Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 151/1964 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky farmaceutických výrobků, výrobků zdravotnické techniky, veterinárních biopreparátů a některých laboratorních přípravků

Částka 65/1964
Platnost od 01.07.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.04.1981 (27/1981 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 30. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky farmaceutických výrobků, výrobků zdravotnické techniky, veterinárních biopreparátů a některých laboratorních přípravků

Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


Úvodní ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje dodávky

a) farmaceutických výrobků a výrobků zdravotnické techniky uvedených v příloze č. 1,

b) veterinárních biopreparátů a laboratorních přípravků pro veterinární, humánní a jiné účely; nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu.

Dodávky výrobků

§ 2

Uzavírání hospodářských smluv

(k § 152 a násl. zákona)

(1) Smlouvy o dodávce veterinárních biopreparátů a laboratorních přípravků pro veterinární, humánní a jiné účely se uzavírají, pokud se organizace nedohodnou jinak, na roční období. Na dodávky ostatních výrobků uzavírají se na podkladě smluv o přípravě dodávek smlouvy na čtvrtletní období.

(2) Odběratel předkládá dodavateli návrh smlouvy (objednávku), členěný popřípadě na čtvrtletí, u veterinárních biopreparátů a laboratorních přípravků nejpozději 45 dnů, u brýlových skel, skel volné optiky, brýlových obrub nejpozději 75 dnů a u ostatních výrobků nejpozději 60 dnů před počátkem období, v němž má být započato s plněním.

§ 3

Množství

(k § 175 zákona)

Dodaná množství výrobků se mohou odchylovat od množství sjednaných ve smlouvě u galenických výrobků a imunobiologických přípravků humánních o ± 10 %, u léčivých drog, vitaminových a antibiotických doplňků, vitaminových koncentrátů a brýlových skel o ± 5 %.

§ 4

Minimální expediční množství

(k § 176 zákona)

Minimální expediční množství výrobků jsou uvedena v příloze.

§ 5

Dodací lhůty

(k § 187 zákona)

(1) Měsíční dodávky dentálních přípravků ve čtvrtletí je možno uskutečnit pouze při dodávkách přesahujících 300 balení jednoho druhu a odstínu . Dodávky nedosahující 300 balení jednoho druhu a odstínu budou rozvrženy rovnoměrně na 2 měsíční dodávky a dodávky nedosahující 100 balení jednoho druhu a odstínu budou dodávány jednou za čtvrtletí.

(2) U dodávek vitaminových a antibiotických doplňků a vitaminových koncentrátů je dodavatel povinen splnit do 15. dne každého měsíce 50 % měsíční dodávky. Sortiment je povinen splnit do konce každého měsíce. U dodávek do 7 tun nesmějí být dodací lhůty témuž příjemci delší než 30 dnů.

(3) U dodávek veterinárních biopreparátů a laboratorních přípravků, jejichž doba použitelnosti je kratší než 2 měsíce, jsou organizace povinny sjednat dodací lhůty s přesností nejméně na 15 dnů.

(4) Je-li vzhledem k tepelným poměrům (mrazy nebo horka) odůvodněna obava ze zničení nebo znehodnocení výrobků během přepravy , je dodavatel povinen upozornit na to odběratele a navrhnout mu sjednání nové dodací lhůty. Jestliže tak nelze učinit, jsou organizace povinny dohodnout vhodný způsob přepravy, popř. jinou ochranu dodávaných výrobků.

§ 6

Prověřování plnění

(k § 197 zákona)

(1) Nedojde-li k dohodě o reklamaci do 15 dnů po doručení reklamace dodavateli, ponechá si odběratel jeden vzorek odebraný při prověřování plnění a ostatní vzorky zašle spolu s opisem zápisu ihned k posudku:

a) u hromadně vyráběných léčivých přípravků - Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv,

b) u veterinárních biopreparátů - Ústřednímu státnímu veterinárnímu ústavu,

c) u vitaminových a antibiotických doplňků a vitaminových koncentrátů - Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému.

(2) Posudek je závazný pro obě organizace a platí pro celou vzorkovanou šarži. Byla-li reklamace oprávněná, hradí náklady spojené s vydáním posudku dodavatel.

(3) Požaduje-li odběratel nové bezvadné plnění, je povinen vrátit dodavateli výrobky vadné jakosti nejpozději d o 60 dnů ode dne, kdy dostal zprávu o uznání reklamace. Neuzná-li dodavatel reklamaci, je odběratel povinen vrátit mu výrobky nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy posudek Státního ústavu pro kontrolu léčiv byl uveřejněn ve Zprávách o závadách, vydávaných ministerstvem zdravotnictví; jde-li o veterinární biopreparáty, vitaminové a antibiotické doplňky a o vitaminové koncentráty, vrátí je odběratel dodavateli nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy obdržel posudek Ústředního státního veterinárního ústavu, popřípadě Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

§ 7

Záruční doba

(k § 135 a 198 zákona)

Záruční dobu stanoví technické normy.


Účinnost

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


První náměstek ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství:

inž. Nágr v. r.

První náměstek ministra zdravotnictví:

prof. dr. Macúch v. r.


Příloha 1

Seznam farmaceutických výrobků a výrobků zdravotnické techniky vyráběných dodavatelskými organizacemi podřízenými ministerstvu zdravotnictví

Léčivé přípravky humánní

Léčivé přípravky veterinární

Farmaceutické suroviny, polotovary a galenika

Léčivé drogy

Krevní deriváty a přípravky diagnostické (rtg kontrast. látky)

Imunobiologické a diagnostické přípravky (séra a očkovací látky, krevní deriváty, infúzní roztoky atd.)

Dietetické přípravky humánní

Dietetické přípravky veterinární

Vitaminové a antibiotické doplňky a vitaminové koncentráty pro výkrm zvířat

Krmiva (sušené mycelium)

Antibiotika k jiným než léčebným účelům

Léčebná kosmetika

Technické enzymy

Dezinfekční látky

Chirurgický šicí materiál

Výrobky dentální

Výrobky oční optiky

Výrobky ortopedické a výrobky zdravotnické techniky

Náplasti a technické pásky

Výlisky z umělých hmot

Výrobky z technického dentacrylu

Příloha 2

Minimální expediční množství

Druh výrobku:Minimální
expediční
množství
pro jednoho
příjemce:
Medicinální vína50 lahví
Bioklein50 balení
Náplasti natřené lékařské druhy 111 - 116100 kusů
ostatní druhy100 kusů
v jednom
sortimentu
Léčivé a aromatické rostliny:
jeden druh10 kg
sdružené100 kg
Kresolum saponatum:
balení 100 g 100 balení
250 g 100 balení
500 g 50 balení
1000 g 20 balení
volné v sudech200 kg
Repudin:
balení 5 g 200 balení
100 g 100 balení
Boroglycerinlanolin:
balení 30 g 200 balení
Ajatin solucio:
balení 50 ml 100 balení
1000 ml 20 balení
Ajatin tinktura:
balení 50 ml 100 balení
1000 ml 20 balení
Včelí mléko200 ks
Vitaminové a antibiotické doplňky
a vitaminové koncentráty bez
ohledu na sortiment
1 t
Brýlové obruby200 ks
Brýle sluneční100 ks
Ochranné brýle100 ks
Ochranné štítky100 ks
Přesunout nahoru