Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 158/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou

Částka 67/1964
Platnost od 08.07.1964
Účinnost od 18.01.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

158

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 2. července 1964

o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou


Dne 16. prosince 1961 byla v Praze podepsána Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou.

Výměnou nót obou stran vstoupila Dohoda podle svého článku 17 v platnost dnem 18. ledna 1964.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Guinejské republiky přejíce si podporovat civilní leteckou dopravu mezi územím obou zemí a přes tato území a přihlížejíce k tomu, že obě jsou stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany si poskytují práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení a provozování dohodnutých leteckých služeb na tratích uvedených v Příloze. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.

Článek 2

1. Každá smluvní strana bude mít právo určit letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Jakmile druhá smluvní strana obdrží toto určení, poskytne bez průtahů určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění, avšak s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku.

3. Letecké úřady jedné smluvní strany mohou požadovat, aby určený letecký podnik druhé smluvní strany byl způsobilý k plnění podmínek předepsaných zákony a předpisy, které se obvykle uplatňují při provozování mezinárodních leteckých služeb.

4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout určení leteckého podniku a odepřít nebo odvolat provozní oprávnění leteckého podniku nebo uložit v poskytnutém oprávnění takové podmínky, jaké považuje za nutné, nebude-li přesvědčena, že převážná část vlastnictví a skutečné řízení určeného leteckého podniku patří druhé smluvní straně nebo jejím příslušníkům, nebo v případě, že se určený letecký podnik neřídí jejími zákony a předpisy nebo jinak neplní podmínky stanovené v této Dohodě. Toto opatření bude provedeno jen po předchozím jednání s druhou smluvní stranou.

Článek 3

1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, vztahující se na vstup na její území nebo výstup letadel provozujících mezinárodní lety nebo na provoz těchto letadel na jejím území, budou se vztahovat na letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, vztahující se na vstup na její území nebo výstup cestujících, posádek, pošty nebo nákladu, jako jsou předpisy o vstupu, odbavení, přistěhovalectví, clu a karanténě, musí být dodržovány při vstupu, výstupu a provozu na území této smluvní strany, pokud jde o cestující, posádky nebo náklad letadel určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

3. Cestující, kteří jen projíždějí územím jedné smluvní strany, budou podrobeni pokud možno zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží, které jsou v tranzitu, budou osvobozena od cla, inspekčních a jiných poplatků.

Článek 4

1. Letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany užívaná v provozu mezinárodních leteckých služeb, jakož i pohonné hmoty, mazací oleje, obvyklé vybavení letadel, náhradní součástky a zásoby na palubě letadel určené k výlučnému použití v těchto letadlech jsou při příletu na území druhé smluvní strany nebo při svém odletu osvobozeny od cla a inspekčních poplatků, i když budou použity nebo spotřebovány těmito letadly a v těchto letadlech za letu nad zmíněným územím.

2. S pohonnými hmotami, mazacími oleji, obvyklým vybavením letadel, náhradními součástkami a palubními zásobami, které budou dovezeny na území jedné smluvní strany nebo na tomto území vzaty na palubu letadla určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany a které mají být výlučně použity pro letadla této druhé smluvní strany, se bude zacházet pokud jde o clo, inspekční poplatky nebo podobné vnitrostátní dávky a poplatky neméně výhodně než v případě, jde-li o cizí letecké podniky, které provozují podobné mezinárodní služby.

3. Pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní součástky, obvyklé vybavení letadel a palubní zásoby určené pro použití při dohodnutých službách mohou být uskladněny na letištích, na která létá určený letecký podnik.

4. Předměty osvobozené od celních poplatků podle odst. 1 nesmí být vyloženy bez souhlasu celních úřadů druhé smluvní strany. Nemohou-li být použity nebo spotřebovány, musí být znovu vyvezeny a do doby vyvezení zůstávají k dispozici určenému leteckému podniku, avšak pod dohledem celních úřadů a v žádném případě nemohou být dále postoupeny.

Článek 5

Každá ze smluvních stran může uložit nebo povolit uložení patřičných a přiměřených dávek za užívání letišť a ostatních zařízení s výhradou, že tyto dávky nebudou vyšší než dávky placené jiným cizím leteckým podnikem provozujícím podobné mezinárodní letecké služby.

