Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 156/1964 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě

Částka 66/1964
Platnost od 01.07.1964
Účinnost od 23.05.1964
Zrušeno k 10.04.1987 (69/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

156

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. května 1964

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě

Dne 22. října 1963 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě.

Výměnou nót obou stran o schválení vstoupila Dohoda podle svého článku 31, odstavce 1) v platnost dnem 23. května 1964.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemné železniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky, majíce na zřeteli, že železniční doprava mezi oběma zeměmi se stále rozvíjí a že její dosavadní smluvní úprava v plné míře již nevyhovuje současným požadavkům, rozhodly se uzavřít o vzájemné železniční dopravě novou dohodu. Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

inž. Matěje Tichého, náměstka ministra dopravy, a

vláda Maďarské lidové republiky

dr. prof. inž. Györgye Csanádi-ho,

prvního náměstka ministra dopravy a spojů, kteří vyměnivše si plné moci, které shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

HLAVA I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany budou umožňovat vzájemnou železniční dopravu a učiní všechna potřebná opatření, aby tato doprava probíhala nerušeně a s ohledem na zájmy obou států.

2. Přípojová a přechodová služba na železničních tratích spojujících státní území Československé socialistické republiky a Maďarské lidové republiky se vykonává ve výměnných stanicích. Příslušné orgány smluvních stran se dohodnou, v kterých výměnných stanicích se bude přípojová a přechodová služba provádět společně a na kterých úsecích železničních tratí, v jakém rozsahu a jakým způsobem se budou společně provádět pohraniční služby. Za plynulé zajišťování společných služeb jsou odpovědny obě smluvní strany stejným dílem.

Článek 2

Stanovení pojmů

Pojmy používané v Dohodě mají tento význam:

1. "přípojová a přechodová služba" je veškerá železniční činnost, jíž je třeba k přechodu cestujících, zavazadel, spěšnin, zboží, vozů, přepravních skříní a přepravních pomůcek ze železniční správy jedné smluvní strany na železniční správu druhé smluvní strany;

2. "územní stát" je stát, na jehož území se vykonává přípojová a přechodová služba; "sousední stát" je druhý stát.

3. "vlastnická železniční správa" je železniční správa té smluvní strany, na jejímž státním území je výměnná stanice; "sousední železniční správa" je železniční správa druhé smluvní strany;

4. "výměnná stanice" je železniční stanice, v níž se provádí přípojová a přechodová služba; "pohraniční stanice" je zpravidla poslední železniční stanice na území sousedního státu;

5. "pohraniční trať" je železniční trať mezi pohraniční stanicí a výměnnou stanicí;

6. "pohraniční traťový úsek" je část pohraniční trati mezi státními hranicemi a pohraniční stanicí;

7. "pohraniční přípojová trať" je část pohraniční trati mezi státními hranicemi a výměnnou stanicí;

8. "pohraniční služby" je činnost příslušných orgánů smluvních stran, která spočívá v provádění, pohraniční, celní, veterinární, fytokaranténní a jiné kontroly.

9. "zaměstnanci smluvních stran" jsou zaměstnanci železničních správ nebo pohraničních, celních, veterinárních, fytokaranténních a jiných příslušných orgánů smluvních stran, případně jiné osoby pověřené těmito orgány k plnění úkolů vyplývajících z této Dohody;

10. "privilegovaná průvozní doprava" je druh železniční dopravy, která se provádí mezi železničními stanicemi jedné a téže smluvní strany přes státní území druhé smluvní strany.

Článek 3

Hraniční přechody železnic

1. Pro hraniční přechod železnic jsou otevřeny tyto pohraniční tratě:

Rusovce - Rajka

Komárno - Komárom

Štúrovo - Szob

Fiľakovo - Somosköujfalu

Lenartovce - Bánrévé

Čaňa - Hidasnemeti

Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaujhely

2. Na pohraničních tratích uvedených v odstavci 1 jsou výměnnými stanicemi:

Rusovce

Komárom

Štúrovo

Somosköujfalu

Bánrévé

Hidasnemeti

Slovenské Nové Mesto

Na pohraničních tratích uvedených v odstavci 1 jsou pohraničními stanicemi:

Rajka

Komárno

Szob

Fiľakovo

Lenartovce

Čaňa

Sátoraljaujhely

4. Tarifním bodem na všech hraničních přechodech železnic jsou státní hranice.

5. Příslušné orgány smluvních stran určí ve vzájemné dohodě, jaký druh přepravy bude na jednotlivých pohraničních tratích prováděn a v případě potřeby se mohou dohodnout na otevření dalších hraničních přechodů, na uzavření některých přechodů uvedených v odstavci 1 nebo na omezení provozu na nich, jakož i na novém určení výměnných stanic a pohraničních stanic uvedených v odstavcích 2 a 3.

