Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 162/1964 Sb.Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole výrobků a materiálů určených do oblasti se ztíženými klimatickými podmínkami

Částka 68/1964
Platnost od 08.07.1964
Účinnost od 01.01.1965
Zrušeno k 01.04.1968 (30/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

162

VYHLÁŠKA

Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky

ze dne 8. července 1964

o povinném zkoušení a kontrole výrobků a materiálů určených do oblastí se ztíženými klimatickými podmínkami.

Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky stanoví podle § 8 zákona č. 17/1962 Sb., o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky:


§ 1

Úvodní ustanovení

Vzrůstající vývoz československých výrobků do oblastí se ztíženými klimatickými podmínkami vyžaduje, aby způsob zkoušení, kontroly a označování výrobků plně odpovídal požadavkům na ně kladeným.

§ 2

Zkoušení, schvalování a označování výrobků

(1) Výrobky a materiály vyráběné sériově nebo v opakované kusové výrobě (dále jen "výrobky") je dovoleno vyrábět a dodávat do oblastí se ztíženými klimatickými podmínkami jen, jsou-li vyzkoušeny a schváleny příslušnou klimatotechnologickou zkušebnou (dále jen "zkušebna") a označeny kontrolní značkou klimatické odolnosti. U unikátních a rozměrných výrobků se k těmto účelům vydává osvědčení o klimatické odolnosti. Za splnění těchto povinností odpovídají výrobce a podnik zahraničního obchodu.

(2) Zkušebna ověří klimatickou odolnost výrobku podle technické normy, popřípadě, není-li na výrobek technická norma vydána, podle technických specifikací dohodnutých mezi výrobcem a odběratelem. Tyto specifikace musí být schváleny příslušnou zkušebnou.

§ 3

Zkušebny

(1) Schvalování výrobků z hlediska klimatické odolnosti provádějí zkušebny pověřené Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky. Jejich seznam a případné změny se uveřejňují ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření.

(2) Zkušebny jsou oprávněny pověřit prováděním zkoušek výrobní podniky nebo jiné organizace řádně k tomu vybavené po dohodě s nimi. Schvalování výrobků a udělování kontrolní značky klimatické odolnosti je vyhrazeno určeným zkušebnám příslušného oboru.

(3) U zkušeben jsou zřízeny komise znalců, které jsou jejich poradním sborem. Ve své práci se řídí statutem, který schvaluje orgán nadřízený zkušebně.

(4) Zkušebny jsou oprávněny si vyžádat podle potřeby účast a vyjádření znalců z jiných oborů.

§ 4

Žádosti o schválení výrobků

(1) O ověření klimatické odolnosti výrobku požádá příslušnou zkušebnu výrobce. V žádosti uvede

a) přesné označení a popis výrobku (typ, jmenovité hodnoty, technická data apod.) s označením oblasti a kategorie umístění, pro které je výrobek určen,

b) československé státní a jiné technické normy, popřípadě i technické specifikace schválené odběratelem a zkušebnou, podle nichž má být vyráběn a vyzkoušen výrobek a hodnocena jeho klimatická odolnost,

c) označení výrobního podniku a závodu,

d) orgán nadřízený výrobnímu podniku,

e) orgány schvalující zavedení výrobku do výroby,

f) jméno vedoucího technické kontroly ve výrobním podniku nebo závodě.

(2) K žádosti o schválení výrobku připojí výrobce technické podklady v rozsahu dohodnutém s příslušnou zkušebnou a potvrzení vedoucího technické kontroly, že výrobek odpovídá výrobním podkladům, předpisům a technickým normám pro klimaticky odolné provedení. Je-li v závodě zkušebna, přiloží zápis nebo záznam o přezkoušení výrobku touto zkušebnou.

(3) Výrobce je povinen současně se žádostí předložit zkušebně vzorky výrobků v počtu stanoveném příslušnou technickou normou nebo dohodnutou technickou specifikací (§ 2 odst. 2). Jinak jejich počet, popřípadě místo přezkoušení stanoví zkušebna po dohodě s výrobcem s ohledem na velikost výrobku, rozsah vyráběných sérií, počet výrobků použitých na daném zařízení a jejich důležitost. Ke klimatickým zkouškám předloží výrobce nejsložitější představitele typové řady. Podle výsledku klimatických zkoušek rozhodne zkušebna, lze-li ostatní výrobky řady schválit bez dalšího přezkoušení. Vzorky výrobků musí být označeny tak, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Zkušebna neposkytuje náhradu za předložené vzorky výrobků.

