Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 149/1964 Sb.Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geologických prací

Částka 64/1964
Platnost od 30.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1968 (128/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

149

VYHLÁŠKA

Ústředního geologického úřadu

ze dne 30. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky geologických prací

Ústřední geologický úřad v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje všechny dodávky geologických prací. Těmito pracemi se rozumějí zejména:

a) ucelený soubor geologických prací včetně projektu a geologického posudku (závěrečné zprávy) buď

aa) z oboru ložiskové geologie, nebo

bb) z oboru stavební geologie, hydrogeologie a balneologie;

b) dílčí práce, tj.

aa) vrtné a jiné technické práce prováděné podle projektu odběratele a za jeho řízení, nebo

bb) vyhodnocovací práce podle požadavků odběratele, (např. vyhodnocení geologické, geochemické nebo geofyzikální dokumentace), poradenská činnost při provádění stavebních prací apod.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky geologických prací z dovozu a pro vývoz.

§ 2

Hospodářské smlouvy

Na dodávky geologických prací se uzavírají:

a) smlouvy o přípravě dodávek geologických prací,

b) smlouvy o dodávce geologických prací.

§ 3

Smlouva o přípravě dodávek geologických prací

(1) Smlouvou o přípravě dodávek geologických prací si dodavatel a odběratel vytvářejí předpoklady pro stabilizaci vzájemných hospodářských vztahů, pro zkvalitnění plánování, zhospodárnění geologických prací a pro zkracování dodacích lhůt.

(2) Návrh smlouvy o přípravě dodávek předkládá odběratel dodavateli do 31. července pro příští rok nebo pro léta následující. Návrh smlouvy o přípravě dodávek geologických prací zasílá odběratel dodavateli ve dvou vyhotoveních.

(3) Smlouvy o přípravě dodávek uzavírají organizace tehdy, vyžaduje-li to rozsah a význam prací; smlouvy se uzavírají zpravidla na dobu delší jednoho roku.

(4) Smlouva o přípravě dodávek geologických prací obsahuje údaje týkající se budoucích dodávek, zejména:

a) určení požadovaných prací co do místa, druhu a pořadí důležitosti,

b) předpokládaný objem prací v technických jednotkách,

c) předpokládaný náklad podle ceníku.

§ 4

Smlouva o dodávce geologických prací

(1) Smlouva o dodávce geologických prací se uzavírá zpravidla na dobu jednoho roku, výjimečně na dobu kratší, a to na celý objem prací, které mají být v příslušném období provedeny.

(2) Organizace ve smlouvě zpravidla dohodnou:

1. u dodávky prací uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), aa) oblast, požadovaný stupeň podrobnosti průzkumu, druh, množství, kategorii a jakost zásob a soupis podkladů, které odběratel předá dodavateli;

2. u dodávky prací uvedených v § 1 odst. 1 písm. a), bb) místo, kde má být průzkum proveden, účel a rozsah stavby a označení stupně přípravné a projektové dokumentace, pro níž je průzkum určen (např. výhledová studie, investiční úkol, úvodní projekt), soupis podkladů, které odběratel předá dodavateli a lhůtu, ve které odevzdá dodavatel výsledky měřických prací;

3. u dodávky prací uvedených v § 1 odst. 1 písm. b), aa) přesné určení místa průzkumu a způsob provedení prací podle projektu předloženého odběratelem;

4. u dodávky prací uvedených v § 1 odst. 1 písm. b), bb) druh objednaných prací a další údaje podle jejich povahy.

(3) Návrh smlouvy o geologických pracích zasílá odběratel dodavateli ve čtyřech vyhotoveních

a) u smluv uzavíraných na dobu jednoho roku nejpozději 45 dnů před začátkem roku, v němž mají být práce zahájeny,

b) u smluv uzavíraných na dobu kratší jednoho roku nejpozději 45 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž mají být práce zahájeny.

§ 5

Povinnosti dodavatele

(1) Dodavatel je povinen provést geologické práce podle projektu vypracovaného podle předpisů o projektování a rozpočtování geologických prací *), popřípadě podle příslušných technických norem.

(2) Nedohodne-li se organizace jinak, je dodavatel povinen po dokončení vrtů sondy zlikvidovat zasypáním tak, aby nedocházelo k sesednutí terénu a odvézt přebytečný vytěžený materiál. V případě pozdějšího sesednutí je dodavatel povinen provést dodatečnou úpravu zasypání i úpravu terénu. Tím není dotčena povinnost dodavatele provádět v odůvodněných případech odděleně skrývku ornice před zahájením prací, ani povinnost po skončení prací odstranit veškeré zbytky provozních zařízení a dotčenou plochu urovnat a upravit do původního stavu tak, aby byla schopna dalšího hospodářského využití.**) Rozsah těchto rekultivačních prací, popřípadě výdlažby dohodnou organizace po předchozím projednání s příslušným národním výborem. Náklady vzniklé plněním těchto povinností uhradí odběratel v rámci celkových nákladů geologických prací.

