Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 146/1964 Sb.Vyhláška Státní plánovací komise o podrobnějším vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen

Částka 63/1964
Platnost od 30.06.1964
Účinnost od 01.08.1964
Zrušeno k 01.03.1966 (8/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

146

VYHLÁŠKA

Státní plánovací komise

ze dne 30. června 1964

o podrobnějším vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen

Státní plánovací komise v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 8 a 10 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:


§ 1

Úvodní ustanovení

Orgány a organizace vykonávají působnost v oboru plánování, tvorby a kontroly cen v rozsahu uvedeném v této vyhlášce.

§ 2

Státní plánovací komise

(1) Státní plánovací komise předkládá vládě

a) návrhy politickohospodářských směrnic pro celkové úpravy velkoobchodních cen výrobků a těch cen prací a výkonů (dále jen "služeb"), které mají povahu cen velkoobchodních (dále jen "velkoobchodní ceny");

b) návrhy politickohospodářských směrnic pro celkové úpravy maloobchodních cen výrobků a těch cen služeb, které mají povahu cen maloobchodních (dále jen "maloobchodní ceny");

c) návrhy politickohospodářských směrnic pro celkové úpravy nákupních a prodejních cen zemědělských výrobků;

d) návrhy zásad pro vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen a zásad metodiky tvorby cen;

e) zprávy o provedení politickohospodářských směrnic podle písmene a).

(2) Státní plánovací komise řídí, koordinuje a kontroluje plánování a tvorbu cen; přitom zejména stanoví

a) na návrh dodavatelských ústředních orgánů, v jejichž cenících jsou ceny dotyčné skupiny výrobků (služeb) uvedeny (dále jen "gestor"), vypracovaný v dohodě s ministerstvem financí, s hlavními odběratelskými ústředními orgány a s ústředními orgány ostatních významnějších dodavatelů

1. změny velkoobchodních cen uskutečňované podle politickohospodářských směrnic vlády,

2. změny velkoobchodních a prodejních cen v období mezi celkovými úpravami, s výjimkou změn velkoobchodních cen výrobků (služeb) vyráběných (poskytovaných) a odebíraných organizacemi podřízenými jedinému ústřednímu orgánu (§ 11 odst. 3), změn velkoobchodních cen nutných ke sjednocení cen v krajích (§ 12 odst. 2 písm. c) č. 3), změn nesprávně stanovených velkoobchodních a prodejních cen (§ 20) a změn cen opotřebovaných nebo částečně znehodnocených výrobků nebo přebytečných základních prostředků (§ 21),

3. skupiny opakovaně vyráběných (poskytovaných) výrobků (služeb), jejichž ceny stanoví dodavatelské nebo obchodní organizace podle § 16 odst. 1 a 3; přitom pokud jde o výrobky, pro které se stanoví maloobchodní ceny, postupuje Státní plánovací komise v dohodě s ministerstvem financí;

b) na návrh dodavatelských ústředních orgánů, vypracovaný v dohodě s hlavními odběratelskými orgány

1. velkoobchodní ceny nových výrobků (služeb), jejichž maloobchodní ceny stanoví vláda (§ 6 odst. 1 písm. A č. 1),

2. velkoobchodní ceny, jejichž stanovení si Státní plánovací komise vyhradila,

3. velkoobchodní ceny v případech, v nichž

- je z politickohospodářských důvodů nutno učinit výjimku ze zásady cenové porovnatelnosti, nebo

- jde o výrobky (služby), které rozhodující měrou ovlivňují úroveň soustavy cen oboru, nebo

- jde o nový, významnější výrobek (službu), který zcela nebo převážně nahrazuje dosavadní sortiment, nebo

- nový výrobek (služba) uspokojuje zcela novou potřebu.

Jestliže se v těchto případech stanovením cen mění odvody do státního rozpočtu nebo příděly ze státního rozpočtu, nebo jde-li o velkoobchodní ceny spotřebního zboží, projedná dodavatelský ústřední orgán navrhovanou výši ceny též s ministerstvem financí;

c) v dohodě s ministerstvy vnitřního obchodu, financí, zemědělství, lesního a vodního hospodářství a potravinářského průmyslu, s Ústřední správou nákupu zemědělských výrobků a s Ústředním svazem spotřebních družstev předpisy o působnosti v oboru tvorby cen čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny, raných brambor a popřípadě dalších zemědělských výrobků, jejichž stanovení není vyhraženo vládě;

d) obecně platné předpisy o metodice tvorby cen;

e) na návrh příslušných ústředních orgánů, předložený podle § 11 odst. 4 písm. c) výrobky nebo skupiny výrobků (služeb), pro které budou v oboru místního hospodářství, výrobních nebo spotřebních družstev platit jednotné ceníky vydané příslušnými ústředními orgány.

§ 3

Státní komise pro investiční výstavbu

(1) Státní komise pro investiční výstavbu předkládá vládě návrhy politickohospodářských směrnic pro celkové úpravy rozpočtových podkladů pro výstavbu *) a rozpočtování staveb a pro celkové úpravy cen projektových a průzkumných prací, geologických prací, geodetických a kartografických prací, jakož i zprávy o provedení těchto politickohospodářských směrnic.

