Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 167/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu

Částka 70/1964
Platnost od 20.08.1964
Účinnost od 01.01.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

167

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 7. července 1964,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu

Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a krajskými národními výbory podle § 16 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 119/1962 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu, se mění a doplňuje takto:

1. Příloha 1 část I oddíl 1 bod 8 tabulka I (Osobní, dodávkové a kombinované automobily) se doplňuje takto:

Výrobní značka Typ Počet válců Obsah  válců v cm3Základní norma spotřeby v l/100 km
letní  zimní 
 Renault  R 8  4  750  6,8 B  7,5 B 
 Škoda  1000 MB  4  987  7,0 B  7,7 B 
 Trabant  P 60  2  500  6,8 S  7,5 S 
 Trabant  P 60 - Combi  2  500  6,8 S  7,5 S 
 Barkas  1000 - skříň  3  993  11,5 S  12,7 S 
 IMV  1000  3  981  10,7 S  11,8 S 

2. Příloha 1 část I oddíl 1 bod 8 tabulka III (Nákladní automobily) se doplňuje takto:

Výrobní značka Typ Počet válců Obsah  válců v cm3Základní norma spotřeby v l/100 km
letní  zimní 
Csepel  D 352 B skl.  4  5 320  16,0 N  17,5 N

3. Příloha 1 část I oddíl 1 bod 8 tabulka V (Tahače) se doplňuje takto:

Výrobní značka Typ Počet válců Obsah  válců v cm3Základní norma spotřeby v l/100 km
letní  zimní 
Praga  S5T 2 TN  6  7 412  28,0 N  31,- N 
Tatra  138 NTt  8  11 762  32,0 N  35,- N

4. Příloha 1 část I oddíl 1 bod 8 tabulka VII (Motocykly) se doplňuje takto:

Značka a typ Počet válců Obsah  válců v cm3Základní norma spotřeby v l/100 km
letní  zimní 
 ČZ 175 tříkolka bez plachty   1   175   4,2 S   4,6 S 
 ČZ 175 tříkolka s plachtou   1   175   5,5 S   6,0 S 
  Matchless G 80   1   498   6,9 B   7,6 B

5. Příloha 1 část II bod 3 nově zní:

"Norma spotřeby pohonných hmot pro technické prohlídky 1. stupně činí 5 % a pro technické prohlídky 2. stupně 10 % ze základní normy spotřeby příslušného vozidla."

6. V příloze 1 část VII bod 7 v tabulce II (Pláště pro osobní automobily) se pro rozměry pláště 6,70 - 13 stanoví norma nákladů na 1,85 Kčs/100 zkm.

7. V příloze 1 část VII bod 7 v tabulce IV (Pláště střední) se pro rozměry pláště 9,00 - 20 stanoví norma nákladů na 3,50 Kčs/100 zkm.

8. Příloha 2 část I oddíl 2 bod 3 písm. h) nově zní:

"h) je-li celková váha přívěsu větší než

aa) polovina užitečného zatížení tažného vozidla, nejvýše ...................................... 5 %

bb) užitečné zatížení vozidla, nejvýše .... 10 %

cc) jedenapůlnásobek užitečného zatížení tažného vozidla, nejvýše . ................. 20 %."

9. V příloze 2 část I oddíl 2 bod 3 se za písm. h) vsunuje nové písm. ch), které zní:

"ch) jízda po silnicích s četnými zatáčkami nebo s vyšší intenzitou provozu vyžadující časté řazení nebo zvýšenou manipulaci s vozidlem, nejvýše .................. 15 %.

Označení dosavadních písm. ch) až k) se mění na i) až l).

10. Příloha 2 část I oddíl 2 poznámka k bodu 3 se doplňuje takto:

"e) časové omezení podle písmene f) se nevztahuje na vozidla, jejichž motory překračují normu výkonu do celkové opravy. Přirážky v rozmezí 0 - 10 % je možno používat do té doby, než bude provedena výměna motoru za celkově opravený nebo nový, nebo vozidlo předáno do střední nebo generální opravy.

f) přirážek podle písmene h) se používá jen u nákladních automobilů a autobusů současně s přirážkami uvedenými pod písmenem e) bod 3 odd. 1".

