Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 140/1964 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích

Částka 61/1964
Platnost od 30.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 14.03.2000 (46/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

140

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 17. června 1964

o povinných a pracovních výtiscích

Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s ministerstvy spotřebního průmyslu a zahraničního obchodu, s Ústřední správou spojů, s Ústřední správou geodézie a kartografie a s ostatními zúčastněnými ústředními úřady podle § 4 zákona č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací, podle § 2 zákona č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů, a podle § 3 odst. 5 zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

(1) Tato vyhláška se vztahuje na tiskoviny (odstavec 2), které jsou vydány

a) v Československé socialistické republice,

b) v cizině, má-li nakladatelství (vydavatel) sídlo v Československé socialistické republice.

(2) Tiskovinami podle této vyhlášky jsou:

a) tiskovými stroji *) zhotovené rozmnoženiny určené k veřejnému rozšiřování (včetně zájmových a účelových vydání)

aa) literárních, vědeckých a uměleckých děl, zejména knihy, hudebniny a reprodukce výtvarných a fotografických děl,

bb) kartografických děl,

cc) učebních osnov a dvojrozměrných učebních pomůcek,

b) noviny, časopisy a jiné rozmnoženiny vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a ve schváleném programu a úpravě typické pro časopisy (dále jen "noviny a časopisy"),

c) pohlednice,

d) učební texty a skripta pro vysoké, střední (všeobecně vzdělávací a odborné) školy, odborné a učňovské školy a odborná učiliště bez ohledu na techniku jejich rozmnožení,

e) jiné rozmnoženiny určené k veřejnému rozšiřování, které stanoví ministerstvo školství a kultury v dohodě s ministerstvem spotřebního průmyslu a se zúčastněnými ústředními orgány.

(3) Za tiskoviny podle této vyhlášky se nepovažují

a) rozmnoženiny pořízené v nákladu do 100 výtisků s výjimkou bibliofilských vydání literárních nebo uměleckých děl,

b) úřední spisy a jejich součásti, včetně oběžníků směrnic a pokynů organizací vydávaných v rámci jejich působnosti, pokud nejde o periodicky vydávané sbírky předpisů,

c) rozmnoženiny, jež slouží výlučně hospodářským a společenským potřebám, např. tiskopisy, blankety, rodinná oznámení, navštívenky, obtisky, etikety, nálepky apod.,

d) rozmnoženiny sloužící výlučně provozní potřebě organizací,

e) cenné papíry a cenné známky všeho druhu,

f) fonokarty,

g) rozmnoženiny tištěné slepeckým tiskem,

h) autorské rozmnoženiny grafických listů a hudebnin,

i) zpravodajské materiály tiskových agentur,

j) plastické a nástěnné mapy a mapy pro hospodářskou výstavbu,

k) samostatné otisky (separáty) sborníkových a časopiseckých článků a statí,

l) rozmnoženiny divadelních her pořízené výlučně k jevištnímu provozování, pokud nejsou určeny k rozšiřování též prostřednictvím knižního obchodu.

§ 2

(1) Při každém vydání tiskoviny s výjimkou novin a časopisů lze přetisknout nad stanovený náklad kromě autorských výtisků nejvýše 150 výtisků (tzv. přetisk) ke splnění povinnosti podle části II (výtisky povinné) a pro účely podle části III (výtisky pracovní) této vyhlášky.

(2) U novin a časopisů stanoví maximální počet výtisků, které lze přetisknout jako povinné, pracovní a autorské, roční titulový plán.

(3) Výtisky z přetisku jsou neprodejné a neposkytuje se za ně autorská odměna.

ČÁST II

Povinné výtisky

§ 3

(1) Po dvou povinných výtiscích všech tiskovin, u jednolistových rozmnoženin děl výtvarných a fotografických včetně pohlednic však jen po jednom povinném výtisku, se odevzdává

a) Státní knihovně Československé socialistické republiky v Praze,

b) Matici slovenské v Martině a

c) Universitní knihovně v Bratislavě.