(2) Státní komise pro investiční výstavbu metodicky řídí, koordinuje a kontroluje provádění zásadních opatření v oblasti rozpočtových podkladů pro výstavbu a rozpočtování staveb, jakož i tvorbu cen prací uvedených v odstavci 1; přitom zejména stanoví

a) na návrh příslušných ústředních orgánů, vypracovaný v dohodě se Státní plánovací komisí, ministerstvem financí, hlavními odběratelskými ústředními orgány a ústředními orgány významnějších dodavatelů

1. rozpočtové podklady pro výstavbu (katalogy a ceníky) a jejich změny uskutečňované podle politickohospodářských směrnic vlády nebo v období mezi celkovými úpravami cen,

2. rozpočtové ukazatele pro výstavbu;

b) na návrh dodavatelských ústředních orgánů, vypracovaný v dohodě se Státní plánovací komisí, ministerstvem financí a s hlavními odběratelskými ústředními orgány, ceny projektových a průzkumných prací a jejich změny uskutečňované podle politickohospodářských směrnic vlády nebo v období mezi celkovými úpravami cen a vydává ceníky těchto prací;

c) změny cen uskutečňované podle politickohospodářských směrnic vlády nebo v období mezi celkovými úpravami cen

1. u geologických prací v ložiskové geologii na návrh dodavatelských ústředních orgánů, vypracovaný v dohodě s ministerstvem financí,

2. u geologických prací v inženýrské geologii a hydrogeologii (stavební geologii) na návrh Ústředního geologického úřadu, vypracovaný v dohodě s ministerstvem financí a s hlavními odběratelskými ústředními orgány,

3. u geodetických a kartografických prací na návrh Ústřední správy geodézie a kartografie, vypracovaný v dohodě s ministerstvem financí, s hlavními odběratelskými ústředními orgány a s ostatními dodavateli;

d) předpisy o metodice tvorby rozpočtových podkladů pro výstavbu a rozpočtování staveb.

§ 4

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí

1. předkládá vládě návrhy zásad pro stanovení cen pozemků a staveb v osobním nebo soukromém vlastnictví a zásad pro stanovení úhrady za užívání pozemků;

2. řídí, koordinuje a kontroluje tvorbu cen a úhrad v případech uvedených v č. 1 a vydává v dohodě se Státní plánovací komisí a s ostatními příslušnými ústředními orgány podrobnější prováděcí pokyny;

3. zajišťuje, aby Státní banka československá a ostatní finanční orgány sledovaly účinnost cenové soustavy a její vliv na hospodářské výsledky výrobních hospodářských jednotek, a to jak při běžných rozborech, tak i při hodnocení ročních komplexních rozborů;

4. zobecňuje zkušenosti Státní banky československé a ostatních finančních orgánů a navrhuje příslušným orgánům opatření k zajištění správného působení cenové soustavy;

5. v rozsahu vyplývajícím z této vyhlášky a ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány se zúčastní kontroly tvorby cen a prostřednictvím Státní banky československé a ostatních finančních orgánů kontroly dodržování cen výrobků a služeb, zejména pokud jsou určeny pro investiční výstavbu.

§ 5

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a ostatní orgány lidové kontroly

Orgány lidové kontroly v rozsahu stanovené působnosti *)

1. soustavně kontrolují tvorbu a dodržování cen, jakož i dodržování předpisů o tvorbě cen;

2. koordinují, metodicky řídí a usměrňují kontrolu cen, prováděnou jinými orgány a organizacemi;

3. statisticky sledují vývoj cen.

§ 6

Ministerstvo vnitřního obchodu

(1) Ministerstvo vnitřního obchodu v oboru své působnosti

A. předkládá vládě v dohodě se Státní plánovací komisí, s ministerstvem financí a s dodavatelským ústředním orgánem návrhy

1. maloobchodních cen nových výrobků (služeb), jestliže

a) z politickohospodářských důvodů je nutno učinit výjimku ze zásady cenové porovnatelnosti, s výjimkou módních a technických novinek a výrobků mimořádné kvality, nebo jestliže

b) jde o nový, významnější výrobek hromadné spotřeby, který zcela nebo převážně nahrazuje dosavadní výrobky, s výjimkou těch skupin zboží, jejichž sortiment je z módních důvodů pravidelně sezónně obměňován, anebo jestliže

c) nový výrobek (služba) uspokojuje zcela novou potřebu;

2. rámcových zásad pro stanovení snížených cen výrobků určených k doprodeji;

3. změn maloobchodních cen stanovených podle písmene A č . 1 a písmene B č. 1 a 2;

4. sezónních změn maloobchodních cen, jejichž stanovení si vláda vyhradila;

5. pololetní zprávy o změnách maloobchodních cen a o maloobchodních cenách, stanovených na jiné úrovni, než která vyplývá ze soustavy cen;

B. stanoví

1. na návrh ústředních orgánů, kterým přísluší stanovit velkoobchodní ceny (§ 11 odst. 1 až 7 a 9) a v dohodě s těmito orgány a s ministerstvem financí (jde-li o výrobky prodávané spotřebními družstvy, též v dohodě s Ústředním svazem spotřebních družstev), maloobchodní ceny nových výrobků, s výjimkou maloobchodních cen, které stanoví vláda (písm. A č. 1), ostatní ústřední orgány státní správy (§ 11 odst. 8), krajské národní výbory (§ 13 odst. 1) nebo ústřední orgány dobrovolných organizací (§ 15);

2. v dohodě s ministerstvem financí a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány maloobchodní ceny služeb poskytovaných převážně organizacemi vnitřního obchodu;

3. podle rámcových zásad (ustanovení písm. A č. 2) v dohodě s ministerstvem financí a s Ústředním svazem spotřebních družstev směrnice pro snížení maloobchodních cen výrobků určených pro doprodej, a to i s vymezením působnosti obchodních podniků a spotřebních družstev při tvorbě těchto snížených cen;

4. v dohodě s dodavatelským ústředním orgánem a s Ústředním svazem spotřebních družstev jednotlivé méně důležité změny maloobchodních cen za předpokladu, že rozsah jednotlivé změny nepřesáhne za rok částku 3 mil. Kčs a že celkové saldo těchto cenových změn se zúčtuje s částkou určenou pro doprodeje zboží; jednotlivé méně důležité změny maloobchodních cen výrobků (služeb) v ročním rozsahu nad uvedený limit v dohodě s ministerstvem financí, s Ústředním svazem spotřebních družstev, s dodavatelským ústředním orgánem a se souhlasem Státní plánovací komise;

