Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 143/1964 Sb.Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu

Částka 62/1964
Platnost od 30.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1974 (176/1973 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

143

VYHLÁŠKA

Ministerstva paliv

ze dne 29. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu

Ministerstvo paliv v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


ODDÍL PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje všechny dodávky topných plynů, tj. svítiplynu, zemních plynů (naftového a karbonského), koksárenského plynu technicky čistého, dodávky zkapalněného topného plynu (propan-butanu), jakož i dodávky rop a gazolinu; nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu.

§ 2

Rozsah dodávek

(1) Za dodávky topných plynů ve velkoobchodním rozsahu se považují roční plánované dodávky, které u svítiplynu a koksárenského plynu technicky čistého v průměru přesahují 10 000 m3 měsíčně a u zemních plynů (naftového a karbonského) 5000 m3 měsíčně pro jedno odběrní místo téhož odběratele; ostatní dodávky se považují za dodávky maloobchodního rozsahu.

(2) Odběrním místem pro dodávky topných plynů je místně oddělené pracoviště odběratele, kde se měří odběr topných plynů, ať již jedním či více měřidly. V pochybnostech je rozhodující technické provedení připojení na plynovodní síť.

(3) Za dodávky zkapalněného topného plynu (propan-butan) ve velkoobchodním rozsahu se považují roční plánované dodávky pro jednoho odběratele přesahující 3000 kg; ostatní dodávky se považují za dodávky maloobchodního rozsahu.

ODDÍL DRUHÝ

Dodávky topných plynů z plynovodní sítě

(k § 165 a 166 zákona)

§ 3

Smlouva o dodávce topných plynů ve velkoobchodním rozsahu

(1) Smlouvy o dodávce topných plynů ve velkoobchodním rozsahu se uzavírají na celý rok s rozdělením na jednotlivá čtvrtletí podle druhů topných plynů a jsou doplňovány měsíčními nebo dekádními odběrovými diagramy; v odůvodněných případech mohou být sjednány odběrové diagramy i na kratší časová období.

(2) Smlouvy se uzavírají pro každé odběrní místo zvlášť, pokud se organizace nedohodnou na uzavření jediné smlouvy s rozdělením odběru podle odběrních míst.

§ 4

Sjednání odběrového diagramu

(1) Odběratel je povinen nejpozději do 25 dnů před začátkem čtvrtletí zaslat dodavateli ve dvou vyhotoveních návrh odběrového diagramu pro jednotlivá odběrní místa; odběrový diagram obsahuje rozpis čtvrtletního množství topných plynů podle druhů na jednotlivé měsíce, dekády, dny, popřípadě i na směny. V návrhu diagramu uvede odběratel údaje o předpokládaných nepravidelnostech v odběru topných plynů.

(2) Nesouhlasí-li dodavatel s návrhem odběrového diagramu, je povinen předložit odběrateli nejpozději do 10 dnů od jeho obdržení návrh změn a doplňků; neučiní-li tak, platí diagram podle návrhu odběratele.

(3) Nesouhlasí-li odběratel s návrhem změn a doplňků, předloženým dodavatelem, je odběratel povinen do 10 dnů projednat návrh těchto změn a doplňků; nedojde-li k dohodě, je povinen předložit spor v téže lhůtě k rozhodnutí hospodářské arbitráži. Pokud tak odběratel neučiní, nebo dokud arbitrážní orgán spor nerozhodne, je dodavatel oprávněn v rámci smlouvy dodávat podle svého návrhu s přihlédnutím k naléhavým potřebám odběratele.

(4) Množství topných plynů stanovené odběrovým diagramem lze dodávat jen ve stanoveném období.

(5) Pro nově budované závody může dodavatel povolit v době uvádění do provozu odběr podle zvláštních podmínek sjednaných v hospodářské smlouvě.

§ 5

Změna odběrového diagramu

Organizace mohou dohodnout změnu odběrového diagramu. Požaduje-li tuto změnu odběratel, učiní tak v těchto lhůtách před začátkem stanoveného období:

a) nejpozději den předem při sjednaném denním nebo směnovém diagramu,

b) nejpozději 3 dny předem při sjednaném dekádním diagramu,

c) nejpozději 1 týden předem při sjednaném měsíčním diagramu.

§ 6

Smlouva o dodávce topných plynů v maloobchodním rozsahu

(1) Smlouva o dodávce plynu v maloobchodním rozsahu je uzavřena potvrzením přihlášky k odběru topných plynů (dále "přihláška"); přihlášku předkládá odběratel dodavateli před připojením nebo před rozšířením odběru. Tiskopis přihlášky vydá dodavatel odběrateli bezplatně. Dodavatel vrátí odběrateli jedno vyhotovení potvrzené přihlášky.

