Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 139/1964 Sb.Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi podniky státního obchodu Zelenina a pro průmyslové zpracování

Částka 61/1964
Platnost od 30.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1982 (91/1981 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

139

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitřního obchodu

ze dne 15. června 1964,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi podniky státního obchodu Zelenina a pro průmyslové zpracování

Ministerstvo vnitřního obchodu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje dodávky zeleniny a ovoce mezi podniky státního obchodu Zelenina a dodávky uskutečňované podniky státního obchodu podnikům potravinářského průmyslu.

§ 2

Uzavírání smluv

(k § 151 zákona)

(1) Smlouvy na dodávky zeleniny a ovoce mezi podniky Zelenina se uzavírají zpravidla na dobu jednoho měsíce. Smlouva obsahuje zejména údaje o celkovém množství jednotlivých druhů, časovém rozvrhu dodávek, způsobu přepravy výrobků, a pokud jde o výrobky pro dlouhodobé skladování, i poměr jakostních tříd. Návrh smlouvy předkládá odběratel nejpozději 6 dnů před počátkem měsíce zpravidla na společném jednání podniků Zelenina. Smlouvy se zpřesňují přepravními dispozicemi (odvolávkami) na jednotlivé dodávky, bez nichž není dodavatel oprávněn odeslat dodávku odběrateli.

(2) Návrhy smluv (objednávky) na dodávky zeleniny a ovoce pro průmyslové zpracování předkládá odběratel nejpozději 30 dnů před začátkem čtvrtletí, v němž má být dodávka uskutečněna. Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 10 dnů po uplynutí předkládací lhůty; při opožděném předložení návrhů smluv do 10 dnů po jejich doručení.

(3) Ministerstvo vnitřního obchodu zmocňuje Sdružení obchodu ovocem a zeleninou a ministerstvo potravinářského průmyslu zmocňuje Sdružení lihovarů a konzerváren, aby v organizacích, které řídí, vykonávaly pravomoc podle § 118 zákona.

§ 3

Plnění dodávek

(k § 168 zákona)

(1) Při dodávkách zeleniny a ovoce mezi podniky Zelenina je dodavatel povinen nejpozději 2 dny před odesláním dodávky, a to do 13. hodiny, vyzvat odběratele ke sdělení telegrafické nebo dálnopisné přepravní dispozice, při čemž mu oznámí druh, množství a jakost výrobků, expediční sklad, způsob přepravy a dobu, kdy bude výrobky expedovat nebo v případě, že je smluven odvoz dopravním prostředkem odběratele, dobu, kdy výrobky budou připraveny k odvozu.

(2) Odběratel je povinen do 16. hodiny téhož dne, kdy obdrží dodavatelovo oznámení, sdělit mu v telegraficky nebo dálnopisně podané přepravní dispozici odebírající závod (sklad), stanici nebo místo určení a číslo dispozice, které dodavatel uvede na dodacím listě.

(3) Při dodávkách zeleniny a ovoce pro průmyslové zpracování je dodavatel povinen nejpozději den před odesláním dodávky, a to do 11. hodiny oznámit odběrateli telegraficky nebo dálnopisem množství a jakost výrobků, místo a dobu splnění dodávky a způsob přepravy.

(4) Při dodávkách výrobků mezi podniky Zelenina po železnici nebo jiným veřejným dopravním prostředkem je dodávka splněna odevzdáním výrobků odběrateli ve stanici (místě) určení.

§ 4

Množství

(k § 175 zákona)

(1) Při jednotlivých dodávkách je přípustná tolerance ± 10 % k množství oznámenému podle § 3 odst. 1 a 3.

(2) Při dodávkách jednotlivých druhů výrobků sjednaných na smluvené dodávkové období je přípustná tolerance ± 5 %; tato odchylka se nevyrovnává.

(3) Při přepočtu množství zeleniny, která se fakturuje v kusech nebo svazcích, na váhové množství postupuje se takto:

kapusta hlávková 1 kg 2 ks
zelí hlávkové polopozdní a pozdní 1 kg 1 ks
prokolice 1 kg 1 ks
celer s natí 1 kg 3 svazky
cibule s natí (zelenačka) 1 kg 6 svazků
červená řepa s natí 1 kg 3 svazky
karotka a mrkev s natí 1 kg 3 svazky
brukev s natí 1 kg  6 ks
květák 1 kg 1 ks
paprika zeleninová 1 kg 12 ks
ředkvička 1 kg 6 svazků
salát hlávkový 1 kg 6 ks
štěrbák  1 kg  3 ks

§ 5

Jakost

(k § 172 zákona)

(1) Jakost dodaných výrobků musí odpovídat technickým normám. Pro posouzení jakosti (zařazení do jakostních tříd a cenových skupin) je rozhodující stav při plnění dodávky.

