Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 147/1964 Sb.Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu, ministerstva školství a kultury a Ústřední správy spojů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací, periodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků

Částka 64/1964
Platnost od 30.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.04.1980 (28/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

VYHLÁŠKA

Ministerstva spotřebního průmyslu, ministerstva školství a kultury a Ústřední správy spojů

ze dne 30. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací, periodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků

Ministerstvo spotřebního průmyslu, ministerstvo školství a kultury a Ústřední správa spojů v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Společná ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje dodávky

a) neperiodických publikací, *)

b) periodických publikací (periodického tisku), **)

c) hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků.

(2) V rámci stanoveném v odstavci 1 upravuje:

a) část druhá - hospodářsko-právní vztahy při dodávkách výrobků z podniků polygrafického průmyslu; na kooperační vztahy mezi polygrafickými podniky se vztahuje přiměřeně;

b) část třetí - hospodářsko-právní vztahy při dodávkách neperiodických publikací

aa) mezi nakladatelskými organizacemi (dále jen "nakladatelství") a organizacemi knižního velkoobchodu (dále jen "knižní velkoobchod"),

bb) mezi knižním velkoobchodem a odběratelskými organizacemi (dále jen "knižní obchod"), ustanovení třetí části se nevztahují na dodávky zájmových a účelových neperiodických publikací *) a na dodávky antikvariátu;

c) část čtvrtá - hospodářsko-právní vztahy mezi vydavatelskými podniky a organizacemi spojů při rozšiřování periodického tisku.

(3) Mimo případy výslovně uvedené v jednotlivých ustanoveních mohou se organizace dohodnout na odchylkách od ustanovení této vyhlášky při dodávkách hudebnin, drobné grafiky, výrobků tištěných světlotiskem, učebních textů, skript a fotopohlednic a dále na odchylkách z ustanovení části třetí při dodávkách učebnic.

(4) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na dodávky pro vývoz a z dovozu.

§ 2

Odchylka množství

(k § 175 zákona)

(1) Pokud není dále stanoveno, popřípadě dohodnuto jinak, může se dodávka z výrobně technických důvodů odchylovat od nákladu sjednaného ve smlouvě nejvýše:

a) u neperiodických publikací při nákladu do 5000 výtisků o 2 % při nákladu od 5001 do 20 000 výtisků o 1,5 % při nákladu nad 20000 výtisků o 1 % u hudebnin, učebních textů a skript při nákladu do 1000 výtisků o 4 % při nákladu nad 1000 výtisků stejně jako u ostatních neperiodických publikací; u neperiodických publikací prováděných tří nebo vícebarevným tiskem nebo zvláště obtížnou grafickou technikou, nebo pro něž je nutno vyrobit speciální papír, je přípustná dvojnásobná odchylka množství.

b) u periodických publikací (periodického tisku) při nákladu do 1000 výtisků o 2 % při nákladu od 1001 do 10 000 výtisků o 1 % při nákladu od 10 001 do 100 000 výtisků o 0,75 % při nákladu nad 100 000 výtisků o 0,5 %

c) u hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků o 5 % (bez ohledu na výši nákladu); u vícebarevného tisku a u kalendářů je přípustná dvojnásobná odchylka množství.

(2) Odběratel může vyloučit dodávku menšího množství, jinak přípustného podle odstavce 1 u neperiodických publikací ve smlouvě o dodávce výrobků, u periodických publikací (periodického tisku) v odvolávce, avšak jen v případech, kdy celý náklad je rozebrán závaznými objednávkami nebo předplacením. Nakladatelství jako dodavatel může vyloučení odchylky množství odmítnout, nelze-li již tento požadavek zajistit u polygrafického podniku, popřípadě hodlá-li použít v rámci odchylky množství určitý počet výtisků pro své účely.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na dodávky z knižního velkoobchodu (§ 45).

§ 3

Balení

(k § 178 zákona)

(1) Neperiodické publikace dodávané z polygrafických podniků se balí do standardních balíků obdélníkového tvaru o stejném počtu výtisků; při dodávce téže publikace musí být zachován stejný počet výtisků v každém balíku, a to i při vícesvazkových publikacích. Balíky musí být na čelné (užší boční) straně opatřeny nálepkou s označením výrobního podniku, autora a názvu publikace, počtu výtisků, tematické skupiny, knihařského zpracování a maloobchodní ceny publikace. Nálepky musí být tištěné, u nákladu do 300 výtisků mohou být psány strojem, nesmí být opravovány.

(2) Periodické publikace rozšiřované organizacemi spojů, pokud není sjednáno uskutečnění dodávky za použití kontejnerů nebo paletizace, se balí do standardních balíků o váze nejvýše 20 kg, přičemž žádná ze stran nesmí přesáhnout 50 cm.

(3) Hospodářské tiskoviny a speciální polygrafické výrobky označí dodavatel na balících nálepkou nebo jiným vhodným způsobem.

(4) Dodavatel přiloží ke každé zásilce neperiodické publikace dodací list, v němž uvede dodavatele, autora, název publikace a počet výtisků; balík, v němž je připojen dodací list celé zásilky, musí být zvlášť označen.

(5) Organizace ve smlouvě mohou dohodnout odchylky z ustanovení předcházejících odstavců.

ČÁST DRUHÁ

Dodávky uskutečňované podniky polygrafického průmyslu

ODDÍL PRVNÍ

Dodávky neperiodických publikací

§ 4

Smlouvy o přípravě dodávek

(k § 156 a násl. zákona)

(1) Organizace jsou povinny uzavírat smlouvy o přípravě dodávek, a to zpravidla na období jednoho roku. Návrh smlouvy předkládá odběratel dodavateli nejpozději 3 měsíce před začátkem roku. Dodavatel je povinen se vyjádřit k návrhu smlouvy nejpozději do 45 dnů od uplynutí lhůty stanovené pro jeho předložení; u opožděně předložených návrhů do 45 dnů od obdržení.

(2) Smlouva o přípravě dodávek obsahuje dohodu o předpokládaných dodávkách vyjádřenou v těchto technických jednotkách:

a) sazba: počet vydavatelských archů v rozdělení podle stupňů obtížnosti,

b) štočky: plocha v cm2 a v rozdělení na pérovky, autotypie a barevné autotypie,

c) litografie a hluboretuš: plocha v cm2 a v rozdělení na jednobarevné a vícebarevné,

d) tisk: počet tiskových archů podle formátu A a B a podle tiskových technik v rozdělení na tisk plochý a rotační,

e) knihařské zpracování: počet kusů v rozdělení na druhy.

(3) Součástí smlouvy je orientační roční titulový plán dodávek.

(4) Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, předpokládají se rovnoměrné dodávky.

§ 5

Smlouvy o dodávce výrobků

(k § 165 a násl. zákona)

(1) Na podkladě smlouvy o přípravě dodávek uzavírají organizace čtvrtletní smlouvy o dodávce výrobků a čtvrtletní smlouvy o zadávání neperiodických publikací do výroby.

(2) Čtvrtletní smlouva o dodávce výrobků obsahuje zejména jmenovitě uvedené publikace, které budou dodány v příslušném čtvrtletí, s orientačním rozpisem na jednotlivé měsíce. Návrh čtvrtletní smlouvy o dodávce výrobků předkládá dodavatel odběrateli nejpozději do 30 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž má být dodávka uskutečněna. Odběratel je povinen se vyjádřit k návrhu smlouvy nejpozději do 5 dnů od uplynutí lhůty stanovené pro jeho předložení; u opožděně předložených návrhů do 5 dnů od obdržení. O vzniku smlouvy platí ustanovení § 153 odst. 2 písm. b) zákona obdobně.