(2) Československému ústředí knižní kultury v Praze se odevzdávají

1. z tiskovin vydaných organizacemi, které mají sídlo v českých krajích,

a) dva povinné výtisky novin a časopisů a dvojrozměrných učebních pomůcek,

b) jeden povinný výtisk tiskovin určených výlučně pro vývoz a rozmnoženin děl výtvarných a fotografických včetně pohlednic,

c) pět povinných výtisků všech ostatních tiskovin;

2. z tiskovin vydaných organizacemi se sídlem na Slovensku

a) jeden povinný výtisk novin a časopisů, tiskovin určených výlučně pro vývoz a rozmnoženin děl výtvarných a fotografických včetně pohlednic,

b) dva povinné výtisky všech ostatních tiskovin.

(3) Slovenskému ústředí knižní kultury v Bratislavě se odevzdávají

1. z tiskovin vydaných organizacemi se sídlem na Slovensku

a) dva povinné výtisky novin a časopisů,

b) jeden povinný výtisk tiskovin určených výlučně pro vývoz, rozmnoženin děl výtvarných a fotografických včetně pohlednic a dvojrozměrných učebních pomůcek,

c) tři povinné výtisky všech ostatních tiskovin;

2. z tiskovin vydaných organizacemi, které mají sídlo v českých krajích, jeden povinný výtisk s výjimkou tiskovin určených výlučně pro vývoz.

(4) Po jednom povinném výtisku všech tiskovin, s výjimkou

a) jednolistových rozmnoženin výtvarných a fotografických děl včetně pohlednic,

b) učebních osnov, dvojrozměrných učebních pomůcek a prozatímních učebních textů (skript) rozmnožovaných pouze pro potřebu jednotlivých škol a

c) krajských a okresních novin a závodních časopisů,

se dále odevzdává

1. Státní vědecké knihovně v Plzni,

2. Krajské knihovně v Českých Budějovicích,

3. Knihovně Václava Kopeckého v Liberci,

4. Státní vědecké knihovně v Hradci Králové,

5. Státní vědecké knihovně v Brně,

6. Státní vědecké knihovně v Olomouci,

7. Státní vědecké knihovně v Ostravě,

8. Krajské knihovně v Banské Bystrici,

9. Státní vědecké knihovně v Košicích,

10. Základní knihovně Československé akademie věd v Praze a

11. Ústřední knihovně Slovenské akademie věd v Bratislavě.

(5) Příjemcům uvedeným v odstavci 4 bod 1 až 9 se dále odevzdává po jednom povinném výtisku krajských a okresních novin a závodních časopisů vydaných na území příslušného kraje.

(6) Jeden povinný výtisk všech novin a časopisů (včetně krajských a okresních novin a závodních časopisů), jakož i všech knižních publikací a hudebnin s výjimkou literatury zemědělské, technické, zdravotnické a pedagogické, se odevzdává dále knihovně Národního muzea v Praze.

(7) Jeden povinný výtisk všech knižních publikací a hudebnin se odevzdává Československému divadelnímu a literárnímu jednatelství v Praze.

(8) Po jednom povinném výtisku tiskovin z příslušných oborů se odevzdává

1. Knihovně Národního shromáždění v Praze,

2. Státní technické knihovně v Praze,

3. Slovenské technické knihovně v Bratislavě,

4. Státní pedagogické knihovně v Praze,

5. Slovenské pedagogické knihovně v Bratislavě,

6. Státní knihovně ČSSR - Ústřední ekonomické knihovně v Praze,

7. Ústřední ekonomické knihovně v Bratislavě,

8. Státní lékařské knihovně v Praze,

9. Ústřední lékařské knihovně v Bratislavě,

10. Ústřední zemědělské a lesnické knihovně v Praze,

11. Ústřední zemědělské knihovně v Nitře a

12. Knihovně ministerstva školství a kultury v Praze;

specializaci tiskovin stanoví podle tematických skupin vědecké a odborné literatury Československé ústředí knižní kultury. Dále se odevzdává uvedeným knihovnám po jednom povinném výtisku odborných novin a časopisů z oboru jejich specializace, pokud si je tyto knihovny vyžádají (§ 5 odst. 2).

(9) Povinné výtisky podle odstavců 4 a 8 kromě novin a časopisů se neodevzdávají od tiskovin určených výlučně pro vývoz s výjimkou Státní vědecké knihovny v Brně (odstavec 4 bod 5), jíž se zasílá po jednom výtisku i od těchto tiskovin.