11. Příloha 7 zní:

Odpisy vozidel

1. Normy odpisů slouží k odpisu pořizovací hodnoty vozidla a k vytvoření zdrojů na úhradu nákladů za generální opravy.

2. Normy odpisů stanoví pro jednotlivé druhy, značky a typy vozidel celkovou odpisovou sazbu v korunách. V normách je zvlášť uvedeno, kolik procent z celkové odpisové sazby připadá na vytvoření zdroje na úhradu nákladů za generální opravy.

3. Odpisové sazby u vozidla v provozu se zásadně nemění, i když překročilo normu celkové upotřebitelnosti. Výjimečně u autobusů a nákladních automobilů, jejichž účetní zůstatková hodnota se rovná nule a jejichž typy již nepodléhají režimu generálních oprav, se výše procenta připadající z celkové odpisové sazby na úhradu nákladů za generální opravy snižuje na polovinu; o částku vyplývající z této výjimečné úpravy se snižuje celková odpisová sazba. Provede-li se generální oprava autobusu s namontováním karosérie, a to zpravidla po splnění normy celkové upotřebitelnosti, nemění se celková odpisová sazba.

4. Norma odpisů je stanovena na podkladě pořizovací ceny vozidla, nákladů na dvě generální opravy a normy celkové upotřebitelnosti, podle tohoto vzorce:

Ov = celková odpisová sazba v Kčs na 1 000 základních km

P = pořizovací cena vozidla v Kčs 2 GO = náklady na dvě generální opravy v Kčs

Uv = norma celkové upotřebitelnosti vozidla v 1 000 základních kilometrech.

Podle tohoto vzorce se vypočtou i odpisové sazby u neuvedených ostatních typů speciálních automobilů, tahačů a u speciálních přívěsů.

Podle téhož vzorce vypočte držitel vozidla odpisové sazby i pro nové typy vozidel zařazené do provozu po vydání této vyhlášky. Není-li v době zařazení vozidla do provozu ještě vyhlášena cena generální opravy, stanoví se pro tento účel hodnotou nejvýše 60 % z pořizovací ceny nového vozidla.

5. Bude-li držiteli automobilů, nesloužících k přepravě nákladů, výjimečně povoleno příslušným nadřízeným orgánem provádění časových odpisů, vypočte se časová odpisová sazba z těchto hodnot: (Vysvětlivka: Doba upotřebitelnosti a odpisová sazba automobilů nesloužících k přepravě nákladů platí pouze pro vlastní automobil. Vnitřní vybavení pojízdných prodejen, knihoven, zdravotnických vozidel, přenosových vozidel apod. je třeba považovat za samostatné inventární předměty, které nutno odpisovat zvlášť podle platných norem odpisů. Naopak automobilový jeřáb, rýpadlo, vrtná souprava, zařízení požárních automobilů, zametacích a kropicích automobilů apod. jsou nedílnou součástí vlastního automobilu a tvoří s tímto jediný inventární předmět.)

a) pro osobní automobily, které jsou používány jen příležitostně,

doba upotřebitelnosti v letech ........................ 12 let

celková roční odpisová sazba v % ...................... 18,5 %

z toho výše procenta připadající na GO ................ 55 %

b) pro speciální automobily a automobily nesloužící k přepravě nákladů, pro traktory kolové, pro přívěsy osobní a nákladní

doba upotřebitelnosti v letech .......................... 10 let

celková roční odpisová sazba v % ........................ 20 %

z toho výše procenta připadající na GO .................. 50 %

c) pro motocykly

doba upotřebitelnosti v letech ........................ 10 let

celková roční odpisová sazba v % ...................... 18 %

z toho výše procenta připadající na GO ................ 45 %.

Celková roční odpisová sazba v Kčs je pak součinem pořizovací ceny vozidla a celkové roční odpisové sazby v procentech dělených stem. Z celkové roční odpisové sazby v Kčs se vypočte celková měsíční odpisová sazba v Kčs.

6. Vypočtené odpisové sazby jsou sestaveny do tabulek podle druhu vozidel. Vpředu každé tabulky jsou uváděny odpisové sazby vozidel pro hromadné typy. Odpisové sazby vozidel pro ostatní typy je nutno vyhledat v další části tabulky podle příslušné technické měrné jednotky (užitečného zatížení, obsahu válců, počtu míst obsaditelnosti apod.).