(3) Čtvrtletní smlouva o zadávání neperiodických publikací do výroby obsahuje zejména jmenovitý seznam publikací, které odběratel zadá do výroby v příslušném čtvrtletí, s orientačním rozpisem na jednotlivé měsíce. Návrh čtvrtletní smlouvy o zadávání neperiodických publikací do výroby předkládá odběratel nejpozději 20 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž má být smlouva splněna. Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu nejpozději do 10 dnů od uplynutí lhůty stanovené pro jeho předložení; u opožděně předložených návrhů do 10 dnů od obdržení.

(4) Závazné lhůty dodávky neperiodických publikací a zadávání neperiodických publikací do výroby oznámí organizace nejpozději 15 dnů před začátkem měsíce, v němž bude závazek plněn. Tyto lhůty se určují udáním kalendářního týdne.

(5) Odběratel je oprávněn publikaci, jež má být podle smlouvy zadána do výroby, nahradit jinou publikací stejné technické obtížnosti.

§ 6

Zadávací návrh

(1) Ve lhůtě uvedené v závazném oznámení podle § 5 odst. 4 zadává odběratel jednotlivé neperiodické publikace do výroby zadávacím návrhem, který obsahuje:

a) technickou specifikaci (§ 23),

b) počet pracovních dnů požadovaný na provedení autorských korektur, na schválení nátisků a ozalidů,

c) požadovanou dodací lhůtu neperiodické publikace.

(2) Dodavatel je povinen vyjádřit se k zadávacímu návrhu u neperiodických publikací knihtiskových do 3. stupně obtížnosti sazby nejpozději do 15 dnů, u ostatních neperiodických publikací do 30 dnů od obdržení. V téže lhůtě oznámí odběrateli kalendářní lhůty pro pohyb neperiodické publikace výrobou až do jejího schválení k tisku (imprimatur) a orientačně termín splnění dodávky, který bude zpřesněn podle § 5 odst. 4. V případech, kdy ministerstvo spotřebního průmyslu a Československé ústředí knižní kultury dohodnou závazné výrobní lhůty pro dodávky publikací, musí být publikace dodána nejpozději do konce stanovené lhůty.

(3) Jsou-li zadávací návrhy neúplné nebo vadné, nebo neodpovídají-li výrobní podklady příslušným technickým normám, vyzve dodavatel odběratele do 15 dnů po jejich obdržení, aby je doplnil nebo odstranil zjištěné závady. V tomto případě platí, že rukopis byl dán do výroby v den doplnění zadávacího návrhu nebo odstranění závad.

(4) Nedodrží-li odběratel lhůty stanovené výrobním lhůtníkem, je dodavatel oprávněn lhůtník změnit.

(5) Dodavatel je povinen vyhovět požadavku odběratele na změnu nákladu neperiodické publikace, má-li výrobně-technickou a materiálovou možnost změnu provést.

(6) Pokud dodavatel použije bez dohody s odběratelem papíru větší gramové váhy než je uvedeno v zadávacím návrhu, nezapočítává se rozdíl na množství papíru stanovené odběrateli plánovacím aktem.

§ 7

Kalkulace

(1) Dodavatel písemně oznámí odběrateli nejpozději při předložení poslední stránkové korektury závaznou cenovou kalkulaci publikace. Dodavatel je kalkulací vázán, pokud nebude překročen přípustný rozsah autorských korektur a pokud nedojde v konečné fázi výroby ke změně technického provedení publikace.

(2) Maloobchodní cenu publikace oznámí odběratel písemně dodavateli nejpozději při jejím schválení k tisku (imprimatur).

§ 8

Maketa

Nejpozději 7 dnů před započetím tisku zašle dodavatel odběrateli ke schválení maketu vazby publikace zhotovenou z materiálu, jehož má být použito k výrobě této publikace. Odběratel je povinen se k maketě vyjádřit do 3 dnů po obdržení a současně ji vrátit.

§ 9

Vývěsní archy a signální výtisky

(1) V den zahájení tisku každého archu zašle dodavatel odběrateli vývěsní archy v dohodnutém počtu.

(2) Zjistí-li odběratel ve vývěsním archu takovou závadu v tisku nebo papíru, pro kterou je třeba celý arch nebo část archu vyměnit, vyrozumí o tom dodavatele telefonicky nebo telegraficky ihned, nejpozději však do 48 hodin po obdržení.

(3) Při započetí knihařské práce zašle dodavatel odběrateli 2 signální výtisky a odběratel je povinen se k nim vyjádřit do 24 hodin po obdržení.

§ 10

Dílčí dodávky

(1) Dílčí dodávky jsou přípustné, přesahuje-li náklad publikace 15 000 výtisků.

(2) Jednotlivé díly vícesvazkové neperiodické publikace je dodavatel oprávněn dodat samostatně, jen pokud mají stanovenu samostatnou maloobchodní cenu. Vícesvazkovou neperiodickou publikaci, která se prodává za souhrnnou cenu, je dodavatel povinen dodat kompletně, není-li ve čtvrtletní smlouvě o dodávce výrobků dohodnuto jinak.

§ 11

Práva z odpovědnosti za vady

(k § 201 zákona)

(1) Zjistí-li se při statistické přejímce, že dodávka je nevyhovující, má odběratel právo požadovat přiměřenou slevu, nebo vytřídění vadných publikací z dodávky, anebo náhradu nákladů tohoto vytřídění, popřípadě může požadovat buď novou bezvadnou dodávku, nebo není-li to možné, zrušení smlouvy.

(2) Zjistí-li se při statistické přejímce, že dodávka je vyhovující, má odběratel právo na bezplatnou opravu nebo výměnu všech zjištěných vadných publikací; nebyla-li však oprava nebo výměna provedena do 30 dnů ode dne, kdy odběratel odeslal dodavateli vadné publikace, má právo na zaplacení jejich maloobchodní ceny.

§ 12

Jednotné formuláře

Ministerstvo spotřebního průmyslu v dohodě s Československým ústředím knižní kultury stanoví jednotné formuláře pro smlouvy o přípravě dodávek, pro smlouvy o zadávání neperiodických publikací do výroby, pro smlouvy o dodávce výrobků a pro zadávací návrhy.

ODDÍL DRUHÝ

Dodávky periodických publikací

§ 13

Smlouvy o dodávce výrobků

(k § 165 a násl. zákona)

(1) Organizace jsou povinny uzavírat smlouvy o dodávce výrobků na období jednoho roku. Návrh smlouvy předkládá dodavatel nejpozději 45 dnů před začátkem roku. O vzniku smlouvy platí ustanovení § 153 odst. 2 písm. b) zákona obdobně.

(2) Smlouva obsahuje zejména technickou specifikaci jednotlivých periodických publikací, počet čísel a celkový roční náklad rozdělený na čtvrtletí a výrobní lhůtníky pro jednotlivá čísla.

(3) Výrobní lhůtníky stanoví přesné kalendářní popřípadě hodinové lhůty postupu práce na periodické publikaci počínaje převzetím rukopisu a reprodukčních předloh a konče dodávkou celého nákladu. Nedodrží-li dodavatel nebo odběratel kalendářní lhůtu podle výrobního lhůtníku, jsou organizace povinny se dohodnout na novém lhůtníku.