(2) Ve vztazích mezi podniky Zelenina může dodavatel odeslat v jednotlivé dodávce nejvýše 10 % spotřeby schopných nestandardních výrobků.

§ 6

Prověřování plnění

(k § 192 zákona)

(1) Odběratel, kterému byly dodány výrobky v horší jakosti, než bylo dodavatelem deklarováno, má právo na přiměřenou slevu. Jsou-li výrobky zcela nepoužitelné, má právo v rozsahu vadného plnění požadovat zrušení smlouvy.*)

(2) Bylo-li plněno jiné množství, než je uvedeno v průvodních dokladech, je odběratel povinen zajistit důkazní prostředek o tom nejpozději do 48 hodin od převzetí výrobků od předávající organizace; v téže lhůtě je povinen vyrozumět o tom dodavatele.

(3) Při dodávkách zeleniny a ovoce mezi podniky Zelenina zajistí odběratel nejpozději do 24 hodin od splnění dodávky posudkem o jakosti důkaz o stavu každé dodávky, u níž byly zjištěny vady, pokud nedošlo o vadách k písemné dohodě s přítomným zástupcem dodavatele. Sdružení obchodu ovocem a zeleninou může zmocnit odborně způsobilé pracovníky podnikových a nadpodnikových organizací k podávání posudků o jakosti a množstevních rozdílech v dodávce. V ostatních případech podávají posudek o jakosti a množstevních rozdílech v dodávce inspektoři jakosti ovoce a zeleniny Ústředního závodu pro péči o jakost, popřípadě jím pověřená organizace.

(4) Při dodávkách pro průmyslové zpracování oznámí odběratel zjištěné vady dodavateli písemně nebo telegraficky. Jestliže dodavatel se zjištěnými vadami plnění nesouhlasí, přeruší odběratel přejímku a přizve k jejímu dokončení dodavatele. Nedostaví-li se dodavatel v dohodnuté době, přizve odběratel k dokončení přejímky orgán společenské kontroly nebo nestrannou osobu. Důkazem o stavu výrobků je zejména posudek o jakosti, sestavený ihned po zjištění vad orgánem společenské kontroly nebo nestrannou osobou.

§ 7

Reklamace

(k § 198 zákona)

Odběratel je povinen vady jakosti písemně reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od splnění dodávky, jinak práva z odpovědnosti za vady zanikají.

§ 8

Obaly

(k § 178 zákona)

(1) Bílé hlávkové pozdní zelí a melouny může dodavatel zasílat volně ložené. Karotka, mrkev, kapusta, petržel, celer a padaná jablka mohou být dodávány volně ložené jen podle dohody organizací. Jinak musí být výrobky dodávány v obalech stanovených pro jednotlivé druhy.

(2) Při nedostatku normalizovaných obalů se mohou organizace dohodnout na jiném druhu obalů nebo jiném způsobu balení.

(3) Obaly z dovozu fakturuje dodavatel odběrateli za stejnou cenu, v jaké mu byly vyfakturovány podnikem zahraničního obchodu.

(4) Dodavatel je povinen do 10 dnů po uplynutí měsíce zaslat odběrateli výpis z konta obalů ve dvou vyhotoveních. Odběratel je povinen do 5 dnů ode dne doručení výpisu potvrdit správnost zůstatků nebo sdělit námitky.

(5) Evidenční ceny obalů a zkratky, jimiž mohou být evidenčně označeny druhy obalů na faktuře a v průvodních dokladech, se stanoví takto:

a) klec na ovoce a zeleninu ZK Kčs 15,-
b) poloklec na ovoce a zeleninu PK Kčs 8,-
c) loubkový koš, platon LK Kčs 2,-
d) pytel o obsahu do 50 kg MP Kčs 5,-
e) pytel o obsahu nad 50 kg VP Kčs 9,-
f) banánová klec BK Kčs 45,-

§ 9

Penále

(k § 204 a 205 zákona)

Penále za prodlení dodavatele nebo odběratele nemusí být účtováno a vymáháno.


§ 10

Závěrečná ustanovení

(1) Postup při dodávce a přejímání výrobků, prověřování plnění, balení, dopravě a skladování zeleniny a ovoce stanoví společná ustanovení technických norem pro ovoce a zeleninu.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


První náměstek ministra:

Loukotka v. r.

Poznámky pod čarou

*) Podle ustanovení § 209 odst. 1 zákona nemusí odběratel v tomto případě v rozsahu vadného plnění zaplatit fakturu, popřípadě může žádat vrácení částky již zaplacené.

Přesunout nahoru