Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 145/1964 Sb.Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků

Částka 63/1964
Platnost od 30.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1978 (82/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

145

VYHLÁŠKA

Ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů

ze dne 30. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků

Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Rozsah platnosti

§ 1

Tato vyhláška upravuje všechny dodávky výrobků uvedených v příloze I. (dále jen "výrobky"). Nevztahuje se však na dodávky pro vývoz. U dodávek z dovozu upravuje pouze ve vztahu mezi odběratelem a dovozním gestorem způsob předkládání objednávek na výrobky, u nichž se provádí dovozní odbytová gesce.

ČÁST DRUHÁ

Hutní výrobky a kovy

§ 2 – § 4zrušeno

§ 5

Náležitosti objednávek

(k § 165 zákona)

(2) V objednávce musí odběratel uvést zejména: název a sídlo nadřízené výrobní hospodářské jednotky a označení ústředního orgánu (statistickou zkratkou), přesné označení předmětu plnění podle značek druhů, profilů, rozměrů, tloušťky, délek (u tyčové oceli neušlechtilé za tepla válcované může být dohodnuta délka s užším délkovým rozpětím než je u normálních výrobních délek uvedených v technických normách), s uvedením příslušných technických norem (jakostních, rozměrových a technických dodacích předpisů), popřípadě předem dohodnutých podmínek, označení položky seznamu výrobků ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, čas požadovaného plnění a způsob kontroly jakosti, má-li být provedena v dodavatelském výrobním závodě před splněním dodávky.

(3) V objednávkách na materiál z ušlechtilých ocelí nutno též uvést údaj o účelu upotřebení nebo způsobu dalšího zpracování (kování, lisování, soustružení a podobně). Organizace ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů jsou oprávněny vyžadovat tyto údaje i u materiálů z neušlechtilých ocelí, popřípadě i požadovat potřebnou výrobní dokumentaci odběratele (např. nástřihový plán).

(4) K objednávkám musí být přiloženy:

a) výjimečná povolení, pokud jsou žádány výrobky, u kterých se podle předpisů provádí povolovací řízení;

b) jsou-li žádány výrobky, které neodpovídají technickým normám, povolení výjimky vydané příslušným orgánem; u výrobků, které jsou v Československé socialistické republice běžně vyráběny podle sovětských norem, není třeba přikládat povolení výjimky.

(5) V případě, že výjimečné povolení nebo výjimka z technických norem se týkají více objednávek nebo platí na delší období, stačí v objednávkách uvést toliko odkaz na příslušný doklad a dobu platnosti.

§ 6

Uzavírání hospodářských smluv na dodávky z tuzemska

(k § 152 odst. 4 zákona)

(1) Dodavatel, který obdržel objednávku, je povinen se k ní vyjádřit do 40 dnů od uplynutí lhůty pro předkládání objednávek. Byla-li objednávka předložena opožděně, je dodavatel povinen se k ní vyjádřit do 40 dnů od jejího předložení.

(2) V případech, kdy je odběratel povinen použít pro objednávku stanoveného tiskopisu, může dodavatel změny nebo doplňky vyjádřit poznámkou přímo na tomto tiskopisu. Na provedené úpravy však musí být odběratel upozorněn označením "změna".

(3) Navrhne-li dodavatel změny nebo doplňky týkající se předmětu nebo času plnění, je smlouva uzavřena ve znění těchto změn a doplňků, nesdělí-li odběratel svůj nesouhlas se změnami nebo doplňky do 15 dnů ode dne, kdy obdržel stanovisko dodavatele.

§ 7, § 8zrušeno

§ 9

Změna předmětu plnění a přechodné přerušení výroby

(1) Požádá-li odběratel o změnu předmětu plnění a dodavatel tuto změnu provede beze změny dodací lhůty, je odběratel povinen zaplatit dodavateli 1 % z ceny původně sjednaných výrobků, jichž se změna týká.

(2) Požádá-li odběratel o přechodné přerušení výroby (sistování), je dodavatel povinen této žádosti vyhovět ke dni, kdy ji obdržel, avšak je oprávněn dokončit z důvodů hospodárnosti prováděnou operaci. Odběratel musí dát příkaz k pokračování ve výrobě do 30 dnů ode dne, kdy žádal o zastavení výroby, nejpozději však v poslední den sjednané dodací lhůty; neučiní-li tak, nemůže se zprostit odpovědnosti za škodu tím způsobenou.

§ 10

Dodací podmínky

(k § 172 - 191 zákona)

(1) Prokáže-li odběratel potřebu materiálu v jiných délkách než výrobních, je dodavatel povinen jeho požadavku vyhovět v rámci technických norem.

(2) Odběratel se nemůže zprostit odpovědnosti za škodu, která vznikla jeho nepřesným údajem místa určení.

(3) Plnění smlouvy v jiných množstevních jednotkách než plánovacích musí být dohodnuto. V takovém případě musí odběratel krýt objednané množství fondem odpovídajícím teoretické váze. Bude-li dodávka smluveného počtu jednotek dodržena, aniž by tím byl vyčerpán materiálový fond předaný odběratelem, nemá odběratel právo na využití nevyčerpaného fondu; dodavatel rovněž nemá právo na doplnění předaného fondu, pokud překročí teoretickou váhu dodaného počtu kusů, metrů nebo tabulí.

(4) Nestanoví-li technické normy něco jiného, je přípustná tolerance množství ± 2 %.

(5) Minimálním expedičním množstvím pro dodávky z výrobních podniků se rozumí nejmenší objednací množství hutních výrobků pro dodávky z výrobních podniků stanovené rozhodnutím ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů po dohodě s odběratelskými ministerstvy. Nejmenší objednací množství hutních výrobků pro dodávky z výrobních podniků je uvedeno v jednotlivých cenících ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů a souhrnně v Přehledu nejmenšího objednacího množství hutních výrobků pro dodávky z výrobních podniků. Minimální expediční množství pro dodávky z výrobních odbytových základen je uvedeno v příslušném ceníku ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů.

(6) Dodávku výrobků s hutním atestem (osvědčením) může odběratel požadovat v objednávce a to jen v rozsahu, na jakém se dohodnou ministerstva nadřízená dodavateli a odběrateli. Za atest se považuje jen hutní osvědčení obsahující výsledky vyžádaných hutních zkoušek. V objednávce musí být uvedeno, které hodnoty podle technických norem nebo sjednaných technických podmínek mají být v hutním osvědčení vykázány. Hutní atest odesílá výrobní podnik odběrateli nejpozději do dvou pracovních dnů po splnění dodávky. Nebude-li hutní atest odeslán ve stanovené lhůtě, je povinen dodavatel zaplatit odběrateli penále podle § 204 odst. 1 zákona. Kromě toho je odběratel oprávněn odmítnout zaplacení faktury až do obdržení hutního atestu za předpokladu, že nebude materiál do té doby zpracován. V případě, že výrobky byly jakostně prověřovány cizím orgánem v podniku dodavatele, běží dvoudenní lhůta po dni, kdy prověřující orgán předá výrobnímu podniku výsledky kontroly.