§ 14

Odvolávky

(k § 188 zákona)

(1) Odběratel odvolávkou určuje výši nákladu jednotlivých čísel periodické publikace nejpozději 4 dny před počátkem tisku té části periodické publikace (textu, obálky, přílohy), která je podle výrobního lhůtníku zařazena do tisku nejdříve. U deníků a týdeníků si organizace dohodnou termín (hodinu) stanovení výše nákladu. Nepředloží-li odběratel odvolávku včas, platí výše nákladu podle smlouvy.

(2) Odběratel může změnit rozsah popřípadě snížit nebo zvýšit náklad jednotlivého čísla periodické publikace o více než 10 % (u odborných časopisů 20 %) smluvně dohodnutého rozsahu nebo nákladu jen po předchozí dohodě s dodavatelem. U deníků a rovněž u časopisů krajských výborů Komunistické strany Československa je odběratel oprávněn v odvolávce určit změnu rozsahu a nákladu bez předchozí dohody s dodavatelem. Změny rozsahu a nákladu jednotlivých čísel periodické publikace musí být v průběhu kalendářního roku vyrovnány na výši smluvně dohodnutou.

§ 15

Dodávání výrobních podkladů

(1) Pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak, předloží odběratel dodavateli najednou výrobní podklady (rukopisy, reprodukční předlohy) na celé číslo periodické publikace včetně příloh. Odběratel je oprávněn požadovat, aby část čísla periodické publikace byla vyhrazena pro aktuality; rozsah a lhůty budou dohodnuty ve smlouvě.

(2) Odběratel dodá výrobní podklady tak, aby případná přesazba nečinila z celkového rozsahu periodické publikace více než 2 % u sazby běžné a štočků a 5 % u sazby smíšené, vědecké a cizojazyčné. Dodavatel je oprávněn přesazbu rozmetat a fakturovat, nebude-li použita do následujících 7 čísel u deníků, u ostatních periodických publikací do 3 měsíců.

(3) Nepřevezme-li dodavatel výrobní podklady, protože nemají náležitosti stanovené příslušnou technickou normou, je povinen uvědomit o tom ihned odběratele telefonicky a kromě toho i písemně.

§ 16

Separáty

Požadavek na separáty uplatní odběratel v odvolávce. Spotřeba papíru na separáty se započítává na plánovací akt vydaný pro odběratele.

ODDÍL TŘETÍ

Dodávky hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků

§ 17

Smlouvy o dodávce výrobků

(k § 165 a násl. zákona)

(1) Návrh smlouvy o dodávce hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků předkládá odběratel s takovým předstihem před požadovanou dodací lhůtou, aby odpovídal obvyklým výrobním lhůtám dodavatele se zřetelem k technické náročnosti zakázky.

(2) U dodávek pro tržní fondy se mohou nadřízené orgány dohodnout, že návrhy smluv budou předkládány a projednávány na společných jednáních.

(3) Odběratel je povinen provádět korektury a imprimatur u zakázek s cizojazyčným textem nebo mimořádné technické obtížnosti. V ostatních případech musí být provádění korektury dohodnuto ve smlouvě.

(4) Pokud se organizace nedohodnou jinak, musí odběratel čerpat výrobky v množství stanoveném plánovacím aktem rovnoměrně.

§ 18

Výrobní podklady

(1) Návrh smlouvy musí obsahovat technickou specifikaci (zejména formát tiskoviny, druh papíru, určení barvy tisku a způsob knihařského zpracování).

(2) Pokud se organizace nedohodnou jinak, je odběratel povinen předložit současně s návrhem smlouvy všechny výrobní podklady (rukopis, reprodukční předlohy apod.), odpovídající ustanovením technických norem.

(3) Návrhy smluv na tiskoviny publikačního charakteru (interní příručky, směrnice, ceníky, sazebníky, sborníky, normy apod.) musí obsahovat údaje stanovené pro zadávací návrhy neperiodických publikací (§ 6).

ODDÍL ČTVRTÝ

Dodací podmínky

§ 19

Množství

(k § 176 a 177 zákona)

(1) Minimální výrobní množství je stanoveno v cenových předpisech nebo v seznamu výrobků ministerstva spotřebního průmyslu.

(2) Minimální expediční množství činí:

u hracích karet 300 her,

u pokladničních paragonových bloků - od jednoho druhu 5000 kusů.

§ 20

Místo určení

(k § 189 zákona)

Odběratel je oprávněn požadovat, aby dodávka neperiodické publikace včetně dílčích dodávek byla uskutečněna nejvýše na 3 místa, dodávka nákladu jednoho čísla periodické publikace nejvýše na 5 míst, nedohodne-li se organizace jinak. U hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků je odběratel oprávněn požadovat, aby dodávka byla uskutečněna nejvýše na 5 míst určení v každém kraji.

§ 21

Fakturování

(k § 375 a násl. zákona)

Dodavatel fakturuje zvlášť dodávku každého titulu neperiodické publikace, jakož i dodávku nákladu každého čísla periodické publikace. Pokud se organizace nedohodnou jinak, je dodavatel oprávněn fakturovat dodávku deníku sběrnou fakturou za týdenní (dekádní) období.

§ 22

Statistická přejímka

(k § 196 zákona)

(1) Odběratel je povinen provádět statistickou přejímku podle tohoto přejímacího plánu:

množství dodávky rozsah výběru
do 1 000 výtisků 7 %
od 1 001 výtisků do 5 000 výtisků 5 %
od 5 001 výtisků do 10 000 výtisků 4 %
od 10 000 výtisků do 50 000 výtisků 3 %
od 50 001 výtisků do 100 000 výtisků 2 %
nad 100 000 výtisků 1 %

(2) Celá dodávka se považuje za vyhovující, jestliže počet vadných výtisků nepřekročí 5 % množství prohlédnutého ve výběru; v opačném případě se celá dodávka považuje za nevyhovující. Odběratel není však oprávněn požadovat novou, bezvadnou dodávku nebo zrušení smlouvy, je-li možno vadné výrobky použít podle jejich určení.

(3) Ustanovení odstavců 1 až 2 se nevztahuje na dodávky výrobků ceninové povahy (bankovky, státovky, ceniny, cenné papíry apod.).

§ 23

Technická specifikace

Technická specifikace musí obsahovat údaje předepsané v technických normách jakož i

a) úplný rukopis v konečném znění s předpisem sazby,

b) návrh na ochranný přebal, na obálku, na přelep, předsádku a zrcadlo,

c) úplný předlohový materiál nebo štočky,

d) návrh vazby.

§ 24

Rukopisy a předlohy

(1) Rukopisy a předlohy odpovídající příslušné technické normě musí být odevzdány dodavateli úplné, tj. včetně titulu, předmluvy a doslovu s výjimkou věcného a jmenného rejstříku a vysvětlivek, které se odvolávají na stránky textu, a tiráže. Rukopis rejstříku a tiráže musí být odevzdán současně s posledním archem první stránkové korektury. Pro barevnou reprodukci je odběratel povinen odevzdat dodavateli barevnou předlohu. O případném pojištění předlohy se organizace dohodnou při jejím odevzdání.

(2) Dodavatel vrátí rukopis a předlohy neperiodických publikací odběrateli do 30 dnů po splnění dodávky.