(10) Jeden povinný výtisk novin a časopisů se odevzdává

a) u okresních novin a závodních časopisů příslušné okresní prokuratuře,*)

b) u krajských novin příslušné krajské prokuratuře,*) a tři výtisky ostatních novin a časopisů Generální prokuratuře ČSSR v Praze.

(11) Jeden povinný výtisk okresních novin a závodních časopisů se odevzdává příslušné okresní knihovně.

(12) Jeden povinný výtisk novin a časopisů vydávaných na území hlavního města Prahy včetně krajských a okresních novin a závodních časopisů se odevzdává Archívu hlavního města Prahy; jeden povinný výtisk novin a časopisů vydávaných na území okresu Bratislava-město se odevzdává Regionální knihovně města Bratislavy.

(13) Jeden povinný výtisk všech závodních časopisů se odevzdává Všeodborovému archívu ÚRO v Praze.

§ 4

(1) Povinné výtisky se odevzdávají od každého čísla a vydání novin a časopisů a od každého vydání ostatních tiskovin. Je-li vydání literárních děl v oboru krásné literatury uskutečňováno postupně z nezměněných tiskových forem (dotisk), odevzdávají se od takového vydání povinné výtisky v rozsahu stanoveném v § 3 jen jednou; je-li však v tiráži dotisku uveden jeho samostatný náklad, odevzdává se ještě od každého dotisku po dvou povinných výtiscích jen Státní knihovně ČSSR, Matici slovenské v Martině a Universitní knihovně v Bratislavě.

(2) Je-li tiskovina vydávána současně v několika jazykových verzích, odevzdává se příjemcům uvedeným v § 3 odst. 1 až 3 stanovený počet povinných výtisků od prvé verze, od dalších pak již jen po jednom výtisku, s výjimkou produkce nakladatelství v působnosti ministerstva zahraničního obchodu, z níž se odevzdává po jednom výtisku od všech dalších verzí jen Státní knihovně československé socialistické republiky v Praze; ostatním příjemcům se odevzdávají povinné výtisky vždy jen jedné jazykové verze, a to jazykově nejpřístupnější.

(3) Československé ústředí knižní kultury stanoví, kterým dalším příjemcům se odevzdávají povinné výtisky tiskovin; pokud jde o díla kartografická, učiní tak v dohodě s Ústřední správou geodézie a kartografie. Další příjemce povinných výtisků tiskovin z produkce nakladatelství v působnosti ministerstva zahraničního obchodu stanoví však toto ministerstvo.

§ 5

(1) Povinné výtisky všech tiskovin, pokud jsou rozmnoženy v Československé socialistické republice, zasílá Státní knihovně ČSSR v Praze, Matici slovenské v Martině a Universitní knihovně v Bratislavě [§ 3 odst. 1 písm. a) až c)], s výjimkou cizojazyčných tiskovin, novin a časopisů, tiskárna, a to současně s odesláním prvých výtisků. Ministerstvo spotřebního průmyslu určí v dohodě s ministerstvem školství a kultury, kterým dalším příjemcům bude povinné výtisky zasílat tiskárna.

(2) Povinné výtisky novin a časopisů zasílá oprávněným příjemcům při započetí rozšiřování Poštovní novinová služba, příslušná podle místa vydání, pokud Poštovní novinová služba tyto noviny a časopisy rozšiřuje; příjemcům uvedeným v § 3 odst. 8 zasílá povinné výtisky novin a časopisů Poštovní novinová služba jen v případě, uplatní-li u ní včas svůj požadavek.

(3) Ostatní povinné výtisky všech tiskovin, včetně produkce nakladatelství v působnosti ministerstva zahraničního obchodu, tiskovin vytištěných v zahraničí, a novin a časopisů, které podle odstavce 2 nebude zasílat Poštovní novinová služba, zasílá příjemcům nakladatelství (vydavatel), a to nejpozději současně se započetím rozšiřování tiskoviny.

(4) Povinné výtisky tiskovin musí být bezvadné. Obsahuje-li náklad zčásti výtisky vázané, musí být zaslány výtisky vázané.