5. v dohodě s ministerstvem financí, s Ústředním svazem spotřebních družstev a s příslušným ústředním orgánem, na jehož finanční plán může mít stanovení nebo změna obchodního rozpětí (přirážky nebo srážky) vliv, a se souhlasem Státní plánovací komise výši obchodního rozpětí ve státním a družstevním obchodě;

6. v dohodě se Státní plánovací komisí, s ministerstvem financí, s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podrobnější pokyny pro tvorbu a kontrolu maloobchodních cen v oboru své působnosti;

7. v dohodě s ústředními orgány a za podmínek uvedených v písmeni B č. 4 sezónní změny maloobchodních cen, s výjimkou sezónních změn maloobchodních cen, které stanoví vláda (písm. A č. 4);

C. vydává ceníky maloobchodních cen stanovených ministerstvem vnitřního obchodu nebo na jeho návrh vládou;

D. kontroluje v součinnosti s aktivem pracujících a s jejich společenskými organizacemi

1. dodržování maloobchodních cen a jakost a jakost jednotlivých výrobků nezávisle na tom, kdo maloobchodní ceny stanovil (s výjimkou cen výrobků uvedených v § 11 odst. 8);

2. tvorbu maloobchodních cen výrobků stanovených národními výbory podle § 13;

3. zda jsou v prodeji žádané výrobky všech cenových skupin, pro které byly stanoveny maloobchodní ceny;

E. koordinuje a metodicky řídí tvorbu maloobchodních cen výrobků, prováděnou národnímivýbory.

(2) Jde-li o výrobky, které ve větším rozsahu nakupují za maloobchodní ceny organizace poskytující služby obyvatelstvu, a mají-li ceny těchto výrobků vliv na náklady a ceny poskytovaných služeb, vykonává ministerstvo vnitřního obchodu působnost podle odstavce 1 písm. A č. 3 a 4 a písm. B č. 4 též v dohodě s ústředními orgány nadřízenými těmto organizacím.

(3) Působnost ministerstva vnitřního obchodu , uvedená v odstavci 1, se nevztahuje na případy, které jsou uvedeny v § 11 odst. 8 a v § 12, 13 a 15.

§ 7

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství a Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků

(1) Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství

1. předkládá vládě v dohodě s Ústřední správou nákupu zemědělských výrobků návrhy nákupních cen zemědělských výrobků a prodejních cen krmiv uvedených v příloze k této vyhlášce, jakož i návrhy změn těchto cen;

2. předkládá Státní plánovací komisi návrhy změn cen uvedených v č. 4;

3. stanoví v dohodě s ministerstvem financí a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a se souhlasem Státní plánovací komise

a) nákupní ceny zemědělských výrobků, které nejsou uvedeny v příloze k této vyhlášce,

b) nákupní ceny osiv a sadby,

c) nákupní ceny léčivých a aromatických rostlin,

d) maximální nákupní ceny drobných zemědělských výrobků,

e) změny cen uvedených v písmenech a) až d);

4. stanoví v dohodě s ministerstvem financí a se zúčastněnými ústředními orgány

a) prodejní ceny výrobků určených výhradně pro potřebu zemědělských závodů, kromě prodejních cen krmiv uvedených v příloze k této vyhlášce a kromě prodejních cen, které podle § 13 přísluší stanovit krajským národním výborům,

b) ceny výrobků (služeb) opakovaně vyráběných (poskytovaných) strojními a traktorovými stanicemi;

5. vydává v dohodě se Státní plánovací komisí, s ministerstvem financí a s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky podrobnější pokyny pro tvorbu a kontrolu cen zemědělských výrobků, jakož i výrobků a služeb státních statků a přidružené výroby jednotných zemědělských družstev, které podle § 13 přísluší stanovit krajským národním výborům; pokud jde o výrobky a služby přidružené výroby jednotných zemědělských družstev a státních statků, vydává tyto pokyny též v dohodě s Ústřední správou pro rozvoj místního hospodářství.

(2) Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků stanoví velkoobchodní ceny výrobků, které nakupuje a prodává, a spolupracuje s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství při tvorbě nákupních a prodejních cen uvedených v odstavci 1.

§ 8

Ministerstva stavebnictví a těžkého strojírenství

(1) Ministerstvo stavebnictví v oboru stavebních prací

a) v dohodě se Státní komisí pro investiční výstavbu, s ministerstvem financí, s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány vydává podrobnější pokyny pro tvorbu a kontrolu rozpočtových cen a sazeb a pro jejich používání při rozpočtování staveb a zpracovává rozpočtové podklady;

b) metodicky řídí a koordinuje tvorbu rozpočtových sazeb a cen;

c) vydává sborníky norem a rozpočtové podklady;

d) provádí kontrolu a organizuje její provádění v oblasti tvorby a používání rozpočtových podkladů a rozpočtování staveb;

e) stanoví rozpočtové podklady, jimiž se doplňuje rozpočtová soustava pro výstavbu novými rozpočtovými sazbami a cenami stavebních prací.

(2) Ministerstvo těžkého strojírenství vykonává v oboru montážních prací obdobně působnost uvedenou v odstavci 1.

§ 9

Ministerstvo dopravy a Ústřední správa spojů

(1) Ministerstvo dopravy

a) předkládá vládě návrhy zásad pro stanovení sazeb dopravného v městské hromadné dopravě osob a návrhy změn těchto sazeb;

b) stanoví v dohodě s ministerstvy financí a zahraničního obchodu na základě příslušných mezinárodních ujednání mezinárodní tarify a ceny služeb v oboru dopravy a změny těchto tarifů a cen.

(2) Ústřední správa spojů vykonává v oboru spojů obdobně působnost uvedenou v odstavci 1 písm. b).