§ 25

Štočky

(1) Výrobu štočků zajišťuje dodavatel. Jestliže si odběratel po dohodě s dodavatelem sám obstará štočky, odpovídá za jejich kvalitu a za to, že dodané množství štočků (počet reprodukcí) zajišťuje použití optimální technologie; odběratel je povinen doručit dodavateli štočky a otisky nejpozději při vrácení první sloupcové korektury. Dodá-li odběratel vlastní štočky v počtu přes 20 kusů, je povinen štočky roztřídit do obálek po 10 kusech s příslušnými otisky štočků.

(2) Dodavatel do 30 dnů po splnění dodávky štočky vyčistí a vrátí odběrateli (štočky pro periodické publikace, hospodářské tiskoviny a speciální polygrafické výrobky jen na žádost odběratele); při tom je povinen na žádost odběratele štočky konzervovat, zabalit a obal opatřit otiskem štočku.

§ 26

Pozitivy a negativy

(1) Jestliže si odběratel sám obstará ofsetové nebo hlubotiskové pozitivy nebo negativy, je povinen odevzdat je dodavateli nejpozději při vrácení první sloupcové korektury. Pokud pozitivy nebo negativy nezaručují požadovanou jakost reprodukce, je dodavatel povinen na to včas upozornit odběratele; neučiní-li tak, nese odpovědnost za vady vzniklé jejich použitím.

(2) Pozitivy a negativy je dodavatel povinen uschovávat na žádost odběratele po dobu nejvýše 3 let od splnění dodávky. Další kontaktní materiál se neuschovává.

§ 27

Autorské korektury

(1) Autorská korektura je jakýkoliv zásah autora nebo odběratele do sazby, štočku nebo litografie, kterým se mění rukopis nebo původní předloha.

(2) Není-li ujednáno jinak, odevzdá dodavatel obtahy pro sloupcovou a první stránkovou korekturu dvojmo.

(3) Pro doložení autorských korektur je dodavatel povinen po dobu 3 měsíců od splnění dodávky uschovat jako kalkulační doklad všechny autorské korektury, pokud byly odběrateli vyfakturovány. Všechny autorské korektury včetně sloupcových korektur musí být dodavateli vráceny.

(4) Autorské korektury nesmějí přesahovat u sloupců i stránek dohromady 5 % z celkového rozsahu sazby běžné, 10 % z celkového rozsahu sazby smíšené, vědecké a cizojazyčné a 20 % z encyklopedií a cizojazyčných technických slovníků. Přesáhnou-li korektury tento rozsah, má dodavatel právo provést přiměřenou úpravu výrobního lhůtníku. Přesáhnou-li autorské korektury 40 % celkového rozsahu, vysadí se sazba znovu a sjednají se nové termíny výrobního lhůtníku. V těchto případech u neperiodických publikací nebo u hospodářských tiskovin, popřípadě u speciálních polygrafických výrobků je dodavatel oprávněn ihned vyfakturovat vykonané práce.

(5) U periodických publikací předkládá dodavatel korektury přímo redakcím odběratele.

(6) Jestliže odběratel požaduje obsazení štočků, popřípadě jde-li o zařazení štočků ve složitém rukopise, je povinen předložit se sloupcovou korekturou zrcadlo lámání.

§ 28

Tiskárenské korektury

(1) Dodavatel je povinen provádět domácí korektury a odpovídá za opravu chyb, které odběratel v poslední korektuře vyznačil nebo které dodavatel po schválení k tisku (imprimatur) způsobil. Chyby způsobené dodavatelem, pokud je odběratel vyznačil v korektuře odlišným způsobem, se nezapočítávají do autorských korektur. Odběratel je v tomto případě oprávněn požadovat přiměřené prodloužení lhůty pro vrácení korektury při zachování původně ujednané lhůty dodávky.

(2) Překročí-li dodavatel normu tiskárenských chyb, tj. 3 % u sazby běžné a 10 % u sazby smíšené, vědecké a cizojazyčné, je odběratel oprávněn požadovat od dodavatele náhradu za práci korektora (redaktora) potřebnou na vyznačení tiskárenských chyb nad normu a rovněž za revizi provedených oprav těchto chyb v další korektuře.

(3) Zjistí-li odběratel v jednom vydavatelském archu předložené korektury více než 15 % neopravených tiskárenských chyb, je oprávněn korekturu vrátit dodavateli k opravě; přitom je dodavatel povinen dodržet sjednané výrobní lhůty.

§ 29

Tisková odpovědnost

(1) Dodavatel odpovídá za to, že sazba, popřípadě reprodukce jsou v souladu s rukopisem a předlohami, a že se v tisku provedou všechny korektury, které odběratel vyznačil.

(2) Odběratel odpovídá za obsahovou správnost rukopisu a předlohy a schválením zakázky k tisku (imprimatur) po poslední stránkové korektuře přebírá odpovědnost i za chyby tisku, které přehlédl. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli na jeho žádost, aby se přesvědčil v místnostech dodavatelem k tomu určených, jak byly provedeny opravy v posledních stránkových korekturách (náhled).

(3) Nedal-li odběratel ve sjednané lhůtě souhlas k tisku (imprimatur) a prodlení odběratele je delší než 30 dnů, je dodavatel oprávněn vyfakturovat odběrateli částku odpovídající vykonané práci a po dohodě s odběratelem sazbu uschovat.

§ 30

Majetkové sankce

(k § 141 zákona)

Organizace, která nedodrží lhůty uvedené v § 5 odst. 4, zaplatí druhé organizaci penále ve výši 50,-- Kčs za každý den prodlení, nejvýše však 1000 Kčs.

ČÁST TŘETÍ

Rozšiřování neperiodických publikací

ODDÍL PRVNÍ

Hospodářské smlouvy

§ 31

Druhy smluv

(k § 151 zákona)

O dodávkách neperiodických publikací se uzavírají roční smlouvy o přípravě dodávek a čtvrtletní smlouvy o dodávce publikací, popřípadě smlouvy o dodávce jednotlivé publikace.

Vztahy mezi nakladatelstvími a knižním velkoobchodem

§ 32

Lhůty

(k § 152 odst. 2 zákona)

(1) Návrh smlouvy o přípravě dodávek předkládá nakladatelství (dodavatel) knižnímu velkoobchodu (odběrateli) nejpozději 3 měsíce před začátkem roku. Knižní velkoobchod je povinen se vyjádřit k návrhu smlouvy do 45 dnů od uplynutí lhůty stanovené pro jeho předložení; u opožděně předložených návrhů do 45 dnů od obdržení.

(2) Návrh čtvrtletní smlouvy o dodávce publikací předkládá nakladatelství knižnímu velkoobchodu nejpozději 25 dnů před začátkem čtvrtletí. Knižní velkoobchod je povinen se k návrhu vyjádřit do 20 dnů od uplynutí lhůty stanovené pro jeho předložení; u opožděně předložených návrhů do 20 dnů ode dne obdržení. O vzniku smlouvy platí ustanovení § 153 odst. 2 písm. b) zákona obdobně.

§ 33

Obsah smluv

(k § 156 a násl. zákona)

(1) Smlouva o přípravě dodávek obsahuje finanční objem všech dodávek orientačně rozepsaný do čtvrtletí. Pro informaci je připojen titulový seznam publikací (ediční plán) podle stavu zpracování v době předložení návrhu smlouvy s členěním do tematických skupin a s uvedením počtu výtisků, maloobchodní ceny výtisku a finančního objemu u každé publikace.