(2) Současně s přihláškou předloží odběratel dodavateli:

a) potvrzení vlastníka (správce) nemovitostí, že souhlasí se zřízením odběrního plynového zařízení ve svém objektu,

b) potvrzení kontrolních orgánů plynárenského podniku o tom, že odběrní plynové zařízení vyhovuje technickým normám nebo jiným právním předpisům, a že bylo provedeno jeho odborné technické přezkoušení.

(3) U odběratelů, jejichž roční plánovaný odběr, popřípadě skutečný odběr za předchozí rok přesahuje 60 000 m3 svítiplynu nebo koksárenského plynu technicky čistého anebo 30 000 m3 zemních plynů (naftového nebo karbonského), je odběratel na žádost dodavatele povinen předkládat čtvrtletní rozpis spotřeby s rozdělením množství na jednotlivé měsíce.

§ 7

Sjednání a změna čtvrtletního rozpisu spotřeby

(1) Čtvrtletní rozpis spotřeby je odběratel povinen předložit dodavateli nejpozději 25 dnů před začátkem čtvrtletí ve dvou vyhotoveních.

(2) Požaduje-li odběratel změnu množství stanoveného čtvrtletním rozpisem spotřeby na jednotlivé měsíce, je povinen požádat o to nejpozději týden před počátkem stanoveného období.

§ 8

Změna odběratele

Přejímá-li jiný odběratel objekty, v nichž je odběrní plynové zařízení připojeno k plynovodní síti, je povinen oznámit dodavateli do 3 dnů od převzetí odběrního plynového zařízení stav měřidel (plynoměru nebo měřicího zařízení) a předložit mu do 8 dnů přihlášku anebo v téže lhůtě sdělit dodavateli písemně, že nehodlá topné plyny odebírat.

§ 9

Změna připojených odběrních zařízení

(1) Odběratel, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu a chce používat jiných spotřebičů, je povinen požádat o nové určení palivové základny pro spotřebiče plynných paliv.*).

(2) Odběratel, který odebírá topné plyny v maloobchodním rozsahu a chce zvýšit odběr tím, že bude používat jiných spotřebičů, než je uvedeno v přihlášce, nebo upravit spotřebiče tak, že by to vyžadovalo změnu měřidel (plynoměru nebo měřicího zařízení) nebo plynovodní přípojky, je povinen podat novou přihlášku.

§ 10

Zrušení smlouvy o dodávce topných plynů v maloobchodním rozsahu

(1) Oznámí-li odběratel alespoň 8 dní předem zrušení smlouvy, je dodavatel povinen na ně přistoupit. V těchto případech je odběratel povinen umožnit dodavateli, aby provedl poslední odečet, jakož i opatření souvisící s ukončením dodávky.

(2) Nepožádá-li odběratel o zrušení smlouvy a neumožní-li provedení odečtu, je povinen zaplatit topné plyny odebrané až do podání přihlášky nového odběratele nebo do ukončení dodávky topných plynů.

(3) Neodebírá-li odběratel topné plyny bez závažného důvodu po dobu nejméně 6 měsíců, je povinen souhlasit s návrhem dodavatele na zrušení smlouvy. Dodavatel je oprávněn zastavit dodávku topných plynů a učinit opatření souvisící s ukončením dodávky.

Dodací podmínky

§ 11

Tolerance a provozní tlak

(k § 175 zákona)

(1) Přípustná tolerance při dodávkách topných plynů je ± 5 %.

(2) Není-li výše provozního tlaku sjednána ve smlouvě, dodávají se topné plyny pod přetlakem stanoveným technickou normou.**).

§ 12

Splnění dodávky

(k § 168 zákona)

Dodávka je splněna přechodem topného plynu přes hlavní uzávěr.***).

§ 13

Rozvod topných plynů mimo závod

(1) Bez souhlasu dodavatele nesmí odběratel přenechat topné plyny jiným odběratelům nebo je rozvádět mimo pozemek závodu nebo mimo provozovnu; tento souhlas dá dodavatel jen v těch případech, kdy jejich samostatné připojení by bylo nehospodárné.

(2) Vůči dodavateli i v těchto případech odběratel odpovídá stejně, jako kdyby plyn odebíral sám; je proto povinen zajistit u takto připojených odběratelů zachovávání všech předpisů a opatření týkajících se odběru a hospodaření s plynem.