§ 10

Ústřední geologický úřad, ministerstvo paliv a Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin

(1) Ústřední geologický úřad

a) stanoví

1. v dohodě s ministerstvem financí ceny nových geologických prací v ložiskové geologii (s výjimkami uvedenými v odstavci 2) a nových prací s nimi úzce souvisících,

2. v dohodě s hlavními odběratelskými ústředními orgány ceny nových geologických prací v inženýrské geologii a hydrogeologii (stavební geologii) a nových prací s nimi úzce souvisících;

b) předkládá Státní komisi pro investiční výstavbu v dohodě s ministerstvem financí a s hlavními odběratelskými ústředními orgány návrhy změn cen geologických prací, vypracované podle politickohospodářských směrnic vlády nebo v období mezi celkovými úpravami cen, jakož i návrhy jejich ceníků;

c) metodicky řídí a koordinuje tvorbu cen geologických prací a prací s nimi úzce souvisících v oboru své působnosti, ověřuje si účinnost těchto cen a vydává jejich ceníky.

(2) Působnost uvedenou v odstavci 1 písm. a) č. 1, písm. b) a písm. c) vykonávají obdobně

a) ministerstvo paliv, pokud jde o průzkum nafty prováděný v odvětví paliv;

b) Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin, pokud jde o průzkum radioaktivních surovin.

§ 11

Ostatní ústřední orgány státní správy

(1) Ústřední orgány, jde-li o výrobky, které výhradně nebo převážně dodávají jim podřízené organizace výlučně mimotržním spotřebitelům

a) stanoví v dohodě s ministerstvem financí prodejní ceny nových výrobků; jestliže nový výrobek dodává zčásti také organizace podřízená jinému ústřednímu orgánu, stanoví dodavatelský ústřední orgán jeho prodejní cenu též v dohodě s tímto jiným ústředním orgánem,

b) předkládají Státní plánovací komisi v dohodě s ústředními orgány uvedenými v písmeni a) návrhy změn prodejních cen.

(2) Ústřední orgány v případech, v nichž jim podřízené organizace opakovaně vyrábějí (poskytují) výrobky (služby), které odebírají organizace podřízené jinému ústřednímu orgánu

a) stanoví

1. v dohodě s hlavními odběratelskými ústředními orgány a s gestory velkoobchodní ceny nových, opakovaně vyráběných výrobků, jakož i ceny nových, opakovaně poskytovaných služeb a geodetických a kartografických prací, s výjimkou velkoobchodních cen, které stanoví Státní plánovací komise a s výjimkou velkoobchodních cen podle § 16 odst. 1 písm. a). Jde-li o velkoobchodní ceny spotřebního zboží, je k jejich stanovení třeba též dohody s ministerstvem financí,

2. v dohodě s odběratelskými ústředními orgány velkoobchodní ceny nestandardních výrobků (služeb), prací průmyslové povahy a prací ve mzdě, jakož i výrobků (služeb) vyráběných (poskytovaných) v malých množstvích jednorázově nebo n a zkoušku pro předem známého jediného odběratele, jestliže si stanovení těchto cen vyhradily,

3. v dohodě s hlavními odběratelskými ústředními orgány, s gestory a s ministerstvem financí srážky a přirážky (rozpětí) pro podřízené odbytové, zásobovací a jiné organizace,

4. výkupní ceny těch surovin a materiálů ze sběru, které výhradně nebo převážně vykupují v oboru své působnosti;

b) metodicky řídí a koordinují tvorbu cen.

(3) Ústřední orgány v případech, v nichž jim podřízené organizace opakovaně vyrábějí (poskytují) výrobky (služby), které výlučně odebírají jiné jim podřízené organizace, stanoví velkoobchodní ceny těchto výrobků (služeb) a jejich změny; přitom ke stanovení velkoobchodní ceny spotřebního zboží a ke změně velkoobchodní ceny výrobků (služeb) je třeba dohody s ministerstvem financí.

(4) Ústřední orgány (gestoři) v oboru své působnosti

a) v dohodě s ministerstvem financí, s hlavními odběratelskými ústředními orgány a s ostatními dodavateli předkládají Státní plánovací komisi (Státní komisi pro investiční výstavbu, jde-li o ceny stavebních a montážních prací, geodetických a kartografických prací) návrhy změn velkoobchodních cen, vypracované podle politickohospodářských směrnic vlády, jakož i návrhy změn velkoobchodních cen v období mezi celkovými cenovými úpravami;

b) vydávají

1. v dohodě se Státní plánovací komisí (se Státní komisí pro investiční výstavbu), s ministerstvem financí, s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky a s hlavními odběrateli podrobnější pokyny pro tvorbu a kontrolu cen a pro projednávání návrhů těchto cen,

2. ceníky velkoobchodních a prodejních cen výrobků (služeb) a geodetických a kartografických prací;

c) předkládají po projednání s příslušnými krajskými národními výbory, popřípadě s příslušnými ústředními orgány Státní plánovací komisi návrhy na stanovení výrobků nebo výrobních skupin v oboru místního hospodářství, výrobních nebo spotřebních družstev, pro které budou platit jednotné ceníky, vydané příslušnými ústředními orgány.