(7) Žádá-li odběratel jen osvědčení o obsahu prvků z výsledků chemického rozboru tavbového vzorku, nejde o hutní atest a odběratel nemusí požadavek technicky zdůvodňovat. Tyto údaje jsou uváděny zpravidla na odesílacích návěštích.

(8) U výrobků, u kterých ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů odchylně od ustanovení platných ceníků rozhodne, že budou fakturovány v teoretické váze, fakturuje se váha teoretická a pro splnění smlouvy je směrodatné množství dodaných metrů, kusů, tabulí a podobně, jejichž teoretická váha odpovídá předanému fondovému krytí bez ohledu na skutečnou váhu dodávky.

(9) Hutní odbytová základna, která je v prodlení s dodávkou, je povinna zaplatit odběrateli za první den prodlení penále ve výši 1 % z ceny nedodaných výrobků, a trvá-li prodlení déle jak jeden měsíc ještě penále ve výši 5 % z ceny nedodaných výrobků. *)

§ 11

Prověřování plnění

(k § 193 a 197 zákona)

(1) Je-li při odběru zásilky zjištěn na základě úředního vážení váhový rozdíl proti váze uvedené dodavatelem na průvodních dokladech do výše ± 1 %, není odběratel oprávněn tento rozdíl reklamovat. To neplatí pro drahé a vzácné kovy a diamanty.

(2) Liší-li se výsledky chemického rozboru procentního obsahu kovů nebo chemických prvků směrodatných též pro fakturaci provedeného odběratelem od rozboru vydaného dodavatelem o více než připouští technická norma analytických metod nebo rozmezí stanovené smlouvou, je odběratel povinen zajistit vzorky pro provedení nestranného rozboru. Tyto vzorky musí být odebrány stanoveným způsobem za přítomnosti dodavatele, který je povinen dostavit se na výzvu odběratele ve lhůtě stanovené smlouvou, a není-li stanovena, do 48 hodin po obdržení výzvy, pokud výslovně neprohlásí, že se k odebrání vzorku do podniku odběratele nedostaví. Jestliže dodavatel odmítne účast nebo se nedostaví ve stanovené lhůtě, je odběratel oprávněn odebrat vzorky za účasti pracovníka nestranné organizace.

(3) Před použitím hutních výrobků jsou odběratelé povinni prověřit plnění způsoby stanovenými technickými normami.

§ 12

Odpovědnost za vady

(k § 201 zákona)

(1) Dohody o prodloužené záruční době se uzavírají jen výjimečně, a to za předpokladu, že je kontrahováno množství umožňující dodávku přímo z výrobního podniku a že se jedná

a) o poddodávku výrobků pro vývoz, nebo

b) o výrobky, které nebudou odběratelem tepelně nebo mechanicky (beztřískovým tvářením) zpracovány; prodlouženou záruční dobu lze však sjednat jen pro takové záruční případy, které jsou důsledkem vad vzniklých při výrobě materiálu.

(2) Při uplatnění práva z odpovědnosti za vadné plnění v rámci dohody o prodloužené záruční době může odběratel požadovat pouze

a) bezplatné odstranění vady v dohodnuté lhůtě, nebo

b) není-li odstranění vady možné, v rozsahu vadné dodávky nové bezvadné plnění v technicky nejkratší možné době.

(3) Práva podle odstavce 2 nemůže odběratel uplatnit, jestliže

a) jakost hutního výrobku jím volená byla nevhodná pro použitý účel kromě případů, kdy v objednávce uvedl dostatečný údaj o účelu upotřebení;

b) hutní výrobek podléhal před použitím tepelným vlivům, které technická norma nepředpokládá.

(4) Odběratel je povinen odeslat dodavateli reklamaci s příslušnými doklady v jednom vyhotovení a v případě, že dodavatel není výrobcem, dvojmo. V reklamaci uvede také číslo smlouvy a odesílacího návěští.

(5) Odběratel může vrátit reklamované výrobky jen podle předchozí dispozice dodavatele. V přepravních dokladech je povinen vyznačit, že jde o reklamované výrobky a uvést čísla příslušné reklamace.

(6) Zjistí-li odběratel neodstranitelnou vadu výrobku až během opracování nebo po jeho ukončení, má odběratel kromě práv uvedených v § 201 zákona, též právo na náhradu škody; rozsah náhrady škody činí součet jednicových mezd a poloviny dílenské a celopodnikové režie, vynaložených na opracování výrobků až do pracovní operace, při které odběratel vadu zjistil nebo do doby, v níž bylo možno vzhledem k povaze provozu odběratele vadu zjistit. Dodavatel se nemůže této odpovědnosti zprostit.

(7) Provádí-li se statistická přejímka (§ 196 zákona) nemůže odběratel uplatňovat práva uvedená v § 201 odst. 2 zákona prvá věta v rozsahu nereklamovatelného množství, stanoveného v přejímacím plánu.

§ 13

Dodávky spotřebního zboží

Pro organizace ministerstva vnitřního obchodu a Ústředního svazu spotřebních družstev platí pro dodávky spotřebního zboží uvedeného v příloze II. prováděné hutními odbytovými základnami tato odchylná úprava:

a) odběratelé nepředkládají k objednávkám soupisky fondů;

b) pokud objem stanoveného ročního množství je naplňován konkrétními objednávkami na jednotlivá čtvrtletí, dodávají se hutní výrobky během dodávkového čtvrtletí v rovnoměrných měsíčních množstvích jak co do váhy, tak co do druhů výrobků sjednaných ve smlouvě;

c) ustanovení § 9 odst. 1 nelze použít;

d) při dodávkách odběratelům, pro které na základě dohody nadřízených ministerstev hutní odbytové základny vykonávají velkoobchodní činnost, je dodávka splněna složením smluvených výrobků ve skladu (prodejně) odběratele. Pokud nelze do skladu zajet nákladním autem, kterým materiál je dopravován, složí dodavatel po dohodě s odběratelem výrobky na místě, které je nákladnímu autu dodavatele přístupné.

ČÁST TŘETÍ

Rudy a nerosty

§ 14

Lhůty pro předkládání objednávek

(k § 152 zákona)

Odběratel předkládá objednávky dodavateli ve dvojím vyhotovení ve lhůtě stanovené v příloze I. a pokud v ní nejsou stanoveny, nejpozději 60 dnů před počátkem roku, v němž mají být dodávky uskutečněny.

§ 15

Dodací lhůty a jakost

(k § 172 a 187 zákona)

(1) Dodací lhůty se nesjednávají na dobu kratší jednoho kalendářního měsíce.

(2) Ve smlouvě může být dohodnuto, že dodavatel je povinen do 30 dnů před počátkem dodávkového čtvrtletí zpřesnit objem čtvrtletních dodávek na jednotlivé měsíce, popřípadě sdělit i rozsah denních dodávek v rámci měsíční dodací lhůty. Nesplní-li dodavatel tuto dohodu a nesdělí-li měsíční dodávkový plán ve stanovené lhůtě, platí rovnoměrnost měsíčních a denních dodávek. Nedodané množství vyrovnává dodavatel zvýšenou expedicí denních dodávek. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, nesmí zvýšení denních dodávek překračovat 1/20 množství smluveného k měsíční dodávce.