Článek 4

Provoz na pohraniční přípojové trati

1. Provoz na pohraniční přípojové trati zajišťuje vlastnická železniční správa. Pokud není železničními správami smluvních stran dohodnuto jinak, dopravu vlaků do výměnné stanice po této trati provádí sousední železniční správa svými hnacími vozidly a svými zaměstnanci.

2. Železniční správy smluvních stran se mohou dohodnout, že železniční správa jedné smluvní strany může svými hnacími vozidly a svým strojním personálem dopravovat jednotlivé vlaky na státním území druhé smluvní strany též za pohraniční, případně výměnnou stanici .

Článek 5

Služební jazyky

1. Pro vzájemný ústní a písemný styk mezi zaměstnanci smluvních stran se ve výměnné stanici používá úředního jazyka územního státu. Všechna telegrafická a telefonická sdělení týkající se železniční dopravy se ve styku mezi železničními správami smluvních stran provádějí v úředním jazyku sousedního státu. Tím není dotčeno ustanovení článku 16, odstavce 1 této Dohody.

2. Zaměstnanci smluvních stran , kteří konají službu v železničních stanicích a ve vlacích na státním území druhé smluvní strany, jsou povinni ovládat úřední jazyk státu, na jehož území vykonávají službu, alespoň v takové míře, aby se mohli dohovořit se zaměstnanci druhé smluvní strany a s cestujícími.

3. Služební předpisy a služební tiskoviny, které si budou železniční správy smluvních stran vzájemně předávat, není třeba opatřovat překladem.

4. Zápisy, které vyhotovují a podepisují zaměstnanci obou smluvních stran, budou dvojjazyčné.

Článek 6

Zabezpečení vzájemné dopravy

1. Železniční správy smluvních stran se budou vzájemně informovat o všech překážkách, které by mohly omezovat, ztěžovat nebo znemožňovat hladký průběh železniční dopravy mezi smluvními stranami, nebo které by mohly jakkoliv nepříznivě ovlivňovat železniční dopravu druhé smluvní strany.

2. Překážky v dopravě, které vznikly ve výměnné nebo pohraniční stanici nebo na pohraniční trati, je povinna odstranit ta smluvní strana, na jejímž státním území vznikly. Železniční správy smluvních stran si budou vzájemně podle svých možností a na požádání pomáhat při odstraňovaní překážek v dopravě, zejména poskytnutím potřebného zařízení, vozidel a materiálu, jakož i pracovních sil. Pomoc se bude poskytovat za úhradu skutečných nákladů.

Článek 7

Železniční pořádková služba

1. Železniční pořádkovou službu ve výměnné a pohraniční stanici a n a pohraniční trati zajišťují podle svých předpisů příslušné orgány státu, na jehož území stanice, případně příslušný úsek pohraniční trati leží.

2. Železniční pořádkovou službu ve vlacích, které železniční správa jedné smluvní strany dopravuje na státním území druhé smluvní strany, vykonávají zaměstnanci této železniční správy podle příslušných předpisů smluvní strany, na jejímž státním území se vlak nachází .

Článek 8

Zařízení výměnné stanice a služební místnosti

1. Příslušné orgány sousedního státu budou mít ve výměnných stanicích potřebné služební místnosti, případně jiné prostory nutné pro výkon jejich služby. Místnosti budou příslušně označené, případně též státním znakem a vlajkou sousedního státu. Potřebné nápisy budou vyhotoveny v úředních jazycích obou smluvních stran, přičemž znění v úředním jazyku sousedního státu bude na prvém místě.

2. Výstavbu, vybavení a udržování výměnných stanic, včetně místností a prostor potřebných pro výkon služeb příslušnými orgány sousedního státu zajišťuje na svůj náklad vlastnická železniční správa. Vlastnická železniční správa přihlédne při výstavbě a vybavování výměnné stanice k odůvodněným požadavkům sousedního státu.