(4) Výrobce je povinen na požádání předložit zkušebně zápis o provedení zkoušek v oborech, které nespadají do činnosti zkušebny, pokud je třeba těchto zkoušek pro posouzení celkové kvality výrobků.

(5) Zkušebna je povinna rozhodnout o výrobku ve lhůtě sjednané s výrobcem.

§ 5

Provádění zkoušek klimatické odolnosti a schvalování výrobků

(1) Podkladem pro schválení výrobků určených do oblastí se ztíženými klimatickými podmínkami je výsledek zkoušky klimatické odolnosti, popřípadě posudek komise znalců.

(2) Zkušebna přezkouší výrobek, popřípadě jej dá přezkoušet v jiné organizaci a o výsledku zkoušek vyrozumí výrobce.

(3) Pro schválený výrobek přidělí zkušebna kontrolní značku klimatické odolnosti, nebo ve zvlášť odůvodněných případech vydá výrobci namísto této značky osvědčení o klimatické odolnosti. O průběhu a výsledku zkoušek se vyhotoví protokol. Ve zvláštních případech doporučí komise znalců schválení výrobku a přidělení kontrolní značky klimatické odolnosti, popřípadě vydání osvědčení klimatické odolnosti i bez zkoušek, např. jde-li o výrobky rozměrné nebo unikátní.

(4) Nevyhoví-li výrobek při zkoušce, vyhotoví o tom zkušebna protokol, v němž uvede nedostatky, které zabraňují schválení výrobku, a vyrozumí o tom výrobce. Předkládá-li výrobce ke zkoušce výrobek, který při předchozí zkoušce nevyhověl, musí sdělit, jaké úpravy provedl.

(5) Nelze-li ze závažných důvodů zajistit, aby výrobek odpovídal technickým normám, může být schválen jen tehdy, byla-li pro něj povolena výjimka ze závaznosti technických norem.

(6) Zkušebny provádějí zpravidla tři druhy zkoušek klimatické odolnosti:

a) typové zkoušky klimatické odolnosti, které jsou doplňkem typových zkoušek výrobků. Provádějí se na vzorcích určených pro příslušné klimatické prostředí,

b) kontrolní zkoušky namátkově odebraných vzorků. Účelem těchto zkoušek je ověřit, zda výrobky odpovídají schválenému vzorku,

c) informační zkoušky klimatické odolnosti se provádějí výhradně pro potřeby výrobce k ověření modelu, některé části nebo dílu předloženého výrobku, aby byly získány potřebné hodnoty, popřípadě podklady pro další úpravy nebo vypracování technických podmínek, a nejsou povinné.

(7) Zkušebny pravidelně uveřejňují seznamy výrobků, kterým byly přiděleny kontrolní značky klimatické odolnosti nebo vydáno osvědčení o klimatické odolnosti.

§ 6

Povinnosti výrobce

(1) Výrobce je povinen

a) dodat zkušebně na požádání výrobek jako dokladový vzorek; toto ustanovení se netýká unikátních a rozměrných výrobků,

b) zaslat zkušebně technické podklady potřebné pro posouzení klimatické odolnosti výrobku (§ 4 odst. 1 písm. b),

c) oznámit předem zkušebně

1. chystanou konstrukční, technologickou nebo materiálovou změnu v provedení výrobku,

2. trvalé a dočasné zastavení, nebo opětné zavedení výroby výrobku,

3. převedení výroby výrobku do jiného závodu téhož podniku nebo do jiného podniku.

(2) K výrobě výrobku ve změněném provedení, pokud změna může ovlivnit vlastnosti klimatické odolnosti, které měl již schválený výrobek, je třeba nového souhlasu zkušebny. V tomto případě je výrobce povinen zaslat zkušebně k přezkoušení vzorky výrobku ve změněném provedení.

(3) Převede-li se výroba do jiného závodu téhož podniku, zašle tento závod zkušebně výrobek k přezkoušení.

(4) Převádí-li se výroba do jiného podniku, je nový výrobce před započetím výroby povinen znovu požádat o schválení výrobku a předložit doklady o tom, že jsou dány podmínky pro zachování kvality výrobků.

