníkům k připomínkám a po jejich zpracování předloží návrh stanov k projednání a přijetí členské schůzi.

§ 3

(1) Výrobní zemědělská správa, okresní a místní národní výbor zabezpečí řádné vypracování stanov družstvem, přičemž zejména poskytují družstvu soustavnou a účinnou pomoc vlastními pracovníky, poslanci a aktivisty národního výboru. Dbají též o to, aby stanovy byly vypracovány podle této vyhlášky, zejména pak ve stanovené lhůtě.

(2) Výrobní zemědělská správa a okresní národní výbor při vypracování stanov organizují též pomoc odborně a politicky činných pracovníků v okrese, zejména dobrovolnou pomoc pracovníků soudů, prokuratur, advokátních poraden, bank, patronátních závodů apod.

§ 4

(1) Představenstvo družstva předloží stanovy přijaté členskou schůzí místnímu národnímu výboru k vyjádření a spolu s tímto vyjádřením pak ve třech vyhotoveních výrobní zemědělské správě.

(2) Výrobní zemědělská správa zajistí ve spolupráci s okresním národním výborem přezkoumání stanov za účasti pracovníků znalých zemědělsko-družstevní ekonomiky a práva, a to zejména, zda odpovídají Vzorovým stanovám JZD, této vyhlášce a zákonu č. 49/1959 Sb. nebo jiným právním předpisům a zda jsou v souladu s politicko-hospodářskými směrnicemi strany a vlády o rozvoji zemědělského družstevnictví a s politickými a ekonomickými potřebami a možnostmi družstva. Neodpovídají-li stanovy těmto podmínkám, vrátí je výrobní zemědělská správa družstvu s připomínkami a doporučí mu provést v přiměřené lhůtě patřičné úpravy.

(3) Výrobní zemědělská správa předloží po řízení provedeném podle odstavce 2 stanovy okresnímu národnímu výboru ke schválení.

§ 5

(1) Odbor vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví okresního národního výboru

a) vede knihu stanov JZD,

b) registruje schválené stanovy zápisem v knize stanov JZD,

c) vyrozumí družstvo písemně o schválení stanov okresním národním výborem a zašle družstvu schválené stanovy; jeden opis tohoto vyrozumění zašle spolu se stejnopisem schválených stanov okresnímu soudu v sídle krajského soudu; jeden stejnopis stanov založí.

(2) Schválené stanovy jsou pro družstvo závazné.

§ 6

Každá změna nebo doplnění stanov schválených a registrovaných okresním národním výborem podléhá novému schválení a registraci podle § 4 a 5 této vyhlášky.

§ 7

Výrobní zemědělská správa, okresní a místní národní výbor dohlížejí na dodržování a uplatňování stanov v družstvu.


§ 8

Zrušuje se vyhláška č. 50/1961 Sb., o vypracování vlastních stanov JZD, jejich schvalování a registraci.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Burian v. r.

Poznámky pod čarou

*) tj. do 1. března 1965.

Přesunout nahoru