Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 165/1964 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků

Částka 69/1964
Platnost od 12.08.1964
Účinnost od 01.10.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

165

Zákonné opatření

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 12. srpna 1964,

kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, se mění a doplňuje takto:

1. § 31 zní:

"Vojáci z povolání přeložení do zálohy před vznikem nároku na starobní důchod mají nárok na umístění přiměřené jejich morálně politickým kvalitám a odborné způsobilosti. Podrobnosti stanoví vláda."

2. Na místo dosavadního dílu VIII, který se zrušuje, se vkládá nový díl VIII tohoto znění:

"DÍL VIII

Příspěvek za službu

§ 33

(1) Vojáci z povolání, kteří budou přeloženi do zálohy po dosažení věku 48 let, mají nárok na příspěvek za službu ve výši 350 až 650 Kčs měsíčně, pokud nesplní podmínky nároku na starobní důchod, popřípadě pokud nepobírají jiný důchod. Výši tohoto příspěvku stanoví ministr národní obrany a ministr vnitra na návrh komisí jimi zřízených; přitom se přihlíží k dosavadnímu průběhu služby, funkci, zásluhám, sociálním poměrům, zdravotnímu stavu, získané kvalifikaci a věku vojáka.

(2) Příspěvek nenáleží vojákům z povolání přeloženým do zálohy na vlastní žádost nebo z morálně politických důvodů; nenáleží rovněž při odnětí nebo ztrátě vojenské hodnosti.

(3) Ministr národní obrany a ministr vnitra mohou přiznat příspěvek v nejnižší výměře i v případech uvedených v předchozím odstavci, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele.

(4) Při souběhu příspěvku s výdělkem krátí se příspěvek o částku, o kterou součet příspěvku a hrubého výdělku přesahuje výši posledního hrubého služebního příjmu.

(5) Podrobnosti stanoví ministr národní obrany a ministr vnitra; mohou též odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění ustanovení tohoto dílu."

3. V § 26 odst . 2 se slova "výsluhový důchod" nahrazují slovy "starobní důchod".


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 1964.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Černík v. r.

Přesunout nahoru