§ 14

Povinnost záznamu odběru topných plynů

(1) Odběratel, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, je povinen pravidelně a řádně zaznamenávat skutečná množství odebraných topných plynů za období, odpovídající časovému rozsahu odběrového diagramu:

a) při směnovém odběrovém diagramu ihned po ukončení každé směny,

b) při jiných odběrových diagramech denně po ukončení pracovní doby.

(2) Množství odebraných topných plynů se zjišťuje provedením odečtu stavu měřicího zařízení a přepočtením na základní objemové jednotky.*) Takto zjištěné množství odebraných topných plynů je odběratel povinen hlásit dodavateli na formuláři vydaném ministerstvem paliv, a to při směnových odběrových diagramech příští den, a při jiných odběrových diagramech nejpozději do tří dnů po uplynutí sledovaného období.

(3) Odběratelé, kteří jsou povinni sjednávat s dodavatelem čtvrtletní rozpis spotřeby (§ 6 odst. 3), jsou povinni hlásit dodavateli skutečně odebrané množství topných plynů za uplynulý měsíc nejpozději do tří dnů po jeho uplynutí na formuláři vydaném ministerstvem paliv.

(4) Odběratelé, kteří odebírají topné plyny v maloobchodním rozsahu, jsou povinni hlásit dodavateli skutečně odebrané množství topných plynů za uplynulý měsíc nejpozději do 2 dnů po jeho uplynutí na formuláři vydaném dodavatelem.

§ 15

Omezení nebo přerušení dodávek topných plynů

Dodavatel může omezit nebo přerušit dodávku topných plynů

a) při provádění plánovaných údržbových prací a revizních prací, projednaných předem s odběratelem; s odběrateli, kteří odebírají topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, je nutno toto opatření projednat alespoň 30 dnů před sjednáním odběrového diagramu;

b) provádí-li se po předchozím projednání trvalá změna jmenovitého tlaku nebo změna druhu dodávaných topných plynů **);

c) z důvodů způsobených živelními pohromami;

d) při provádění regulačních a dispečerských opatření na podkladě odběrových stupňů pro řízení dodávky a odběru topných plynů;

e) při provádění oprav poruch a neplánovaných údržbových a revizních prací;

f) v případě, že odběratel, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, trvale odebírá bez dohody s dodavatelem vyšší množství topných plynů, než dovoluje sjednaný odběrový diagram, nebo používá-li jiných spotřebičů, než je uvedeno v přihlášce nebo v rozhodnutí o přidělení palivové základny;

g) nevyhovuje-li odběrní plynové zařízení technickým normám a zvláštním předpisům do té míry, že může ohrozit bezpečnost lidí nebo majetku;

h) znemožňuje-li odběratel dodavateli přístup k plynoměru nebo měřicím zařízením, popřípadě k odběrním plynovým zařízením;

i) byl-li u odběratele zjištěn neoprávněný odběr;

j) změní-li odběratel bez souhlasu dodavatele počet nebo velikost odběrních plynových zařízení (spotřebičů);

k) nesplní-li odběratel příkaz k odstranění závad v odběrním plynovém zařízení, nebo neodstraní-li zařízení, které způsobuje u jiných odběratelů mimořádný pokles nebo kolísání tlaku;

l) přenechá-li odběratel topné plyny dalším odběratelům bez souhlasu dodavatele (§ 13).

§ 16

(1) Přesný termín omezení nebo přerušení dodávky topných plynů pro provádění plánovaných údržbových a revizních prací projednaných podle § 15 písm. a), je dodavatel povinen oznámit odběratelům vhodným způsobem; u odběratelů, kteří odebírají topné plyny ve velkoobchodním rozsahu do 10 dnů, u ostatních odběratelů 24 hodin předem.

(2) Ostatní případy omezení nebo přerušení dodávky topných plynů je povinen dodavatel oznámit bez zbytečného odkladu, jakmile skutečnost nebo nutnost odůvodňující toto opatření nastala. Dodavatel může u odběratelů, kteří odebírají topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, přerušit dodávku topných plynů z důvodů uvedených v § 15 písm. g) - i) jen po předchozím písemném upozornění odběratele, popřípadě i jeho nadřízeného orgánu.

§ 17

Odběratel může omezit nebo přerušit odběr topných plynů z důvodů uvedených v § 15 písm. a), c) a e), je však povinen postupovat při tom obdobně podle § 16.

§ 18

Přerušenou dodávku topných plynů obnoví dodavatel po odstranění těch závad, pro které byla dodávka přerušena.