3. Železniční správy smluvních stran umožní příslušným orgánům druhé smluvní strany na jejich žádost vybudování a užívání vlastních telefonních a dálnopisných linek z výměnné nebo pohraniční stanice po pozemcích železničních správ. Tyto linky budou sloužit přímému spojení mezi těmito orgány a jejich zaměstnanci vykonávajícími službu na státním území druhé smluvní strany.

Článek 9

Vysílání zaměstnanců a zřizování zastoupení

1. Pro plnění úkolů vyplývajících z této Dohody mohou příslušné orgány smluvních stran vysílat na státní území druhé smluvní strany k přechodnému nebo trvalému pobytu potřebný počet zaměstnanců.

2. Sousední železniční správa může na svůj náklad zřizovat ve výměnných stanicích zastoupení. Podrobnosti budou upraveny ujednáním mezi železničními správami smluvních stran.

Článek 10

Právní postavení zaměstnanců smluvních stranna státním území druhé smluvní strany

1. Zaměstnanci smluvních stran vykonávají služební úkony na státním území druhé smluvní strany podle zákonů a jiných předpisů platných na území svého státu. V rámci těchto zákonů a předpisů jsou však povinni řídit se též pokyny příslušných zaměstnanců druhé smluvní strany. Služební úkony zaměstnanců jedné smluvní strany provedené na státním území druhé smluvní strany mají stejné právní následky, jako by je vykonali na území svého státu.

2. Za služební přestupky spáchané na státním území druhé smluvní strany odpovídají zaměstnanci smluvních stran výlučně svým nadřízeným orgánům.

3. Zaměstnanci smluvních stran služebně činní na státním území druhé smluvní strany budou ihned odvoláni, jakmile o to požádají příslušné orgány této druhé smluvní strany. Žádost o odvolání není třeba odůvodňovat.

4. Pokud by došlo k zadržení nebo zatčení zaměstnance jedné smluvní strany na státním území druhé smluvní strany, je třeba o tom ihned vyrozumět služební úřad tohoto zaměstnance. Příslušné orgány smluvní strany, na jejímž státním území byl zaměstnanec zadržen nebo zatčen, učiní opatření potřebná k zabezpečení nerušeného výkonu služby a ochraně zájmů smluvní strany, o jejíhož zaměstnance se jedná.

5. Zaměstnanci jedné smluvní strany služebně vyslaní na státní území druhé smluvní strany, jakož i jejich manželé a nezletilé děti žijící s nimi ve společné domácnosti, pokud nejsou občany této druhé smluvní strany, jsou na tomto území osvobozeni od přímých daní, dávek a poplatků, jakož i od všech osobních a věcných plnění.

Článek 11

Ochrana a podpora zaměstnanců smluvních stran na státním území druhé smluvní strany

1. Zaměstnancům smluvních stran služebně činným na státním území druhé smluvní strany bude poskytována stejná právní ochrana jako vlastním zaměstnancům.

2. Smluvní strany zajistí zaměstnancům druhé smluvní strany nerušený výkon jejich služby na svém státním území a v případě potřeby jim na požádání poskytnou potřebnou pomoc a ochranu.

3. Smluvní strany zajistí zaměstnancům druhé smluvní strany při služebním pobytu na jejich státním území přiměřené stravování a ubytování, jakož i jiné podobné sociální výhody za stejných podmínek jako vlastním zaměstnancům.

Článek 12

Sociální zabezpečení zaměstnanců smluvních stran

1. Pro sociální zabezpečení zaměstnanců smluvních stran při pobytu na státním území druhé smluvní strany platí ustanovení Úmluvy mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky sjednané v Budapešti dne 30. ledna 1959.

2. Zaměstnancům smluvních stran, jakož i jejich manželům a nezletilým dětem žijícím s nimi ve společné domácnosti, bude na státním území druhé smluvní strany bezplatně poskytnuta lékařská pomoc při náhlém onemocnění nebo při úrazu.

Článek 13

Používání stejnokroje a nošení zbraně

Zaměstnanci smluvních stran jsou při služebním pobytu na státním území druhé smluvní strany oprávněni nosit ve službě i mimo službu stejnokroj nebo služební odznak. Jsou též oprávněni, pokud to stanoví jejich služební předpisy, nosit zbraň. Podrobnosti, zejména pokud jde o použití zbraně, budou dohodnuty mezi příslušnými orgány smluvních stran.