(5) Ústřední orgány v oboru své působnosti

a) kontrolují

1. dodržování směrnic pro tvorbu cen a návrhy cen, jejich podklady a návrhy rozpočtových podkladů pro výstavbu a jejich používání,

2. ceny stanovené podřízenými organizacemi,

3. dodržování cen v organizacích jim podřízených,

4. cenové návrhy svých dodavatelů;

b) provádějí rozbory působení soustavy cen na výrobu, spotřebu a technický rozvoj v národním hospodářství a navrhují opatření k zajištění aktivního působení soustavy cen, podporujícího všestranný rozvoj národního hospodářství, vyjádřený ve státním plánu rozvoje národního hospodářství;

c) vedou a soustavně doplňují dokumentaci potřebnou pro plánování a tvorbu cen a využívají ji ke zkvalitnění této činnosti;

d) účastní se prací na návrzích zásad pro stanovení cen pozemků a staveb v osobním nebo soukromém vlastnictví a zásad pro stanovení úhrady za užívání pozemků, které podle § 4 č. 1 předkládá vládě ministerstvo financí;

e) v případech, v nichž organizace, které jsou jim podřízeny, převážně dodávají některý druh stavebních a montážních prací,

1. předkládají ministerstvům stavebnictví a těžkého strojírenství návrhy rozpočtových podkladů pro výstavbu,

2. vypracovávají návrhy sborníků norem, katalogů a ceníků rozpočtových podkladů pro výstavbu, pro jejich používání a pro rozpočtování staveb,

3. spolupracují na vypracování metodických směrnic pro tvorbu rozpočtových podkladů pro výstavbu, pro jejich používání a pro rozpočtování staveb.

(6) Ústřední orgány odpovědné za odvětví hospodářství řízeného národními výbory vykonávají přiměřeně působnost uvedenou v odstavcích 1 až 5 též pokud jde o ceny výrobků (služeb) vyráběných (poskytovaných) organizacemi řízenými národními výbory (s výjimkou výrobků a služeb místního hospodářství).

(7) Dodavatelské ústřední orgány v případech, v nichž organizace jim podřízené dodávají (poskytují) výrobky (služby) organizacím řízeným národními výbory, dohodnou návrhy velkoobchodních cen s ústředním orgánem odpovědným za odvětví, pro které je výrobek (služba) určen . Jestliže je toho zapotřebí, projedná tento ústřední orgán návrh s příslušnými krajskými národními výbory, anebo určí, se kterými krajskými národními výbory má dodavatelský ústřední orgán návrh projednat.

(8) Pokud jde o maloobchodní ceny, vykonávají ostatní ústřední orgány přiměřeně působnost uvedenou v § 6 odst. 1, jestliže jde

a) o výrobky nebo služby prodávané (poskytované) výhradně nebo převážně v jejich obchodní síti (včetně elektřiny, tepla, plynu, dopravních a spojových služeb apod.), s výjimkou výrobků uvedených v § 13 odst. 1 písm. a) č. 1 a v § 15;

b) o případy, které stanoví Státní plánovací komise.

Jde-li o maloobchodní ceny výrobků (služeb) prodávaných (poskytovaných) též v obchodní síti jiného ústředního orgánu, musí být opatření uskutečňované podle tohoto ustanovení dohodnuto též s tímto jiným ústředním orgánem.

(9) Působnost uvedenou v odstavcích 1 až 8 vykonávají přiměřeně též ministerstva těžkého strojírenství, stavebnictví, vnitřního obchodu, zemědělství, lesního a vodního hospodářství, paliv, dopravy a financí, Ústřední správa geodézie a kartografie, Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků, Ústřední správa spojů, Ústřední správa výzkumu a těžby radioaktivních surovin a Ústřední komise lidové kontroly a statistiky. Ministerstvo zahraničního obchodu se považuje, pokud jde o působnost v oboru cen, za dodavatelský, popřípadě odběratelský ústřední orgán.

§ 12

Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství

(1) Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství

a) v dohodě s příslušnými ústředními orgány metodicky řídí a koordinuje činnost vykonávanou národními výbory podle § 13 odst. 1 písm. a), s výjimkou tvorby maloobchodních cen výrobků;

b) řídí, koordinuje a kontroluje stanovení úhrad (včetně vedlejších platů) za užívání bytů a nebytových místností.

(2) Přitom Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství zejména

a) předkládá vládě

1. návrhy změn maloobchodních cen služeb opakovaně poskytovaných výhradně nebo převážně organizacemi místního hospodářství,

2. návrhy zásad pro stanovení úhrad (včetně vedlejších platů) za užívání bytů a nebytových místností;

b) předkládá v dohodě s ministerstvem financí a po projednání s ostatními zúčastněnými ústředními orgány Státní plánovací komisi

1. návrhy na stanovení výrobků nebo skupin výrobků místního hospodářství, pro které budou platit jednotné ceníky vydané příslušnými ústředními orgány,

2. návrhy změn velkoobchodních (prodejních) cen vypracované podle politickohospodářských směrnic vlády, jakož i návrhy změn těchto cen v období mezi celkovými úpravami,

c) stanoví

1. v dohodě s ministerstvem financí a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány ceny služeb opakovaně poskytovaných výhradně nebo převážně organizacemi místního hospodářství a přesahujících svým významem rámec jednoho kraje,

2. v dohodě s ministerstvem financí a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a se souhlasem Státní plánovací komise méně důležité změny maloobchodních cen služeb místního hospodářství. O této své činnosti podává každoročně Státní plánovací komisi, ministerstvu financí a Ústřední komisi lidové kontroly a statistiky zprávy,

3. v dohodě s ministerstvem financí a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány změny velkoobchodních cen výrobků a cen služeb poskytovaných výhradně nebo převážně organizacemi místního hospodářství, pokud je těchto změn třeba ke sjednocení cen v krajích,

4. v dohodě s ministerstvem financí a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány velkoobchodní (prodejní) ceny výrobků místního hospodářství, které se vztahují na obvody všech nebo několika krajských národních výborů,

5. v dohodě s ministerstvem financí a se souhlasem Státní plánovací komise zásady pro tvorbu velkoobchodních cen výrobků vyráběných organizacemi místního hospodářství a velkoobchodních a maloobchodních cen služeb poskytovaných těmito organizacemi,

6. v dohodě s ministerstvem financí ceny nových výrobků (služeb) dodávaných (poskytovaných) přímo podřízenými organizacemi,