7. Z důvodu jednoduchosti je v normách stanovena jediná odpisová sazba pro typy vozidel vyráběné před i po 1. lednu 1958; je stanovena podle cen běžného provedení, platných od 1. ledna 1958.

Případná účetní zůstatková hodnota likvidovaného vozidla bude zdůvodněna také zavedením této jednotné odpisové sazby.

8. Má-li vozidlo zvláštní vybavení, které dosud bylo vedeno jako samostatný základní prostředek nebo přesáhne-li pořizovací cena nového vozidla o 5 % cenu běžného provedení, uvedenou v ceníku dodavatele nebo dojde-li v důsledku přestavby, či jiné úpravy vozidla ke zvýšení pořizovací hodnoty vozidla, která přesáhne 5 % jeho hodnoty, zvýší se úměrně částka odpisů určená k odpisu pořizovací hodnoty vozidla, popřípadě k vytvoření zdroje na úhradu nákladů za generální opravy tak, aby při normě celkové nebo zbývající upotřebitelnosti vozidla byly odepsány náklady na toto zvláštní vybavení, vyšší pořizovací cena a náklady na úpravy. Výpočet zvýšení celkové odpisové sazby se provede podle tohoto vzorce:

Ov1 = částka odpisů v Kčs, o kterou se zvýší celková odpisová sazba v Kčs na 1 000 základních kilometrů

P1 = náklady na zvláštní vybavení, náklady na zvýšení pořizovací hodnoty vozidla v důsledku zvýšení pořizovací ceny nebo úpravy vozidla v Kčs

GO1 = zvýšení nákladů na generální opravy v Kčs, pokud by přišly v úvahu během celkové nebo zbývající upotřebitelnosti vozidla

Uv1 = norma celkové nebo zbývající upotřebitelnosti vozidla v 1 000 základních kilometrech.

Součet celkové odpisové sazby v Kčs podle tabulek, uvedených v odstavci 10 a tohoto zvýšení tvoří tak novou celkovou odpisovou sazbu v Kčs pro celkovou nebo zbývající upotřebitelnost vozidla, při čemž výše procenta připadající na generální opravy podle tabulek zůstává nezměněna.

9. Odpisové sazby nákladních automobilů, po případě i přívěsů jsou stanoveny pro vozidlo bez plachty. Pokud nákladní automobil nebo jiné vozidlo je vybaveno plachtou, je tato považována za samostatný inventární předmět - základní prostředek

s dobou upotřebitelnosti v letech .................. 3 roky,

s roční odpisovou sazbou v % .......................33 %.

10. Normy odpisů se stanoví takto:

I. Osobní, dodávkové a kombinované automobily

a) Hromadné typy:

  Značka a typ Osobní Dodávkové Kombinované Z celkové odpisové sazby připadá na GO
Poř. čís. uzavřené  z celkové odpisové sazby na GO  uzavřené  otevřené
Celk. odpi sová sazba v Kčs na 1 000 zkm Celk. odpisová sazba v Kčs na 1 000 zkmCelk. odpisová sazba v Kčs na 1 000 zkm
ab112112131422
  1  Škoda 1101, 1102   274   40   169     50 
      296   45 
  2   Škoda 1200, 1201   219   55   176     70 
  3   Škoda 1200      156    65 
      223   55 
  4   Škoda 1202     262   259   269   50 
  5   Škoda Octavia   244   50     
  6   Škoda Octavia-Super   250   50     
  7   Škoda Octavia-Combi       260   45 
  8   Tatra 87   390   35     
  9   Tatra 600 - Tatraplán   287   35     
  10   Tatra 603   470   45     
  11   Moskvič  290   50     
  12   Poběda, Waršava   238   55     
  13   Volga   343   55     
  14   Barkas V 901/2   245   70   190   205   223   70 
  15   Barkas B 1 000     315     55 
  16   Nysa Mikrobus   314   50     
  17   Nysa     263     50 
  18   Žuk      259    50 
  19   GAZ 69 M   369   45     

b) ostatní typy neuvedené pod písmenem a):

Pro tato vozidla se stanoví normy odpisů podle obsahu válců v cm3 uvedeného v technickém průkazu vozidla.

 a  b  11  21  12  13  14  22 
 1  do 750  264  40  180    45 
     254  50 
 2  751 - 1 000  309  45  207    50 
     294  55 
 3  1 001 - 2 000  384  40  215   307  55 
 4  2 001 - 3 000  464  35  228    55 
     322  60 
 5  nad 3 000  437  40  230    55 
     329  60 

Poznámka k odstavci a) a b): U automobilů trvale zařazených v půjčovnách bez řidiče se normy odpisů zvyšují o 60 %.