Článek 14

Dovoz a vývoz úředních dokumentů a jiných předmětů, které souvisí s výkonem služební činnosti

Příslušné orgány smluvních stran jsou oprávněny dovážet na státní území druhé smluvní strany a vyvážet z tohoto území úřední dokumenty a jiné předměty souvisící s výkonem služební činnosti. Jsou též oprávněny vyvážet předměty při výkonu pohraničních služeb zadržené nebo zabavené a platidla získaná při vybírání cla a dávek, jakož i při prodeji jízdenek ve výměnné stanici nebo na pohraniční přípojové trati, pokud tato platidla nejsou ve měně územního státu.

HLAVA II

Železniční a poštovní ustanovení

Článek 15

Dozor na železniční zařízení a jeho udržování

1. Dozor na pohraniční přípojové trati a ve výměnné stanici, jakož i udržování a obnovu železničních zařízení provádí vlastnická železniční správa na svůj náklad.

2. Železniční správy a případně též jiné příslušné orgány smluvních stran upraví ve vzájemné dohodě otázky udržování a obnovy železničních zařízení proťatých státními hranicemi, jakož i otázky dozoru na tato zařízení.

Článek 16

Železniční služba na pohraniční přípojové trati a ve výměnné stanici

1. Doprava vlaků od státních hranic k vjezdovému návěstidlu výměnné stanice se vykonává zásadně podle předpisů železniční správy, která dopravu těchto vlaků provádí podle ustanovení článku 4 této Dohody a pro služební styk se v těchto případech používá úředního jazyka této železniční správy. Pro sestavování a vypravování vlaků, které mají být ve výměnné stanici odevzdávány sousední železniční správě, platí předpisy sousední železniční správy. Výjimkou z tohoto ustanovení je provádění železniční dopravy na hraničním přechodu Štúrovo - Szob; podrobnosti budou upraveny v ujednání mezi železničními správami smluvních stran.

2. Železniční službu ve výměnné stanici vykonává vlastnická železniční správa. Výjimky z tohoto ustanovení mohou stanovit železniční správy smluvních stran v případech, kdy bude zapotřebí, aby určité úkony ve výměnné stanici vykonávali zaměstnanci sousední železniční správy.

3. Z výměnné stanice se společnými pohraničními službami může být vlak vypraven pouze poté, co příslušné orgány obou smluvních stran dají po ukončení výkonu těchto služeb k odjezdu souhlas.

4. Hnací vozidla železniční správy jedné smluvní strany používaná na státním území druhé smluvní strany musí odpovídat předpisům a technickým podmínkám platným na státním území této druhé smluvní strany.

5. Pokud není mezi železničními správami smluvních stran dohodnuto jinak, nesmějí být hnací vozidla železniční správy jedné smluvní strany používána pro potřeby železniční správy druhé smluvní strany. Totéž platí pro železniční zaměstnance smluvních stran.

Článek 17

Jízdní řády

1. Jízdní řády pro pohraniční trati budou stanoveny dohodou mezi železničními správami smluvních stran po projednání s příslušnými orgány obou států. Při sestavování jízdních řádů je třeba zajistit přípoj vlaku téhož druhu.

2. Při sestavování jízdních řádů pro vlaky jedoucí přes státní hranice je třeba zajistit takový pobyt vlaku ve výměnné nebo pohraniční stanici, jakého je třeba k výkonu pohraničních služeb.

Článek 18

Odevzdávka a převzetí železničních vozů

Odevzdávka a převzetí železničních vozů, osobních, zavazadlových, nákladních i jiných, jakož i přepravních skříní a přepravních pomůcek se provádí podle mnohostranných mezinárodních smluv závazných pro obě smluvní strany. Pokud bude účelné stanovit některé úlevy platné pouze pro styk mezi železničními správami smluvních stran, dohodnou se o tom železniční správy zvlášť.

Článek 19

Služební a telegrafní styk a služební zásilky

1. Doprava služebních železničních telegramů a písemné korespondence, jakož i jiných služebních zásilek se provádí podle platných mezinárodních smluv a ujednání mezi železničními správami smluvních stran.

2. Služební korespondence a jiné služební zásilky se odevzdávají ve výměnné stanici určenému zástupci železniční správy druhé smluvní strany spolu se seznamem. Přepravují se na železničních tratích obou smluvních stran bezplatně.