§ 19

Neoprávněný odběr

(1) Za neoprávněný odběr se považuje:

a) odebírá-li odběratel topné plyny beze smlouvy (§ 3 a § 6), popřípadě odebírá-li topné plyny bez přidělené palivové základny *) nebo používá-li topných plynů pro jiné účely, než je stanoveno v rozhodnutí o přidělení palivové základny.

b) odebírá-li odběratel topné plyny, které nejsou měřeny měřidly dodavatele,

c) odebírá-li odběratel topné plyny k jiným účelům než sjednaným,

d) provedl-li odběratel taková opatření, aby plynoměr nebo měřicí zařízení buď nezaznamenávaly spotřebu, nebo ji zaznamenávaly nesprávně ke škodě dodavatele, nebo jestliže odběratel takového zařízení používá,

e) došlo-li k poškození plynoměru nebo měřicího zařízení, tovární, cejchovní, nebo podnikové plomby a neohlásí-li to odběratel dodavateli nejpozději do tří dnů po té, kdy to zjistil,

f) nesplní-li odběratel povinnosti uložené mu v § 8.

(2) Množství topných plynů neoprávněně odebraných a neměřených nebo nesprávně měřených se určí součtem maximální spotřeby všech u odběratele zjištěných spotřebičů po dobu 8 hodin denně, násobeným počtem dnů neoprávněného odběru. Není-li možno zjistit celkové období neoprávněného odběru plynu, fakturuje se odběr za celé poslední odečítací období.

(3) K částkám vypočteným podle odstavce 2 se připočtou náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru, nejméně však 20 Kčs. Úhrnná částka vyúčtovaná za neoprávněný odběr se sníží o částky zaplacené za odběr v době neoprávněného odběru.

ODDÍL TŘETÍ

Dodávky topných plynů do plynovodní sítě

(k § 165 a 166 zákona)

§ 20

Smlouvy o dodávce topných plynů do plynovodní sítě

(1) Smlouvy o dodávce topných plynů do plynovodní sítě se uzavírají na celý rok s rozdělením množství topných plynů na jednotlivá čtvrtletí a na jednotlivé zdroje. V průběhu roku se smlouvy doplňují měsíčními dodávkovými režimy s rozdělením množství připadajících na jednotlivé dny a s uvedením výše hodinových dodávek do plynovodní sítě; v odůvodněných případech mohou být sjednány dodávkové režimy i na kratší časová období.

(2) Ve smlouvě se sjednává též:

a) tolerance (denní a měsíční),

b) předávací tlak,

c) místo splnění dodávky,

d) způsob vedení záznamů o skutečně dodaném množství a jeho hlášení odběrateli.

(3) Návrh smlouvy předkládá jako odběratel plynárenská organizace, vykonávající gesci v plynárenském oboru **), výrobnímu podniku (dodavateli) ***), nejpozději 45 dní před počátkem roku. Dodavatel je povinen se vyjádřit k návrhu smlouvy do 15 dnů ode dne lhůty pro jeho předložení.

§ 21

Sjednání dodávkového režimu

(1) Odběratel je povinen zaslat dodavateli 25 dnů před počátkem každého měsíce ve 3 vyhotoveních návrh dodávkového režimu, který obsahuje tyto údaje:

a) rozpis čtvrtletního množství dodávek topných plynů na příslušný měsíc s rozdělením na týdny a jednotlivé dny (včetně dnů pracovního klidu),

b) požadovaný pohotový denní výkon,

c) požadované minimální a maximální hodinové dodávky do plynovodní sítě,

d) plánované generální a střední opravy plynárenského zařízení nebo zdroje v měsíci.

(2) Dodavatel je povinen doplnit návrh dodávkového režimu údaji o předvídaných nepravidelnostech v dodávce topných plynů do plynovodní sítě, o technických, popřípadě provozních opatřeních k zajištění dodávky plynu a o havarijních opatřeních a zaslat jej do 10 dnů po obdržení odběrateli. Nesouhlasí-li dodavatel s návrhem dodávkového režimu, je povinen v téže lhůtě projednat návrh s odběratelem; nedojde-li k dohodě, předloží obě organizace spor svým nadřízeným orgánům. Stejně postupuje odběratel, nesouhlasí-li s doplněním návrhu dodávkového režimu. Do rozhodnutí sporu uskutečňují se dodávky podle návrhu předloženého odběratelem.

(3) Množství topných plynů stanovené dodávkovým režimem lze dodávat jen ve stanoveném období.

ODDÍL ČTVRTÝ

Jakost a měření množství dodávaných topných plynů

(k § 172 až 175 zákona)

§ 22

Jakost topných plynů

(1) Jakost topných plynů se zjišťuje přístroji nebo rozbory topných plynů.