(2) Čtvrtletní smlouva o dodávce publikací obsahuje zejména seznam publikací s orientačním uvedením měsíce dodání; podrobné údaje o každé jednotlivé publikaci (tematická skupina, jméno autora, přesný název publikace, orientační údaj měsíce vydání, knihařské zpracování, celková výše nákladu, maloobchodní cena jednoho výtisku, počet dodávaných výtisků, finanční objem dodávaného počtu výtisků) a finanční objem čtvrtletní dodávky s orientačním rozpisem na jednotlivé měsíce.

§ 34

Plány dodávek

(1) Nakladatelství předkládá knižnímu velkoobchodu nejpozději 10 dnů před začátkem každého měsíce závazný měsíční plán dodávek členěný informativně na jednotlivé týdny dodání. Plán dále obsahuje podrobné údaje o každé jednotlivé publikaci tak, jak jsou uvedeny v § 33 odst. 2.

(2) Nakladatelství sdělí knižnímu velkoobchodu první pracovní den v týdnu tituly, které dodá v příštím týdnu.

(3) Vyžádá-li si dodávka doby delší než jeden týden, je nakladatelství povinno zahrnout do plánu dodávek celou dobu postupné dodávky publikace a závazně stanovit, v kterém týdnu bude s dodávkou započato a skončeno.

Vztahy mezi knižním velkoobchodem a knižním obchodem

§ 35

Lhůty

(k § 152 odst. 2 zákona)

(1) Návrh smlouvy o přípravě dodávek předkládá knižní velkoobchod (dodavatel) knižnímu obchodu (odběrateli) do 20. října předchozího roku. Knižní obchod je povinen se vyjádřit k návrhu do 10 dnů od uplynutí lhůty stanovené pro jeho předložení; u opožděně předložených návrhů do 10 dnů od obdržení.

(2) Návrh čtvrtletní smlouvy o dodávce publikací předkládá knižní velkoobchod knižnímu obchodu nejpozději 10 dnů před začátkem čtvrtletí. Knižní obchod je povinen se k návrhu vyjádřit do 10 dnů od uplynutí lhůty stanovené pro předložení návrhu smlouvy; u opožděně předložených návrhů do 10 dnů od obdržení. O vzniku smlouvy platí ustanovení § 153 odst. 2 písm. b) zákona obdobně.

§ 36

Obsah smluv

(k § 156 a násl. zákona)

(1) Smlouva o přípravě dodávek obsahuje finanční objem všech dodávek orientačně rozepsaný do čtvrtletí; tento finanční objem může být rozepsán podle jednotlivých nakladatelství. Pro informaci je připojen titulový seznam publikací (ediční plán) podle stavu zpracování v době předložení návrhu smlouvy se členěním do tematických skupin a s uvedením počtu výtisků, maloobchodní ceny výtisku a finančního objemu u každé publikace.

(2) Čtvrtletní smlouva o dodávce publikací obsahuje zejména:

a) věcnou náplň, kterou tvoří

aa) novinková knižní produkce, tj. publikace, jež budou uvedeny na knižní trh v příslušném čtvrtletí a jejichž seznam tvoří součást smlouvy,

bb) skladovaná knižní produkce, jejíž náplň určuje knižní obchod v průběhu kalendářního čtvrtletí doobjednávkami (odvolávkami),

b) finanční objem novinkové i skladované knižní produkce.

(3) Seznam publikací novinkové knižní produkce podle odstavce 2 písm. a) obsahuje zejména tematickou skupinu, jméno autora, přesný název publikace, knihařské zpracování, orientační měsíc vydání, maloobchodní cenu jednoho výtisku, počet dodávaných výtisků a finanční objem dodávaného počtu výtisků.

(4) Plnění finančního objemu dodávek novinkové knižní produkce a finančního objemu dodávek skladované knižní produkce se sledují odděleně. Nesplnění finančního objemu dodávek novinkové knižní produkce lze vyrovnat překročením finančního objemu dodávek skladované knižní produkce nebo naopak. Čtvrtletní smlouva o dodávce publikací je splněna, je-li splněn její finanční objem.

ODDÍL DRUHÝ

Zásady spolupráce organizací

§ 37

Průzkum poptávky

Knižní obchod je povinen uzavřít s knižním velkoobchodem smlouvu o dodávce publikací v rozsahu, který uvedl v požadavku zaslaném na základě průzkumu poptávky; tutéž povinnost má knižní velkoobchod vůči nakladatelství. Podrobnosti o provádění průzkumu poptávky a předkládání požadavků upraví Československé ústředí knižní kultury.

§ 38

Zpřesnění požadavků

Knižní velkoobchod je povinen umožnit knižnímu obchodu, aby se účastnil nákupních porad a jednání s dodavateli a aby, pokud to lze výrobně zajistit, upravil uplatněné požadavky.

§ 39

Změny

(1) Nakladatelství je povinno informovat knižní velkoobchod o změnách v edičních plánech. Jde-li o změnu po uzavření smlouvy o dodávce publikací, je nakladatelství povinno projednat změnu smlouvy, zejména při vyřazení nebo zařazení publikace, podstatné změně ceny, názvu apod.

(2) O změnách v edičních plánech je knižní velkoobchod povinen informovat knižní obchod zejména v nabídkových materiálech a na nákupních poradách.

(3) Místo publikace jmenovitě ve smlouvě uvedené může dodavatel nabídnout a odběratel je povinen přijmout náhradní neperiodickou publikaci, jestliže

a) finanční objem čtvrtletní smlouvy o dodávce publikací bude dodržen se stanovenou odchylkou,

b) jde o publikaci přibližně stejné prodejnosti,

c) knižní obchod již předložil na tuto publikaci požadavky (§ 37).

§ 40

Zvláštní způsob rozdělování publikací

Při rozdělování publikací, u nichž požadavky knižního obchodu uplatněné v průzkumu poptávky přesahují počet výtisků dodaný knižnímu velkoobchodu, řídí se knižní velkoobchod zásadami stanovenými Československým ústředím knižní kultury, popřípadě Slovenským ústředím knižní kultury.

§ 41

Expedice novinek

Knižní velkoobchod expeduje novinky pravidelně každý týden. Výjimku tvoří doba nezbytně nutná k provedení inventarizace a doba hromadných dovolených ve skladech knižního velkoobchodu, nebo případy, kdy veřejný dopravce nepřevzal řádně ohlášenou zásilku k přepravě.

§ 42

Jednotné uvádění novinek na trh

(1) Knižní velkoobchod je povinen zajistit, aby zásilky novinek pro všechny odběratele v témže místě, jimž se zasílají publikace až do prodejny, byly vypraveny týž den.

(2) Knižní velkoobchod je povinen oznamovat nakladatelstvím, která mají vlastní prodejnu, kdy jednotlivé publikace uvede na trh.

(3) Knižní obchod je oprávněn novinky (kromě učebnic) příslušného expedičního týdne dát do prodeje nejdříve ve čtvrtek.

ODDÍL TŘETÍ

Dodací podmínky

§ 43

Kompletnost dodávky

(1) Vícesvazkové publikace, které jsou dávány do prodeje za souhrnnou cenu všech svazků, je nakladatelství povinno dodat knižnímu velkoobchodu kompletně; totéž platí i při dodávkách knižnímu obchodu.

(2) Knižní velkoobchod je povinen na žádost nakladatelství uskladnit i nekompletní vícesvazkové publikace.

§ 44

Částečné plnění

Přesahuje-li sjednaná dodávka titulu 15 000 výtisků, je nakladatelství oprávněno plnit po částech ve dvou nebo více po sobě jdoucích dodávkových týdnech.