Článek 20

Dorozumívací služba ve výměnné stanici a na pohraniční přípojové trati

1. Železniční správy smluvních stran jsou povinny na území svého státu vybudovat a v řádném stavu udržovat sdělovací a zabezpečovací vedení a zařízení potřebná pro vzájemný železniční styk. Tato vedení budou zakončena ve výměnné, případně pohraniční stanici a zásadně nesmí být spojena s vnitrozemskou sítí obou států. Výjimkou jsou přímé sdělovací spoje mezi železničními úřady smluvních stran se sídlem mimo výměnnou nebo pohraniční stanici, které mohou být zřízeny železničními správami po dohodě s příslušnými orgány obou států.

2. Zaměstnanci smluvních stran jsou oprávněni používat bezplatně sdělovacích zařízení druhé smluvní strany pro služební telegramy a telefonické rozhovory. Používání těchto zařízení pro soukromé účely není přípustné.

3. Udržování železničních sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení vedoucích přes státní hranice bude upraveno v místních přípojových smlouvách.

Článek 21

Poštovní služba ve výměnné stanici

1. Vzájemná výměna pošty přepravované přes státní hranice po železnici se provádí podle Světové poštovní úmluvy a ustanovení prováděcích řádů, jimiž jsou obě smluvní strany vázány, jakož i podle ujednání mezi příslušnými poštovními orgány smluvních stran.

2. Příslušné poštovní orgány smluvních stran určí v dohodě s železničními správami železniční stanice pro výměnu pošty. Tato výměna se bude provádět zpravidla ve výměnných stanicích.

3. Pokud se na tom železniční správy a příslušné poštovní orgány smluvních stran dohodnou, mohou výměnu poštovních uzávěr provádět též železniční zaměstnanci smluvních stran.

Článek 22

Odpovědnost

1. Za škody nebo nehody, k nimž dojde ve výměnných nebo pohraničních stanicích a na pohraničních tratích, odpovídá vůči třetím osobám železniční správa té smluvní strany, na jejímž státním území tyto škody nebo nehody vznikly.

2. Pro uplatňování nároků z postihu mezi železničními správami smluvních stran platí tyto zásady:

a) za škody způsobené zaviněním železničních zaměstnanců odpovídá ta železniční správa, k níž tito zaměstnanci přísluší;

b) za škody vzniklé nedostatečným stavem staveb a zařízení určených pro železniční dopravu nebo její zabezpečení odpovídá ta železniční správa, která je povinna tyto stavby nebo zařízení udržovat a obnovovat;

c) za škody vzniklé nedostatečným technickým stavem železničních vozidel odpovídá ta železniční správa, která je naposledy technicky převzala;

d) byla-li škoda způsobena zaviněním železničních správ obou smluvních stran nebo zaměstnanců železničních správ obou smluvních stran nebo nelze-li zjistit, která železniční správa nebo zaměstnanci, které železniční správy škodu způsobili, odpovídají železniční správy obou smluvních stran stejným dílem;

e) škody, které vzniknou železničním správám smluvních stran v důsledku nehod způsobených vyšší mocí, nese každá železniční správa v tom rozsahu, v jakém je utrpěla.

3. Na odpovědnost vyplývající z přepravních smluv se vztahují mnohostranné nebo dvoustranné mezinárodní smlouvy závazné pro obě smluvní strany.

4. Podrobnosti vyplývající z ustanovení tohoto článku, jakož i způsob vyšetřování k zjištění příčin a rozsahu škod, budou upraveny ujednáním mezi železničními správami smluvních stran.

HLAVA III

Pohraniční a celní ustanovení

Článek 23

Výkon pohraničních služeb

1. Pohraniční služby se na hraničních přechodech určených pro železniční dopravu mohou provádět ve dne i v noci. Na výkon těchto služeb se vztahují příslušné mezinárodní smlouvy a společné předpisy závazné pro obě smluvní strany. Orgány, které je provádějí, se řídí vlastními předpisy. Pokud tak bude dohodnuto, budou přihlížet též k předpisům druhé smluvní strany.

2. Při výkonu pohraničních služeb je nutno přihlížet k tomu, aby pobyt vlaku ve stanici nebyl delší, než stanoví jízdní řád. Příslušné orgány smluvních stran mohou proto ve vzájemné dohodě stanovit opatření nutná k tomu, aby se případnému zpoždění zabránilo.