(3) Dodavatel je povinen vést deník průzkumných prací (vrtný deník) a zasílat odběrateli v dohodnutých lhůtách kopie záznamů tohoto deníku.

(4) Při uceleném souboru geologických prací vypracuje dodavatel posudek ve formě závěrečné zprávy v sedmi vyhotoveních, jde-li o práce uvedené v § 1 odst. 1 písm. a), aa) a v osmi vyhotoveních, jde-li o práce uvedené v § 1 odst. 1 písm. a), bb). Z tohoto počtu ponechá si dodavatel jedno vyhotovení pro svůj archív, jedno vyhotovení zašle Geologickému fondu ***) a ostatní doručí odběrateli.

(5) Dodavatel je povinen geologické vzorky řádně získávat, ukládat a opatrovat do doby jejich převzetí odběratelem. Vzorkovnice se získanými vzorky je dodavatel povinen dopravit k nejbližší cestě sjízdné pro nákladní automobily.

(6) Požaduje-li odběratel u smluv o dodávce geologických prací, které zahrnují jen terénní práce, změnu v rozsahu technických jednotek, nepřesahující ± 10 %, je dodavatel povinen na tuto změnu přistoupit.

§ 6

Povinnosti odběratele

(1) Odběratel uceleného souboru geologických prací (§ 1 odst. 1) je povinen:

a) předat dodavateli pracoviště prosté jakýchkoliv překážek a závad ať faktických či právních, jež by bránily zahájení a plynulému provádění těchto prací. Je tedy zejména povinen obstarat:

1. potvrzení, že v místech navrhovaných sond nebudou dotčena podzemní zařízení, např. kabely, vodovody, plynovody, kanalizace apod.

2. povolení uživatele (jednotného zemědělského družstva, lesní správy apod.) ke vstupu na pozemek, kde práce mají být prováděny, pokud obstarávání těchto povolení nepřevezme dodavatel smlouvou;

3. jde-li o hydrogeologické práce nebo balneologické sondy, povolení vodohospodářského orgánu k užívání podzemních vod nebo ke zřizování vodohospodářských děl a zařízení; +)

4. jde-li o vstup do uzavřených území, povolení příslušných orgánů;

5. jde-li o práce v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje, souhlas inspektorátu lázní a zřídel; ++)

6. včasné ohlášení zamýšleného provádění geologických prací za dodavatele okresnímu národnímu výboru a místnímu národnímu výboru.+++)

b) Zúčastnit se na výzvu dodavatele projednání případných požadavků třetích osob na náhradu škod způsobených při provádění geologických prací.

c) Ve spolupráci s dodavatelem plynule sledovat a kontrolovat provádění prací.

(2) Odběratel dílčích prací (§ 1 odst. 1 písm. b), aa) má kromě povinností uvedených v předchozím odstavci tyto další povinnosti:

a) oznámit dodavateli, u kterého orgánu státní správy nebo socialistické organizace si zajistil provedení znaleckého úkonu pozůstávajícího z řízení a vyhodnocování těchto prací; *)

b) vytyčit místa jednotlivých sond vždy včas před zahájením prací, popřípadě před dokončením předchozí sondy, aby provádění sondáže nebylo zdržováno;

c) získané vzorky hornin protokolárně převzít a odvést nejpozději do likvidace pracoviště;

d) zaslat Geologickému fondu plán těchto prací a po jejich dokončení zprávu o výsledcích s potřebnou dokumentací;**)

e) odevzdat dodavateli projekt geologických prací, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Předseda:

Pravda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí č. 22/1961 Sb., o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací.

**) § 9 odst. 2 písm. c) vyhlášky ministerstva zemědělství č. 7/1960 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu.

***) Vyhláška Ústředního geologického úřadu č. 123/1961 Sb. o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků.

+) § 8 odst. 1 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství ve znění zákona č. 12/1959 Sb. (vyhláška č. 13/1959 Sb.).

++) Směrnice ministerstva zdravotnictví a Ústředního geologického úřadu o provádění vrtných prací, prací podléhajících hornímu zákonu a jiných zemních prací v oblastech přírodních léčivých zdrojů, uveřejněné v částce 51 Úředního listu z roku 1959.

+++) § 9 odst. 2 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 7/1960 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a čl. 6 vyhlášky min. zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 17/1961 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu.

*) Zákon č. 47/1959 Sb. o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků.

**) Vyhláška Ústředního geologického úřadu č. 132/1961 Sb. o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků.

Přesunout nahoru