§ 45

Odchylka objemu dodávek

Finanční objem dodávek uskutečněných ve čtvrtletí mezi knižním velkoobchodem a knižním obchodem se může odchylovat od finančního objemu dohodnutého ve čtvrtletní smlouvě o dodávce publikací o ± 5 %.

§ 46

Odvolávky skladovaných publikací

(k § 188 zákona)

(1) Knižní velkoobchod je povinen odeslat knižnímu obchodu sdruženou dodávku skladovaných publikací pravidelně jednou týdně; spěšné odvolávky je povinen vyřídit nejpozději do 4 dnů po jejich doručení.

(2) Knižní velkoobchod je povinen dodat knižnímu obchodu skladované publikace v tom počtu výtisků, který knižní obchod určil v odvolávce, pokud stačí jeho zásoba v době vyřizování odvolávky.

§ 47

Přepravní dispozice na novinky

(k § 189 zákona)

(1) Knižní velkoobchod předkládá nakladatelstvím nejpozději 3 dny poté, kdy obdržel závazný měsíční plán dodávek, přepravní dispozice na jednotlivé publikace.

(2) Knižní velkoobchod zasílá knižnímu obchodu k přípravě expedice novinek pravidelně v úterý rozdělovník novinek. V rozdělovníku je uveden počet výtisků, na který knižní obchod předložil odběrní požadavek, popřípadě počet, který je u zvlášť označených publikací stanoven podle § 40.

(3) Knižní obchod, který má více prodejen, odešle do 3 dnů po doručení knižnímu velkoobchodu rozdělovník celkového počtu odebíraných výtisků s rozpisem na jednotlivé své prodejny, popřípadě na svůj sklad. U publikací, které nejsou rozebrány poptávkou, může knižní obchod v rozdělovníku zvýšit svůj požadavek.

(4) Nevrátí-li knižní obchod knižnímu velkoobchodu rozdělovník novinek ve stanovené lhůtě nebo nerozepíše-li celé množství v rozdělovníku vyznačené, může knižní velkoobchod odeslat celé množství nebo nerozdělený počet výtisků do skladu (sídla) knižního obchodu.

§ 48

Místo určení

(k § 189 zákona)

(1) Na žádost knižního velkoobchodu odešle nakladatelství publikace nejvýše na tři místa, nedohodnou-li se organizace jinak.

(2) Na žádost knižního obchodu odešle knižní velkoobchod publikace jeho prodejnám a kromě toho na tři další místa.

§ 49

Ceny

(k § 190 a 191 zákona)

(1) Maloobchodní ceny uvede nakladatelství v týdenním plánu dodávek. Tyto ceny musí souhlasit s cenami uvedenými v tiráži a na obálce publikace.

(2) Maloobchodní ceny uvedené v týdenním plánu dodávek se mohou u jednotlivých publikací odchylovat od cen, jichž bylo použito při zjišťování závazných požadavků, o ± 20 %. U publikací do 10 vydavatelských archů je přípustný cenový rozdíl odpovídající změně rozsahu o 3 vydavatelské archy, u hudebnin o ± 30 %.

(3) Dodavatel je povinen změnu ceny přesahující rozsah uvedený v odstavci 3 projednat s odběratelem jako změnu čtvrtletní smlouvy o dodávce publikací. Pokud se organizace nedohodnou jinak nebo nestanoví-li nadřízený orgán něco jiného, je odběratel oprávněn snížit počet objednaných výtisků publikací, jejichž maloobchodní cena přesahuje o více než 20 % cenu uvedenou při zjišťování závazných požadavků, a to na finanční objem příslušné publikace uvedený ve čtvrtletní smlouvě o dodávce publikací.

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se netýkají bibliofilských tisků.

§ 50

Statistická přejímka

(k § 196 zákona)

Pro statistickou přejímku platí ustanovení § 22 odst. 1 a 2.

§ 51

Práva z odpovědnosti za vady plnění

(k § 136, 198 a 201 zákona)

(1) Ustanovení § 11 se obdobně vztahuje na dodávky neperiodických publikací; lhůta pro bezplatnou opravu nebo výměnu vadných publikací činí však ve vztazích mezi knižním velkoobchodem a nakladatelstvím 45 dnů, a ve vztazích mezi knižním obchodem a knižním velkoobchodem 60 dnů ode dne, kdy odběratel odeslal dodavateli vadné výrobky.

(2) Písemná reklamace, kterou knižní velkoobchod předkládá ve dvojím vyhotovení, obsahuje jméno autora, název publikace, rok vydání, maloobchodní cenu, povahu vady a označení tiskárny. Knižní velkoobchod může reklamovat souhrnnou měsíční reklamací vadné výtisky od téhož nakladatelství, pokud byly vyrobeny v téže tiskárně.

(3) Práva z odpovědnosti za vady jakosti publikací je knižní obchod oprávněn uplatňovat u knižního velkoobchodu bez časového omezení.

§ 52

Majetkové sankce

(k § 204, 205 a 141 zákona)

(1) Organizace, která je v prodlení s dodávkou nebo odběrem publikací, je povinna zaplatit druhé organizaci za každý započatý týden prodlení penále ve výši 0,5 % z ceny nedodaných výrobků, nejvýše však 2 %, a trvá-li prodlení déle než 4 týdny, ještě další penále ve výši 3 % z ceny publikací nedodaných ani měsíc po dodací lhůtě.

(2) Nedodrží-li knižní velkoobchod nebo knižní obchod povinnost jednotného uvádění novinek do prodeje (§ 42) je povinen zaplatit druhé organizaci penále 200,-- Kčs za každou publikaci.

§ 53

Fakturace

(k § 375 a násl. zákona)

(1) Dodávky jednoho titulu uskutečněné v jednom dodávkovém týdnu fakturuje nakladatelství knižnímu velkoobchodu sběrnou fakturou. Knižní velkoobchod fakturuje dodávky knižnímu obchodu nejméně jednou týdně sběrnou fakturou.

(2) Dodává-li nakladatelství podle ujednání s knižním velkoobchodem publikace traťovými dodávkami, je povinno je fakturovat odděleně.

ČÁST ČTVRTÁ

Rozšiřování periodického tisku

ODDÍL PRVNÍ

Hospodářské smlouvy a základní povinnosti organizací

§ 54

Hospodářské smlouvy

(k § 165 a násl. zákona)

(1) Smlouvy o dodávce periodického tisku uzavírají zpravidla vydavatelé okresního tisku s okresní správou spojů, vydavatelé krajského tisku s krajskou správou spojů, ostatní vydavatelé s Poštovní novinovou službou - ústřední expedicí tisku. Tyto smlouvy se uzavírají zpravidla na dobu jednoho roku. Podkladem pro uzavírání smlouvy jsou schválené ediční plány titulů a nákladů tisku.