3. Jezdí-li zaměstnanci smluvních stran v souvislosti s výkonem pohraničních služeb na státní území druhé smluvní strany, mají nárok na bezplatnou dopravu. Pokud tito zaměstnanci provádějí kontrolu během jízdy, bude jim ve vlacích poskytnuto zvláštní služební oddělení.

4. Pohraniční a celní orgány obou smluvních stran jsou oprávněny doprovázet vlaky po pohraniční trati.

Článek 24

Překračování státních hranic zaměstnanci smluvních stran

1. Zaměstnanci smluvních stran, kteří překračují státní hranice v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z této Dohody, budou, pokud není v tomto článku stanoveno jinak, vybaveni průkazem pro překračování státních hranic. Tento průkaz opravňuje držitele k překračování státních hranic zpravidla na hraničních přechodech stanovených podle článku 3, odstavce 1 a 5 této Dohody a k pobytu na státním území druhé smluvní strany po dobu potřebnou k výkonu služby.

2. Průkazy pro překračování státních hranic uvedené v odstavci 1 jsou vydávány příslušnými orgány a podle vnitrostátních předpisů každé ze smluvních stran a nepodléhají vidování orgány druhé smluvní strany. Průkazy mají znění v úředních jazycích obou smluvních stran. Jejich vzory budou stanoveny příslušnými orgány smluvních stran ve vzájemné dohodě.

3. V odůvodněných případech, kdy zdržení spojené s obstaráním průkazu pro překračování státních hranic by mohlo nepříznivě ovlivnit výkon služby, mohou zaměstnanci smluvních stran překračovat státní hranice bez tohoto průkazu. K překročení státních hranic bez průkazu je nutno předem o tom informovat pohraniční orgány obou smluvních stran a vyžádat si jejich souhlas. Zaměstnanci smluvních stran, kteří překračují státní hranice bez průkazu pro překračování státních hranic, prokazují svoji totožnost služebním průkazem opatřeným podobenkou. Pobyt na státním území druhé smluvní strany je nutno v těchto případech omezit na dobu nezbytně nutnou.

4. Zaměstnanci smluvních stran, kteří přijíždějí na státní území druhé smluvní strany za účelem poskytnutí pomoci, mohou překračovat státní hranice na základě záznamu ve vlakopisu.

5. Zaměstnanci smluvních stran, kteří překročili státní hranice s průkazem pro překračování státních hranic nebo na základě ustanovení odstavců 3 a 4, jsou povinni při příchodu na státní území druhé smluvní strany ihned se ohlásit u místních pohraničních orgánů. Při pobytu na státním území druhé smluvní strany smějí opustit obvod výměnné, případně pohraniční stanice a obvod pohraniční trati jen v případech stanovených v ujednání mezi příslušnými orgány smluvních stran; jednotlivé výjimky mohou povolit místní pohraniční orgány.

6. Zaměstnanci smluvních stran trvale bydlící na státním území druhé smluvní strany, jakož i jejich manželé a nezletilé děti žijící s nimi ve společné domácnosti, a všichni ostatní zaměstnanci služebně činní mimo obvod výměnné, případně pohraniční stanice a obvod pohraniční trati potřebují, pokud se na ně nevztahuje ustanovení odstavce 5, cestovní pas svého domovského státu s příslušným výjezdním povolením.

7. Zaměstnanci smluvních stran překračují státní hranice zpravidla v pravidelných vlacích. Vyžaduje-li to zájem služby, mohou státní hranice překračovat zvláštním vlakem nebo jiným železničním vozidlem (hnací vozidlo, drezína apod.), případně přes nejbližší silniční hraniční přechod. Pěšky podél pohraniční trati mohou překračovat státní hranice pouze po předchozím vyrozumění pohraničních orgánů obou smluvních stran.

Článek 25

Vystupování a nastupování na pohraniční trati

Vystupování z vlaků a nastupování do vlaků na pohraniční trati je dovoleno pouze pohraničním a celním orgánům smluvních stran a zaměstnancům železničních správ, a to jen ze služebních důvodů.

Článek 26

Celní ustanovení týkající se zaměstnanců smluvních stran

1. Zaměstnanci smluvních stran konající službu na státním území druhé smluvní strany podléhají při překračování státních hranic celní kontrole.