(2) Pro stanovení jakostních znaků topných plynů (spalné teplo, hořlavé vlastnosti apod.) *) jsou závazné údaje registračních přístrojů nebo pravidelně zaznamenávaných hodnot měřicího zařízení dodavatele topných plynů. Dohodne-li se dodavatel s odběratelem, mohou jako závazné sloužit také údaje úředně ověřených měřidel odběratele. Jde-li o dodávky z plynovodní sítě, musí být též dohodnut s odběratelem způsob a termíny ověřování správnosti údajů těchto měřidel.

(3) Pro stanovení hodnot jakostních znaků vyplývajících z rozboru topných plynů jsou směrodatné rozbory průměrných plynule odebíraných vzorků během 24 hodin. Za směrodatné se pokládají rozbory prováděné podle technických norem, nebo uznaných obvyklých analytických metod. O časovém intervalu průměrného vzorku může se dodavatel dohodnout s odběratelem jinak.

Měření topných plynů

§ 23

(1) Měření množství dodávaných topných plynů zajišťuje dodavatel. Odběratel, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, je povinen zřídit na svůj náklad kolem měřicího zařízení ochoz, uzavřený šoupátkem a opatřený plombou. Otevření ochozového šoupátka smí provést pouze dodavatel. Za dobu, kdy odběratel odebírá takto neměřené topné plyny, vyúčtuje se jejich spotřeba v množství sjednaném předem, anebo podle denního průměru předcházejících 3 období (měsíců).

(2) Dodavatel plynu do plynovodní sítě je povinen umožnit kontrolu, popřípadě úřední ověření měřicího zařízení, při čemž nesmí dojít k přerušení dodávky. Za tím účelem je povinen vybudovat druhou souběžnou měřicí řadu, není-li možno měření zajistit jinak. O druhu, místě a způsobu umístění měřicího zařízení rozhoduje dodavatel v dohodě s odběratelem.

(3) Výměnu měřicího zařízení nebo jeho úpravy může dodavatel plynu do plynovodní sítě provést jen se souhlasem odběratele.

(4) Dodavatel plynu do plynovodní sítě je povinen nejméně jednou za 3 měsíce provést ve spolupráci s odběratelem zkoušku správné funkce měřidel.**).

§ 24

(1) Dodávku topných plynů odběratelům, kteří odebírají topné plyny v maloobchodním rozsahu, měří dodavatel podle údajů vlastního plynoměru, který odběrateli namontuje a zapojí a který dodavatel vlastním nákladem udržuje; do údržby náleží i péče o jeho úřední ověřování.

(2) U odběratele, kde přerušení dodávky topných plynů, popřípadě porucha plynoměru by mohla způsobit značné škody, zřídí dodavatel na žádost odběratele a na jeho náklad kolem měřicího zařízení ochoz, uzavřený šoupátkem a opatřený plombou. Otevření ochozového šoupátka smí provést pouze dodavatel; za dobu, kdy odběratel odebírá takto neměřené topné plyny, vyúčtuje se jejich spotřeba v množství sjednaném předem anebo podle denního průměru 3 odečítacích období.

§ 25

Ve zcela výjimečných případech, kdy při dodávkách topných plynů z plynovodní sítě nejsou k dispozici měřidla, bude spotřeba topných plynů vyúčtována výpočtem podle jmenovitého (štítkového) příkonu jednotlivých instalovaných spotřebičů a jejich provozní doby v hodinách. Počet provozních hodin podle jednotlivých spotřebičů je povinen odběratel vést v evidenci, a to ve zvláštní knize, kterou je povinen předložit kdykoli na požádání dodavateli. Odběratel je povinen určit pracovníka odpovědného za vedení této evidence a za její kontrolu a oznámit písemně jeho jméno dodavateli.

§ 26

Druh a umístění měřidel při dodávkách z plynovodní sítě

(1) O druhu, místě a způsobu umístění měřidel (plynoměru nebo měřicího zařízení), popřípadě jejich výměně rozhoduje dodavatel.

(2) Jakékoli montážní změny měřidel smějí provádět pouze pracovníci dodavatelské organizace.

§ 27

Sledování a zabezpečení měřidel při dodávkách z plynovodní sítě

(1) Odběratel, který odebírá topné plyny z plynovodní sítě, je povinen sledovat správný chod měřidel a ihned hlásit dodavateli veškeré závady a neobvyklosti v měření, jakož i zjevné poruchy v plynovodním zařízení před měřidly. U registračních měřicích přístrojů (zapisovacích) je odběratel, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, povinen sledovat trvalý chod a jejich záznam a provádět běžnou obsluhu v rozsahu stanoveném dodavatelem.

(2) Odběratel je povinen zabezpečit způsobem určeným dodavatelem měřidla tak, aby nedošlo k jejich poškození.