(3) Jakost rud a nerostů musí být sjednána podle technických norem, popřípadě podle platné báze stanovené ministerstvem hutního průmyslu a rudných dolů. Ve smlouvě musí být též sjednána forma nebo metoda pro chemický rozbor, kterým bude zjišťována jakost dodaných rud a nerostů.

§ 16

Dodací podmínky

(k § 172 - 191 zákona)

(1) Požaduje-li odběratel dodávky v železničních vozech určitého typu, musí tento požadavek uvést v objednávce, nejpozději však před termínem pro objednání železničních vozů. Dodavatel je v takovém případě povinen požadovat od železnice přistavení takových vozů. Nesplní-li železnice včas a řádně uplatněný požadavek dodavatele na přistavení železničních vozů určitého typu nebo řady, odešlou se rudy nebo nerosty ve vagonech přistavených železnicí, pokud přeprava v nich je podle přepravního řádu přípustná.

(2) Jestliže odběratel zásilku neodebere, je povinen vyžádat si od dodavatele pokyny, zda dodávka má být odeslána jinému odběrateli nebo dodavateli vrácena.

(3) Dodavatel je povinen zaslat odběrateli:

a) odesílací návěští nebo ložní list do 24 hodin po dnu, kdy byla zásilka odeslána,

b) hlášení chemického rozboru dodaných rud nebo nerostů ve lhůtě stanovené v technických normách, případně ve lhůtě sjednané ve smlouvě. Není-li lhůta ani stanovena, ani sjednána, do 36 hodin po dnu, kdy byla zásilka odeslána.

(4) Je-li technickou normou stanoveno nebo ve smlouvě dohodnuto, musí dodavatel dokládat každou zásilku zbožním (odbytovým) vzorkem. Zbožní vzorek musí být zapečetěn a odběrateli odeslán nejpozději do 24 hodin po expedičním dnu, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

(5) Nezašle-li dodavatel odběrateli průvodní dokumentaci technické kontroly, návěští, hlášení chemického rozboru nebo zbožní vzorek ve stanovené lhůtě, je dodavatel povinen zaplatit penále ve výši 25 Kčs za každý případ.

(6) Váha vozových zásilek se zjišťuje na kolejové váze s platností železničního vážení u dodavatele nebo ve stanici odesílací, popřípadě ve stanici nácestné nebo ve stanici určení. Váha se osvědčuje vážním lístkem a otiskem vážního razítka na nákladním listě. Nebyla-li zásilka takto vážena, platí váha zjištěná podle § 175 odst. 3 písm. b) zákona. Při dodávce autem, lanovkou nebo jiným dopravním prostředkem platí váha zjištěná při splnění.

(7) Množství dodané během jednoho měsíce může se odchylovat od množství smluveného o ± 5 %.

§ 17

Prověřování plnění

(k § 197 zákona)

(1) Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, provádí se kontrola jakosti rud a nerostů u dodavatele v místě nakládky.

(2) Nesouhlasí-li odběratel s rozborem dodavatele potvrzujícím jakost odeslaných rud a nerostů, musí to sdělit dodavateli, pokud ve smlouvě není jinak stanoveno, do 7 dnů po obdržení rozboru nebo zbožního (odbytového) vzorku. Liší-li se výsledky chemického rozboru provedeného odběratelem od rozboru udaného dodavatelem v průvodní dokumentaci o více než připouští norma analytických metod nebo rozmezí stanovené smlouvou, mají obě organizace právo požadovat provedení rozboru rozhodčího vzorku v laboratoři, na níž se dohodnou *). Výsledek rozhodčího rozboru je závazný pro obě organizace. Výlohy spojené s provedením rozhodčího rozboru hradí organizace, v jejíž neprospěch vyzněl výsledek rozboru.

(3) Má-li odběratel (na základě rozborů vzorků odebraných ze zásilky) pochybnosti o dodané jakosti, i když údaje v průvodní dokumentaci a chemická analýza zapečetěného vzorku souhlasí, má právo žádat náhradní vzorkování zásilky za účasti dodavatele. Tento vzorek nahrazuje vzorek zbožní. Nedostaví-li se dodavatel ve lhůtě stanovené smlouvou a není-li ve smlouvě tato lhůta stanovena, do 48 hodin po obdržení výzvy k náhradnímu vzorkování, je směrodatný náhradní vzorek odebraný odběratelem stanoveným způsobem a předepsanými nástroji. Náklady vzniklé s odebráním a rozborem tohoto náhradního vzorku, jakož i ostatní výlohy (zdržné, posun vagónů a jiné) hradí organizace, v jejíž neprospěch vyzněl výsledek chemického rozboru.

§ 18

Penále za vadné dodávky

(k § 206 zákona)

Určuje-li technická norma nebo smlouva, že jakost rud nebo nerostů se sleduje a penalizuje jak v denních, tak v měsíčních zásilkách a dodavatel nedodrží oba jakostní ukazatele, odečítají se od částky penále za vadnou měsíční dodávku částky penále, které připadají za vadné denní dodávky.

ČÁST ČTVRTÁ

Kovový odpad

§ 19

Vznik závazků k dodávkám a odběru

(k § 117 a § 152 - 154 zákona)

(8) Národní podniky Kovošrot objednávají u svých dodavatelů kovový odpad v následujících položkách, které musí být uvedeny v objednávce:

šrot ocelový nelegovaný,

šrot ocelový legovaný,

zlomková litina,

odpad čisté mědi a slitin mědi, rafinačních odpadů a zůstatků,

odpad čistého hliníku a slitin hliníku včetně hořčíku a zůstatků,

odpad čistého olova a slitin olova včetně zůstatků,

odpad čistého zinku a slitin zinku včetně tvrdého zinku a zůstatků,

odpad čistého cínu a slitin cínu včetně zůstatků,

odpad čistého niklu a slitin niklu.

(9) Odběratelé objednávají u národních podniků Kovošrot kovový odpad v následujících položkách, které musí být uvedeny v objednávce:

šrot ocelový nelegovaný
- pro vysoké pece
- pro ocelárny lehký
- pro ocelárny těžký- schopný vsázky
- elektropecní
- neupravený
- pro kuplovny,
šrot ocelový legovaný,
zlomková litina - kokilová
- ostatní,
odpad mědi čisté,
odpad mosazi a mědiniklů,
odpad cínových bronzů,
odpad červených slitin,
rafinační odpad mědi a slitin včetně zůstatků a speciálních bronzů,
odpad čistého hliníku,
odpad slitin skupiny Al - Cu - Mg,
odpad slitin skupiny Al - Si,
odpad ostatních slitin hliníku včetně netříděného odpadu a zůstatků,
odpad čistého olova,
odpad ložiskových kovů na bázi olova,
odpad akumulátorového olova,
odpad ostatních slitin olova včetně zůstatků,
odpad čistého zinku,
tvrdý zinek a odpad zinkových slitin,
zinkové zůstatky včetně zinkoolovnatých popelů,
odpad čistého cínu,
odpad ložiskových kovů na bázi cínu,
odpad ostatních slitin cínu včetně zůstatků,
odpad čistého niklu,
odpad niklových slitin,
odpad hořčíkových slitin.

(10) Organizace se mohou ve smlouvě dohodnout na podrobnějším členění, než je uvedeno v odstavcích 8 a 9.