7. v dohodě s Ústředním svazem výrobních družstev a popřípadě i s ministerstvem vnitřního obchodu sezónní změny nebo sezónní přirážky a srážky k maloobchodním cenám služeb, popřípadě limity a jiné podmínky, za kterých mohou sezónní změny, přirážky a srážky stanovit ostatní organizace místního hospodářství a výrobních družstev,

8. v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány výkupní ceny surovin a materiálů ze sběru, vykupovaných krajskými podniky Sběrných surovin;

d) provádí rozbory působení soustavy cen na výrobu, spotřebu a technický rozvoj v místním hospodářství a navrhuje opatření k zajištění aktivního působení soustavy cen, zejména na rozvoj prací a služeb placených obyvatelstvem;

e) kontroluje dodržování směrnic pro tvorbu cen krajskými národními výbory a ověřuje účinnost cenových opatření;

f) vydává

1. ceníky výrobků a služeb, uvedených v písmeni c),

2. v dohodě se Státní plánovací komisí, s ministerstvem financí a s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky podrobnější pokyny pro stanovení a kontrolu úhrad za užívání bytů a nebytových místností;

g) vydává v dohodě se zúčastněnými orgány, zejména s Ústředním svazem výrobních družstev, se Státní plánovací komisí, s ministerstvem financí a s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky podrobnější pokyny pro tvorbu a kontrolu cen výrobků a služeb místního hospodářství, výrobních družstev a soukromých výrobců, které podle § 13 přísluší stanovit krajským národním výborům.

§ 13

Národní výbory

(1) Krajské národní výbory v oboru své působnosti

a) stanoví

1. velkoobchodní, maloobchodní a prodejní ceny nových výrobků (služeb) opakovaně vyráběných (poskytovaných) organizacemi místního hospodářství, výrobními družstvy, státními statky a přidruženou výrobou jednotných zemědělských družstev a ceny nových výrobků (služeb) vyráběných (poskytovaných) soukromými výrobci, s výjimkou cen výrobků a služeb, které přísluší stanovit ústředním orgánům podle § 6 a 11 odst. 6 a 8 písm. b), Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství podle § 12 odst. 2 písm. c) a Ústřednímu svazu výrobních družstev podle § 14 odst. 1 písm. a), jakož i s výjimkou velkoobchodních cen, které přísluší stanovit krajským svazům výrobních družstev podle § 13 odst. 3,

2. ve spolupráci s krajskými výrobními zemědělskými správami nákupní ceny drobných zemědělských výrobků, a to až do výše maximálních nákupních cen (§ 7 odst. 1, č. 3, písm. d)),

3. na návrh krajských svazů spotřebních družstev maloobchodní ceny lesních plodin a hub;

b) podle pokynů příslušných ústředních orgánů metodicky řídí a koordinují tvorbu cen výrobků a služeb organizací řízených národními výbory, státních statků a přidružené výroby jednotných zemědělských družstev;

c) kontrolují tvorbu cen výrobků a služeb v organizacích řízených národními výbory, ve výrobních družstvech, ve státních statcích, v přidružené výrobě jednotných zemědělských družstev a u soukromých výrobců a koordinují a sledují kontrolu dodržování cen prováděnou okresními národními výbory v součinnosti s aktivem pracujících a s jejich společenskými organizacemi;

d) provádějí rozbory působení soustavy cen na výrobu, spotřebu a technický rozvoj a navrhují opatření k zajištění aktivního působení soustavy cen, zejména na rozvoj prací a služeb pro obyvatelstvo;

e) stanoví ceny v případech, v nichž je k tomu příslušný odvětvový ústřední orgán v dohodě se Státní plánovací komisí zmocnil;

f) účastní se v rozsahu stanoveném podrobnějšími pokyny příslušných ústředních orgánů plánování, tvorby a kontroly cen výrobků a služeb uvedených v § 11 odst. 6.

(2) Pokud jde o ceny výrobků (služeb) výrobních družstev, vykonávají krajské národní výbory působnost uvedenou v odstavci 1 písm. c) a d) ve spolupráci s krajskými svazy výrobních družstev. Pokud jde o ceny výrobků (služeb) státních statků a přidružené výroby jednotných zemědělských družstev, vykonávají krajské národní výbory působnost uvedenou v odstavci 1 též ve spolupráci s výrobními zemědělskými správami.

(3) Výjimkou z ustanovení odstavce 1 písm. a) č. 1 stanoví krajské svazy výrobních družstev velkoobchodní ceny výrobků opakovaně vyráběných výrobními družstvy a určených pro výrobní spotřebu.

(4) Krajské národní výbory mohou pověřit okresní národní výbory stanovením cen výrobků (služeb) vyráběných (poskytovaných) státními statky, přidruženou výrobou jednotných zemědělských družstev nebo soukromými výrobci.

(5) Krajské národní výbory, popřípadě okresní národní výbory v oboru své působnosti vydávají v rámci obecně platných předpisů směrnice pro stanovení úhrad za užívání bytů a nebytových místností (včetně vedlejších platů) a určují úhrady za užívání v případech, které nejsou příslušnými předpisy upraveny.

(6) Jinak vykonávají krajské, okresní, popřípadě místní (městské) národní výbory v oblasti tvorby a kontroly cen a úhrad za užívání bytů a nebytových místností působnost v rozsahu, který stanoví ústřední orgány v dohodě se Státní plánovací komisí a s ministerstvem financí a v oblasti kontroly též v dohodě s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky.

§ 14

Ústřední svazy družstev

(1) Ústřední svaz výrobních družstev metodicky řídí, koordinuje a kontroluje tvorbu cen ve výrobních družstvech. Přitom

a) plní přiměřeně obdobné úkoly, které na úseku cen výrobků a služeb místního hospodářství, příslušejí podle § 12 odst. 2 písm. a) č. 1, písm. b) a c) č. 1 až 7 a písm. d) a f) č. 1 Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství;

b) vydává v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, zejména s Ústřední správou pro rozvoj místního hospodářství, se Státní plánovací komisí, s ministerstvem financí a s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky podrobnější pokyny pro tvorbu a kontrolu cen ve výrobních družstvech;

c) kontroluje dodržování směrnic pro tvorbu cen krajskými svazy výrobních družstev a výrobními družstvy a ověřuje účinnost cenových opatření.