§ 28

Opravy chyb měřidel při dodávkách topných plynů do plynovodní sítě

(1) Dodavatel je povinen na žádost odběratele provést přezkoušení měřidel *) do 15 dnů a jsou-li měřidla vadná, vyměnit je za správná.

(2) Zjistí-li se při přezkoušení, že měřidla udávají hodnoty v mezích přípustných odchylek,**) hradí odběratel náklady spojené s přezkoušením měřidel.

(3) Zjistí-li se při přezkoušení měřidel, že udávají vyšší hodnotu, než kolik činí přípustná odchylka, hradí dodavatel odběrateli částku odpovídající chybě v údajích měřidel, a to ode dne, kdy závada vznikla, nejdéle však ode dne předcházejícího odečtu. Náklady spojené s přezkoušením a výměnou měřidel hradí dodavatel.

(4) Zjistí-li se při přezkoušení, že měřidla udávají nižší hodnotu, než kolik činí přípustná odchylka, hradí odběratel dodavateli částku odpovídající chybě v údajích měřidel, a to ode dne, kdy závada vznikla, nejdéle však ode dne předcházejícího odečtu. Náklady spojené s přezkoušením a výměnou měřidel hradí dodavatel.

(5) Nelze-li přesně zjistit spotřebu plynu za dobu poruchy měřidel, vypočte se podle spotřeby v přibližně stejném období minulého roku. Spotřeba se vypočte ode dne, kdy závada vznikla, nejdéle však ode dne předcházejícího odečtu. Jde-li o nový odběr, nebo o změnu v odběrových poměrech, může dodavatel fakturovat zmíněnou spotřebu podle průměrných spotřeb naměřených v dalších dvou odečítacích obdobích.

§ 29

Opravy chyb měřicího zařízení při dodávkách topných plynů do plynovodní sítě

(1) Dodavatel je povinen na žádost odběratele zařídit úřední ověření měřidel. Zjistí-li se, že měřidla měří v mezích přípustných odchylek, popřípadě že jejich měřící křivka je správná, hradí náklady úředního ověření odběratel. Jinak hradí náklady na úřední ověření dodavatel.

(2) Pro opravy chyb měřicího zařízení při dodávkách topných plynů do plynovodní sítě platí obdobně ustanovení § 28 odst. 1. Při zjištěné chybě měřicího zařízení dohodnou organizace množství topných plynů dodaných do plynovodní sítě.

ODDÍL PÁTÝ

Dodávky zkapalněného topného plynu (propan-butanu)

§ 30

Smlouva o dodávce zkapalněného topného plynu ve velkoobchodním rozsahu

(k § 165 až 171, 188 zákona)

(1) Odběratel zkapalněného topného plynu propan-butan ve velkoobchodním rozsahu uzavírá s dodavatelem roční smlouvu s rozdělením množství připadajících na odběrní místa v jednotlivých čtvrtletích.

(2) Dodávky zkapalněného topného plynu se uskutečňují na základě čtvrtletních odvolávek, jež musí být odběratelem předloženy nejpozději 25 dní před započetím čtvrtletí.

§ 31

Smlouva o dodávce zkapalněného topného plynu v maloobchodním rozsahu

(1) Smlouva o dodávce zkapalněného topného plynu v maloobchodním rozsahu je uzavřena potvrzením přihlášky k odběru (dále jen "přihláška"), kterou je povinen odběratel odevzdat dodavateli; tiskopis přihlášky vydá dodavatel odběrateli bezplatně. Dodavatel vrátí odběrateli jedno vyhotovení potvrzené přihlášky.

(2) Smlouva o dodávce zkapalněného topného plynu v maloobchodním rozsahu se uzavírá bez časového omezení. Dodavatel je však povinen vyhovět žádosti odběratele o zrušení smlouvy.

§ 32

Změna odběratele

Přejímá-li nový uživatel objekty, v nichž je zařízení tlakové stanice na zkapalněný topný plyn ***), a chce tohoto zařízení používat, je povinen předložit dodavateli do 8 dnů návrh smlouvy, popřípadě přihlášku.

Dodací a technické podmínky dodávky zkapalněného topného plynu

§ 33

Obaly

(k § 179 zákona)

(1) Odběratelům, kteří odebírají zkapalněný topný plyn ve velkoobchodním rozsahu, se dodává plyn v 33 kg lahvích nebo sudech a to z plnírny nejblíže položené odběrateli, popřípadě v cisternách přímo z výrobních závodů. V odůvodněných případech mohou být dodávky uskutečněny i z jiných zařízení, určených dodavatelem. Ostatním odběratelům se dodává zkapalněný topný plyn v 33 kg nebo 10 kg lahvích. Tito odběratelé jsou povinni plyn odebrat v určených výdejnách.