(11) Šrotem ocelovým legovaným se rozumí ocelový šrot, za který se podle cenových předpisů fakturuje přirážka za obsah legovacích prvků.

(12) Odběratelé národních podniků Kovošrot nemohou požadovat dodávky neupraveného a vsázky neschopného kovového odpadu.

§ 20

Dodací lhůta

(k § 187 zákona)

(1) Nedohodnou-li se organizace v odůvodněných případech jinak, sjednávají se dodací lhůty čtvrtletní.

(2) Není-li sjednána výše měsíčních dodávek, je dodavatel povinen dodávat kovový odpad rovnoměrně v jednotlivých měsících čtvrtletí.

(3) Množství do 20 tun kovového odpadu čtvrtletně je dodavatel oprávněn dodat jednorázově.

§ 21

Přeprava kovového odpadu zajišťovaná dodavatelem

(k § 180 zákona)

Při dodávkách národnímu podniku Kovošrot je dodavatel, který má vlečku a nebo je spoluuživatelem vlečky a u něhož se vyskytuje kovový odpad v množství nejméně 250 t ročně, povinen na žádost národního podniku Kovošrot nakládat a odesílat kovový odpad podle jeho disposic buď přímo spotřebitelům kovového odpadu nebo provozovnám národních podniků Kovošrot nebo na jiná místa určení. Zprávu o odeslání zásilky je dodavatel povinen zasílat jak spotřebiteli, tak i národnímu podniku Kovošrot.

§ 22

Přeprava kovového odpadu zajišťovaná odběratelem

(k § 180 zákona)

(1) Není-li dodavatel národního podniku Kovošrot povinen dle § 21 nakládat a odesílat dodávky kovového odpadu, zajišťuje přepravu kovového odpadu do místa určení národní podnik Kovošrot.

(2) Dodavatel je povinen neprodleně oznamovat místně příslušnému národnímu podniku Kovošrot druh a množství kovového odpadu připraveného k dodání, dosahuje-li množství odpadu ocelí a litiny 3 000 kg nebo odpadu neželezných kovů 100 kg při odvozu autem, nebo množství nutné k naložení železničního vozu, bude-li odpad odesílán po železnici z vlečky dodavatele. Národní podnik Kovošrot je povinen zajistit odvoz kovového odpadu do 30 dnů od obdržení oznámení nebo ve lhůtě zvlášť smluvené. Delší lhůtu lze sjednat zejména tehdy, umožní-li to lépe využít mechanizačních prostředků pro nakládání a odvoz kovového odpadu.

(3) Dodavatel je povinen shromažďovat kovový odpad na místech přístupných nákladnímu vozidlu nebo vhodných pro nakládání do železničních vozů a, pokud je to možné, i pro přístup a využití mechanizačních prostředků pro nakládání kovového odpadu.

(4) Dodavatel je povinen umožnit národnímu podniku Kovošrot po vzájemné dohodě použití vlastní vlečky k nakládání a odesílání kovového odpadu od dodavatele i z jiných zdrojů a vlastních mechanizačních prostředků, zejména nakládacích, a to za náhradu nákladů tím vzniklých. Dále je povinen umožnit mu odvoz kovového odpadu i mimo normální pracovní dobu a provést k tomu nutná opatření, na příklad pro vjezd vozidla, pro vážení odpadu a pro osvětlení skládky odpadu.

(5) Oznámí-li dodavatel národnímu podniku Kovošrot nesprávné údaje o množství a druhu kovového odpadu připraveného k dodání nebo nedošlo-li k odvozu kovového odpadu z důvodů na straně dodavatele, je dodavatel povinen nahradit národnímu podniku Kovošrot vzniklou škodu. Jde-li o odvoz nákladním autem, činí náhrada škody 45 Kčs za každou tunu nevyužité ložné váhy nebo za každý nevyužitý m2 ložné plochy auta.

§ 23

Dodací podmínky

(k § 172 - 191 zákona)

(1) Odesílá-li dodavatel několik druhů kovového odpadu v jednom železničním voze, je povinen učinit opatření, aby se kovový odpad nepomíchal. V jednom železničním voze smí dodavatel odeslat nejvýše dva druhy nelegovaného ocelového šrotu a nejvýše pět druhů legovaného ocelového šrotu nebo odpadu neželezných kovů.

(2) Odběratelé jsou povinni po předchozí dohodě přejímat kovový odpad dodávaný nákladními auty i mimo normální pracovní dobu a provést k tomu nutná opatření, na příklad pro vjezd vozidla, pro převzetí kovového odpadu a pro jeho vyložení z auta. Odběratelé jsou povinni učinit opatření, aby dodavatelé mohli při dodávkách kovového odpadu auty využít svých mechanizačních vykládacích zařízení, na příklad sklápěcího zařízení.

(3) Dodavatelé jsou povinni dodávat kovový odpad v demontovaném stavu, rozložený na kusy schopné naložení na nákladní auto běžnými nakládacími prostředky. Nemůže-li dodavatel provést demontáž bez cizí pomoci, dohodne možnost spolupráce s národním podnikem Kovošrot, který, převezme-li provedení demontáže, předloží před zahájením prací kalkulaci nákladů spojených s demontáží; tyto náklady hradí dodavatel. Ustanovení o povinnosti dodávat kovový odpad v demontovaném stavu se nevztahují na kolejová železniční vozidla.

(4) Dodavatel je povinen dbát na to, aby kovový odpad byl prost výbušnin a jiných škodlivých látek a aby neobsahoval nebezpečné předměty, které by mohly při skladování, nakládání a zpracování ohrozit lidský život nebo způsobit jinou škodu. Na požádání odběratele je dodavatel povinen vystavit o tom potvrzení.

(5) Dodavatel ocelového šrotu legovaného a odpadu neželezných kovů je povinen v den odeslání dodávky zaslat odběrateli zprávu o množství a jakosti dodávaného kovového odpadu. Průklep zprávy se přikládá k zásilce. Dodávky jiného kovového odpadu se neavizují, kromě dodávek prováděných dle § 21.

(6) Dodavatelé, kteří mají zařízení na úpravu kovového odpadu (lisy, drtiče, tlučky), jsou povinni dodávat kovový odpad upravený. Případnou volnou kapacitu těchto zařízení, počítáno při třísměnném provozu, jsou povinni nabízet místně příslušnému národnímu podniku Kovošrot a podle jeho disposic provádět za úplatu úpravu kovového odpadu, který jim národní podnik Kovošrot dodá. Pokud nestačí kapacita úpravárenského zařízení národního podniku Kovošrot, jsou odběratelé povinni přejímat kovový odpad neupravený až do výše volné kapacity svého úpravárenského zařízení.

§ 24

Množství

(k § 175 zákona)

(1) Není-li v technické normě stanoveno jinak, může se množství dodané jedním dodavatelem u dodávek do 100 t čtvrtletně odchylovat od stanoveného nebo sjednaného množství o ± 5 % a u dodávek nad 100 t čtvrtletně o ± 2 % nebo ± 5 t.

(2) Pro plnění závazků je směrodatná váha dodaného kovového odpadu po odečtení nečistot, jiných příměsí a vlhkosti, pokud převyšují váhu přípustnou podle technických norem.