Článek 6

1. Určený letecký podnik jedné smluvní strany je povinen přizpůsobit svoji finanční a obchodní činnost na území druhé smluvní strany jejím zákonům a předpisům.

2. Každá smluvní strana s výhradou vzájemnosti povolí, aby určený letecký podnik druhé smluvní strany převáděl na své ústředí příjmy vyplývající z letecké dopravy.

Článek 7

Určený letecký podnik každé smluvní strany je oprávněn udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál nutný k řádnému provozování svých služeb.

Článek 8

1. Určený letecký podnik jedné smluvní strany požívá při provozování dohodnutých služeb těchto oprávnění:

a) vykládat na území druhé smluvní strany cestující, poštu a zboží naložené na území svého státu;

b) nakládat na území druhé smluvní strany cestující, poštu a zboží s určením na území svého státu;

c) vykládat a nakládat na území druhé smluvní strany cestující, poštu a zboží pocházející z území třetích států nebo určené na území třetích států;

d) nekonat přistání v mezilehlých bodech určených v Příloze a ležících na území třetích států.

2. Každá smluvní strana přiznává určenému leteckému podniku druhé smluvní strany tato oprávnění:

a) létat bez přistání přes její území;

b) přistávat na jejím území pro neobchodní účely.

Článek 9

1. Určeným leteckým podnikům smluvních stran je při provádění dohodnutých služeb zajištěno rovné a spravedlivé zacházení.

2. Dopravní kapacita poskytovaná určenými leteckými podniky každé smluvní strany bude uváženě přizpůsobena dopravní poptávce.

3. Poskytnutá práva nemohou být určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany zneužívána ke škodě nebo v neprospěch určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

Článek 10

Tarify pro všechny dohodnuté služby budou stanoveny v přiměřené výši a s přihlédnutím ke všem směrodatným činitelům, jako jsou provozní náklady, přiměřený zisk, význačné rysy služby a tarify stanovené jinými leteckými podniky provozujícími letecké služby zcela nebo částečně na stejné trati. Tarify budou stanoveny podle následujících ustanovení:

a) Pokud to bude možné, budou tarify stanoveny dohodou mezi určenými leteckými podniky po projednání s jinými leteckými podniky provozujícími leteckou dopravu na celé trati nebo na její části. Takto dohodnuté tarify budou předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran. Jestliže letecký úřad jedné smluvní strany je neschválí, oznámí to písemně leteckému úřadu druhé smluvní strany do patnácti dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o tarifech, nebo v jiném dohodnutém termínu.

b) Nemohou-li se určené letecké podniky dohodnout, nebo nejsou-li tarify schváleny leteckými úřady jedné smluvní strany, pokusí se dohody o tarifech dosáhnout letecké úřady obou smluvních stran.

c) Případný spor bude v poslední instanci řešen postupem stanoveným v článku 12.

d) Stanovené tarify zůstanou v platnosti do doby, kdy budou stanoveny tarify nové, ať již podle ustanovení tohoto článku nebo podle ustanovení článku 12.

Článek 11

Letecké úřady se budou čas od času radit, aby v duchu úzké spolupráce zajistily dostatečné uplatňování zásad stanovených v této Dohodě, a za tím účelem si budou vyměňovat všechny nezbytné informace.

Článek 12

1. Vznikne-li mezi smluvními stranami jakýkoliv rozpor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody a její Přílohy, vyřeší jej smluvní strany přímým jednáním mezi leteckými úřady nebo, nebude-li toto jednání úspěšné, diplomatickou cestou.

2. Jestliže přímá jednání nedosáhnou cíle do 90 dnů, předloží smluvní strany spor arbitráži. Za tím účelem určí zvláštní rozhodčí tribunál složený ze tří rozhodců, z nichž po jednom jmenuje každá smluvní strana a oba takto jmenovaní rozhodčí ustanoví třetího. Jestliže se oba rozhodčí nedohodnou na určení třetího, vyzvou smluvní strany Mezinárodní organizaci pro civilní letectví, aby ho jmenovala. Tento rozhodčí bude předsedou tribunálu.