(2) Ústřední svaz spotřebních družstev

a) stanoví

1. v dohodě s ministerstvem financí a s hlavními odběratelskými ústředními orgány a s gestory velkoobchodní ceny výrobků vyráběných výhradně organizacemi jím řízenými; jde-li o výrobky, které vyrábějí kromě spotřebních družstev také jiní výrobci, dohodne Ústřední svaz spotřebních družstev velkoobchodní ceny též s ústředními orgány nadřízenými těmto jiným výrobcům,

2. v dohodě s ministerstvem financí a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány ceny služeb poskytovaných výhradně spotřebními družstvy,

3. nákupní ceny a jejich změny lesních plodin a hub a zemědělských přebytků, zemědělských výrobků a ostatních výrobků jednotných zemědělských družstev a soukromých výrobců, jejichž nákupem je pověřen a pokud tyto ceny nestanoví vláda, jiný ústřední orgán státní správy nebo krajský národní výbor;

b) předkládá ústředním orgánům, kterým přísluší stanovit maloobchodní ceny, návrhy maloobchodních cen výrobků (služeb) nakupovaných nebo vyráběných (poskytovaných) organizacemi jím řízenými.

§ 15

Dobrovolné organizace

Ústřední orgány dobrovolných organizací stanoví v dohodě s ministerstvem financí a s gestorem ceny výrobků a služeb, které tyto organizace vyrábějí (poskytují) nebo prodávají. Jestliže by cena výrobku (služby) znamenala výjimku ze zásady cenové porovnatelnosti, nebo jde-li o cenu nového, významnějšího výrobku, který zcela nebo převážně nahrazuje dosavadní výrobky, anebo o cenu nového výrobku (služby), který uspokojuje zcela novou potřebu, stanoví ji ústřední orgány dobrovolných organizací též v dohodě se Státní plánovací komisí.

§ 16

Organizace řízené ústředními orgány nebo národními výbory

(1) Dodavatelské organizace stanoví (s výjimkou uvedenou v odstavci 4) v dohodě s hlavními odběratelskými organizacemi velkoobchodní ceny

a) opakovaně vyráběných (poskytovaných) výrobků (služeb) uvedených v seznamu, který na návrh jim nadřízeného ústředního orgánu, dohodnutý se zúčastněnými ústředními orgány, stanovila Státní plánovací komise podle § 2 odst. 2 písm. a) č. 3;

b) nestandardních výrobků (služeb), prací průmyslové povahy a prací ve mzdě, jakož i výrobků (služeb) vyráběných (poskytovaných) v malých množstvích jednorázově anebo na zkoušku pro předem známého jediného odběratele, pokud si stanovení těchto cen nevyhradil nadřízený ústřední orgán.

(2) Dodavatelské organizace stavebních a montážních prací a projektové organizace stanoví v dohodě s investory podle zásad pro tvorbu rozpočtových podkladů pro výstavbu sazby a ceny stavebních a montážních prací, pro které nejsou stanoveny sazby a ceny v rozpočtové soustavě ("R" položky).

(3) Obchodní organizace stanoví v dohodě s dodavatelskými organizacemi maloobchodní (prodejní) ceny výrobků a služeb uvedených v seznamu, který na návrh jim nadřízeného ústředního orgánu, dohodnutý se zúčastněnými ústředními orgány, stanovila Státní plánovací komise podle § 2 odst. 2 písm. a) č. 3.

(4) Organizace řízené národními výbory a výrobní družstva stanoví podle zásad vypracovaných Ústřední správou pro rozvoj místního hospodářství podle § 12 odst. 2 písm. c) č. 5, Ústředním svazem výrobních družstev podle § 14 odst. 1 písm. a) nebo ostatními ústředními orgány podle § 11 velkoobchodní a maloobchodní ceny výrobků a služeb, s výjimkou výrobků a služeb, pro které jsou stanoveny ceny v celostátních cenících, nebo jejichž stanovení přísluší krajským národním výborům.

(5) Organizace uvedené v odstavcích 1 až 4

a) vypracovávají podklady pro stanovení cen jimi vyráběných (poskytovaných) výrobků (služeb) příslušným orgánem;

b) vypracovávají kalkulační podklady pro stanovení rozpočtových podkladů pro výstavbu;

c) kontrolují v oboru své působnosti dodržování stanovených cen výrobků (služeb) a dodržování směrnic pro tvorbu těchto cen, a to zejména v případech, v nichž ceny stanoví přímo dodavatelské organizace;

d) oznamují stanovené ceny opakovaně vyráběného spotřebního zboží (poskytovaných služeb) k evidenci nadřízeným ústředním orgánům, popřípadě krajským národním výborům.

(6) Organizace uvedené v odstavcích 1 a 2 soustavně zkoumají působení platné soustavy cen na výrobu, na technický rozvoj, na vlastní spotřebu i na spotřebu hlavních odběratelů a navrhují opatření k zajištění aktivního působení soustavy cen podporujícího všestranný plánovitý rozvoj národního hospodářství.

§ 17

Ceny přebytků zemědělských výrobků, lesních plodin a hub

Ceny přebytků zemědělských výrobků, lesních plodin a hub prodávaných volně spotřebitelům dohodne se spotřebitelem prodávající jednotné zemědělské družstvo, jeho členové, jednotlivě hospodařící zemědělec nebo jiný vlastník prodávaného zboží. Ceny volně dohodnuté však nesmějí přesahovat výši maloobchodních cen.