(3) Při dodávce po železnici je dodavatel povinen vyžadovat vážení zásilky drahou zápisem v nákladním listu. Má-li dodavatel na vlečce kolejovou váhu s platností železničního vážení, provede vážení sám. V obou případech musí být váha doložena zápisem v nákladním listě na místě "váha zjištěná drahou" a orazítkovaným vážním lístkem. Nebyla-li zásilka takto vážena dodavatelem ani drahou, platí za množství dodané množství zjištěné u odběratele na váze s platností železničního vážení. Nebyla-li zásilka zvážena na odběratelově váze s platností železničního vážení, platí množství zjištěné na úředně cejchované váze dodavatele, a není-li ani takto váha zjištěna, množství zjištěné na úředně cejchované váze odběratele. V ostatních případech platí váha udaná dodavatelem. Zjišťuje-li se váha ve stanici určení nebo u odběratele, je odběratel povinen na požádání dodavatele předložit mu k nahlédnutí originál nákladního listu s vážním lístkem.

(4) Při dodávce silničním dopravním prostředkem platí váha zjištěná při splnění na úředně cejchované váze. Není-li dodávka takto zvážena, platí váha zjištěná na úředně cejchované váze národního podniku Kovošrot.

§ 25

Fakturace

(1) Dodavatel vystavuje faktury na základě údajů uvedených v přepravních dokladech. Je-li kovový odpad dodáván a přejímán podle chemického rozboru (§ 26), vystavuje dodavatel faktury po stanovení chemického rozboru.

(2) Prokáže-li odběratel ve smyslu ustanovení § 24 jinou váhu zásilky, která je rozdílná od váhy fakturované dodavatelem o více než ± 1 %, je dodavatel povinen do 2 dnů po obdržení dokladu o váze vystavit příslušný dobropis, popřípadě rozdíl dofakturovat.

§ 26

Prověrka plnění

(k § 192 - 197 zákona)

(1) Nedohodnou-li se organizace jinak, dodává se podle chemického složení tento kovový odpad:

a) ocelový šrot legovaný;

b) rafinační a zůstatkové odpady neželezných kovů, třísky hliníku a slitin hliníku, odpady cínových bronzů a červených slitin, odpady olova měkkého a tvrdého, odpady čistého cínu a ložiskových kovů na bázi cínu; toto ustanovení neplatí pro výkup odpadů, které národní podnik Kovošrot přejímá podle dohody s dodavatelem v jakosti tel quel;

c) jiné odpady neželezných kovů, reklamuje-li odběratel chemické složení dodávky.

(2) U kovového odpadu přejímaného podle chemického rozboru odebírá vzorky při odběru odběratel národního podniku Kovošrot za jeho účasti, popřípadě, souhlasí-li s tím národní podnik Kovošrot, bez jeho účasti. Jeden vzorek obdrží národní podnik Kovošrot, jeden si ponechá odběratel, který uschová třetí zapečetěný vzorek pro případ rozhodčího rozboru. Nezúčastní-li se národní podnik Kovošrot odebírání vzorků, je odběratel povinen odeslat mu vzorek nejpozději následující všední den.

(3) Odběratel i národní podnik Kovošrot jsou povinni provést chemický rozbor bez zbytečného odkladu a zaslat jej druhé organizaci ihned po provedení, nejpozději do 21 dnů po té, kdy odběratel obdržel zásilku kovového odpadu. Neodešle-li některá z organizací chemický rozbor v uvedené lhůtě, platí rozbor provedený druhou organizací a neodešle-li jej žádná z organizací, platí chemický rozbor uvedený v odesílacích dokladech.

(4) Liší-li se výsledky chemického rozboru provedeného odběratelem od rozboru udaného dodavatelem o více než připouští norma analytických metod nebo rozmezí stanovené smlouvou, mají obě organizace právo požadovat provedení rozboru rozhodčího vzorku v laboratoři, na níž se organizace dohodnou. Výlohy spojené s provedením rozhodčího rozboru hradí organizace, v jejíž neprospěch vyzněl výsledek rozboru.

(5) Chemický rozbor určený podle odstavců 2 až 4 je rozhodující také pro dodavatele národního podniku Kovošrot. Tento podnik má právo uplatňovat nároky plynoucí z výsledku chemického rozboru vůči svému dodavateli do 30 dnů po stanovení chemického rozboru u svého odběratele.

(6) U odpadů neželezných kovů obsahujících mechanické železo (na příklad letadlový šrot, zinkové slitiny pomíchané železem), kde není odebírání vzorků možné, je odběratel povinen umožnit dodavateli ověření množství mechanického železa.

§ 27

Reklamační řízení

(k § 198 - 203 zákona)

(1) V reklamaci uvede odběratel též návrhy na další použití dodaného kovového odpadu.

(2) Reklamovaný kovový odpad uskladní odběratel odděleně v dodaném stavu až do vyřízení reklamace nebo do uplynutí lhůt předepsaných k jejímu vyřízení.

(3) Převezme-li odběratel od národního podniku Kovošrot reklamovaný kovový odpad nedostatečně tříděný, přejímá jej jako odpad přetříděný, jestliže dodávající národní podnik Kovošrot provede přetřídění vlastními zaměstnanci a na svůj náklad v přiměřené lhůtě sjednané dodavatelem nebo provede-li toto přetřídění odběratel v dohodě s dodávajícím národním podnikem Kovošrot na jeho vrub. Neuvede-li odběratel v reklamaci, že kovový odpad přejímá, má dodávající národní podnik Kovošrot právo disponovat kovovým odpadem podle svého odbytového plánu.

(4) Je-li odpad pro odběratele nepoužitelný, je dodavatel povinen reklamovaný odpad oddisponovat do 10 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nezašle-li dodavatel odběrateli disposice v uvedené lhůtě, je odběratel oprávněn odeslat reklamovaný odpad na adresu dodavatele, o čemž musí dodavatele uvědomit nejméně 3 dny předem. Náklady spojené s předdisponováním a s vrácením reklamovaného odpadu nese dodavatel.

(5) U velkých odběratelů s ročním odběrem převyšujícím 100 000 t kovového odpadu ustanovuje národní podnik Kovošrot Praha svého stálého zástupce, který má funkci výstupní technické kontroly; za jeho účasti se zjišťují vady dodávek kovového odpadu dodaného některým národním podnikem Kovošrot. Odběratelé jsou povinni vytvořit podmínky pro řádný výkon funkce zástupce národního podniku Kovošrot Praha. Podrobnosti o výkonu této funkce sjednávají odběratelé s tímto podnikem.

§ 28

Majetkové sankce

(k § 204 - 210 zákona)

(1) Pro výpočet penále za nesplnění dodávky se považují za celek druhy kovového odpadu uvedené v § 19 odst. 8 a 9, popřípadě 10. Penále se neplatí, dodá-li dodavatel místo méně jakostního odpadu odpad jakostnější, místo lehkého odpadu odpad těžký schopný vsázky nebo místo neupraveného odpadu odpad schopný vsázky.

(2) Změní-li odběratel přepravní disposice pro zásilku, která je již na cestě nebo dá-li pro zásilku nesprávné disposice, zaplatí dodavateli penále ve výši 100 Kčs. Za změněnou nebo nesprávnou disposici se nepokládají změny, které jsou důsledkem změny rozpisu plánu.

