Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 142/1964 Sb.Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

Částka 62/1964
Platnost od 30.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1978 (106/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

VYHLÁŠKA

Ministerstva paliv

ze dne 29. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv

Ministerstvo paliv v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


ODDÍL PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje dodávky tuhých paliv; nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu a na dodávky, uskutečňované organizacemi státního obchodu.

ODDÍL DRUHÝ

Smlouva o dodávce tuhých paliv

§ 2

Návrh smlouvy

(1) V návrhu smlouvy uvede odběratel zpravidla též:

a) poznávací uhelné číslo odběratele (popřípadě i odběratelských závodů),

b) údaj o očekávané spotřebě v příslušném čtvrtletí (tento údaj neuvádějí organizace státního obchodu),

c) maximální denní kapacitu vykládky a maximální skladovací kapacitu.

(2) Návrh smlouvy musí vždy obsahovat přepravní dispozici.

§ 3

Lhůty pro předkládání návrhů smluv

(k § 152 zákona)

(1) Odběratel předkládá návrh smlouvy dodavateli nejpozději třicet dnů před počátkem čtvrtletí, v němž má být započato s plněním.

(2) Návrh smlouvy na dodávku kamenouhelného koksu předkládá odběratel organizaci, pověřené bilanční gescí, nejpozději 45 dnů před počátkem čtvrtletí, v němž má být započato s plněním. Jestliže pověřená organizace je sama dodavatelem, vyjádří se k návrhu smlouvy ve lhůtě uvedené v odstavci 3; určí-li dodavatelem jinou organizaci, předá jí návrh smlouvy do 7 dnů od doručení a o určení dodavatele současně vyrozumí odběratele. Má-li být plněno několika dodavateli, vrátí návrh smlouvy odběrateli a vyrozumí ho do 7 dnů od doručení o určení dodavatelů. V tomto případě předloží odběratel určeným dodavatelům návrh smlouvy ve lhůtě podle odstavce 1.

(3) Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 25 dnů po uplynutí předkládací lhůty; u opožděně předloženého návrhu smlouvy do 25 dnů od jeho doručení.

§ 4

Splnění dodávky

(k § 168 zákona)

Jsou-li výrobky dopravovány lanovkou nebo dopravním pásem, je dodávka splněna naložením ve výrobním závodě.

§ 5

Dodávky předčasně odeslané

(k § 129 a 169 zákona)

Odběratel není oprávněn odmítnout dodávku výrobků před sjednaným časem plnění. Dodavatel je však povinen uskutečňovat dodávky tak, aby množství dodávaných výrobků nepřesahovalo odběratelovu maximální denní kapacitu vykládky a jeho maximální skladovací kapacitu.

§ 6zrušeno

ODDÍL TŘETÍ

Všeobecné dodací podmínky

§ 7

Třídění a jeho zastupitelnost

(1) Paliva se dodávají v obchodním třídění podle ceníků.

§ 8

Jakostní skupiny

Dodavatel je povinen na žádost organizace státního obchodu, uplatněnou v návrhu smlouvy, oznamovat jakostní skupiny, jež budou dodávány v následujícím měsíci, a to vždy do konce předcházejícího měsíce.

§ 9

Způsoby zjišťování jakosti paliva

(1) Pracovníci výrobního podniku (závodu) zjišťují způsobem, upraveným v technických normách,*) základní znaky jakosti paliva, a jde-li o palivo pro speciální průmyslové účely popřípadě i další znaky jakosti podle zvláštních dohod.

(2) Výsledky laboratorních rozborů sdělují výrobní podniky (závody) odběrateli pouze u dodávek pro speciální účely dle zvláštních dohod, sjednaných nadřízenými ústředními orgány.

§ 10

Osvědčení o kontrole jakosti paliva

(k § 192 zákona)

Osvědčení o kontrole jakosti obsahuje zejména číslo technické normy a procento viditelné hlušiny a prachu u tříděných nepraných druhů paliva, popřípadě podsítného, pokud přesahují maximální hodnoty, stanovené technickou normou.

§ 11

Množství

(k § 175 zákona)

(1) Úřední vážení vozových zásilek se provádí na vahách výrobního závodu. Nelze-li provést vážení u dodavatele nebo v nácestné stanici a není-li sjednán jiný způsob vážení, zjišťuje se váha úředně v místě určení.

(2) Množství, dodané během smluvního období, se může odchylovat od množství smluveného o ± 2 %. Nemůže-li být pro stanovený osový tlak využita plně ložná norma pro tuhá paliva u železničních vozů, použitých k přepravě a je proto nutno dodat menší množství, než jak bylo určeno, nevyrovnává se dodávkový rozdíl menší než 15 tun proti smluvenému množství.

§ 12zrušeno

§ 13

Přeprava

(k § 180 zákona)

(1) Zvláštní předpisy stanoví, do jaké vzdálenosti se přeprava paliv provádí silničními dopravními prostředky; tyto dopravní prostředky zajišťuje odběratel.

(2) Dodavatel není povinen vyrozumět odběratele (příjemce) o odeslání vozové zásilky, pokud se ve výjimečných případech nedohodnou jinak.