(2) Plné láhve nebo sudy budou vydávány jen po předchozím nebo při současném vrácení stejného počtu lahví nebo sudů prázdných s výjimkou odběru nového odběratele nebo plánovaného zvýšení odběru.

(3) Používání železničních cisteren a hospodaření s obaly (lahvemi nebo sudy) se řídí zvláštními předpisy.*).

§ 34

Přerušení dodávky zkapalněného topného plynu

(1) Dodavatel může přerušit dodávku zkapalněného topného plynu, jestliže

a) tlaková stanice na zkapalněný topný plyn nevyhovuje předpisům do té míry, že může způsobit výbuch, zavinit požár nebo ohrozit bezpečnost života, zdraví nebo majetku,

b) odběratel zabraňuje oprávněným pracovníkům dodavatele v přístupu k tlakové stanici, zejména za účelem její kontroly,

c) odběratel užívá spotřebičů a regulátorů na zkapalněný topný plyn, jejichž používání není dovoleno,

d) odběratel umožní jiné organizaci nebo osobě, třeba jen na zkoušku, používat zkapalněný topný plyn, zejména půjčuje-li jí láhve nebo sudy, bez vědomí dodavatele.

(2) Přerušení dodávky zkapalněného topného plynu je dodavatel povinen neprodleně předem oznámit odběratelům, popřípadě jejich nadřízeným orgánům, jakmile skutečnost nebo nutnost odůvodňující tato opatření nastala.

(3) Přerušenou dodávku zkapalněného topného plynu obnoví dodavatel po odstranění závad, pro které byla dodávka přerušena.

ODDÍL ŠESTÝ

Dodávky rop a gazolinu

§ 35

Smlouva k dodávce rop a gazolinu

(k § 165 až 171 zákona)

Smlouva o dodávce rop a gazolinu se uzavírá na celý rok s rozdělením na jednotlivá čtvrtletí; uzavírá se na jednotlivé druhy rop samostatně.

§ 36

Množství

(k § 175 zákona)

Dodané množství ropy nebo gazolinu se zjišťuje podle váhy vyjádřené v kg vážením u příjemce zásilky. Odběratel je povinen oznámit dodavateli nejpozději do 15 dnů od převzetí cisterny příjemcem tuto váhu a doložit ji vážními lístky.

§ 37

Minimální expediční množství a tolerance

(k § 176 zákona)

(1) Minimální expediční množství je obsah dvouosého cisternového vozu.

(2) Nedohodnou-li se organizace jinak, může se dodané množství v jednotlivých čtvrtletích odchylovat od množství sjednaného ve smlouvě o ± 5 %.

§ 38

Osvědčení o jakosti

(k § 183 zákona)

Ke každé skupině cisteren odeslané z jednoho expedičního místa v týž den předává dodavatel odběrateli atest, v němž osvědčuje hustotu výrobku při 20° C a procenta mechanických nečistot i vody.

ODDÍL SEDMÝ

Majetkové sankce

(k § 204 až 206 zákona)

§ 39

(1) Nedodá-li dodavatel odběrateli, který odebírá z plynovodní sítě topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, množství topných plynů podle odběrového diagramu, je povinen zaplatit mu penále ve výši 5 % z ceny nedodaného množství topných plynů.

(2) Neodebere-li odběratel, který odebírá topné plyny z plynovodní sítě ve velkoobchodním rozsahu, množství topných plynů podle odběrového diagramu, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 5 % z ceny neodebraného množství topných plynů. Penále se však neplatí z množství topných plynů neodebraného po dobu trvání regulačních nebo dispečerských opatření.

§ 40

(1) Nedodá-li provozovatel plynárenského zařízení nebo zdroje, který je povinen uskutečňovat dodávky topných plynů do plynovodní sítě, množství topných plynů podle dodávkového režimu, je povinen zaplatit plynárenské organizaci penále ve výši 20 % z ceny nedodaného množství topných plynů.

(2) Neodebere-li plynárenská organizace množství topných plynů podle dodávkového režimu, je povinna zaplatit provozovateli plynárenského zařízení nebo zdroje penále ve výši 20 % z ceny neodebraného množství topných plynů.

§ 41

Překročí-li odběratel, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, bez předchozí dohody s dodavatelem pro odběrní místo množství topných plynů sjednané podle odběrového diagramu nebo upravené v důsledku provádění regulačních nebo dispečerských opatření, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 0,50 Kčs za každý m3 plynu.