(2) Návrh smlouvy předkládá odběratel dodavateli do 31. října předchozího roku. Součástí smlouvy je:

a) přehled časopisů vydávaných dodavatelem a rozšiřovaných Poštovní novinovou službou, který obsahuje: názvy deníků a časopisů, způsob zasílání odbytovým složkám, stanovené maloobchodní ceny jednotlivých titulů, výši předplatného na stanovené období, čtvrtletní nebo roční průměrný náklad deníků a časopisů na jedno vydání, počet plánovaných vydání ve smluvním období, dohodnuté trendy u vybraných časopisů, dohodnuté procento remitendy a způsob hospodaření s remitendou, a to pro každý titul samostatně;

b) u deníků přehled výprav poštou, drahou a rozvážkou podle jízdních řádů, který obsahuje: místo podání (nádraží, letiště, místo rozvážky), dobu odjezdu dopravních prostředků, hodinu nejpozdějšího podání zásilky k přepravě, označení (čísla) dopravních prostředků;

c) u časopisů grafikon dodávek, který obsahuje: názvy časopisů, čísla vydání časopisů, datum předložení odvolávek, datum, popřípadě i hodinu celkových nebo dílčích dodávek časopisů; týkají-li se údaje uvedené v grafikonu dvou čtvrtletí, nutno termíny v příslušných čtvrtletích opakovat;

d) dohodnuté trendy u vybraných časopisů.

(3) Není-li schválen ve lhůtě stanovené pro přijetí návrhu smlouvy (§ 154 odst. 1 zákona) ediční plán, je dodavatel povinen se vyjádřit k návrhu smlouvy do 15 dnů ode dne schválení tohoto plánu.

(4) Dojde-li v průběhu smluvního období k trvalému snížení nebo zvýšení odbytu jednotlivých titulů tisku, požádá odběratel dodavatele se zdůvodněním, aby podal příslušnému orgánu návrh na změnu nákladu. Po doručení schvalovacího výměru dodavatel předloží do 20 dnů návrh na změnu smlouvy o dodávce periodického tisku v souladu se schvalovacím výměrem.

(5) Změny v názvu, ceně a periodicitě časopisů je dodavatel povinen oznámit odběrateli nejpozději 45 dnů přede dnem, kdy vejdou v platnost.

§ 55

Základní povinnosti organizací

(1) Odběratel v dohodě s dodavatelem rozšiřuje tisk tak, aby plnil politicko-výchovné, organizační, agitační, vzdělávací, kulturní a informativní poslání na území ČSSR.

(2) Odběratel je povinen zejména:

a) provádět nábor a jiná opatření k rozšiřování sjednaného množství tisku, získávat nové čtenáře, pohotově vyřizovat objednávky předplatitelů a hromadných odběratelů, pokud to výše nákladu dovolí,

b) dodávat tisk všem předplatitelům v nejkratších lhůtách a nepřetržitě, pokud od objednávky neustoupí,

c) přepravovat tisk časově nejvýhodnějšími přepravními spoji a dopravními prostředky na místo určení tak, aby s rozšiřováním bylo započato u deníků v den data vydání, u týdeníků v tirážovém týdnu, pokud dodavatel také splní všechny podmínky dodávky,

d) provádět přesuny a jiná operativní opatření v prodejní síti k plnému rozšíření odebíraných nákladů tisku,

e) vyřizovat reklamace a připomínky čtenářů i vydavatelů k rozšiřování tisku nejpozději do 30 dnů,

f) provádět ve spolupráci s vydavatelem propagační a náborové akce a využívat výsledků jak těchto akcí, tak i akcí prováděných přímo dodavatelem,

g) rozšiřovat dodaný náborový a propagační materiál,

h) podle vzájemné dohody informovat dodavatele písemně o stavu odběru tisku v okresech u vybraných titulů s uvedením stálých předplatitelů, v členění na společenský a individuální odběr za úhradu vlastních nákladů, poskytovat dodavateli na jeho žádost prostřednictvím všech orgánů Poštovní novinové služby ústní informace související s rozšiřováním jeho tisku,

ch) informovat veřejnost o podmínkách předplatného na deníky a časopisy, vydávat podle potřeby katalogy, příležitostné přehledy odborného tisku apod.

(3) V závažných případech, zvláště při významných politických událostech, je odběratel povinen rozšířit také zvýšené náklady tisku, mimořádná a zvláštní vydání, která vyjdou mimo plán a rámec smluv.

(4) Dodavatel je povinen zejména:

a) dodržovat termíny vydávání deníků a časopisů,

b) při sestavování výrobních plánů s tiskárnami působit k rovnoměrnému zásobování prodejních míst tiskem během týdne a měsíce,

c) odevzdávat objednávky čtenářů neprodleně příslušným odběratelům,

d) oznamovat odběrateli písemně a předem vložení příloh do deníků a časopisů a zasílat mu vzory příloh,

e) uveřejňovat v tisku vhodná oznámení a upozornění týkající se rozšiřování v dohodě s odběratelem,

f) zdůvodňovat čtenářům nepravidelnosti ve vycházení apod.,

g) provádět propagaci tisku, který vydává, a podle svých možností podporovat náborové akce odběratele na získávání nových čtenářů na tento tisk,

h) uvádět v tiráži údaje pro informaci čtenářů.

§ 56

Dodávky deníků

(1) Dodavatel je povinen splnit dodávku deníků odevzdáním úplné zásilky k dohodnutým přepravním spojům podle expediční přípravy a přehledu výprav deníku. Údaje, jež musí obsahovat přehledy výprav deníků, jsou uvedeny v § 54 odst. 2 písm. b).

(2) Expediční přípravu vyhotovuje odběratel podle odběrové evidence a zasílá ji denně dodavatelům v hodinu určenou smlouvou. Expediční přípravou jsou adresní štítky opatřené adresami odběratelů s počtem zasílaných výtisků, uspořádané podle přepravních spojů.

(3) Zmešká-li dodavatel při opožděném dodání deníků stanovené přepravní spoje v místě podání, má právo naložit zásilku v některé z dalších stanic na trati, určené odběratelem.

(4) Svazky přepravované vlakovými poštami je dodavatel povinen opatřit vlastními svazovkami.

§ 57

Dodávky časopisů

(1) Dodavatel je povinen splnit dodávku časopisů odevzdáním celého nebo dílčího nákladu odběrateli v místech určených smlouvou a ve lhůtách uvedených v grafikonu.

(2) Není-li dohodnuto jinak, předkládá dodavatel návrhy grafikonů vždy k 15. březnu, 15. červnu, 15. září a k 15. prosinci pro příští čtvrtletí ve třech vyhotoveních. Údaje, jež musí obsahovat grafikon, jsou uvedeny v § 54 odst. 2 písm. c).

(3) Organizace jsou povinny obsah grafikonu dohodnout do 10 dnů ode dne doručení návrhu.

(4) Dodavatel je oprávněn nejpozději 3 pracovní dny přede dnem dodávky požadovat změnu dodací lhůty sjednané ve smlouvě.

(5) Dodavatel je povinen zajistit složení zásilek časopisů na vykázané místo v provozovnách odběratele.

ODDÍL DRUHÝ

Dodací podmínky

§ 58

Množství

(k § 175 zákona)

Množství se ve smlouvách udává průměrným čtvrtletním nebo ročním počtem výtisků deníků a časopisů, pokud není dohodnuto jinak.

§ 59

Remitenda

(1) K zabezpečení správné nabídky a k uspokojení poptávky v drobném prodeji přiznává dodavatel odběrateli za neprodané výtisky remitendu, jejíž maximální výše je stanovena ve smlouvě; ke sjednání remitendy nad 3 % v českých krajích a nad 5 % na Slovensku z odebíraného nákladu je třeba souhlasu Ústřední správy spojů a Československého ústředí knižní kultury, popřípadě Slovenského ústředí knižní kultury. U mimořádných a zvláštních vydání lze výši remitendy stanovit zvláštní dohodou organizací.