§ 14

Soustředěné vozové zásilky

(1) Dodavatelé paliv jsou povinni ve spolupráci se železničními orgány a odběrateli využít všech expedičních možností pro soustřeďování železničních vozových zásilek (v dalším jen "vozová zásilka") a tvorbu co největšího počtu ucelených vlaků. Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli na jeho žádost příslušné informace, nutné k zajištění plynulé vykládky těchto zásilek.

(2) Ustanovení § 5 věty druhé platí obdobně.

§ 15

Předisponování zásilky

(1) Dodavatel je oprávněn na základě rozhodnutí příslušných orgánů nebo z přepravně-technických důvodů předisponovat vozovou zásilku, podanou již k přepravě, na jiné místo určení. V takovém případě platí, že bylo plněno novému odběrateli. U předem avizovaných dodávek je dodavatel povinen o předisponování zásilky neprodleně vyrozumět příjemce (telefonicky, telegraficky). Původnímu odběrateli je dodavatel povinen zaslat náhradní dodávku tak, aby nedošlo k ohrožení jeho provozu.

(2) Předisponuje-li odběratel bez souhlasu dodavatele vozovou zásilku, hradí náklady tím vzniklé.

(3) Dodavatel je povinen nejpozději do týdne po dojití zásilky nesprávného třídění do stanice určení, kterou odběratel odmítl převzít podle § 20 odst. 2, předat odběrateli dispozice, potřebné k odeslání nepřevzatého paliva jinému odběrateli. Veškeré náklady s tím spojené hradí dodavatel. Odběratel není oprávněn o vlastní újmě a bez pokynů dodavatele odeslat zásilku jinému odběrateli nebo ji dodavateli vrátit. Výjimka platí pouze pro n. p. Chemické závody ČSSP.

§ 16

Přistavení dopravních prostředků

(1) Odběratel, který má přejímací zařízení pro samovýsypné železniční vozy, vozy určitého typu a řady, je povinen uvést již ve smlouvě, že požaduje dodávky v těchto vozech, jakož i přesné dopravně technické dispozice. Dodavatel je povinen požadovat od železnice přistavení těchto vozů, pokud jimi nedisponuje odběratel sám. Nesplní-li železnice včas a řádně uplatněný požadavek dodavatele na přistavení samovýsypných vozů nebo vozů určitého typu a řady, bude palivo odesláno ve vagónech přistavených železnicí. O odeslání zásilky v jiných vozech, než které byly požadovány, je dodavatel povinen vyrozumět odběratele takovým způsobem, aby zpráva došla před příchodem zásilky.

(2) Dodavatel nesmí dodávat palivo ve velkoprostorových vozech řady Vsa a Vssa v případech, kdy odběratel nemůže přijímat takové zásilky pro nevyhovující technické podmínky na vlečce. Tyto skutečnosti prokazuje odběratel na žádost dodavatele potvrzením, vydaným náčelníkem příslušné železniční stanice.

(3) Nezajistí-li odběratel včasné vyložení a vrácení vagónů, které má ve správě nebo v dočasném užívání, podle jízdního řádu a dodavatel je nucen požadovat pro nakládku výrobků přistavení železničních vozů z volného oběhu nebo nemůže výrobky z těchto důvodů odeslat, hradí odběratel náklady tím vzniklé.

(4) Při odběru paliva silničními dopravními prostředky (§ 13 odst. 1) je odběratel povinen přistavovat je na důlní výrobní podniky (závody) podle časového rozpisu dodavatele, vyznačeného na odběrním poukazu, pokud příslušné orgány nestanoví jiný postup, popřípadě nedohodnou-li se organizace jinak. Nepřistaví-li odběratel dopravní prostředky, nebo nedodrží-li odběr paliva podle časového rozpisu, hradí odběratel náklady tím vzniklé; to platí i při přepravě lanovkou nebo dopravním pásem odběratele.

(5) Nezajistí-li dodavatel naložení dopravních prostředků, přistavených odběratelem v rozsahu a čase předem dohodnutém, je povinen nahradit odběrateli náklady tím vzniklé.

§ 17

Výjimečné tarify

Dodavatel je povinen vypravit zásilku podle výjimečného tarifu jen, požádá-li o to odběratel v návrhu smlouvy.

§ 18

Dodací lhůty

(k § 187 zákona)

Dodací lhůty se sjednávají s přesností na čtvrtletí. Přitom je dodavatel povinen zajistit dodávky v rámci čtvrtletí tak, aby v odběratelských závodech nedocházelo k narušování plynulého provozu pro nedostatek paliv. V odůvodněných případech potřeby jedné ze smluvních stran si organizace mohou dohodnout jiné dodací lhůty, popřípadě podrobnější podmínky expedice.

