Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 148/1964 Sb.Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací

Částka 64/1964
Platnost od 30.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.05.1977 (27/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

148

VYHLÁŠKA

Ústřední správy geodézie a kartografie

ze dne 30. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací

Ústřední správa geodézie a kartografie v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje všechny dodávky geodetických a kartografických prací *); nevztahuje se však na dodávky z dovozu a pro vývoz.

§ 2

Hospodářské smlouvy

Na dodávky geodetických a kartografických prací se uzavírají:

a) smlouvy o přípravě dodávek geodetických a kartografických prací,

b) smlouvy o dodávce geodetických a kartografických prací.

Smlouva o přípravě dodávek geodetických a kartografických prací

§ 3

(1) Smlouvou o přípravě dodávek geodetických a kartografických prací si odběratel a dodavatel vytvářejí předpoklady pro stabilizaci vzájemných hospodářských vztahů, pro zkvalitnění plánování, zhospodárnění geodetických a kartografických prací a pro zkracování dodacích lhůt.

(2) Návrh smlouvy o přípravě dodávek předkládá odběratel dodavateli do 31. července pro příští rok nebo pro léta následující. Návrh smlouvy zasílá odběratel ve třech vyhotoveních.

§ 4

(1) Smlouva o přípravě dodávek se uzavírá zpravidla na dobu delší jednoho roku.

(2) Smlouva obsahuje údaje týkající se budoucích dodávek, zejména:

a) určení požadovaných prací co do místa, povahy a pořadí důležitosti,

b) předpokládaný rozsah prací v technických jednotkách,

c) předpokládaný finanční objem prací.

§ 5zrušeno

Smlouva o dodávce geodetických a kartografických prací

§ 6

(1) Smlouva o dodávce geodetických a kartografických prací se uzavírá zpravidla na dobu jednoho roku, výjimečně na dobu kratší, a to na celý objem prací, které mají být v příslušném období provedeny.

(2) Návrh smlouvy o dodávce geodetických a kartografických prací předkládá odběratel nejpozději 45 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž mají být práce zahájeny, a to ve třech vyhotoveních.

(3) Organizace ve smlouvě zpravidla dohodnou:

a) druh prací a jejich stručný technický popis,

b) rozsah prací v technických jednotkách,

c) finanční objem prací,

d) přesné označení lokality na připojené mapě (výkresu apod.), označení kraje, okresu, obce,

e) obsah kartografických prací, jejich účel, formát originálu apod.,

f) lhůtu dokončení, popřípadě i časový postup prací a dodávek dílčích výsledků,

g) rozsah a lhůty spolupůsobení odběratele, zejména poskytování podkladů.

§ 7

Má-li dodavatel provádět práce na pracovištích odběratele, pro která je třeba mimořádných bezpečnostních opatření, je odběratel povinen seznámit pracovníky dodavatelem jmenovitě určené se všemi bezpečnostními předpisy, které se vztahují na tato pracoviště. Dále je povinen provést pro pracovníky dodavatele přiměřená bezpečnostní opatření a poskytnout jim bezplatně bezpečnostní prostředky a zařízení, které jsou předepsány, popřípadě v místě provádění prací obvyklé.

§ 8

Vyžaduje-li to naléhavá potřeba, mohou být práce v nezbytně nutném rozsahu zahájeny se souhlasem odběratele již na základě návrhu smlouvy; nedojde-li k uzavření smlouvy, má dodavatel právo na náhradu nákladů vzniklých těmito pracemi.

§ 9

Originály měřických i písemných elaborátů zůstávají dodavateli jako materiál pro technickou dokumentaci, pokud se organizace nedohodnou jinak.

§ 10

Majetkové sankce

Odběratel, který ve smluvených lhůtách neodevzdá dodavateli podklady nutné k provedení prací nebo neposkytne jinou k tomu nutnou spolupráci (§ 6, odst. 3, písm. g), je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 0,5 % z ceny dodávky za každý započatý měsíc prodlení, nejdéle však za dobu 6 měsíců.


§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Předseda:

inž. Průša v. r.

Poznámky pod čarou

*) a) §§ 2 a 3 vyhl. ÚSGK č. 156/1957 Ú. l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl.
b) Dodávky kartografických děl upravuje vyhláška č. 147/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací, periodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků.

**) Viz Úřední sdělení v částce 29 Úředního listu z roku 1960 - "Změny názvu, sídla, územní působnosti a některých úkolů ústavů geodézie a kartografie".

Přesunout nahoru