§ 42

(1) Nedodrží-li dodavatel jakostní znaky topných plynů v hodnotách stanovených příslušnými technickými normami, zaplatí odběrateli, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, penále z ceny dodávky vadné jakosti, a to:

a) 4 % za nedodržení spalného tepla,

b) 3 % za nedodržení hořlavých vlastností,

c) 3 % za nedodržení ostatních jakostních ukazatelů.

(2) Penále ve výši uvedené v odstavci (1) se platí za nedodržení denního nebo měsíčního průměru jednotlivého jakostního znaku samostatně, přičemž penále za nedodržení denního průměru se neplatí v případech, kdy u téhož jakostního znaku je penalizováno nedodržení měsíčního průměru.

(3) Nedodržením denního průměru jednotlivých jakostních znaků se rozumí:

a) nedodržení denního průměru jednotlivého jakostního znaku v mezích tolerance stanovené příslušnými technickými normami,

b) krátkodobé nedodržení jakostního znaku podle příslušných technických znaků po dobu delší než 3 hodiny souvisle, a to i v případech, kdy je dodržen denní průměr, pokud je jakostní znak měřen registračním přístrojem.

(4) U dodávek topných plynů, jež slouží odběrateli, který odebírá topné plyny ve velkoobchodním rozsahu, jako základní výrobní surovina pro další chemické zpracování, jsou organizace povinny sjednat majetkové sankce za nedodržení jakostních znaků dohodnutých ve smlouvě, a to v celkové výši 10 %.

§ 43

Za nedodržení lhůt uvedených v § 4 odst. 1 a za každé porušení povinnosti uložené odběrateli v § 14, odst. 1 - 3, je povinen odběratel zaplatit penále ve výši 50 Kčs za každý den prodlení, nejvýše však 400,--Kčs.

§ 44

Majetkové sankce se neplatí, došlo-li k nedodržení smlouvy z důvodů uvedených v § 15.

ODDÍL OSMÝ

Fakturování a placení dodávek topných plynů

(k § 375 až 380 zákona)

§ 45

Fakturování a placení dodávek topných plynů z plynovodní sítě ve velkoobchodním rozsahu

Fakturování dodávek topných plynů se provádí měsíčními sběrnými fakturami. Dosahuje-li plánovaná měsíční dodávka topných plynů alespoň 100 000 m3, je odběratel povinen platit formou plánovaného zúčtování.*)

§ 46

O fakturování a placení dodávek topných plynů z plynovodní sítě v maloobchodním rozsahu platí zvláštní předpisy; *) dodavatel je povinen odeslat sběrné faktury za tyto dodávky do 7 dnů po skončení uplynulého měsíce.


ODDÍL DEVÁTÝ

Účinnost

§ 47

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


První náměstek ministra:

inž. Šimík v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška Státní plánovací komise č. 112/1961 Sb., o určování palivových základen pro spotřebiče pevných, kapalných nebo plynných paliv.

**) ČSN 386411.

***) "Provozní pravidla pro plynárenská zařízení" registrovaná ve Sbírce zákonů, částka 14 z roku 1961.

*) ČSN 38 5510.

**) Ustanovení § 32 vyhlášky č. 76/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona.

*) Vyhláška Státní plánovací komise č. 112/1961 Sb., o určování palivových základen pro spotřebiče pevných, kapalných nebo plynných paliv.

**) Funkci plynárenské organizace (§ 10, 11, 13 a 15 zák. č. 67/1960 Sb., (plynárenský zákon) vykonává Sdružení plynáren, které též v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 168/1959 Ú. l., vykonává gesci v plynárenském oboru

***) Zdroje topných plynů - ustanovení § 4 zák. č. 6/1960 Sb. (plynárenský zákon)

*) ČSN 386112

**) ČSN 25 7710

*) Je stanoveno ČSN 25 7855 - membránové plynoměry

**) Způsob přezkoušení měřidel upravuje zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě a vyhláška č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti vybraných měřidel

***) Předpisy pro užívání zkapalněného topného plynu (propan-butan) v průmyslu, družstevních a komunálních podnicích a v zařízeních státních a veřejných organizacích, vydané Sdružením plynáren Praha 1, Lazarská 7

*) Vyhláška č. 54/1959 Ú. l., o hospodaření s ocelovými lahvemi na technické plyny a na topný plyn tekutý

*) Plánované zúčtování se řídí ustanovením bodu 105 a následujících směrnic Státní banky čs. č. 170/1956 Ú. l., o platebním a zúčtovacím styku

*) Vyhláška ministerstva financí č. 204/1964 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy a výnos ministerstva financí ze dne 14. prosince 1965 čj. 117/54 583/1965.

Přesunout nahoru