(3) Neprovede-li národní podnik Kovošrot odvoz kovového odpadu ve lhůtě podle § 22 odst. 2, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 20 Kčs za každý jednotlivý případ vedle případného penále za neprovedení odběru. Toto ustanovení platí jen tam, kde je sjednána lhůta pro odvoz delší než 30 dnů.

(5) Odmítne-li odběratel národního podniku Kovošrot bez právního důvodu převzít zásilku kovového odpadu nebo znemožní-li plnění, je na žádost dodavatele povinen souhlasit se zrušením smlouvy v rozsahu, v němž znemožnil splnění dodávky.

§ 29

Druh a jakost kovového odpadu

(1) Dodavatelé průmyslového kovového odpadu jsou povinni jej shromažďovat a třídit podle technických norem *).

(2) Neprůmyslový kovový odpad jsou dodavatelé národních podniků Kovošrot povinni třídit podle disposic těchto podniků.

§ 30

Dodávky národním podnikům Sběrné suroviny

Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky kovového odpadu národním podnikům Sběrné suroviny.


ČÁST PÁTÁ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 31

Na dodávky výrobků vykoupených v rámci výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob platí zvláštní předpisy. *)

§ 32

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


První náměstek ministra:

Šupka v. r.


Příloha I

Lhůty pro předkládání objednávek, tiskopisy objednávek, členění fondovaných a centralizovaných výrobků pro předkládání objednávek, označení výrobků dodávaných ze skladů hutních odbytových základen, označení výrobků, u nichž hutní odbytové základny spravují fondy pro drobné odběratele (disposiční), vyznačení výrobků, u nichž se předkládají objednávky na dovoz přímo příslušným podnikům zahraničního obchodu.