ODDÍL ČTVRTÝ

Odpovědnost za vadné plnění a reklamační řízení

§ 19

Prověřování plnění

(1) V případě zjištění vady jakosti dodaného paliva je odběratel povinen

a) uvědomit o tom bez zbytečného odkladu, telefonicky nebo telegraficky dodavatele a vyzvat jej k účasti na kontrolní přejímce,

b) nedojde-li již při telefonickém oznámení k jiné dohodě, vadnou dodávku vyložit, označit a odděleně uskladnit,

c) nedostaví-li se pracovník výrobního podniku (závodu) nebo dodavatele do 3 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o vadě dodávky ke kontrolní přejímce, je odběratel oprávněn provést ji za účasti orgánu společenské kontroly nebo jiné nestranné osoby.

(2) U dodávek, uskutečňovaných prostřednictvím odbytové organizace, je výrobní podnik (závod) oprávněn zúčastnit se na základě neprodleného vyrozumění odbytovou organizací kontrolní přejímky u odběratele.

§ 20

Odpovědnost za vady

(k § 201 zákona)

(1) Bude-li dodáno palivo, jehož průměrná jakost, zjištěná laboratorním rozborem nebo mechanickou zkouškou vzorků, překračuje podle platné normy maximálně přípustný obsah popela v bezvodém vzorku, obsah viditelné hlušiny, maximální hodnoty podsítného (obsah prachu v tříděných druzích), má odběratel z práv, uvedených v § 201 odst. 1 zákona, pouze právo na přiměřenou slevu; nemůže-li však použít dodané vadné palivo k plánovaným účelům bez narušení provozu, má právo požadovat nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy. Nedojde-li k jiné dohodě, je dodavatel povinen na palivo, u něhož bude uskutečněno nové bezvadné plnění nebo zrušení smlouvy, dát odběrateli do týdne po uznání reklamace dispozice, kam má být vadné nepřevzaté palivo odesláno.

(2) Poruší-li dodavatel stanovenou nebo sjednanou zastupitelnost dodávkou jiného třídění, má odběratel pouze právo požadovat nové bezvadné plnění. Odběratel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin, dodavatele o svém požadavku telefonicky nebo telegraficky vyrozumět.

§ 21

Doba odpovědnosti za vady (záruční doba)

(k § 136 zákona)

Záruční doba činí

a) u přímých zásilek z dovozu pět dnů od převzetí zásilky odběratelem,*)

b) u ostatních zásilek sedm dnů od převzetí odběratelem.

§ 22

Reklamační řízení

(1) Písemnou reklamaci zasílá odběratel dodavateli ve dvojím vyhotovení.

(2) U přímých zásilek z dovozu zasílá odběratel reklamaci příslušnému podniku zahraničního obchodu a v kopii dodavateli.

(3) Provádí-li se laboratorní rozbor, je odběratel povinen jeho výsledek zaslat dodavateli do 2 dnů po jeho doručení.

ODDÍL PÁTÝ

Majetkové sankce

§ 23

Penále za vadné plnění

(k § 206 a 208 zákona)

(1) Dodavatel je povinen platit penále ve výši 5 % z ceny vadného paliva, a to jen v případech, jestliže byla uzavřena smlouva na dodávku z určitého dolu nebo není-li možno použít dodaného vadného paliva k plánovaným účelům bez narušení provozu u odběratele.

(2) Penále za vadné plnění se neplatí:

a) bylo-li dodáno palivo lepší než smluvené jakosti,

b) je-li palivo dodáváno podle dohod, uzavřených ve smyslu § 26,

c) v případech, kdy si odběratel ponechá dodávku, uvedenou v § 20 odst. 2.

§ 24

Penále za nedostatečné osvědčení o kontrole jakosti

Dodavatel, který neopatřil vozovou zásilku osvědčením o kontrole jakosti paliva nebo vystavil neúplné nebo nesprávné osvědčení o kontrole jakosti, je povinen zaplatit odběrateli za každou jednotlivou vozovou zásilku penále 20 Kčs, nejvýše však 100 Kčs za celkový počet vozových zásilek, odeslaných odběrateli v témže dni.

ODDÍL ŠESTÝ

Platební a úvěrové vztahy

§ 25

Fakturace a placení

(1) Je-li dodáváno odběrateli měsíčně více než 80 tun paliva, jsou organizace povinny sjednat placení formou plánovaného účtování, pokud nejsou dodávky fakturovány denně; organizace se mohou dohodnout na placení touto formou i při nižších dodávkách.

(2) Termíny splátek na dodávky paliva, uskutečňované mezi odbytovou organizací a spotřebiteli, se stanoví na 7., 14., 21. a 27. každého měsíce; termíny splátek na dodávky paliva, uskutečňované mezi důlními (výrobními) podniky a odbytovou organizací, se stanoví na 10., 17., 24. a poslední den každého měsíce.


ODDÍL SEDMÝ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 26

Pro dodávky paliv pro speciální účely mohou být mezi ústředními orgány sjednány podrobnější dohody.

§ 27

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Ministr:

Odvárka v. r.

Poznámky pod čarou

*) Nyní platí ČSN 44 1340, 44 1350, 44 1351, 44 1352, 44 1407, 44 1302, 44 1303, 44 1304, 44 1306 a 44 1307.

*) Tato lhůta odpovídá lhůtě, stanovené v základních podmínkách dodávky výrobků, dovážených podnikem zahraničního obchodu Metalimex.

Přesunout nahoru