II. Autobusy a autokary

a) hromadné typy

Poř. čís.  Značka, typ, druh Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km  Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
a  b  11  21 
 1  Škoda 706 RO  303  45 
 2  Škoda 706 RO Lux  439  35 
 3  Škoda 706 RTO  344  50 
 4  Škoda 706 RTO Mex  346  50 
 5  Škoda 706 RTO Lux  386  50 
 6  Karosa HB 5  952  45 
 7  Praga RND  346  40 
 8  Ikarus 30  410  50 
 9  Ikarus 55  586  45 
 10  Ikarus 630  370  50 
 11  Garant 30 K  296  50 
 12  Robur  294  50 

b) ostatní typy neuvedené pod písmenem a):

Pro tato vozidla se stanoví normy odpisů podle míst obsaditelnosti uvedených v technickém průkazu vozidla.

 Poř. čís.  Značka, typ, druhBenzín a ostatníNafta Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
 Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km 
a  b  11 12 21 
 1  do 30  287   55 
  357  45 
 2  31 - 70 436   50 
  505  45 
 3  nad 70  484   50 
  565  45

III. Nákladní automobily

a) hromadné typy:

 Poř. čís.  Značka, typ, druhValníkovéSklápěcíSkříňové Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
 Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km 
a  b  11 12 13 21 
  1   Škoda 706 R, RS (806)   246   268    45 
  2   Škoda 706 RO     318   50 
  3   Škoda 706 RT   267     50 
  4   Škoda 706 RTS    302    45 
  5   Škoda 906 R   258     45 
  6   Tatra 138, S 3, SL, P   425   479    45 
  7   Tatra 111 R   320     50 
  8  Tatra 111 NR s navijákem   342     50 
  9  Tatra 111 S s dřevěnou korbou    345    50 
  10  Tatra 111 S s kovovou korbou    350    45 
  11   Tatra 114, 115   245   258    50 
  12  Tatra 128   257     60 
    314   55 
  13  Tatra 128 NR s navijákem   282     55 
  14   Tatra 805   326    363   45 
  15   Praga A 150   227     50 
  16  Praga A 150 s dřevěnou korbou     299   55 
  17  Praga A 150 s kovovou korbou     270   50 
  18   Praga RN   196     45 
  19   Praga RN     327   50 
  20   Praga RND   192   203    45 
  21  Praga RND s dřevěnou korbou     319   50 
  22  Praga RND s kovovou korbou     296   45 
  23   Praga V3S   316   342   375   45 
  24  Praga V3S s navijákem   345     45 
  25   Praga S5T   218   240    45 
  26   Csepel D 350   195   220    55 
  27   Csepel D 352   223   250    45 
  28   Csepel D 420    240    50 
  29   Garant 30 K   164    181   50 
  30   Garant 32   180     50 
    197   50 
  31   Robur   191     55 
    244   55

b) ostatní typy neuvedené pod písmenem a):

Pro tato vozidla se stanoví normy odpisů podle užitečného zatížení v tunách uvedeného v technickém průkazu vozidla.

 Poř. čís. Užitečné ztížení v tunáchPočet náprav ValníkovéSklápěcíZ celkové odpisové sazby připadá na GO % 
benzín a ostatnínaftabenín a ostatnínafta
 Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km 
a  b  11 12 1314 21 
  1   0,900 - 1,500   2   164   182   189    50 
      205   45 
  2   1,501 - 2,500   2   215   241   241    50 
      267   45 
  3   2,501 - 3,500   2   251    279    55 
    287    315   50 
  4   3,501 - 5,500   2   292    325    55 
    351    384   45 
  5     3   352    384    45 
    414    447   40 
  6  5,501 - 7,500   2   341    377    55 
    435    471   45 
  7    3   401    438    45 
    495    532   40 
  8   7,501 - 10,000   2    564     35 
      603   40 
  9    3    625    669   35 
  10   nad 10,000   2      
  11   10,000   3   viz poznámka     

Poznámka: Pro všechny druhy vozidel užitečného zatížení 10,000 t a více se použije odpisových sazeb udaných pro užitečné zatížení 7,501 - 10,000 t, k nimž se za každou další tunu užitečného zatížení připočte 10 % odpisové sazby v Kčs.