Druh výrobkuLhůta v měsících
před
dodávkovým
čtvrtletím
Tiskopisy
objednávek
určených
pro výrobu
Skupina
fondovaných
a centralis.
výrobků
Výrobky
dodávané
ze skladů
HOZ
Výrobky,
u nichž
HOZ
spravují
disp. fondy
Výrobky,
u nichž
se požadavky
na dovoz
předkládají
přímo PZO
1234567
Dehet surový vysokotepelný2CPZO
Benzol surový2CPZO
Ostatní výrobky koksochemického průmyslu2PZO
Rudy železné a manganové tuzemské
prodejné a upravené2C
Rudy železné a manganové dovážené2CPZO
Hausmanit2PZO
Rudy neželezných kovů tuzemské a dovážené2
Bauxit2CPZO
Rudy chromové2CPZO
Koncentráty mědi, olova, zinku2CPZO
Koncentráty ostatních neželezných kovů2PZO
Průmyslové diamanty surové a diamantový boart2CPZO
Diamantový prášek2PZO
Kazivec těžný a dovážený2CPZO
Koncentrát kazivce2CPZO
Nerosty ostatní2CPZO
Šrot a zlomková litina
Železo surové2KAHOZHOZ
Vysokopecní ferroslitiny2KAHOZHOZ
Ferroslitiny z elektr. pecí:
ferromangan, ferrochrom, ferrovanad2KCHOZHOZPZO
ostatní2KPZO
Ocel ušlechtilá a neušlechtilá2CPZO
Bloky, bramy, sochory a ploštiny pro další válcování z neušl. ocelí2KC
Bloky a bramy pro další válcování z ušlechtilé oceli uhlíkové2KC
Bloky a bramy pro další válcování z konstrukčních a nástr. ocelí legovaných2KC
Ze speciál. a rychlořezných ocelí3KC
Sochory pro další válcování z ušlechtilé oceli uhlíkové2KC
Sochory pro další válcování:
z konstr. a nástroj. legovaných ocelí2KC
ze spec. a rychlořezných ocelí3KC
Ploštiny pro další válcování:
z ušl. ocelí uhlík., konstr. a nástroj. legovaných2KC
Ploštiny pro dynamo- a trafoplechy2KC
Ploštiny pro další válcování:
ze spec. a rychlořezných ocelí3KC
Předvalky pro trubky, výkovky, železné nápravy a ostatní účely z neušl. oceli2KAHOZHOZ
Válcovaný materiál z neušl. oceli2KAHOZHOZ
Předvalky pro trubky, výkovky a ostatní účely z ušl. ocelí uhlíkových2KAHOZHOZ
Předvalky pro výkovky a ostatní účely z konstr. a nástroj. ocelí legovaných2KAHOZHOZ
Ze spec. a rychlořezných ocelí3KAHOZHOZ
Ocel profilová konstr. a nástroj. uhl. a legovaná:
ve stavu přírodním nebo žíhaném2KAHOZHOZ
ve stavu zušlechtěném nebo tepelně zpracovaném podle zvláštních předpisů*)3KAHOZHOZ
Ocel profilová speciální a rychlořezná3KAHOZHOZ
Plechy z ušl. ocelí uhlíkových ve stavu přírodním nebo žíhaném2KAHOZHOZ
ve stavu zušlechtěném nebo tepelně zpracovaném podle zvláštních předpisů*)3KAHOZHOZ
Plechy z ušl. ocelí legovaných:
ve stavu přírodním nebo žíhaném2KAHOZHOZ
ve stavu zušlechtěném nebo tepelně zpracovaném podle zvláštních předpisů*)3KAHOZHOZ
Plechy z ušlechtilých ocelí rychlořezných3KAHOZHOZ
Plechy plátované3KAHOZ
Plechy z ušlechtilých ocelí speciálních3KAHOZHOZ
Plechy dynamové a transformátorové2KAHOZHOZ
Trubky svařované nad 400 mm Js z neušl. ocelí2KAHOZHOZ
Trubky svařované ostatní pod 400 mm Js z neušl. oceli2KAHOZHOZ
Trubky svařované z neušl. ocelí přesné, trubky svařované konstr. a závlahové3KAHOZHOZ
Trubky svařované z ušl. ocelí4KBHOZHOZ
Trubky bezešvé přesné z neušl. ocelí3KAHOZHOZ
Trubky bezešvé přesné z ušl. ocelí3KAHOZHOZ
Trubky naftové a pro geol. průzkum a bezešvé z neušl. ocelí ostatní2KAHOZHOZ
Trubky bezešvé z ušl. ocelí uhlíkových vněj. Ø nad 133 mm2KAHOZHOZ
Trubky bezešvé z ušl. ocelí uhlíkových vnějšího Ø do 133 mm2KAHOZHOZ
Trubky bezešvé z ušl. ocelí ostatní3KAHOZHOZ
Trubky rozšiřované2KAHOZHOZ
Litinové tlakové trouby a tvarovky2KCHOZHOZ
Pásová ocel válcovaná za studena3KAHOZHOZ
Tažená ocel:
z neušlechtilých ocelí2KAHOZHOZ
z ušlechtilých ocelí3KAHOZHOZ
Ocelové dráty tažené a patentované3KAHOZHOZ
Ocelové profily tenkostěnné otevřené a uzavřené3KAHOZHOZ
Stožáry a lodní ráhna, trubky ohýbané a kompensátory z bezešvých trubek3KPZO
Oblouky z bezešvých trubek3KHOZPZO
Tvarovky z tavně svařovaných trubek3KPZO
Fitinky a vsuvky z trubek3KHOZPZO
Tvarovky k hladkým, přírubovým a hrdlovým trubkám2KHOZPZO
Trubky žebrové ocelové3KHOZPZO
Trubky chladící litinové2KPZO
Nádrže z bezešvých trubek do vněj. Ø 377 mm vč.5KPZO
Přehřívačové články a vratná kolínka30. 7.
předcházejícího roku
KPZO
Ostatní trubkové výrobky -4KPZO
z toho trubky pro sběrače trolejbusů a tramvají 30. 7.
předcházejícího roku
Hřeby a vrtule pro kolejnice2KHOZPZO
Hřeby značkovací ČSD3KPZO
Šrouby a matice ocelové a z mědi a mosazi3KHOZPZO
Polotovary šroubů a matic, šrouby a matice přesného a středního provedení z hliníku a jeho slitin3KPZO
Vruty ocelové a mosazné, šrouby podstavcové3KHOZPZO
Roubíky, háky isolátorové3KHOZPZO
Ostatní součásti telekomunikační3KPZO
Nýty ocel. plné, nýty z nežel. kovů3KHOZPZO
Podložky ocelové přesné, pojistné a pružné3KHOZPZO
Podložky ocel. hrubé, měděné, závlačky3KHOZPZO
Podložky hliníkové a ze slitin hliníku3KPZO
Paprsky, matičky, blatníkové vzpěry4KPZO
Ostnatý drát2KHOZPZO
Elektrovodné praménce, drátěná lana3LHOZPZO
Hřídel ohebný normální, hřídel Teleflex kroužky do gumových spojek4KPZO
Drát stříhaný pro spec. váz. strojky, drát plombovací opředený, úvazky3KHOZPZO
Háčky chmelařské1KPZO
Sítě drátěné z drátu z oceli 11341, z cínového bronzu, mosazného nebo měděného drátu3KHOZPZO
Sítě drátěné z drátu z nerezavějící oceli3KPZO
Sítě drátěné na vložky do postelí2KHOZPZO
Sítě pletené se šestiúhelníkovými oky a kroucené se čtvercovými oky2KHOZPZO
Sítě drátěné do skla, tkané z drátu z oceli 12090, z drátu niklového nebo hliníkového3KPZO
Sítě drátěné proti hmyzu a rabicové3KHOZPZO
Svařované drátěné sítě3KBHOZHOZPZO
Papírenská síta6KPZO
Nekonečné lanové pásy a isolační tkaná látka3KPZO
Dialyzátorová síta4KPZO
Hřebíky ocelové, do krytiny a pískováčky2KHOZPZO
Hřebíky z mosazi3KHOZPZO
Hřebíky z mědi3KPZO
Elektrody z neušl. a ušl. ocelí3KHOZPZO
Elektrody na řezání kyslíkem, tavidla pro svařování automatickými stroji, navařovací
tyčinky z litých tvrdých kovů, holé a obalované, trubičky plněné drtí ze slinutých karbidů
3KPZO
Elektrody bronzové, niklové a hliníkové3KHOZPZO
Řetězy elektrické svařované3KHOZPZO
Řetězy válečkové, dopravníkové a Rotary4KPZO
Řetězové sněhové soupravy, spojky k důlním vozíkům, Westfalia řetězy s příslušenstvím3KPZO
Řetězové třmeny, příslušenství k průmyslovým a zemědělským řetězům3KHOZPZO
Pružiny listové, nosné, pro kolejová a silniční vozidla, pružiny nárazníkové3PPZO
Pružiny ocelové ostatní4PPZO
Pružiny tlakové, tažné, skrutné a tvarové z cínových a mosazných drátů3PPZO
Pružiny vláskové z cínového nebo beryliového bronzu2PPZO
Podkování3KHOZPZO
Koule mlecí kované z neušl. ocelí3KPZO
Koule mlecí kované z konstr. a nástroj. ocelí uhlíkových a legovaných4KPZO
Příruby kované a ražené podle ČSN 4KHOZPZO
Drobné kolejivo pro kolejnice železniční2KHOZPZO
Drobné kolejivo pro kolejnice tramvajové2KPZO
Drobné kolejivo hotové pro důlní kolejnice3KPZO
Pražce ocelové pro kolejnice nad 20 kg/m3KPZO
Ocelové důlní oblouky3KBPZO
Rohové štětovnice9KPZO
Pouzdra celobronzová s výstelkou z bronzu, ložiska vagónová4KPZO
Ložiska motorová s výstelkou z bronzu4KPZO
Výlisky z práškové oceli včetně samomazných pouzder4KPZO
Termodvojkovy na podkladě oceli2KPZO
Ferromagnetická jádra4KPZO
Ferritové součástky a termistory3KPZO
Drť litinová, sekaný drát, prášková ocel mechanická a granulační2KPZO
Měď rafinovaná (vč. granulí)2KCHOZHOZPZO
Hliník prvotní ve tvarech2KCHOZHOZPZO
Olovo měkké2KCHOZHOZPZO
Zinek prvotní2KCHOZHOZPZO
Cín2KCHOZHOZPZO
Kadmium2KCHOZHOZPZO
Nikl surovina2KCHOZHOZPZO
Kobalt2KCHOZHOZPZO
Rtuť2KCHOZHOZPZO
Antimon2KHOZPZO
Mangan, hořčík, křemík2KCHOZHOZPZO
Arzén, chróm2KHOZPZO
Molybden2KHOZPZO
Vzácné kovy2KPZO
Měď surová (černá a konvertorová)2KPZO
Slévárenské mosazi, niklové mosazi a mědinikly, bronzy slévárenské cínové
a spec., červené bronzy, ložiskové kovy, pájky cínové
2KCHOZHOZPZO
Slévárenské slitiny hliníku2KCHOZHOZPZO
Olovo tvrdé antimonové2KHOZPZO
Slitiny zinku2KHOZPZO
Slitiny vizmutu2KPZO
Slitiny hořčíku2KPZO
Předslitiny mědi2KHOZPZO
Předslitiny hliníku2KPZO
Přetavené slitiny hliníku bez záruky složení2KPZO
Výrobky tavíren a sléváren k dalšímu hutnímu zpracování, předvalky
a předlisky k dalšímu hutnímu zpracování
2KPZO
Polotovary z mědi2KCHOZHOZPZO
Polotovary z mosazi, niklové mosazi a mědiniklů2KCHOZHOZPZO
Polotovary z cínových a spec. bronzů2KCHOZHOZPZO
Polotovary z hliníku a jeho slitin2KCHOZHOZPZO
Polotovary z olova a jeho slitin2KHOZPZO
Polotovary ze zinku a jeho slitin2KHOZPZO
Pájka měkká na hliník2KHOZPZO
Plechy a dráty z kadmia2KHOZ
jen anody
PZO
Polotovary z niklu a jeho slitin2KCHOZHOZPZO
Polotovary z molybdenu a wolframu2PZO
Polotovary ze slitin hořčíku a vzácných kovů2KPZO
Polotovary z drahých kovů2PZO
Plechy, pruhy a dráty z hliníku plát. mědí2KPZO
Pásy a pruhy ocelové plátované hliníkem a plátované
po jedné straně hliníkem a po druhé straně niklem
3KPZO
Slinuté karbidy neopracované3PZO
Průvlaky se slinutými karbidy4PZO
Drť, zrna, mlecí koule ze slinutých karbidů3PZO
Čelisti, pouzdra, zápustky a nástroje ze slinutých karbidů4PZO
Průvlaky diamantové4PZO
Korunky vrtací s diamanty, přiběráky s diamanty, hroty na měření tvrdosti s diamanty3PZO
Folie z mědi a ze slitin mědi, desky měděné autotypické2KPZO
Lana hliníková s ocelovou duší3KHOZPZO
Ocelohliníkový trolejový drát2KPZO
Folie hliníková3KPZO
Hliníkové kaloty, těsnící vlna z hliníku, výrobky z hliníkových folií2KPZO
Hliníková krupice3KCHOZHOZPZO
Plomby olověné, vlna těsnící olověná, syfóny olověné2KPZO
Olověný prach2KPZO
Desky zinkové autotypické, kalíšky zinkové pro baterie2KPZO
Zinkový prach2KCHOZPZO
Výseky a toroidy z niklu a slitin niklu2KPZO
Termodvojkovy na bázi Fe, Ni, Cu Ni, destičky wolframové na kontakty2KPZO
Hořčíkový prach2PZO
Výrobky z drahých kovů2PZO
Karbidy kovů2PZO
Mosaz a niklová mosaz v prášku, lístkový kov z hliníku, mědi a jejich slitin, amalgám2PZO
Odpady z neželezných kovů
Drahé kovy (surovina)2CPZO
Magnezitové a chrommagnezitové kameny2KPZO
Magnezit cihlářský a ocelářský vč. basifritu2KPZO
Dolomit pálený2PZO
Uhlíková anodová hmota, katodové bloky, spojovací hmoty tuhové a uhlíkové2PZO
Struska vysokopecní granulovaná, vanadová a svářková2PZO
Struska ostatní kromě strusky vysokopecní mleté2PZO
Okuje2PZO
Kychtový prach2PZO
Pyrity2PZO
Kysličník hlinitý2PZO
Hydroxyd hlinitý2PZO

