Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 152/1964 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných národním podnikem Zdravotnické zásobování ústavům národního zdraví

Částka 65/1964
Platnost od 01.07.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.04.1981 (27/1981 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

152

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 30. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných národním podnikem Zdravotnické zásobování ústavům národního zdraví

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s radami krajských národních výborů a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


Všeobecná ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje dodávky výrobků, které dodává národní podnik Zdravotnické zásobování (dále jen "dodavatel") ústavům národního zdraví - lékárenské službě a jejím zařízením (dále jen "odběratel").

Dodávka výrobků

§ 2

Objednávkový a rozvozový plán

(1) Dodávky výrobků se uskutečňují podle objednávkového a rozvozového plánu, jehož návrh sestavuje dodavatel na čtvrtletní nebo půlroční období a zasílá jej odběrateli nejpozději 15 dnů před začátkem příslušného období.

(2) Objednávkový a rozvozový plán obsahuje lhůty k předkládání objednacích knih a jednotlivých objednávek dodavateli, jakož i lhůty a způsob rozvozu. Dodávkové cykly určuje krajský národní výbor na návrh dodavatele.

(3) Odběratel do 10 dnů po obdržení návrhu objednávkového a rozvozového plánu buď tento návrh potvrdí nebo v téže lhůtě zašle dodavateli návrh změn a doplňků; neučiní-li tak, platí, že souhlasí s návrhem dodavatele. Rozpory mezi dodavatelem a odběratelem řeší krajský národní výbor.

(4) Odběratel je povinen oznámit dodavateli změny sítě zařízení lékárenské služby nejpozději rok předem.

Uzavírání hospodářských smluv

(k § 152 a násl. zákona)

§ 3

(1) Odběratel předkládá návrhy smluv (objednávky) na dodávky výrobků uvedených v objednacích knihách tím, že zašle tyto knihy vyplněné dodavateli; na ostatní výrobky předkládá odběratel zvláštní objednávky.

(2) Odběratel může zasílat objednávky i mimo termíny stanovené v objednacím plánu. Požaduje-li odběratel bezodkladné dodání výrobků, je povinen uvést to v objednávce; neučiní-li tak, platí, že souhlasí s dodávkou v nejbližším termínu podle rozvozového plánu.

§ 4zrušeno

§ 5

Dodací podmínky

(1) Uskutečňuje-li se dodávka dopravními prostředky vyslanými dodavatelem, musí být výrobky dodány v době denního provozu odběratele; mimo tuto dobu, jen pokud se tak dodavatel s odběratelem dohodl.

(2) Dodavatel je oprávněn splnit dodávku i den po uplynutí dne určeného v objednávkovém a rozvozovém plánu.

(3) Odběratel je povinen umožnit vykládání výrobků a jejich odběr ihned, jakmile mu posádka vozu dodavatele oznámí, že je připravena k vyložení dodávky. Uskutečňuje-li se dodávka dopravními prostředky vyslanými dodavatelem, je dodavatel povinen složit výrobky v lékárně (skladu).

§ 6

Dodávka výrobků s exspirační lhůtou a s dobou použitelnosti

(k § 168 zákona)

(1) Odběratel není povinen odebrat výrobky, u nichž je stanovena technickou normou exspirační lhůta na dobu nejvýše jednoho roku, po uplynutí dvou třetin této lhůty; u výrobků s delší exspirační lhůtou po stoosmdesátém dnu před skončením exspirační lhůty. Výrobky, které dodává traťově Ústav sér a očkovacích látek (diagnostická séra, diagnostické antigeny, luetické antigeny, diagnostické půdy) není odběratel povinen odebrat po uplynutí poloviny exspirační lhůty. Tato ustanovení platí jen, pokud se organizace nedohodnou jinak, a vztahují se i na výrobky, u nichž je stanovena technickou normou doba použitelnosti.

(2) Odběratel může odebrat výrobky i po uplynutí lhůt stanovených v odstavci 1, nikoliv však po uplynutí exspirační lhůty nebo doby použitelnosti; pokud odběratel nemohl těchto výrobků použít do konce exspirační lhůty, popřípadě doby použitelnosti, je oprávněn vrátit je dodavateli bez zbytečného odkladu. Dodavatel je povinen vrátit odběrateli cenu, kterou mu odběratel za výrobky zaplatil.

(3) Výrobky uvedené v odstavci 2 je dodavatel povinen označit způsobem dohodnutým s odběratelem.

§ 7

Povinnost odběratele vrátit některé výrobky

Odběratel je povinen léčiva, jejichž vyřazení z léčebného použití bylo uveřejněno ve "Zprávách o závadách", vydávaných ministerstvem zdravotnictví, pokud jsou reklamovatelná u výroby, vrátit dodavateli nejdéle do 30 dnů po vyjití "Zpráv o závadách", není-li dohodnuta lhůta jiná.

§ 8

Záruční doba

Záruční dobu stanoví příslušné technické normy.


Účinnost

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


První náměstek ministra:

prof. dr. Macúch v. r.

Přesunout nahoru