(5) Používá-li výrobce ve složitějších zařízeních dovážených částí, odpovídá za požadovanou klimatickou odolnost i těchto částí.

Kontrola

§ 7

(1) Zkušebny jsou oprávněny provádět namátkové kontroly, zda výrobky odpovídají schválenému vzorku. Zjištěné závady je výrobce povinen odstranit neprodleně nebo ve lhůtě stanovené zkušebnou.

(2) Pracovníci zkušeben jsou oprávněni vstupovat za účelem kontroly do provozoven, skladových a jiných prostorů výrobců a podniků zahraničního obchodu a odebírat vzorky výrobků ke kontrole v rozsahu nezbytně nutném k provedení kontrolních zkoušek, popřípadě provést odborné posouzení na místě.

(3) Výrobní organizace a podniky zahraničního obchodu jsou povinny umožnit pracovníkům zkušeben provádění namátkových kontrol, zejména předložit jim požadovanou dokumentaci a dát potřebná vysvětlení.

(4) Zkušebna je povinna předložit na požádání nadřízenému orgánu výrobní organizace a podniku zahraničního obchodu zápisy a záznamy o průběhu kontrolní zkoušky.

(5) Odebíráním vzorků ke kontrolní zkoušce ve výrobě může zkušebna pověřit pracovníka technické kontroly výrobce.

(6) Výrobní organizace a podnik zahraničního obchodu jsou povinny bezplatně předložit zkušebně výrobky určené pověřeným pracovníkem ke kontrole. O výrobcích odebraných ke zkouškám vede zkušebna evidenci.

(7) Výrobce je povinen nahradit podniku zahraničního obchodu výrobky odebrané ke zkouškám klimatické odolnosti. Zkušebna neodpovídá za znehodnocení výrobků zkouškami a vrací je ve stavu, v jakém jsou po zkouškách, pokud je sama nepotřebuje jako doklad.

(8) Výsledek kontrolní zkoušky nebo odborného posouzení sdělí zkušebna výrobní organizaci a podniku zahraničního obchodu. Zjistí-li zkušebna při přezkoušení hrubé závady, uvědomí o tom také orgán nadřízený výrobci.

§ 8

Zkušebny jsou povinny dohlížet, zda výrobní organizace a podniky zahraničního obchodu dodržují ustanovené vyhlášky, zejména o povinnosti zkoušení, schvalování a označování výrobků. Zjištěné závady projednávají s organizací, která porušila tyto povinnosti a s orgánem jí nadřízeným.

§ 9

Náhrada za zkoušky klimatické odolnosti

Za vyzkoušení výrobků náleží zkušebně náhrada podle sazeb stanovených Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky v dohodě se Státní plánovací komisí, ministerstvem financí a zúčastněnými resorty. Dokud tyto sazby nebudou stanoveny, platí o náhradách předpisy vydané pro jednotlivé zkušebny.

§ 10

Kontrolní značka klimatické odolnosti

Pro schválené výrobky se přiděluje kontrolní značka klimatické odolnosti podle československé státní normy. *)

§ 11

Odnětí kontrolní značky

Zkušebna odejme kontrolní značku klimatické odolnosti nebo osvědčení o klimatické odolnosti, neodpovídají-li výrobky schválenému vzorku.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 12

(1) Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány může povolit výjimku z ustanovení této vyhlášky.

(2) Výrobky určené do oblastí se ztíženými klimatickými podmínkami, které se již vyrábějí a nemají dosud přidělenou kontrolní značku klimatické odolnosti, popřípadě pro něž nebylo dosud vystaveno osvědčení o klimatické odolnosti, musí výrobce zkušebně ohlásit do 31. ledna 1965. Zkušebna stanoví po dohodě s výrobcem lhůtu, do které je výrobce povinen výrobek předložit k přezkoušení, popřípadě k odbornému posouzení.

§ 13

Zrušuje se kontrolní značka pro výrobky do ztížených klimatických podmínek, uvedená v bodě 2, přílohy č. 2 k vyhlášce Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky č. 83/1963 Sb., o povinném zkoušení a kontrole elektrotechnických výrobků, materiálů a pomůcek.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1965.


První náměstek ministra předsedy:

inž. Šmok v. r.

Poznámky pod čarou

*) ČSN 038802 - kontrolní značka klimatické odolnosti.

Přesunout nahoru