Vysvětlivky

Ve sloupci 3: je uveden druh tiskopisu (K, P, L) - jednopoložkové objednávkové složky s ormigovou matricí, které skladuje a distribuuje Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů Praha, národní podnik, Praha 1, Malá Strana, Tržiště 9. Ostatní neoznačené výrobky objednávají odběratelé svými obvyklými tiskopisy a předkládají je určeným organizacím ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů dvojmo.

Ve sloupci 4: je uvedena u fondovaných a centralisovaných výrobků příslušná skupina materiálu v souvislosti s ustanovením § 2 (je určováno vždy metodickými pokyny SPK a MHD při sestavování plánu).

Ke sloupci 5: zkratkou „HOZ“ jsou označeny výrobky, u nichž objednávky, které nedosahují nejmenšího objednacího množství pro dodávky z výrobních podniků, vyřizují oblastně příslušné hutní odbytové základny. Objednávky se předkládají na vícelistých objednávkových složkách (tzv. „HOZ složkách“), které distribuuje Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů Praha, národní podnik Praha 1, Malá Strana, Tržiště 9. U ostatních výrobků se předkládají objednávky na menší množství příslušným pověřeným organizacím a bilančním místům shodným s objednáváním ve výrobě.

Ke sloupci 6: zkratkou „HO“ jsou označeny výrobky, u nichž fond pro drobné odběratele (disposiční) spravují hutní odbytové základny. U ostatních výrobků spravují tyto fondy pověřené organizace uvedené v seznamu výrobků MHD.

Ke sloupci 7: zkratkou „PZO“ jsou označeny výrobky, u nichž na základě vydělených fondů jsou předkládány objednávky z dovozu přímo příslušným podnikům zahraničního obchodu. Zkratka je uvedena i u položek, které dosud nebyly zajišťovány dovozem.

Příloha II

Seznam spotřebního zboží

Ocel profilová hrubá

Ocel profilová polohrubá a střední

Ocel profilová jemná

Ocel betonářská

Ocel pásová za tepla válcovaná

Drát válcovaný

Ocel I a U od výšky 80 mm do 160 mm

Ocel I a U od výšky 180 mm a větší

Plechy hrubé a střední od 3 mm (bez plechů IZETT)

Plechy jemné pod 3 mm

Plechy pozinkované a poolověné

Plechy pocínované a lakované

Trubky svařované závitové do 2"

Trubky svařované konstrukční a závlahové

Trubky bezešvé vnější Ø do 133 mm

Ocelové dráty tažené

Pájky z cínu a jeho slitin

Šrouby hrubé jakosti 4D bez matic

Matice hrubé

Šrouby do kovu středního provedení

Matice středního provedení

Vruty a šrouby podstavcové

Vruty mosazné

Šrouby napínací

Nýty ocelové plné

Nýty z hliníku plné

Nýty z hliníku trubkové

Podložky pružné dle ČSN

Podložky hrubé ocelové

Závlačky

Drát ostnatý

Drátěná lana ocelová

Tkaniny s holým nebo pokovovaným povrchem

Čtyřhranné pletivo

Šestihranné pletivo

Pletivo „Herkules“

Tkaniny proti hmyzu

Tkaniny rabicové

Hřebíky ocelové

Hřebíky na krytiny

Elektrody

Řetězy svařované

Řetězy uzlované

Příslušenství k zemědělským řetězům

Pružiny spirálové

Ozuby

Hmatce a destičky

Podkováky

Polotovary z hliníku a slitin hliníku

Poznámky pod čarou

*) Objednávkové složky a soupisky fondů skladuje a distribuuje Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů - Praha, národní podnik Praha 1-Malá Strana, Tržiště 9.

**) Nejmenší objednací množství hutních výrobků pro dodávky z výrobních podniků je uvedeno jednak v příslušných cenících ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů, jednak v samostatném seznamu.

***) Pověřené organizace ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů jsou uvedeny na posledních dvou stránkách seznamu výrobků ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů.

*) Seznam těchto organizací jest uveden v seznamu výrobků MHD.

*) Tato povinnost je stanovena základními podmínkami dodávky výrobků dovážených podniky zahraničního obchodu Ferromet a Metalimex.

*) Tím se pro odbytové organizace MHD stanoví odchylná úprava z ustanovení § 204 odst. 1 zákona.

*) Rozhodčí laboratoří pro podniky ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů je Ústav pro výzkum rud, Praha.

*) ČSN 42 0031 Odpad ocelí - Třídění podle chemického složení. ČSN 42 0032 Odpad ocelí - Třídění podle tvarů a rozměrů. ČSN 42 0033 Odpad ocelí - Skladování a evidence. ČSN 42 1290 Odpadové suroviny pro kuplovny. ČSN 42 1331 Odpad neželezných kovů.

*) Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra ČSSR č. 54/64 Sb. o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků.

*) Jedná se o stav materiálu podle příslušných technických norem, který se vyjadřuje v číselné značce materiálu první doplňkovou číslicí 6-9.

Přesunout nahoru