§ 18

Rozhodování cenových sporů

(1) Nedojde-li při jednání o ceně nového výrobku (služby) k dohodě mezi orgány zúčastněnými na tvorbě cen, rozhoduje

a) Státní plánovací komise v případě sporu mezi ústředními orgány navzájem nebo mezi ústředními orgány a krajskými národními výbory, vzniklého při tvorbě cen opakovaně vyráběných výrobků (opakovaně poskytovaných služeb), pokud nejde o ceny uvedené v § 6 písm. A č. 1. Jde-li o velkoobchodní nebo maloobchodní ceny spotřebního zboží, projedná řešení sporu též s ministerstvem financí;

b) Státní arbitráž Československé socialistické republiky, jde-li o spor mezi orgány uvedenými v písmeni a), jehož předmětem je cena nestandardního výrobku nebo neopakovaně poskytované služby;

c) příslušný ústřední orgán, jde-li o spor mezi podřízenými organizacemi;

d) krajský národní výbor, jde-li o spor mezi organizacemi místního hospodářství nebo mezi výrobními družstvy, pokud výrobní družstva nepodléhají přímo Ústřednímu svazu a pokud jsou na území téhož kraje;

e) Ústřední svaz výrobních (spotřebních) družstev, jde-li o spor mezi organizacemi, které jsou mu přímo podřízeny.

(2) Státní arbitráž Československé socialistické republiky též rozhoduje spory mezi orgány uvedenými v odstavci 1 písm. a), jejichž předmětem jsou stanovené ceny nebo stanovené cenové podmínky.

(3) Nedojde-li při tvorbě rozpočtových podkladů pro výstavbu nebo jejich použití anebo při tvorbě cen prací k dohodě mezi ústředními orgány dodavatelských a odběratelských organizací, rozhoduje

a) ministerstvo stavebnictví v oboru stavebních prací a ministerstvo těžkého strojírenství v oboru montážních prací, avšak není-li jednou ze sporných stran organizace přímo podřízená;

b) Státní komise pro investiční výstavbu ve všech ostatních případech.

(4) Státní komise pro investiční výstavbu rozhoduje též spory mezi ústředními orgány, jejichž předmětem jsou ceny projektových a průzkumných, geologických, geodetických a kartografických prací.


Ustanovení závěrečná

§ 19

Ústřední orgány jsou povinny projednávat se Státním cenovým výborem všechna zásadní opatření v oblasti plánování, tvorby a kontroly cen.

Návrhy, které ústřední orgány předkládají podle ustanovení této vyhlášky vládě, musí být před předložením vládě projednány ve Státním cenovém výboru.

§ 20

(1) Změnu nesprávně stanovené velkoobchodní nebo prodejní ceny jednotlivého výrobku (služby), tj. velkoobchodní nebo prodejní ceny, která byla stanovena v rozporu s platnými předpisy o tvorbě cen, stanoví v dohodě s ústředními orgány (organizacemi) příslušnými pro projednání návrhu velkoobchodní nebo prodejní ceny ten orgán (organizace), jemuž jinak přísluší velkoobchodní nebo prodejní cenu stanovit.

(2) Orgán, který změnu ceny podle odstavce 1 stanovil, podá o změně zprávu Státní plánovací komisi (Státní komisi pro investiční výstavbu). Jestliže změnu stanovila některá z organizací uvedených v § 16, podá zprávu Státní plánovací komisi a svému nadřízenému orgánu; jestliže změnu stanovil krajský národní výbor, podá zprávu Státní plánovací komisi a ústřednímu orgánu odpovědnému za příslušné odvětví.

§ 21

Změnu ceny opotřebovaného nebo částečně znehodnoceného výrobku anebo přebytečných základních prostředků stanoví v dohodě s odběratelem organizace, v jejímž vlastnictví (správě) je takový výrobek nebo základní prostředek, pokud zvláštním předpisem není stanoveno jinak.

§ 22

(1) Není-li touto vyhláškou určen orgán, kterému přísluší ceny stanovit, určí jej Státní plánovací komise.

(2) Výjimky z ustanovení této vyhlášky může povolit nebo stanovit Státní plánovací komise.

§ 23

Zrušuje se vyhláška č. 186/1959 Ú. l., o podrobnějším vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen, ve znění článku I vyhlášky č. 229/1959 Ú. l.

§ 24

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1964.


První náměstek předsedy:

Morkus v. r.


Příloha

Výrobky, jejichž nákupní a prodejní ceny stanoví vláda

Vládě je vyhrazeno stanovení těchto nákupních a prodejních cen zemědělských výrobků a krmiv:

I. Nákupní ceny (kromě cen osiv a sadby)

pšenice

žito

ječmen

kukuřice

řepka

slunečnice

brambory stolní pozdní

brambory rané (maximální ceny)

řepa cukrovka

chmel

stonkový len

tabák

moštové hrozny evropské vinné révy (rámcové ceny)

jatečný skot

jatečná telata

jatečná prasata

jatečná drůbež

mléko kravské

vejce konzumní

II. Nákupní ceny zeleniny, popřípadě základní nákupní ceny a maximální výše příplatků, u těchto druhů:

celer

cibule

česnek

karotka

květák

okurky nakládačky a salátové

petržel

rajská jablíčka

zelí bílé

III. Prodejní ceny krmiv

ječmen

kukuřice

pšenice

krmná mouka

otruby pšeničné

otruby žitné

z pokrutin a pokrutinových šrotů: slunečnicové z loupaných

semen

bavlníkové z loupaných semen

lněné

řepkové

bramborové vločky sušené

mléko odstředěné ke krmení

Poznámky pod čarou

*) Rozpočtovými podklady pro výstavbu se rozumějí rozpočtové ukazatele, ceny a sazby včetně nepřímých nákladů a doplňkových sazeb pro stavební a montážní práce.

*) Zákon č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, a Statut orgánů lidové kontroly (částka 5 Věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky z roku 1963).

Přesunout nahoru