(5) Povinné výtisky se zasílají oprávněným příjemcům bezplatně a vyplaceně na náklad a z bilanční kvóty papíru nakladatelství (vydavatele).

(6) Není-li oprávněnému příjemci zaslán povinný výtisk nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bylo započato s veřejným rozšiřováním tiskoviny, může si jej příjemce opatřit na náklad organizace, která je povinna výtisk dodat; nedodané výtisky novin a časopisů je však nutno reklamovat, a to ihned po obdržení následujícího čísla.

(7) Knihovny, kterým se podle této vyhlášky přiznává právo povinného výtisku, jsou povinny jej užívat k účelům konzervačním (archívním), studijním nebo bibliografickým v souladu se svým posláním.

ČÁST III

Pracovní výtisky

§ 6

(1) Výtisky tiskovin, které z celkového přetisku podle § 2 nebudou použity jako výtisky povinné, je nakladatelství (vydavatel) oprávněno použít jako výtisků pracovních, a to

a) k recenzování, k literární kritice, pro členy edičních rad a k hodnocení,

b) k propagaci a pro domácí i zahraniční výstavy,

c) k výměně s ostatními československými i zahraničními organizacemi,

d) pro zajištění exportních potřeb a pro zahraniční agentáž,

e) pro vedoucí pracovníky nakladatelství (vydavatele) a pro pracovníky, kteří se přímo podílejí na vzniku tiskoviny nebo tiskoviny nezbytně potřebují pro výkon své pracovní funkce,

f) pro nadřízený orgán nakladatelství (vydavatele), pokud jím není Československé (Slovenské) ústředí knižní kultury,

g) k archívním a dokladovým účelům.

(2) O přidělení pracovních výtisků k účelům uvedeným v odstavci 1 rozhoduje vedoucí nakladatelství (vydavatele).


ČÁST IV

Společná a závěrečná ustanovení

§ 7

(1) Tiskárny jsou povinny zasílat do pátého dne každého měsíce výkazy tiskovin, vytištěných v uplynulém měsíci, s výjimkou novin a časopisů, Státní knihovně ČSSR v Praze, Matici slovenské v Martině, Universitní knihovně v Bratislavě a Československému ústředí knižní kultury. Nakladatelství jsou povinna týmž příjemcům a v téže lhůtě zasílat seznamy tiskovin, s výjimkou novin a časopisů, které vydala v uplynulém měsíci.

(2) Nakladatelství (vydavatel) je povinno vést operativní evidenci o povinných a pracovních výtiscích, ze které musí být patrno, komu a kdy byly výtisky odevzdány, a pečovat o řádné plnění povinností podle této vyhlášky.

(3) Ředitel Československého ústředí knižní kultury je oprávněn snížit rozsah přetisků tiskovin podle § 2 nebo v jednotlivých případech povolit jeho zvýšení.

§ 8

(1) Nárok na zasílání povinných výtisků příjemcům, kterým nebyl zasílán podle vyhlášky č. 45/1963 Sb., o povinných a pracovních výtiscích, a podle směrnic vydaných k jejímu provedení, lze uplatnit u novin a časopisů až od prvního čísla nového ročníku po nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Ustanovení § 16 vyhlášky Ústřední správy geodézie a kartografie č. 156/1957 Ú.l., o ohlašování geodetických a kartografických prací, předkládání elaborátů těchto prací, vydávání a rozmnožování kartografických děl, zůstává nedotčeno.

(3) V dohodě s příslušnými ústředními úřady a orgány povoluje v odůvodněných případech výjimky z ustanovení této vyhlášky ministerstvo školství a kultury, které rovněž může vydávat pokyny k jejímu provádění.

(4) Zrušuje se vyhláška č. 45/1963 Sb., o povinných a pracovních výtiscích, a směrnice vydané k jejímu provedení.

(5) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.

Zrušuje se vyhláška ministerstva školství a kultury č. 140/1964 Sb., o povinných a pracovních výtiscích, v částech týkajících se neperiodických publikací.


Ministr:

Císař v.r.

Poznámky pod čarou

*) Ustanovení § 9 vyhl. č. 192/1958 Ú.l.

*) Na území hlavního města Prahy Městské prokuratuře v Praze.

Přesunout nahoru