2. Pokud se zaměstnanci smluvních stran z důvodu trvalého služebního přidělení stěhují na státní území druhé smluvní strany, mohou převézt přes státní hranice bez cla a poplatků, jakož i bez dovozního nebo vývozního povolení, stěhovací svršky včetně přiměřeného množství potravin. K celnímu projednání těchto stěhovacích svršků bude předložen jejich trojmo vyhotovený seznam.

3. Zaměstnanci smluvních stran, kteří za účelem výkonu služby přechodně pobývají na státním území druhé smluvní strany, mohou bez cla a poplatků, jakož i bez dovozního nebo vývozního povolení, převážet přes státní hranice předměty potřebné pro výkon služby, osobní potřeby a přiměřené množství potravin.

4. Podmínky, za kterých mohou zaměstnanci smluvních stran vyvážet nebo dovážet předměty zakoupené na státním území druhé smluvní strany, jakož i prováděcí předpisy k tomuto článku a k článku 14 této Dohody, budou stanoveny ujednáním mezi příslušnými orgány smluvních stran.

Článek 27

Celní ustanovení týkající se předmětů určených pro služební potřebu

Předměty potřebné pro výkon služební činnosti, nářadí a materiál určené k údržbě a opravám zařízení na státním území druhé smluvní strany a předměty potřebné pro vybavení služebních místností, jakož i předměty a platidla uvedené v ustanovení článku 14 této Dohody, se přes státní hranice převážejí bez dovozního nebo vývozního povolení, cla a poplatků.

HLAVA IV

Zvláštní ustanovení

Článek 28

Vyrovnávání a odpočet náhrad za výkony a služby

1. Železniční správy smluvních stran si budou vzájemně naturálně vyrovnávat:

a) trakční výkony;

b) náhrady za poskytování budov a místností, případně jiných prostor a zařízení vlastnickou železniční správou k výlučnému používání železniční správou nebo jinými orgány sousedního státu;

c) náhrady za jiné výkony a služby poskytované železniční správou jedné smluvní strany orgánům druhé smluvní strany v souvislosti s plněním této Dohody.

2. Salda, která zůstanou po vzájemném vyrovnání ve smyslu ustanovení odstavce 1 bodu b) a c) se vyčíslí podle vlastních nákladů pohledávající železniční správy a převedou se rovněž podle jejích vlastních nákladů na vozové nápravové kilometry; tyto vozové nápravové kilometry budou vyrovnány spolu s trakčními výkony uvedenými v odstavci 1 bodě a).

3. Vzájemné vyrovnání výkonů a služeb podle ustanovení odstavců 1 a 2 se bude provádět na odpočtové konferenci železničních správ smluvních stran, která se bude konat jednou ročně střídavě vždy na státním území jedné ze smluvních stran.

Článek 29

Privilegovaná průvozní doprava

O privilegované průvozní dopravě sjednají smluvní strany v případě potřeby zvláštní dohodu.

Článek 30

Provádění Dohody

1. K provádění jednotlivých ustanovení této Dohody sjednají příslušné orgány smluvních stran potřebná prováděcí ujednání.

2. Na základě této Dohody a ujednání uvedených v odstavci 1 sjednají železniční správy smluvních stran pro každou pohraniční trať místní přípojovou smlouvu.

HLAVA V

Závěrečná ustanovení

Článek 31

1. Tato Dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů smluvních stran. Vstoupí v platnost šedesát dnů ode dne, kdy si smluvní strany navzájem písemně oznámí toto schválení.

2. Vstupem této Dohody v platnost pozbývá platnosti Dohoda mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě a Závěrečný protokol, které byly sjednány v Bratislavě dne 7. dubna 1952 a Dodatková Dohoda sjednaná v Praze dne 3. září 1955, jakož i všechna zvláštní ujednání sjednaná mezi příslušnými orgány smluvních stran, která by mohla být v rozporu s ustanoveními této Dohody.

3. Tato Dohoda se sjednává na pět let ode dne vstupu v platnost a její platnost se bude prodlužovat vždy na dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně jeden rok před uplynutím právě probíhajícího pětiletého období.

Tato Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění jsou stejně platná.

Na důkaz toho zplnomocněnci smluvních stran tuto Dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

V Budapešti dne 22. října 1963.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

inž. Matěj Tichý v. r.

Za vládu

Maďarské lidové republiky:

dr. prof. inž. György Csanádi v. r.

Přesunout nahoru