Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 150/1964 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry

Částka 64/1964
Platnost od 30.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1986 (99/1985 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

150

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 30. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje všechny dodávky surového dříví a třískové kůry; nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu. Při úpravě smluvních vztahů přihlížejí smluvní strany k sezónnosti výroby surového dříví a třískové kůry, jejímu lokálnímu umístění, jakož i k výrobním podmínkám odběratele, a dbají toho, aby veškerá vyrobená dřevní hmota (včetně kalamitního dříví) byla co nejhospodárněji využita pro potřeby národního hospodářství.

§ 2zrušeno

§ 3

Splnění dodávky

(k § 168 zákona)

Uskutečňuje-li se dodávka dříví plavením, je splněna odevzdáním výrobků odběrateli na břehu vodního toku před splavením.

§ 4

Množství

(k § 175 zákona)

(1) Množství surového dříví se zjišťuje:

a) při dodávce rovnaného dříví, důlního dříví, důlních tyčových a tyčkových výřezů po železnici - pokud se měření provádí v prostorových metrech - vynásobením ložné plochy vagónu výškou řádně naloženého dříví, při čemž se z takto zjištěného prostorového objemu odečítají 4 % a jde-li o palivové dříví, 6 %. Pokud ložná plocha vagónu není plně využita, zjistí se obsah zásilky měřením jednotlivých hranic uložených do vagónu, a to beze srážky. Nedojde-li k dohodě o měření na vagóně, provede se měření ve skladu odběratele v hranicích obsahujících celovagónovou zásilku způsobem stanoveným technickou normou, *)

b) při dodávce rovnaného dříví, důlního dříví, důlních tyčových a tyčkových výřezů silničními vozidly - pokud se měření provádí v prostorových metrech - na těchto vozidlech, při čemž se z takto zjištěného prostorového objemu odečítají 4 %; je-li však dříví uloženo na vozidle v pravidelných hranicích, které je možno jednotlivě měřit, srážka se neprovádí. Nedojde-li k dohodě o měření na vozidle, provede se měření dříví ve skladu odběratele v hranicích způsobem stanoveným technickou normou, *)

c) u vlákniny připravené k plavení - v hranicích vyrovnaných na zemi způsobem stanoveným technickou normou, *)

d) u ostatních druhů surového dříví neuvedených v písm. a) a b) a tříslové kůry - měřením podle technické normy, *)

e) u palivového dříví - přepočítáním podle prostorových metrů na váhu podle příslušné technické normy. **)

(2) Při zjišťování množství dodávek v prostorových metrech se případné zlomky zaokrouhlují na celé čtvrtiny a to:

do 0,12 prm = 0,00 prm

0,13 prm až 0,37 prm = 0,25 prm

0,38 prm až 0,62 prm = 0,50 prm

0,63 prm až 0,87 prm = 0,75 prm

0,88 prm až 1,12 prm = 1,00 prm

K rozdílům mezi množstvím zjištěným při splnění a množstvím zjištěným u odběratele se nepřihlíží, nepřesahuje-li rozdíl ± 2 %. Toto ustanovení se nevztahuje na dodávky surového dříví pro organizace podřízené ministerstvu chemického průmyslu.

(3) Množství dříví dodávaná v jednotlivých čtvrtletích pro každou provozovnu mohou být nižší o 5 % a vyšší až o 15 % než množství smluvená. Přípustné dodávky vyššího množství dříví musí být však rovnoměrně rozloženy na jednotlivé měsíce a nevyužité možnosti dodávky vyššího množství v jednom měsíci nelze převádět do dalšího měsíce smluvního období. Dodávku vyššího množství v rámci uvedené tolerance je dodavatel povinen oznámit odběrateli nejpozději 8 dní před uskutečněním dodávky.

(4) Množství dříví dodané v jednotlivých smluvních obdobích nad nebo pod smluvené množství v rámci přípustné tolerance (odstavec 3) musí být vyrovnáno pro každou provozovnu odběratele v následujícím smluvním období téhož roku; jde-li o dřeviny podléhající rychlé zkáze, musí dojít k vyrovnání v nejbližším období téhož roku, v němž lze tyto dřeviny dodávat.

§ 5

Minimální expediční množství

(k § 176 zákona)

(1) Minimální expediční množství je celovagónová nebo celovozová zásilka stejného druhu dříví podle příslušné technické normy.

(2) Nepřesahuje-li smluvené množství 20 plnometrů hmoty surového dříví v jednom smluvním období, je odběratel povinen odebrat hmotu pouze na skladě dodavatele.

§ 6

Přeprava

(k § 180 zákona)

(1) U těch sortimentů surového dříví, pro něž technická norma stanoví pouze minimální délku, uskutečňují se dodávky zásadně v celých délkách, a pokud odběratel požaduje výřezy, je povinen přihlédnout k nejhospodárnějším způsobům silniční dopravy.

(2) Požaduje-li odběratel při železniční a silniční dopravě, aby surové dříví bylo uloženo na dopravním prostředku speciálním způsobem určeným pro mechanickou vykládku, je dodavatel povinen tomuto požadavku vyhovět za úhradu zvýšených nákladů.

