Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 168/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun

Částka 70/1964
Platnost od 20.08.1964
Účinnost od 20.04.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

168

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 16. července 1964

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun


Dne 20. dubna 1964 byla v Paříži podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun.

Dohoda na základě svého článku 8 vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 20. dubna 1964.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Náměstek ministra:

dr. Pithart v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Federativní republiky Kamerun

přejíce si rozvíjet spolupráci obou států ve výchově, kultuře a sportu,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k upevnění přátelských vztahů mezi národy obou států,

rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

pana Václava Pleskota,

vláda Federativní republiky Kamerun

pana Beb a Dona,

kteří, vyměnivše si své plné moci, jež shledali v naprostém pořádku a v náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na základě vzájemného přátelství a porozumění a dodržujíce zásady svrchovanosti, nevměšování a rovnosti, podporovat kulturní styky mezi oběma státy a přispívat k vzájemnému poznávání kulturních hodnot národů obou států a pokroku dosaženého na poli výchovy, kultury a sportu.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat zejména:

rozvoj spolupráce mezi školami, vědeckými a výzkumnými ústavy, výchovnými a kulturními svazy a organizacemi;

výměnu informací z oblasti výchovy, vědy, kultury a filmu a pořádání přednášek z těchto oborů;

pořádání výstav, výměnu literárních a uměleckých děl, pořádání koncertů, divadelních představení a sportovních akcí i návštěv odborníků, kteří se zabývají některým z oborů uvedených v tomto článku.

Článek 3

Každá z obou smluvních stran umožní podle svých možností odborníkům druhé strany výzkumy a studium ve školách, institutech, archivech, knihovnách a muzejích své země, v souladu se statuty uvedených zařízení.

Článek 4

Každá z obou smluvních stran poskytne podle svých možností stipendia a bude se podílet na materiální pomoci, aby umožnila studium, výzkumné práce a specializaci studentům, technikům, inženýrům, vědcům a umělcům druhé smluvní strany.

Článek 5

Obě smluvní strany budou podporovat podle svých možností spolupráci mezi rozhlasovými a televizními organizacemi, tiskovými agenturami a filmovými podniky v souladu se zákonnými ustanoveními.

Článek 6

Smluvní strany učiní potřebná opatření k hlubšímu vzájemnému poznání svých zemí.

Článek 7

K provádění této Dohody smluvní strany vypracují a sjednají prováděcí plány, jejichž délka platnosti a způsob financování budou určeny společnou dohodou.

Článek 8

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví ve lhůtě nejméně šesti měsíců.

Dáno v Paříži dne 20. dubna 1964 ve třech vyhotoveních, každé v jazyce českém, francouzském a anglickém, při čemž znění české a francouzské mají rozhodující platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Pleskot v. r.

Za vládu Federativní republiky Kamerun:

Beb a Dona v. r.

Přesunout nahoru