IV. Speciální automobily

a) hromadné typy:

Poř. čís.  Značka, typ, druhSanitníCisternovéPopelovéFekálníVolně ložený cementOstatní Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
 Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km 
a  b  11 12 13141516 21 
 1  Škoda 1101, 1102  206       50
 2  Škoda 1200, 1201  193       65
 3  Škoda 1202  279       45
 4  Škoda 706 ROK    488     50
 5  Škoda 706 RTK    464     50
 6  Škoda 706 R kropicí       478  45
 7 Škoda 706 RT kropicí, sypač       398  50
 8  Škoda 706 R   543      45
 9  Tatra 111 C   510      50
 10  Tatra 111 VLC      463   50
 11  Tatra 138 VLH       670  50
 12  Praga V3S     405    50
 13  Garant 30 K poštovní kombinovaný skříňový       297  45
 14 Garant 32 poštovní kombinovaný skříňový       315  45
 15 Robur poštovní kombinovaný skříňový       333  50

b) ostatní typy neuvedené pod písmenem a):

Pro tato vozidla se stanoví normy odpisů podle ustanovení bodu 4.

V. Tahače

a) hromadné typy:

Poř. čís. Značka a typ Tahače přívěsůTahače návěsů Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km 
a  b  11 12 21 
 1  Tatra 141 B  701   40
 2  Praga S5T2TN   350  45
 3  Škoda 706 RTTN   370  50
 4  Tatra 138 NT   485  45

b) ostatní typy neuvedené pod písmenem a):

Pro tato vozidla se stanoví normy odpisů podle ustanovení v bodu 4.

VI. Traktory kolové

a) hromadné typy:

Poř. čís.  Značka a typ Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km  Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
ab1121
 1  Zetor 25 A  254  50
 2  Zetor 35 Super  407  40
 3  Zetor 50  305  50
 4  Zetor 2011  261  50
 5  Zetor 3011  292  50
 6  Zetor 4011  345  50
 7  Škoda 30  390  40

b) ostatní typy neuvedené pod písmenem a):

Pro tato vozidla se stanoví normy odpisů podle užitečného výkonu v "k" uvedeného v technickém průkazu vozidla.

Poř. čís.  Užitečný výkon v "k" Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km  Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
ab1121
 1  do 15  277  45
 2  16 - 35  423  50
 3  36 - 50  497  55
 4  51 - 60  587  50
 5  61 - 80  576  55
 6  81 - 100  608  55
 7  nad 100  700  50

Normy odpisů v tabulce uvedené platí pouze pro traktory dopravní s pohonem na naftu jezdící převážně po vozovkách. Normy odpisů pro traktory zemědělské jsou stanoveny směrnicemi ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství. Traktory pásové se nepovažují za traktory dopravní a platí pro ně normy odpisů platné pro zemědělské traktory.

VII. Přívěsy osobní

a) hromadné typy:

Poř. čís.  Značka a typ Celková odpisová sazba v Kčs Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
ab1121
 1  R P A  225  45
 2  PRK6  201  50
 3  D M 4  185  30
 4  D 4  192  30
 5  B 40  165  30

b) ostatní typy neuvedené pod písmenem a):

Pro tato vozidla se stanoví normy odpisů podle míst obsaditelnosti uvedené v technickém průkazu vozidla.