(3) Při dodávkách silničními dopravními prostředky je dodavatel povinen složit dříví na skladě odběratele "jednoduchým složením" na místě určeném odběratelem, a to:

a) u kulatiny a tyčoviny svalením nebo shozením dříví z vozidla na místě určeném příjemcem na připravené návaly, jeho odvalením až do celkové vzdálenosti 7 m od vozidla, jestliže to úprava složiště a terénu dovolují bez zvláštní vícepráce, jakož i navalení na hromadu, pokud je lze provést využitím samotíže skládaného dříví, tedy maximálně do výše ložné plochy vozidla, popřípadě jeho přívěsu (oplénu). Jednotlivé kusy mají být ukládány vedle sebe, nesmějí se křížit a čelní plochy musí lícovat s maximálním rozdílem ± 50 cm,

b) u rovnaného dříví a tříslové kůry složením vedle vozidla na místě určeném odběratelem do hranice o výšce až 2 m a do vzdálenosti až 2 m od vozidla, v níž polena (svitky kůry) musí být uloženy vodorovně vedle sebe ve stejném směru kolmém k ose vozidla, aniž by však bylo nutno vyrovnat dříví (kůru) tak, aby hranice byla přesně změřitelná. Odběratel je povinen připravit složiště tak, aby dodavatel mohl provádět skládání bez překážek a bez zbytečné ztráty času.

(4) Má-li odběratel vhodné mechanizační prostředky pro vyložení dříví přepravovaného silničními vozidly, provede složení sám, pokud použité vozidlo a naložení nákladu umožňují tuto vykládku.

(5) Odběratel je povinen udržovat trvale volný skladovací prostor pro dodávky surového dříví prováděné podle smlouvy, a to pro takové množství dříví, které se rovná množství zpracovanému obvykle během dvou pracovních dnů.

(6) Při dodávkách silničními dopravními prostředky je odběratel povinen učinit v místě určení taková opatření, aby dříví mohlo být bez zbytečného zdržení převzato a složeno. Pokud bude dodávka uskutečněna po skončení normální pracovní doby odběratele, musí dodavatel na tuto skutečnost odběratele upozornit nejpozději jednu hodinu před skončením pracovní doby v jeho závodě (skladě).

(7) Odběratel je povinen udržovat příjezdní cesty ve svých skladech v dobře sjízdném stavu.

§ 7

Dodací lhůty

(k § 187 zákona)

Při stanovení dodacích lhůt surového dříví a tříslové kůry řídí se organizace ustanoveními příslušné technické normy. *)

§ 8

Přepravní dispozice

(k § 189 zákona)

(1) Pokud ve smlouvě nejsou uvedeny potřebné údaje k uskutečnění přepravy, je odběratel povinen oznámit dodavateli přepravní dispozice nejpozději do 15 dnů před dnem, do kterého je dodavatel povinen předložit veřejnému dopravci čtvrtletní plán přepravy. Nesplnil-li odběratel tuto povinnost včas a nebylo-li dohodnuto jinak, je dodavatel oprávněn plnit dodávky podle obdoby časového plánu sjednaného pro předchozí období.

(2) Pokud odběratel při dodávkách po železnici požaduje u dodavatele ložení do určité řady (typu) železničních vagónů, je dodavatel povinen tomuto požadavku vyhovět objednávkou příslušného typu vagónů. Této povinnosti je dodavatel zproštěn, prokáže-li, že dráha přistavila k přepravě vagón jiné řady než požadované.

(3) Při dodávkách po železnici musí dodavatel dodržet přepravní dispozici odběratele o maximálním počtu denně odesílaných vagónů z oblasti jednoho lesního závodu do stanice jedné provozovny odběratele, jestliže železnice zajistí přistavení potřebných vagónů podle pětidenních objednávek dodavatele předložených v souladu s požadavkem odběratele.

§ 9

Odběr od předávající organizace

(k § 193 zákona)

(1) U kulatiny zvláštní jakosti a výběrové, jakož i u borové kulatiny vhodné k výrobě sloupových výřezů, se provádí výběr před naložením na dohodnutém místě, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. U ostatních druhů surového dříví se výběr provádí jen, dohodnou-li se o tom organizace. Dodavatel oznámí odběrateli alespoň 8 dní předem, že dříví je připraveno k výběru. Dříví určené k výběru musí dodavatel připravit tak, aby jednotlivé kusy byly přístupné. Nedostaví-li se příjemce k výběru ve stanovené lhůtě, je dodavatel oprávněn dříví odeslat.

(2) Při dodávkách, u kterých se provádí jakostní výběr, nemůže odběratel uplatňovat penále za prodlení dodavatele (§ 204 zákona) v těch případech, kdy dodavatel měl v době výběru k dispozici dostatečné množství vyrobené hmoty odpovídající jakostí smlouvě.

§ 10

Reklamační řízení

(k § 203 zákona)

(1) Odběratel zasílá reklamaci dodávajícímu lesnímu závodu.

(2) Požaduje-li odběratel v důsledku vadného plnění nové, bezvadné plnění a je-li reklamace dodavatelem uznána, je dodavatel povinen do 30 dnů ode dne uznání reklamace vadnou dodávku (její část) ze skladu odběratele odstranit.


§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


První náměstek ministra:

inž. Nágr v. r.

Poznámky pod čarou

*) ČSN 48 0050

**) ČSN 48 0092

*) ČSN 48 1401.

Přesunout nahoru