3. Smluvní strany se zavazují, že se podrobí jakémukoliv rozhodnutí, k němuž dojde při provádění ustanovení tohoto článku.

Článek 13

1. Každá smluvní strana může kdykoliv navrhnout druhé smluvní straně jakoukoliv změnu této Dohody nebo její Přílohy, kterou považuje za žádoucí. Jednání o navržené změně musí být mezi oběma smluvními stranami zahájeno do 60 dnů ode dne podání žádosti jednou ze smluvních stran a může být vedeno přímo mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

2. Změny Dohody nabudou účinnosti, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót mezi smluvními stranami.

3. Změny Přílohy budou předběžně prováděny ode dne, kdy bude o nich dosaženo dohody mezi leteckými úřady, a vstoupí definitivně v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót mezi smluvními stranami.

Článek 14

Pro provádění této Dohody a její Přílohy:

1. Výraz „letecké úřady“ značí:

pokud jde o Československou socialistickou republiku „ministerstvo dopravy a spojů - letecký odbor“ nebo každý orgán pověřený prováděním úkolů náležejících nyní do oboru působnosti tohoto úřadu;

pokud jde o Guinejskou republiku „ministerstvo veřejných prací a dopravy (generální ředitelství civilního letectví)“ nebo každý orgán pověřený prováděním úkolů náležejících nyní do oboru působnosti tohoto úřadu.

2. Výraz „dohodnuté služby“ a „stanovené tratě“ bude znamenat mezinárodní letecké služby a tratě stanovené v Příloze k této Dohodě.

3. Výraz „určený letecký podnik“ bude znamenat letecký podnik, který jedna smluvní strana oznámila druhé smluvní straně jako podnik, který bude provozovat kteroukoliv z dohodnutých služeb.

Článek 15

Příloha k této Dohodě se považuje za nedílnou součást Dohody a každý odkaz na tuto Dohodu se vztahuje také na Přílohu, pokud není stanoveno jinak.

Článek 16

1. Tato Dohoda bude registrována u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

2. Každá smluvní strana bude moci kdykoliv tuto Dohodu vypovědět. Vypovězení oznámí druhé smluvní straně a bude o něm současně informovat Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost Dohody skončí uplynutím dvanácti měsíců ode dne, kdy druhá smluvní strana obdrží oznámení o výpovědi, nebude-li před uplynutím tohoto období výpověď vzata zpět se souhlasem druhé smluvní strany. Nepotvrdí-li smluvní strana, jíž je výpověď určena, příjem oznámení o výpovědi, bude se mít za to, že je obdržela čtrnáct dnů poté, co Mezinárodní organizace pro civilní letectví přijala oznámení o výpovědi.

Článek 17

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí, že byla schválena jejich příslušnými orgány.

Smluvní strany se však dohodly, že ustanovení této Dohody budou prováděna ode dne jejího podpisu.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, kteří k tomu byli náležitě zmocněni svými vládami, tuto Dohodu podepsali.

Dáno v Praze dne 16. prosince 1961 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění jsou stejně platná.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Martin Murín v. r.

Za vládu Guinejské republiky:

Diallo Saikon Yaya v. r.

Příloha

ODDÍL I

Československé linky

Vláda Guinejské republiky udělí podniku určenému vládou Československé socialistické republiky povolení k provozování těchto leteckých linek:

1. Praha - Curych nebo Ženeva nebo Marseille - Rabat nebo Casablanca nebo Meknes - Dakar - Konakry a dále do míst, která budou určena společnou dohodou leteckých úřadů.

2. Praha - mezilehlá místa - Konakry a místa dále, přičemž mezilehlá místa a místa dále budou určena společnou dohodou leteckých úřadů.

ODDÍL II

Guinejské linky

Vláda Československé socialistické republiky udělí podniku určenému vládou Guinejské republiky povolení k provozování těchto leteckých linek:

1. Konakry - Akkra - Kano - Chartúm - Káhira - Bělehrad - Praha a dále do míst, která budou určena společnou dohodou leteckých úřadů.

2. Konakry - mezilehlá místa - Praha a místa dále, přičemž mezilehlá místa a místa dále budou určena společnou dohodou leteckých úřadů.

Přesunout nahoru