(2) V případech, kdy dodavatel nepodá deník na určené přepravní spoje, zdrží-li jejich pravidelný odjezd a zpozdí-li dodávku deníku, je povinen uznat odběrateli trojnásobek dohodnutého procenta remitendy ze zdržených výtisků.

(3) Převezme-li odběratel větší než objednané množství výtisků časopisů, přísluší mu z tohoto množství volná remitenda.

(4) Vyúčtování remitendy se u deníků provádí měsíčně, u novin a časopisů s periodicitou měsíčníku a kratší čtvrtletně a u ostatních časopisů pololetně.

(5) Odběratel je povinen neprodané výtisky s výjimkou deníků vrátit dodavateli, pokud se organizace nedohodnou jinak; nepoužitelné výtisky deníků odevzdá odběratel organizaci pověřené sběrem surovin.

§ 60

Odvolávky

(k § 188 zákona)

(1) Odvolávkou stanoví odběratel počet výtisků jednotlivých vydání deníků a časopisů, které mu mají být dodány.

(2) Odvolávky deníků předkládá odběratel dodavateli písemně denně, a to v době stanovené smlouvou. Odvolávky časopisů zasílá odběratel dodavateli ve lhůtách uvedených v grafikonu. Při mimořádném zvyšování nákladů jakož i pro mimořádná a zvláštní vydání se stanoví lhůta k předkládání odvolávek zvláštním ujednáním. Nepředloží-li odběratel odvolávku včas, platí výše nákladu podle smlouvy.

(3) V odvolávce odběratel rozvede požadované množství výtisků podle krajů; povinné a pracovní výtisky uvede odběratel zvláštními položkami.

(4) V odvolávce se uvádí název časopisu nebo deníku, číslo vydání, náklad a další údaje (např. upozornění, že náklad je rozebrán nebo předplacen).

§ 61

Fakturace a placení

(k § 375 a násl. zákona)

(1) Dodavatel fakturuje dodávky deníků a časopisů odběrateli zásadně sběrnou fakturou *) v měsíčních obdobích, pokud nebude dohodnuto období kratší; fakturuje se v maloobchodních cenách.

(2) U mimořádných a zvláštních vydání deníků a časopisů fakturuje dodavatel odběrateli pouze tu část nákladu, která je dodána pro drobný prodej.

(3) Budou-li na příkaz příslušných orgánů deníky a časopisy vyřazeny z distribuce nebo požádá-li o stažení sám dodavatel, nese dodavatel všechny výdaje s vyřazením spojené. U vydání takto vyřazených deníků a časopisů není dodavatel oprávněn fakturovat prokazatelně nepoužité výtisky.

(4) Od měsíční faktury odpočítává dodavatel zvláštní položkou poplatky, které odběrateli přísluší za rozšiřování tisku celého dodaného nákladu podle zvláštních předpisů.**).

(5) K úhradě dodávek deníků a časopisů zasílá odběratel dodavateli formou plánovaného zúčtování ***) zálohy podle smlouvy. Konečnou fakturovanou částku po odečtení záloh uhradí odběratel ve lhůtě splatnosti stanovené fakturačními předpisy.

(6) Dodavatel účtuje v měsíčních fakturách odběrateli plný počet dodaných výtisků a částku uznané remitendy odpočítává v nejbližší faktuře. Podkladem pro uznání remitendy jsou dodací listy a výkazy remitendy, které předkládá odběratel dodavateli nejpozději do 25. dne v měsíci.

(7) Za rozesílání náborového a propagačního materiálu vyúčtuje odběratel dodavateli náhradu skutečných výloh a příslušné poštovní poplatky. Náklady vzniklé rozesíláním náborového nebo propagačního materiálu ze společně dohodnutých akcí hradí organizace stejným dílem.

§ 62

Odpovědnost za vady a reklamace

(k § 198 a násl. zákona)

Byl-li plněn menší počet výtisků deníků, než který je uveden na adresním štítku, musí odběratel reklamovat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 7 dnů ode dne vydání, jinak právo z odpovědnosti za tyto vady zaniká. K reklamaci je odběratel povinen připojit adresní štítek z reklamované zásilky.

§ 63

Majetkové sankce

(k § 141 zákona)

(1) Neuvede-li odběratel v odvolávce s výjimkou ústředně administrovaných časopisů odběr deníků nebo časopisů podle krajů je povinen zaplatit dodavateli penále v částce 100 Kčs za každý případ.

(2) Základem pro výpočet penále při prodlení s dodávkou nebo odběrem tisku je hodnota rozdílu množství mezi průměrným ročním popřípadě čtvrtletním nákladem (počtem výtisků) sjednaným ve smlouvě o dodávce periodického tisku (§ 54) a dodaným nebo odebraným počtem výtisků.

(3) Nedodrží-li odběratel lhůtu stanovenou pro předkládání odvolávek, je povinen zaplatit dodavateli penále v částce 100 Kčs.

(4) Překročí-li dodavatel dobu dodání deníků stanovenou v přehledu výprav deníků poštou nebo drahou nebo stanovenou v přehledu rozvážky deníků, je povinen zaplatit odběrateli penále 100 Kčs za celou zásilku určenou pro týž přepravní spoj.

(5) Nezapočne-li odběratel s rozšiřováním deníku v den data vydání nebo s rozšiřováním týdeníku v týdnu uvedeném v tiráži, je povinen zaplatit dodavateli penále v částce 100 Kčs za každý případ.

(6) Organizace, která nedodržela lhůty k předkládání grafikonů dodávek časopisů, je povinna zaplatit druhé organizaci penále v částce 100 Kčs.

(7) Nevyřídí-li odběratel žádost o předplatné nebo o zaslání jednotlivého čísla kteréhokoliv časopisu uvedeného ve smlouvě, ač má časopis na skladě nebo jej může získat od dodavatele, u deníků do týdne, u týdeníků do 14 dnů a u měsíčníků do 60 dnů po obdržení žádosti, zaplatí dodavateli penále v částce 50 Kčs za každý případ.


ČÁST PÁTÁ

Účinnost

§ 64

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Ministr školství a kultury:

dr. Císař v. r.

Ministryně spotřebního průmyslu:

Machačová v. r.

Ředitel Ústřední správy spojů:

inž. Laipert v. r.

Poznámky pod čarou

*) Neperiodickými publikacemi se rozumějí:
a) neperiodické publikace ve smyslu § 1 zákona č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací,
b) kartografická díla ve smyslu § 4 vyhlášky Ústřední správy geodézie a kartografie č. 156/1957 Ú. l., o ohlašování geodetických a topografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl.

**) Periodickými publikacemi (periodickým tiskem) se rozumějí časopisy včetně novin ve smyslu § 1 odst. 3 vyhlášky č. 39/1951 Ú. l., kterou se vydávají tiskové předpisy.

*) Viz § 12 odst. 3 a 4 pokynů ministerstva školství a kultury ze dne 19. června 1961 čj. 26 862/61-VIII/1 pro tvorbu a kontrolu cen periodických a neperiodických publikací, Věstník ministerstva školství a kultury 1961, str. 308.

*) § 3 a 5 odst. 2 vyhlášky č. 240/1955 Ú. l., o fakturování a placení za zboží a práce.

**) Vyhláška č. 223/1959 Ú. l., o jednotném tarifu za rozšiřování deníků a časopisů.

***) Směrnice SBČS č. 170/1956 Ú. l. o platebním a zúčtovacím styku.

Přesunout nahoru