Poř. čís.  Značka a typ Celková odpisová sazba v Kčs Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
ab1121
 do 30  189  40 
 2  nad 30  267  40 

VIII. Přívěsy nákladní

a) hromadné typy:

 Poř. čís.  Značka, typ, druhValníkovéSklápěcíSkříňovéSpeciální Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
 Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km 
a  b  11 12 1314 21 
 1  A 1,5  81     45
 2  A 3  80     50
   132  171  50
 3  A 3 C 3000 l cisterna     203  40
 4  A 5  84     50
 5  A 5 P, PO, Pzas 50   112    50
 6  A 5 S stěhovací     284  55
 7  A 10  157     50
 8  T 3,5  66     65
 9  T 3,5 P   83    65
 10  T 5 P   108    65
 11  DA 5 na dlouhé dříví     184  50
 12  DA 6,5 na dlouhé dříví     268  55
 13  DT 5 na dlouhé dříví     209  55
 14  DT 7 na dlouhé dříví     254  50

b) ostatní typy neuvedené pod písmenem a):

Pro tato vozidla se stanoví normy odpisů podle užitečného zatížení v tunách uvedeného v technickém průkazu vozidla.

 Poř. čís. Užitečné zatížení v tunáchPočet náprav ValníkovéSklápěcíSkříňovéSpeciální Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
 Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km 
a  b c  11 12 1314 21 
 aa) jednonápravové
 1  do 2,000  1  49   68  153  50
 2  2,001 - 7,500  1     200  50
 3  nad 7,500  1     246  50
 bb) dvou- a vícenápravové
 1  do 1,500  2  79  93   45
    131  35
 2  1,501 - 2,500  2  90  105   45
    156  35
 3  2,501 - 3,500  2  99  118   50
    180  40
 4  3,501 - 5,500  2  113  139   50
    210  40
 5  5,501 - 7,500  2  131  162   55
    298  35
 6   3  147  181   50
    348  35
 7  7,501 - 10,000  2  158  195   60
    351  40
 8   3  177  217   55
    408  35
 9  nad 10,000  2  viz poznámku   
 10  3   

Poznámka: Pro dvou- a vícenápravové přívěsy o užitečném zatížení 10,000 t a více se použije odpisových sazeb udaných pro užitečné zatížení 7,501 - 10,000 t, k nimž se připočte za každou další tunu užitečného zatížení 10 = celkové odpisové sazby v Kčs.

Poř. čís. Užitečné zatížení v tunáchPočet náprav ValníkovéSklápěcíSkříňovéSpeciální Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
 Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km 
a  b c  11 12 1314 21 
 cc) těžké na pneumatikách
 1  do 15      567  50
 2  16 - 20      754  50
 3  21 - 30      1195  50
 4  31 - 40      1286  50
 5  41 - 60      1378  50
 6  nad 60      2025  50
 dd) Těžké na plných obručích
 1  do 20      1532  45
 2  21 - 40      2708  45
 3  41 - 60      2827  45
 4  61 - 80      3902  45
 5  nad 80      5270  45

IX. Návěsy osobní

Poř. čís.  Značka a typ Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km  Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
a  b  11  21 
 1  Karosa NO 80*)   

X. Návěsy nákladní

 Poř. čís. Užitečné zatížení v tunách ValníkovéChladící Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km 
a b 11 1221
1  do 10,000  180   50
  815  55
2  do 14,000  247   50
  996  55

XI. Motocykly

a) hromadné typy:

Poř. čís.  Značka a typ Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km  Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
a  b  11  21 
 1  ČZ 125  151  60
 2  ČZ 150  161  55
 3  Jawa ČZ 125  174  55
 4  Jawa ČZ 150  184  55
 5  Jawa ČZ 175  200  50
 6  Jawa ČZ 250  166  45
 7  Jawa ČZ 350  184  45
 8  Jawa 250  148  45
 9  Jawa 350  166  45
 10  Jawa 500  165  40

b) ostatní typy neuvedené pod písmenem a):

Pro tato vozidla se stanoví normy odpisů podle obsahu válců v cm3 uvedeného v technickém průkazu vozidla.

 Poř. čís.  Značka a typ Celková odpisová sazba v Kčs na 1000 základních km  Z celkové odpisové sazby připadá na GO % 
a  b  11  21 
1  do 150  170  55
 2  151 - 250  149  50
 3  251 - 350  166  45
 4  351 - 500  162  40
 5  501 a více  154  40

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1965.


První náměstek ministra:

Vokáč v. r.

Poznámky pod čarou

*) Bude stanoveno dodatečně.

Přesunout nahoru